Børn- og Ungeudvalget

Kommunalbestyrelsen nedsætter et Børn og Unge-udvalg. Børn og unge-udvalget træffer afgørelser i sager i medfør af Lov om retssikkerhed på det sociale område §§ 18-21 (hjælpeforanstaltninger uden forældremyndighedsinde-haverens samtykke m.v.).

Børn og unge-udvalget består af

  • 1 byretsdommer i retskredsen (udpeges af Domstolsstyrelsen)
  • 2 pædagogisk-psykologisk sagkyndig udpeget af statsforvaltningen
  • 2 kommunalbestyrelsesmedlemmer (for hvert medlem udpeges en stedfortræder)

Udvalget konstituerer sig med formand og næstformand blandt de af kommunalbestyrelsen valgte medlemmer.  

Medlemmer

Grethe Nørtoft Saabye (C)  
Tina Mandrup (V)

Suppleanter

Marinus Bastian Meiner (F), Personlig suppleant for Grethe Nørtoft Saabye
Erik Rønnenkamp Holst (V), Personlig suppleant for Tina Mandrup