Miljøtilsyn med virksomheder

Miljøtilsyn og - godkendelse Miljøtilsyn og - godkendelse

Lejre Kommune skal føre tilsyn med virksomheder og håndhæve bestemmelserne i miljølovgivningen. Alt efter størrelse og art af virksomheden, er der regler for hvor ofte de skal have tilsyn. Du kan læse om reglerne for tilsyn her. 

Luk alle
Åben alle

Vi skal foretage differentieret tilsyn. Det betyder, at virksomheder, der selv yder en indsats belønnes ved mindre kontrol og færre tilsynsbesøg. Tilsvarende får virksomheder, der har svært ved at overholde love og regler oftere kontrol og flere tilsynsbesøg.

Tilsynet er en kontrol af, at virksomheden overholder miljølovgivningen. Ved tilsyn kontrolleres det ligeledes, at virksomheden har de fornødne tilladelser og godkendelser, og at virksomheden overholder reglerne i disse.

Hvor ofte der føres tilsyn på de enkelte virksomheder afhænger af virksomhedstypen:

  • Er der tale om listevirksomheder godkendt efter kapitel 5 i Miljøbeskyttelsesloven, skal samtlige virksomheder som minimum have samlet tilsyn indenfor en 3-årig periode. Herunder hører også de skydebaner, der ligger i Lejre Kommune. Det vil sige at alle listevirksomheder får miljøtilsyn minimum hver 3. år.
  • Er der tale om autoværksteder skal samtlige virksomheder have tilsyn indenfor en 4-årig periode. Det vil sige at alle autoværksteder får miljøtilsyn minimum hver 4. år.
  • Er der tale om såkaldte bilag - 1 virksomheder skal samtlige virksomheder have tilsyn indenfor en 4-årig periode. Det vil sige at alle bilag - 1 får miljøtilsyn minimum hver 4. år.

Ved tilsynet vil der blandt andet være en kontrol af, om følgende forhold overholder gældende miljølovgivning:

  • Godkendelser / tilladelser
  • Affaldsopbevaring og håndtering (spildolie, jern, småt brændbart, mv.)
  • Olietanke
  • Støj
  • Røg
  • Spildevandsafledning

Læs Lejre Kommunes forskrift for opbevaring af farlige råvarer, affald, stoffer og produkter her

Vi laver anmeldte og uanmeldte (uvarslede) miljøtilsyn på udvalgte virksomheder og husdyrbrug.

Ca. 5-10 % af de årlige miljøtilsyn vil blive udført som uvarslede. Virksomheder og landbrug vil derfor opleve, at vi langt de fleste gange vil varsle vores besøg.

Hvilke virksomheder og husdyrbrug kan forvente et uvarslet miljøtilsyn?
Alle virksomheder og husdyrbrug, som vi fører miljøtilsyn med, kan før eller siden forvente, at vi kommer på et uvarslet miljøtilsyn.

Som nævnt vil langt størstedelen af de årlige miljøtilsyn dog blive varslet minimum 14 dage før tilsynet.

Hvad er dine rettigheder?
På et uvarslet miljøtilsyn vil vi, hvis vi skal ind i bygninger medbringe en underretningsskrivelse, som orienterer virksomheden eller husdyrbruget om deres rettigheder.

Baggrund for tilsynskampagnen
Ifølge tilsynsbekendtgørelsen skal landets kommuner hvert år gennemføre to tilsynskampagner. Kampagnerne skal vedrøre miljøforhold på landbrug og virksomheder.

I Lejre Kommune har vi en fælleskommunal tømningsordning for olieudskillere og sandfang for alle virksomheder der udleder processpildevand. Det er muligt at blive fritaget fra den kommunale tømningsordning, hvis affaldsproducenten kan godtgøre, at indholdet bortskaffes miljømæssigt forsvarligt. En fritagelse meddeles for højest 4 år af gangen. Vi har 6 virksomheder i Lejre Kommune i 2019, der er fritaget fra den kommunale tømningsordning. 

Med processpildevand forstås spildevand fra industrielle processer forbundet med produktion og drift af eksempelvis benzinstationer, påfyldningspladser, vognmandsfirmaer, autoværksteder og vaskehaller/-pladser samt andre større virksomheder, som kan indeholde forurenende stoffer. Processpildevandets sammensætning er altså forskellig fra sanitært spildevand og regnvand.

Mål og konklusion for kampagnen
Det overordnede miljømæssige mål er, at beskytte omgivelserne mod forurening fra virksomheder, der i forbindelse med deres drift og produktion udleder spildevand, som kan indeholde forurenende stoffer. Tømningerne og inspektionerne er en vigtig del af den forebyggende indsats overfor forurening af vores jord, grundvand og vandmiljøer.

Indsatsmålet er, at undersøge om de virksomheder der er fritaget fra den kommunale tømningsordning, får deres olieudskillere og sandfang tømt i overensstemmelse med vores regulativ for erhvervsaffald.

Vurdering af målopfyldelse:
Alle virksomheder der er fritaget fra den kommunale tømningsordning, har i december 2019 fået, enten et administrativt, eller fysisk tilsyn, hvor kvitteringer fra tømning af olieudskiller i 2019, er blevet fremvist.  

Det kan konkluderes at alle medvirkende virksomheder i 2019, har fået tømt deres olieudskiller mindst én gang. 

Tømningsfrekvenserne har i alle tilfælde været i overensstemmelse med fritagelsesaftalen indgået med kommunen. Fritagelsesaftalen for den enkelte virksomhed er udarbejdet i overensstemmelse med Lejre Kommunes Regulativ for Erhvervsaffald. 

Tilsynsrapporter fra 2016 og frem findes på DMA (Digital Miljøadministration). 

Find tilsynsrapporterne på hjemmesiden for Digital MiljøAdministration her

Kommunen skal en gang årlig offentliggøre tilsynsberetning. Tilsynsberetningen kan ses på  DMA (Digital Miljø Administration). 

Tilsynsberetningerne indeholder en beskrivelse af arbejdet med tilsyn med landbrug, virksomheder og andre aktiviteter på miljøområdet i kommunen.

Find tilsynsberetningerne på hjemmesiden for Digital MiljøAdministration her