Husstandsvindmøller

Husstandsvindmøller er væsentlige skridt på vejen mod en fossilfri fremtid. Lejre Kommune ønsker at fremme indsatser, der kan nedsætte forbruget af fossile brændstoffer og giver normalt landzonetilladelse til husstandsvindmøller, medmindre der er særlige hensyn til landskabet eller andre beskyttelseshensyn. 

Det er ikke alle steder, der kan gives tilladelse til at rejse møller.

Her kan du læse mere om mulighederne for at opsætte møller i Lejre Kommune.  

 

Husstandsvindmøller i landzone 

En husstandsvindmølle er en vindmølle, der er under 25 meter fra fod til vingespids, og som placeres i tilknytning til en ejendom. I landzone kræver opstilling af husstandsvindmøller ud over byggetilladelse også landzonetilladelse. Lejre Kommune giver normalt landzonetilladelse til husstandsvindmøller, hvis landskabs-, natur- og kulturværdier ikke forringes, og hvis møllerne; 

- placeres enkeltvist og 

- i umiddelbar nærhed af bygningerne på fritliggende ejendomme og 

- har en maksimalhøjde på 25 m. 

Information om landzonesagsbehandling og om, hvad en ansøgning om landzonetilladelse skal indeholde kan ses her.

 

Hvis en vindmølle ikke placeres i tilknytning til bebyggelse, kan man ikke forvente landzonetilladelse til vindmøllen.  

Hvis vindmøllen ikke placeres i tilknytning til bebyggelse, er højere end 25 meter, eller hvis der ønskes flere vindmøller, er der krav om planlægning (se mere her)

 

Uanset størrelse kræver det altid tilladelse at opføre en vindmølle.
Nedenfor kan du læse mere om hvordan….
 

Luk alle
Åben alle

Sådan søger du om tilladelse til vindmøller 

Det kræver tilladelse at opføre en vindmølle uanset størrelse. Alle ansøgninger skal sendes via Byg og Miljø. 

Klik her for at gå til Byg og Miljø

 

Alt afhængig af møllens højde og placering laver vi en helhedsvurdering af højde, afstand til skel m.m.

Generelt bør husstandsvindmøllerne bygges som lukkede rørtårne i lyse farver med overflader, der ikke reflekterer lyset. Der må ikke være reklamer på møllerne. Husstands- og minivindmøllers udseende vil blive vurderet i hvert enkelt tilfælde, og derfor skal vellignende foto eller illustration af møllen altid følge ansøgningen. 

 

Når vi modtager en ansøgning om husstandsvindmølle, skal vi vurdere, om den kan medføre væsentlige påvirkninger på miljøet. Det sker ved en såkaldt VVM-screening. Vi kan normalt gennemføre screeningen ud fra dine oplysninger. Du skal udfylde et screeningsskema, som skal vedlægges ansøgningen. Screeningsskemaet kan findes her.  

 

I Bygningsreglementet BR18, afsnit 1.5. og BR18 § 10, kan du finde flere oplysninger om, hvad ansøgningen skal indeholde.  

Klik her for at læse guide til Digital bygge- og miljøansøgning

Klik her for at læse guide til tilføje til eksisterende sag i Byg og  Miljø

 

Hvor må møllerne stå?

Orienter dig her på Kommuneplanskort – her kan du se hvilke planer og rammer der gælder for din adresse. Nedenfor kan du læse mere om kriterierne for placering af husstandsvindmøller.

1. Beskyttelsesområder 
I internationale fuglebeskyttelsesområder og habitatområder må der af hensyn til dyre- og plantelivet ikke opstilles husstandsvindmøller. Hvis du ønsker at placere en husstandsvindmølle tættere end 800 m fra et internationalt beskyttelsesområde, skal der redegøres for vindmøllens påvirkning af områdets dyre- og planteliv. I øvrige 
beskyttelsesområder, kan husstandsvindmøller kun tillades, hvis landskabs-, natur- og kulturværdierne ikke bliver forringet. Afhængig af lokaliteten kan der blive behov for at søge dispensationer fra naturbeskyttelseslovens beskyttelseslinjer, fredninger mv. Oplysninger om beskyttelseslinjer, fredninger med mere finder du ved at klikke på www.arealinfo.dk. 

2. Kystnærhedszonen 
I kystnærhedszonen, som er området fra 0 til 3 km fra kysten, hvor man nationalt ønsker at bevare det vide udsyn, må husstandsvindmøller kun placeres, hvis der er en særlig planlægningsmæssig eller funktionel begrundelse for det. En funktionel begrundelse kan være, at der er særligt gunstige vindforhold. 

3. Naboarealer og naboejendomme 
I nærmeste skel til arealer, der er udlagt til støjfølsom anvendelse - fx. boligområder, institutioner og lignende, må støjniveauet fra vindmøller ikke overstige 40 dB. Ved fritliggende naboejendomme må vindmøller højst medføre et støjniveau på 35 dB ved nærmeste beboelse. Det skal dokumenteres i ansøgningen, at disse krav overholdes. Når vindmøller placeres, skal der generelt tages størst muligt hensyn til naboer, så vindmøllerne ikke generer med støj og skygger. 

4. Byzone og sommerhusområder 
I byzone og sommerhusområder har Lejre Kommune ingen overordnede retningslinjer for vindmøller, men nogle steder kan der være lokalplaner, der indeholder retningslinjer. Alle lokalplaner i Lejre Kommune kan du finde ved at klikke her og gå til Lokalplaner. 

5. Landzone 
I Landzone kræver opstilling af vindmøller ud over byggetilladelse også landzonetilladelse. Lejre Kommune giver normalt landzonetilladelse til husstandsvindmøller, hvis landskabs-, natur- og kulturværdier ikke forringes, og hvis møllerne 
- placeres enkeltvist og 
- i umiddelbar nærhed af bygningerne på fritliggende ejendomme og 
- har en maksimalhøjde på 25 m. 
Information om landzonesagsbehandling og om, hvad en ansøgning om landzonetilladelse skal indeholde kan ses her: Tjekliste for landzonetilladelse (lejre.dk)