Olietanke større end 6000 liter

For nedgravede olietanke mellem 6.000 og 100.000 liter, samt overjordiske olietanke mellem 6.000 og 200.000 liter er der regler om:

  • Egenkontrol og beholdningskontrol
  • Inspektioner
  • Rørsystemer

Vær opmærksom på, at etablering af nedgravede anlæg større end 100.000 l, og overjordiske anlæg større end 200.000 liter, eller en pipelines, kræver særlig godkendelse efter Miljøbeskyttelsesloven. Kontakt Center for Teknik & Miljø for at høre nærmere herom.

Egenkontrol og beholdningskontrol

I olietanksbekendtgørelsen er der krav om, at ejer og bruger af et anlæg på 6.000 liter eller derover skal kontrollere, at anlægget er tæt.

Dobbeltvæggede tanke skal kontrolleres ved overvågning af trykket imellem de dobbelte vægge. Overvågningen kan ske enten ved manuel aflæsning af manometer eller lign. hver uge eller ved automatisk overvågning. Et automatisk overvågningsystem skal funktionsprøves mindst én gang om året. 

Enkeltvæggede tanke kontrolleres ved beholdningskontrol mindst én gang om måneden. Der er dog mulighed for alternativ kontrol af overjordiske tanke, hvis alle rør er tilgængelige og synlige. 

Læs mere om beholdningskontrollen her

Inspektion og tæthedsprøve

Ejer og bruger af mellemstore tanke skal sikre, at anlægget tæthedsprøves og inspiceres. For ståltanke der har indvendig korrosionsbeskyttelse skal det ske mindst hvert 10. år. For ståltanketanke uden indvendig korrosionsbeskyttelse skal det ske mindst hvert 5. år. 

Inspektioner skal udføres af en sagkyndig person, som har erfaring eller uddannelse og hermed er kvalificeret til at udføre dette.

Plasttanke skal kun tæthedprøves. Dette skal ske mindst hvert 10. år. 

Hvis tidspunktet for sidste inspektion og tæthedsprøvning ikke kan fastlægges, skal ejeren eller brugeren sørge for, at anlægget inspiceres og tæthedsprøves straks.

Se retningslinjer for inspektion af og tilstandsrapport for ståltanke

Udskiftning af rør - vær OBS på nedgravede rør

Har din tank nedgravede rør, der ikke er galvaniserede eller omfattet af effektiv katodisk beskyttelse, skal de udskiftes med typegodkendte rør, f.eks. rør, som er galvaniserede og plastbelagte senest 30 år efter installation.

Vær opmærksom på at tankanlæg der er udskriftet efter år 2000 er omfattet af skærpede regler ift. rørføringerne. F.eks. skal nedgravede kobberrør være plastbelagte. Mange har ved udskiftning af en gammel olietank ikke været opmærksom på, at de i forbindelse med udskiftning af tanken skal sikre, at også rørføringen mellem tank og fyringsanlæg lever op til de skærpede krav om typegodkendelse af rør og effektiv rustbeskyttelse.

Er tanken således skiftet i år 2000 eller herefter, skal du sikre dig at rørene også er lovlige. 

Her finder du en beskrivelse af kravene til typegodkendte rørsystemer

HUSK- du skal anmelde installation og sløjfning

Både sløjfning af gamle tanke og installation af nye tanke skal anmeldes til kommunen. Find blanketten til anmeldelse af sløjfning af tanke til højre på denne side .

Det er vigtigt at du ikke installerer en ny tank, nedgravet eller overjordisk, inden det er anmeldt. Der er nemlig regler for afstanden til vandindvindingsboringer og vandforsyningsbrønde. Installation af tanke skal anmeldes til kommunen senest 4 uger før etableringen. 

Vær opmærksom på, at etablering af nye tanke skal foretages af en sagkyndig installatør. Det betyder at firmaet skal have en erhvervs- og produktionsansvarsforsikring, som dækker arbejdet.

Ved sløjfning af nedgravede olietanke skal tanken spules og tømmes for de sidste rester af olie. Derefter kan man enten grave tanken op og fjerne den fra ejendommen, eller afmontere udluftningsrøret og påfyldningsrøret samt blænde tanken af, så det ikke længere er muligt at fylde olie i tanken.

Sløjfning af tanke skal anmeldes til kommunen senest 4 uger efter at sløjfningen er udført.