Forslag til Lejre Kommuneplan 2021

Lejre Kommunalbestyrelse vedtog den 24. august 2021 at sende Forslag til Lejre Kommuneplan 2021 i offentlig høring frem til den 25. oktober 2021.

Med Forslag til Lejre Kommuneplan 2021 sætter Kommunalbestyrelsen retningen for den fysiske udvikling af Lejre Kommune de næste 12 år. Kommuneplanen skal skabe fysiske rammer, der dels kan værne om de særlige kvaliteter, kommunen rummer, og dels kan understøtte målet om at udvikle Lejre Kommune efter visionerne i Vores Sted og Plan- og Bæredygtighedsstrategi 2020.

Klik her for Forslag til Lejre Kommuneplan 2021

Hvordan indgiver jeg høringssvar?

Som noget nyt er kommuneplanen udarbejdet som en digital plan og høringen af planen foregår via den digitale kommuneplanportal (følg linket ovenfor). Her kan du indgive dit høringssvar, som alle vil kunne læse.

Kom til dialogmøder

Lejre Kommunalbestyrelse inviterer til to dialogmøder i høringsperioden, hvor vi præsenterer planforslagets indhold og hvor der er mulighed for at drøfte indholdet i mindre grupper.

 • 21. sep. kl. 19-21 på Osted Fri- og Efterskole, Assendløsevejen 1, 4320 Lejre.
 • 12. okt. kl. 19-21 i Ejby og Omegns Forsamlingshus, Ejbyvej 60, 4070 Kirke Hyllinge.

Vores Sted-vognen på tur

I løbet af høringsperioden besøger Vores Sted-vognen tre byer. Her kan du komme forbi til en snak om planforslaget.

 • 14. sep. kl. 16-18 ved Herslev Bryghus
 • 30. sep. kl. 15-18 ved Trekanten i Gershøj
 • 14. okt. kl. 15-18 på P-pladsen ved Kirke Såby Kirke
Luk alle
Åben alle

Det Konservative Folkeparti (C)

Ved Kommunalbestyrelsens behandling af planforslaget den 24. august 2021 ønskede Det Konservative Folkeparti (C) en mindretalsudtalelse offentliggjort med Forslag til Kommuneplan 2021.

Administrationen indstillede at udlægge et område ved Elverdamsvej i Kirke Hyllinge til erhverv. Kommunalbestyrelsen besluttede at ændre området fra erhverv til boliger (ramme 7.B14 i det offentliggjorte planforslag).

Mindretalsudtalelse:

Det Konservative Folkeparti (C) ønsker arealet fastholdt til erhverv.

Venstre (V)

Ved Kommunalbestyrelsens behandling af planforslaget den 24. august 2021 ønskede Venstre (V) en mindretalsudtalelse offentliggjort med Forslag til Kommuneplan 2021.

Mindretalsudtalelse:

Område 7.B12 ved Kirke Hyllinge
Venstre foreslår arealet, der udlægges til bolig og erhverv, indsat i rækkefølgeplanen i 2. og 3. delperiode. Begrundelsen er, at der allerede er sket en hurtig og kraftig udbygning i Kirke Hyllinge med dertil pres på infrastrukturen. For at undgå tilsvarende tilstande som eksempelvis i Lejre By, skal der først etableres en infrastruktur, der kan bære den massive boligudbygning. Venstre foreslår derfor, at den sidste del af Vintappervej ud på Munkholmvejen udenom landsbyen Rye, etableres inden boligudbygningen påbegyndes. En færdiggørelse af Vintappervej vil også aflaste trafikken gennem Lille og Store Karleby.

Område 7.E2 ved Elverdamsvej i Kirke Hyllinge
Venstre ønsker, at området udgår, idet området hverken egner sig til boligområde eller erhverv. Som boligområde vil støjen fra Elverdamsvejen være til stor gene for beboere. De nødvendige støjforanstaltninger vil skulle afholdes af kommunens eget budget, og det vil være omkostningstungt.
Ligeledes egner området - med sin placering ud mod en stærkt befærdet statsvej - sig heller ikke til erhvervsområde. Det begrundes i, at det ikke er sandsynligt, at der vil gives tilladelse til udkørsel fra området direkte ud på Elverdamsvej. Vi risikerer derved, at trafikken skal ledes ind igennem Kirke Hyllinge by.

Område 7.R4 vest for Elverdamsvej i Kirke Hyllinge
Venstre kan ikke følge forslaget om, at der etableres idrætsanlæg vest for Elverdamsvej i Kirke Hyllinge af bl.a. følgende grunde, dels:

   • At det fastholdes, at der ikke skal udvides med byzone vest for Elverdamsvej.
   • At det kræver uhensigtsmæssige og meget dyre løsninger at etablere sikker overgang til Elverdamsvejs modsatte side i forhold til byen.
   • At der er tale om meget skrånende terræn, der vil kræve store og dyre anlægsarbejder.
   • At der på området er store arkæologiske interesseser, grundet mange detektorfund.

Område 7.B13 Station 14 i Kirke Hyllinge
Venstre kan ikke følge forslaget om, at det nuværende idrætsanlæg, ved Station 14 i Kirke Hyllinge udlægges til boligområde, men fastholdes, som idrætsanlæg bl.a. af følgende grunde, dels

   • At der ikke kan findes anden hensigtsmæssig placering i Kirke Hyllinge
   • At fortidsmindebeskyttelseslinjens 100 meter-grænse fra langdyssens ydergrænse begrænser udlægget.
   • At der skal foretages dyr pilotering grundet tidligere tiders væsentlige jord- og sandpåfyld.

Hvis du ønsker at indgive kommentarer til planforslaget, kan du gøre det på kommuneplanportalen via dette link:

Forslag til Kommuneplan 2021

Du kan også sende dit høringssvar til os per brev. Send det til:

Lejre Kommune
Møllebjergvej 4
4330 Hvalsø.

Vi har foretaget en miljøvurdering af Forslag til Kommuneplan 2021. Miljørapporten behandler alle væsentlige ændringer set i forhold til Lejre Kommuneplan 2017. Du finder miljørapporten via linket til kommuneplanen ovenfor.

Forslag til Kommuneplan 2021 offentliggøres i henhold til bekendtgørelse af lov om planlægning LBK nr. 1157 af 01.07.2020.
Administrative afgørelser skal stemme overens med planforslagets retningslinjer og rammer. Det betyder også, at Kommunalbestyrelsen vil modsætte sig ønsker om opførelse af bebyggelse eller ændret arealanvendelse, der strider mod planforslagets rammedel, jf. Planlovens § 12.