Byggeri i landzone

Hvis du skal bygge i landzone gælder visse regler. Se hvilke, og se hvordan du søger om tilladelse her.

Zoneinddeling

Danmark er inddelt i tre zoner: Landzone, byzone og sommerhusområder. Denne zoneinddeling er et afgørende led i at sikre en udvikling, hvor den bymæssige bebyggelse koncentreres i de områder, der er udlagt til dette formål gennem kommune- og lokalplanlægning. Landzonen forbeholdes primært til jordbrugserhvervene og til at tilgodese landskabs- og naturværdier.

Hovedformålet med zoneinddelingen og landzonebestemmelserne er altså at undgå spredt og uplanlagt bebyggelse i det åbne land. Landzonebestemmelserne finder du i §§ 35- 38 i lov om planlægning.

Landzoneadministration

Alle fysiske ændringer i landzonen kræver som udgangspunkt landzonetilladelse. Dette omfatter udstykning, opførelse af ny bebyggelse, samt ændring i anvendelsen af eksisterende bebyggede og ubebyggede arealer. Der er dog en række undtagelser til kravet om landzonetilladelse, som er nærmere beskrevet i Lejre Kommunes administrationsgrundlag. Du finder administrationsgrundlaget i den grønne boks "hvad må du i landzone?"

Lejre Kommunes landzonesagsbehandling kan opdeles i følgende fem faser:
• Modtagelse af en ansøgning
• Naboorientering
• Landzonetilladelse
• Offentliggørelse
• Klagefrist

Du kan enten vælge at sende en ansøgning til Lejre Kommune via mail til landzone@lejre.dk eller via det elektroniske selvbetjeningssystem ”Byg og Miljø”.

Du skal være opmærksom på, at mange projekter kræver behandling efter anden lovgivning, også selvom projektet er undtaget kravet om landzonetilladelse. F.eks. kræver nedrivning ikke landzonetilladelse, men der skal søges byggetilladelse.

Hvad må du i landzone?

Hvad skal en ansøgning indeholde?

Klik her for at se kommunens seneste afgørelser