Vedligeholdelse af vandløb

Vandløb og de omgivende arealer rummer mange levesteder for planter og dyr og udgør spredningskorridorer for plante-og dyrelivet fra vandløbets udspring, gennem skove, marker og enge og søer og moser, til udløbet i fjorde eller hav.

Vinter vandløb Vinter vandløb

Lejre Kommune er vandløbsmyndighed for alle vandløb i kommunen. Det betyder, at kommunen administrerer forhold vedrørende vandløb efter vandløbsloven. Forholdene i og ved vandløb må ikke ændres uden godkendelse fra kommunen. Såvel åbne naturlige vandløb som rørlagte vandløb eller drænledninger betragtes som vandløb efter vandløbsloven.

Vandløbene klassificeres som kommunevandløb eller private vandløb. Kommunevandløb er vandløb, der er optaget som offentlige vandløb. Det er primært større vandløb, som både har væsentlig afvandings- og miljømæssig interesse.
I Lejre kommune er der godt 140 km kommunevandløb. Heraf er ca. 14 km rørlagt. Nogle af vandløbene er grænsevandløb mod Roskilde, Frederikssund eller Holbæk kommuner.

Lejre Kommune er som vandløbsmyndighed ansvarlig for vedligeholdelsen af kommunevandløbene. Vedligeholdelsen af vandløbene sker under hensyntagen til afvandingsmæssige og miljømæssige forhold. Målsætningen for miljøkvaliteten i vandløbene er fastlagt i Regionplan 2005, men afløses af nye mål, når den statslige vandplan for Isefjord og Roskilde Fjord er vedtaget.

Vedligeholdelse af kommunevandløb

Vedligeholdelsen af vandløbene skal ske i overensstemmelse med regulativerne for de pågældende vandløb. I regulativet er vedligeholdelsen af vandløbet fastlagt ud fra hensynet til, at vandløbet skal kunne aflede overflade-, dræn- og spildevand, samtidigt med at vandløbet skal opfylde de miljømæssige krav til vandløbskvaliteten.

Der er i regulativet fastsat bestemmelser for, hvordan vandløbet skal vedligeholdes. Vedligeholdelse omfatter normalt grødeskæring, som er skæring af planterne i vandløbet, og oprensning af sandaflejringer.

Regulativet indeholder en beskrivelse af vandløbets skikkelse eller vandføringsevne. Skikkelse eller vandføringsevne kan f.eks. være beskrevet ved bundkoter, bundbredder, anlæg og faldforhold i vandløbet.

Desuden indeholder regulativet bestemmelser om grødes. Se regulativerne for kommunevandløbene nedenfor:

Du kan finde regulativer og kort for vandløbene i kommunen her

Private vandløb

Vandløb, som ikke er optaget som kommunevandløb, klassificeres som private vandløb. Private vandløb er ligesom kommunevandløbene omfattet af vandløbslovens bestemmelser. Kommunen er vandløbsmyndighed for både kommunevandløb og private vandløb. Det betyder, at kommunen skal godkende ændringer i eller ved vandløb, f.eks. ændringer af vandløbets bund og bredde eller ændring og anlæg af broer og overkørsler.

Private vandløb er oftest mindre vandløb og kan være åbne, naturlige vandløb eller rørlagte vandløb eller dræn.

Såvel åbne naturlige vandløb som rørlagte vandløb eller drænledninger betragtes som vandløb efter vandløbsloven.

Vandløb skal vedligeholdes sådan, at det enkelte vandløbs skikkelse eller vandføringsevne ikke ændres.


Pjecer:

 Pjece om vedligeholdelse af private vandløb

Pjece om fejl ved rørlagte vandløb

Pjece om at rejse en vandløbssag