Miljøtilsyn med husdyrbrug

Kommunen skal føre tilsyn med ejendomme med erhvervsmæssigt dyrehold, og håndhæve bestemmelserne i miljølovgivningen. Du kan læse om reglerne for tilsyn her. 

Luk alle
Åben alle

Hvor ofte får du tilsyn?
Kommunen fører jævnligt miljøtilsyn med erhvervsmæssige husdyrbrug. Tilsynet er en gennemgang af, om husdyrholdet overholder miljølovgivningen. Der er lovgivne minimumsfrekvenser for miljøtilsyn. Som et minimum skal alle husdyrbrug have et såkaldt basistilsyn indenfor et lovbestemt tidsinterval.

For husdyrhold der er godkendt i forhold til §§ 11 eller 12 i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug eller §§ 16a eller 16b i lov om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v., er tilsynsfrekvensen minimum hvert 3. år. Øvrige erhvervsmæssige dyrehold skal have et miljøtilsyn mindst hvert 6. år.

Et basistilsyn gennemføres som et samlet tilsyn af alle husdyrbrugets relevante miljømæssige aktiviteter. Ud over basistilsynet kan der udføres prioriterede tilsyn. De prioriterede tilsyn kan udføres som et deltilsyn eller et samlet tilsyn, der som minimum er målrettet de områder eller aktiviteter, som er årsagen til tilsynet.

Miljørisikoscore
Den faktiske tilsynsfrekvens fastsættes ud fra en beregnet risikoscore for det individuelle landbrug. Risiko-scoren fastlægges ud fra en miljørisikovurdering, der sammenholder sandsynligheden for et miljøuheld med konsekvensen for et miljøuheld. Dette inkluderer blandt andet landbrugets brug af miljøledelsessystemer eller lignende, regelefterlevelse, størrelsen af landbrugets produktion, samt forhold omkring forebyggende foranstaltninger og sårbare områder i nærheden af landbruget. Risikoscoren kan ligge i intervallet 1-5, hvor karakteren 5 angiver et husdyrbrug hvor der er størst sandsynlighed og konsekvens for et miljøuheld.

Jo højere risikoscore den enkelte husdyrbrug opnår, jo højere skal miljøtilsyn på ejendommen prioriteres af kommunen. Den maksimale tilsynsfrekvens på et husdyrbrug er en gang årlig.

De lovbundne tilsynsfrekvenser
Kommunen er lovmæssigt forpligtet til hvert år, at føre tilsyn på minimum 40 % af alle husdyrbrug, der er godkendt i forhold til § 11 eller § 12 i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug eller §§ 16a eller 16b i lov om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v.. For de øvrige husdyrbrug, skal kommunen årligt føre tilsyn med mindst 25 % af disse.

Hvad kontrollerer vi på tilsynet?
Ved tilsynet vil der blandt andet være en kontrol af, om følgende forhold overholder gældende miljølovgivning:

  • Godkendelser / tilladelser og placering af husdyrhold
  • Indretning af stalde og lagre til opbevaring af husdyrgødning
  • Opbevaring og anvendelse af husdyrgødning og ensilage
  • Affaldsopbevaring og håndtering (spildolie, sprøjtemiddelemballage mv.)
  • Diesel- og olietanke

Læs Lejre Kommunes forskrift for opbevaring af farlige råvarer, affald, stoffer og produkter her

Alle beholdere over 100 m3 til flydende husdyrgødning, ensilagesaft eller spildevand skal kontrolleres mindst hvert 10. år. Kontrollen skal foretages af en autoriseret kontrollant, der vurderer beholderens tæthed og styrke.

Det er brugeren af en beholder, der har ansvaret for, at beholderkontrollen bliver udført i henhold til lovens bestemmelser.

Læs mere og find autoriserede kontrollanter på hjemmesiden for Beholderkontrolordningen

Vi laver anmeldte og uanmeldte (uvarslede) miljøtilsyn på udvalgte virksomheder og husdyrbrug.

Ca. 5-10 % af de årlige miljøtilsyn vil blive udført som uvarslede. Virksomheder og landbrug vil derfor opleve, at vi langt de fleste gange vil varsle vores besøg.

Hvilke virksomheder og husdyrbrug kan forvente et uvarslet miljøtilsyn?
Alle virksomheder og husdyrbrug, som vi fører miljøtilsyn med, kan før eller siden forvente, at vi kommer på et uvarslet miljøtilsyn.

Som nævnt vil langt størstedelen af de årlige miljøtilsyn dog blive varslet minimum 14 dage før tilsynet.

Hvad er dine rettigheder?
På et uvarslet miljøtilsyn vil vi, hvis vi skal ind i bygninger medbringe en underretningsskrivelse, som orienterer virksomheden eller husdyrbruget om deres rettigheder.

Baggrund for tilsynskampagnen
Miljøtilsynsbekendtgørelsen indeholder krav om, at kommunerne skal gennemføre to miljøtilsynskampagner om året. Kampagnerne skal vedrøre virksomheds- eller landbrugsområdet. Eksempler på kampagner på landbrugsområdet kan f.eks. være tilsyn med flydelag, markstakke eller vilkår om egenkontrol.

Vi har i 2019 valgt at føre en tilsynskampagne med flydelag på gyllebeholdere. Baggrunden for kampagnen er, at kommunen på vores regelmæssige tilsyn på landbrugsejendommene oplever, at der kan være problemer med etablering af tilstrækkeligt flydelag på gyllebeholdere. Herudover får kommunen henvendelser fra borgere, som klager over lugtgener fra gyllebeholdere uden flydelag.

Husdyrgødningsbekendtgørelsen stiller krav til overdækning af beholdere til flydende husdyrgødning og afgasset vegetabilsk biomasse. Formålet med overdækningen er først og fremmest at reducere ammoniakfordampningen til et minimum. Formålet er tillige at reducere lugtgenerne for naboer.

Kommunerne i Region Sjælland har udarbejdet en pjece med gode råd og regler om opbevaring af gylle. Du kan se pjecen i dokumentboksen til højre.

Mål og konklusion for kampagnen
Målet med kampagnen er, igennem oplysning og dialog at formidle vigtigheden af at overholde lovgivningens regler. Det overordnede miljømæssige mål er at mindske ammoniakfordampningen og lugtgener fra gyllebeholdere.

Kampagnemålet er at kontrollere flydelaget på udvalgte ejendomme. Målet er desuden, at på de ejendomme hvor flydelaget ikke er tilstrækkeligt, der bliver det bragt i orden.

Vurdering af målopfyldelse:
Vi fik kontrolleret de beholdere, som vi havde planlagt. De beholdere, hvor der ikke var flydelag, fik det på efter tilsynet. Vi fik forhåbentlig øget landbrugernes opmærksomhed på etablering af flydelag.

Tilsynsrapporter fra 2016 og frem findes på DMA (Digital Miljøadministration). 

Find tilsynsrapporterne på hjemmesiden for Digital MiljøAdministration her

Kommunen skal en gang årlig offentliggøre tilsynsberetning. Tilsynsberetningen kan ses på  DMA (Digital Miljø Administration). 

Tilsynsberetningerne indeholder en beskrivelse af arbejdet med tilsyn med landbrug, virksomheder og andre aktiviteter på miljøområdet i kommunen.

Find tilsynsberetningerne på hjemmesiden for Digital MiljøAdministration her