Borgerrådgiveren

Ny borgerrådgiver til Lejre Kommune fra 3. januar 2018

Indtil den nye borgerrådgiver er på plads, er du velkommen til at kontakte Lejre Kommune via Kontaktcentret

Lejre Kommune har ansat 39- årige Lene Munck Vilstrup i stillingen som borgerrådgiver. Hun kommer fra en stilling som juridisk konsulent i Ungebehandlingen i Holbæk Kommune, og med sig i bagagen har hun 12 års erfaring inden for det sociale område i forskellige kommuner, foruden to uddannelser som henholdsvis socialrådgiver og som kandidat i samfundsvidenskabelig jura.

Lene Vilstrup afløser den tidligere borgerrådgiver Erik Asp Poulsen, som forlod Lejre Kommune i maj måned 2017 for at tiltræde en ny stilling som adjunkt ved University College Sjælland.

Brændende interesse for borgeren i centrum
Den nye borgerrådgiver har gennem hele sit professionelle arbejdsliv arbejdet inden for hvad man kunne kalde konfliktfyldte områder, både på det kommunale børneområde og på misbrugsområdet. Hun er optaget af borgernes retssikkerhed, og af at sikre en god kommunikation i øjenhøjde med borgerne.

- Min erfaring som sagsbehandler og misbrugsbehandler har givet mig god erfaring med borgerorienteret kommunikation. Det er min erfaring, at hvis en borger eller virksomhed har en oplevelse af at være behandlet godt i sagsforløb, så er der en mindre sandsynlighed for, at det ender med en klage, siger Lene Vilstrup.

Om sit nye job fortæller Lene Vilstrup, at hun glæder sig til at tage fat på opgaverne i borgerrådgiverfunktionen og til at møde både borgere og ansatte i Lejre Kommune.

- Jeg ser frem til at udfylde arbejdet som borgerrådgiver. Borgeren skal være i centrum i en styrket dialog med den kommunale organisation. Jeg glæder mig til at hjælpe med at sikre borgernes retssikkerhed ved at vejlede og mægle i konkrete sager. Og så glæder jeg mig til at komme til Lejre, som jeg kender som en kommune med en stærk, lokal identitet siger Lene Vilstrup, der er vokset op i Bukkerup lige uden for kommunegrænsen.

Privat bor Lene i Holbæk sammen med sin mand og tre børn på 4, 7 og 8 år.

Bredt ansættelsesudvalg
Det er et bredt sammensat ansættelsesudvalg, som har vurderet de indkomne ansøgninger og afholdt samtaler med de udvalgte kandidater til stillingen som Lejre Kommunes nye borgerrådgiver.

Ansættelsesudvalget bestod således af: Økonomiudvalget, Kommunaldirektøren, en centerchef, en medarbejderrepræsentant udpeget af Hovedudvalget samt: Kernevelfærdsudvalgets medlemmer af Skole- og områdebestyrelse foruden Handicap- og ældreråd.

Borgmester Carsten Rasmussen glæder sig over, at Lejre Kommune får en borgerrådgiver, som har både den praktiske erfaring, den juridiske viden og ikke mindst de menneskelige egenskaber, som vil komme borgerne i Lejre til gode.

- En borgerrådgiver skal have mange forskellige kompetencer og kunne rådgive og vejlede både borgere og ansatte i den kommunale organisation. Med Lene Vilstrup er jeg sikker på, at vi får en borgerrådgiver, som kan bidrage til at styrke dialogen mellem borgeren og kommunens administration, udtaler borgmester Carsten Rasmussen.

Kort fortalt

 • Fra 3. januar 2018 har Lejre Kommune en ny borgerrådgiver: Lene Munck Vilstrup
 • Borgerrådgiveren er en slags kommunal ombudsmand, som bl.a. har til opgave at behandle klager over kommunens sagsbehandling og medvirke til, at der ydes en god borgerservice, hvor borgeren er i centrum og bliver hørt.
 • Lejre Kommune fik sin første borgerrådgiver i 2011. Det var Erik Asp Poulsen, som var ansat i Lejre Kommune indtil maj 2017, hvor han forlod kommunen for et andet job.


Borgerrådgiverens rolle

Borgerrådgiverens opgave er at behandle klager over kommunens sagsbehandling og medvirke til, at der ydes en god borgerservice, hvor borgerne er i centrum og bliver hørt.

Borgerrådgiveren skal dermed være med til at styrke dialogen mellem borgerne og kommunens administration og bidrage til sikring af borgernes retssikkerhed.

Du er altid velkommen til at kontakte borgerrådgiveren.
Og du må meget gerne komme med gode idéer til, hvordan Lejre Kommune kan udvikle og forbedre kontakten til borgerne.

Alle borgere, brugere og erhvervsdrivende i Lejre Kommune kan kontakte borgerrådgiveren.

Hvis du vil være sikker på at træffe borgerrådgiveren, kan du ringe og aftale et tidspunkt for en samtale.

Borgerrådgiveren kan hjælpe med

 • finde rundt i kommunens organisation
 • skabe kontakt til et relevant center eller medarbejder
 • mægle mellem dig og den kommunale medarbejder
 • være din bisidder, hvis du har behov for det
 • genskabe kontakt og dialog med kommunens administration
 • forstå indholdet i afgørelsen fra kommunen
 • søge en sag genoptaget
 • finde ud af dine muligheder for at anke, og at formulere din anke
 • formidle forslag til forbedring af sagsbehandling og borgerbetjening videre
 • behandle din klage over: kommunens formelle sagsbehandling, personalets optræden og betjening, den måde, som kommunen løser de praktiske opgaver på, eller diskrimination.

Herudover har borgerrådgiveren til opgave, at:

 • sikre at kommunens vision og værdigrundlag og det vedtagne serviceniveau overholdes
 • medvirke til at borgerne bliver hørt og får en respektfuld behandling
 • foretage undersøgelser på kommunalbestyrelsens eller eget initiativ
 • vejlede og undervise kommunens personale i forvaltningsretlige emner
 • rådgive kommunalbestyrelse og forvaltning om forbedring af borgerbetjeningen og sagsbehandling
 • skabe en øget respekt for kommunens afgørelser

Borgerrådgiveren kan ikke hjælpe med

 • sager, der falder udenfor kommunens virksomhed, f.eks. forhold mellem private
 • klager over det indholdsmæssige i afgørelser, som kommunen har truffetklager over sager, hvor der er en særlig administrativ klageinstans
 • klager vedrørende sager, som er indsendt til Ombudsmanden, de kommunale tilsynsmyndigheder eller domstolene
 • klager over politiske beslutninger, f.eks. om serviceniveau
 • sager om medarbejderes ansættelsesforhold i kommunen
 • forældede sager, der er afsluttet for mere end et år siden

Borgerrådgiverens beskyttelse af borgeres persondata

I klagesager behandler Borgerrådgiveren personoplysninger vedrørende borgerne elektronisk og i overensstemmelse med regler i persondataloven (lov nr. 429 af 31. maj 2000). Behandlingen sker internt hos Borgerrådgiveren.

På baggrund af persondataloven har borgere ret til:

 • At blive oplyst om indsamling af personoplysninger, der behandles 
 • At bede om indsigt i de oplysninger, der behandles om borgeren
 • At gøre indsigelse mod at oplysningerne behandles
 • At kræve berigtigelse, sletning eller blokering af urigtige eller vildledende oplysninger, der er blevet behandlet i strid med loven
 • At tilbagekalde sit samtykke
   
    

Sikker digital kommunikation med Borgerrådgiveren  

Mails fra borgere til Borgerrådgiveren indeholder ofte fortrolige og personfølsomme oplysninger, og mails med sådant indhold bør derfor sendes som sikker, krypteret mail.

Sikker mail sendes via www.borger.dk. Borgerrådgiverens adresse findes som underpunkt til Lejre Kommune. Borgerrådgiveren svarer via den sikre mail, så svaret også er sikkert.

Hjælpere med fuldmagt

Hjælpere med fuldmagt

Efter forvaltningslovens § 8, stk. 1 kan du som part i en sag på et hvilket som helst tidspunkt under sagens behandling vælge at give fuldmagt til, at andre repræsenterer eller bistår dig.

Det betyder, at du kan få din ægtefælle, ven eller andre  (partsrepræsentant) til at repræsentere dig og hjælpe med din klage til Borgerrådgiveren.

Du skal blot udfylde en fuldmagt, som skal afleveres til Borgerrådgiveren sammen med klagen.

Betydning af fuldmagten

Hvis der er klaget af en partsrepræsentant, får du som part en bekræftelse på, at Borgerrådgiveren behandler sagen. Du får også resultatet af Borgerrådgiverens behandling af sagen, men al yderligere korrespondance foregår mellem Borgerrådgiveren og partsrepræsentanten.

Du kan få blanketten til fuldmagten her

Blanketten skal underskrives af dig, som er den person, der giver fuldmagt.