Byggeri i landzone

Hvis du skal bygge i landzone gælder et særligt administrationsgrundlag. Se hvilket, og se hvordan du søger om tilladelse.

Zoneinddeling
Danmark er inddelt i tre zoner: Landzone, byzone og sommerhusområder. Denne zoneinddeling fremgår af planloven og er et afgørende led i at sikre en hensigtsmæssig udvikling, hvor den bymæssige bebyggelse koncentreres i de områder, der er udlagt til dette formål gennem kommune- og lokalplanlægning. Landzonen forbeholdes primært til jordbrugserhvervene og til at tilgodese landskabs- og naturværdier.

Hovedformålet med zoneinddelingen og landzonebestemmelserne er altså at undgå spredt og uplanlagt bebyggelse i det åbne land. Landzonebestemmelserne findes i § 35- 38 i lov om planlægning.

Landzoneadministration
I henhold til landzonebestemmelserne kræves der som udgangspunkt landzonetilladelse til alle fysiske ændringer i landzonen. Dette omfatter udstykning, opførelse af ny bebyggelse samt ændring i anvendelsen af eksisterende bebyggede og ubebyggede arealer. Der er dog en række undtagelser til kravet om landzonetilladelse, som er nærmere beskrevet i Lejre Kommunes administrationsgrundlag. Du finder administrationsgrundlaget i den grønne boks til højre på denne side.

Lejre Kommunes landzonesagsbehandling kan opdeles i følgende fem faser:
• Modtagelse af en ansøgning
• Naboorientering
• Landzonetilladelse
• Offentliggørelse
• Klagefrist

Du kan enten vælge at indsende en ansøgning om landzonetilladelse til Lejre Kommune via mail til landzone@lejre.dk eller via det elektroniske selvbetjeningssystem ”Byg og Miljø”. I den grønne boks til højre på denne side finder du en tjekliste med en beskrivelse af, hvad en ansøgning om landzonetilladelse bør indeholde.

Se Kommunens seneste landzoneafgørelser

Tjekliste for landzonetilladelse

Hvad må du i landzone?

Bemærk: Denne henvendelse understøtter ikke sikker post. Hvis din henvendelse indeholder følsomme personoplysninger, såsom cpr-numre, bedes du sende din meddelelse via sikker post på borger.dk