Byggeri i landzone

Hvis du skal bygge i landzone gælder et særligt administrationsgrundlag. Se hvilket, og se hvordan du søger om tilladelse.

Zoneinddeling
Danmark er inddelt i tre zoner: Landzone, byzone og sommerhusområder. Denne zoneinddeling fremgår af planloven og er et afgørende led i at sikre en hensigtsmæssig udvikling, hvor den bymæssige bebyggelse koncentreres i de områder, der er udlagt til dette formål gennem kommune- og lokalplanlægning. Landzonen forbeholdes primært til jordbrugserhvervene og til at tilgodese landskabs- og naturværdier.

Hovedformålet med zoneinddelingen og landzonebestemmelserne er altså at undgå spredt og uplanlagt bebyggelse i det åbne land. Landzonebestemmelserne findes i § 35- 38 i lov om planlægning.

Landzoneadministration
I henhold til landzonebestemmelserne kræves der som udgangspunkt landzonetilladelse til alle fysiske ændringer i landzonen. Dette omfatter udstykning, opførelse af ny bebyggelse samt ændring i anvendelsen af eksisterende bebyggede og ubebyggede arealer. Der er dog en række undtagelser til kravet om landzonetilladelse, som er nærmere beskrevet i Lejre Kommunes administrationsgrundlag. Du finder administrationsgrundlaget i den grønne boks til højre på denne side.

Lejre Kommunes landzonesagsbehandling kan opdeles i følgende fem faser:
• Modtagelse af en ansøgning
• Naboorientering
• Landzonetilladelse
• Offentliggørelse
• Klagefrist

Du kan enten vælge at indsende en ansøgning om landzonetilladelse til Lejre Kommune via mail til landzone@lejre.dk eller via det elektroniske selvbetjeningssystem ”Byg og Miljø”. I den grønne boks til højre på denne side finder du en tjekliste med en beskrivelse af, hvad en ansøgning om landzonetilladelse bør indeholde.

Se Kommunens seneste landzoneafgørelser