Sårbare børn og unge

Standard for arbejdet med sårbare børn og unge

Kommunalbestyrelsen har vedtaget en række standarder for den kommunale sagsbehandling, når det gælder arbejdet med børn og unge, der har behov for særlig støtte. Det betyder, at der er nogle fælles mål og rammer for arbejdet med sårbare børn og unge, hvad enten arbejdet foregår i en skole, en institution, en forvaltning, eller på tværs af institutioner.

Hvilken forskel gør standarderne for borgerne?

Standarderne lægger op til en systematisk opfølgning og vurdering af, om de kommunale indsatser overfor sårbare børn og unge er gode nok, og om sagsbehandlingen lever op til de konkrete mål, kommunen har vedtaget. Dermed er standarderne en slags kvalitetssikring for borgerne og for de børn og unge, der er involveret i de konkrete sager. Standarderne medvirker til en generel professionalisering af arbejdet på området, og giver Lejre Kommune mulighed for, at gøre det endnu bedre end hidtil.

Hvorfor udarbejde standarder?

Det er bestemt ved lov i Danmark, at alle kommuner skal udarbejde standarder for sagsbehandlingen i forhold til indsatsen overfor børn og unge med behov for særlig støtte (Lov om social service à 24. juni 2005). Målet med standarderne er at sikre sammenhæng og høj kvalitet i arbejdet, bl.a. ved at sætte konkrete mål for, hvordan sagsbehandlingen skal foregå.

Hvad indeholder standarderne?

Standarderne beskriver på en række punkter, hvad kommunens målsætninger, indsatser og fremgangsmåde er, fx hvordan kommunen vil sætte tidligt ind, hvis en medarbejder i en institution opdager, at et barn er i dårlig trivsel, hvordan kommunen vil sikre, at de rigtige myndigheder bliver underrettet, hvordan kommunen vil inddrage familie og netværk, hvordan kommunen vil sikre en systematisk opfølgning og evaluering af de indsatser, der er sat i værk i den enkelte sag, og så videre.

Til brug for kommunens forskellige institutioner, skoler, med videre vil der blive udarbejdet vejledninger og redskaber. Det er fx redskaber til at opfange signaler eller adfærd, som er tegn på, at et barn eller en ung er truet i sin udvikling. Et andet redskab til skoler og institutioner er reglerne for tavshedspligt og underretningspligt. Endelig kan et redskab også være en definition af, hvad en underretning til de sociale myndigheder er, og hvad den skal indeholde.