Børn- og Ungeudvalget

Børn og ungeudvalget træffer afgørelser i sager i medfør af Lov om retssikkerhed på det sociale område §§ 18-21 (hjælpeforanstaltninger uden forældremyndighedsindehaverens samtykke m.v.).

Børn og Ungeudvalget består af

  • 1 byretsdommer i retskredsen (udpeges af Domstolsstyrelsen)
  • 2 pædagogisk-psykologisk sagkyndig udpeget af Statsforvaltningen
  • 2 kommunalbestyrelsesmedlemmer (for hvert medlem udpeges en stedfortræder)

Udvalget konstituerer sig med formand og næstformand blandt de af kommunalbestyrelsen valgte medlemmer.

Luk alle
Åben alle

Medlemmer
Leif V. Nielsen (A) - formand
Tina Mandrup (V) - næstformand


Suppleanter
Marinus Bastian Meiner (F), Personlig suppleant for Leif V. Nielsen
Erik Rønnenkamp Holst (Løsgænger), Personlig suppleant for Tina Mandrup