Tilskud og takster 2024

Luk alle
Åben alle

Se tilskud og takster for 2024

  Timer/ uge  Takst kr. pr. mdr.  Bruttodriftsudgift
Dagpleje med mad  48,00 3.504 14.017
Deltid ved barsel 30,00 2.190  8.760
       
       
Vuggestue uden mad 52,30 3.870 15.481
Deltid ved barsel 30,00 2.582 10.327
       
       
Børnehave uden mad 52,30 2.105 8.420
Deltid ved barsel 30,00  1.461 5.843
       
       
Mad vuggestue   882  
Mad børnehave   882  
       
       
SFO  Klasse modul     
SFO1  0.-3. kl.   2.166 2.638
SFO2**  4.-5. kl.   1.081 1.513
SFO3**  6.-8. kl.   735   826
* Følgende institutioner har ikke frokostordning fra 1. januar 2023, Børnehaven Birken, Hyllinge Børnehave og Børnehuset Myretuen.
Frokostordningen er omfattet af reglerne om friplads- og søskendetilskud. 
** Ved tilmelding til morgenåbning i SFO2 og SFO3 betales der SFO1 takst.
 
Ovenstående takster bliver opkrævet i 11 måneder. Juli måned er betalingsfri.
    
Ved benyttelse af institutionsplads i anden kommune skal følgende bruttodriftsudgifter og tilskud benyttes:
   Bruttodrifts-udgift         pr. mdr.  i 11 mdr. Tilskud 75 %
Det vægtede gennemsnit dagpleje/vuggestue 15.195 11.396
   Bruttodrifts-udgift        pr. mdr. i 11 mdr. Tilskud 75 %
Gennemsnitlig børnehave fuldtidsplads 8.420 6.315

Ved brug af institutionsplads i anden kommune kan forældrebetalingen være betydelig højere end ved brug af en institutionsplads i Lejre Kommune.

Henvendelse om præcis beregning af institutionsplads i anden kommune skal ske til Pladsanvisningen på pladsanvisning@lejre.dk.Andre tilskud

Luk alle
Åben alle

Tilskud til privat pasning

Maksimalt tilskud pr. måned pr. barn.
Tilskuddet er beregnet så det svarer til en fuldtidspasning.

26 uger - 2 årige børn:      7.227,00 kr.

3 - 5 årige børn:                 4.341,00 kr.  

Tilskud til pasning af egne børn

Tilskuddet kan højst ydes i ét år og højst til 3 børn.
Det samlede tilskud pr. husstand må ikke overstige beløbet for maksimale dagpenge.

26 uger - 2 årige børn:    6.746,00 kr.

3 - 5 årige børn:               4.052,00 kr.

Tilskud til privat institutioner

Maksimalt tilskud pr. måned i 12 måneder pr. barn. 

0 - 2 årige:                               Kr. pr. måned
Driftstilskud                                   10.417
Bygningstilskud                                  571
Administrationstilskud                    348
Tilskud i alt 0-2 årige                 11.336

3-5 årige:                                 Kr. pr. måned
Driftstilskud                                      5.444
Bygningstilskud                                    247
Administrationstilskud                       193
Tilskud i alt 3 - 5 årige børn         5.884

Tilskud til deltidsplads under barsel
0-2 årige                                   Kr. pr. måned
Driftstilskud                                   6.860
Bygningstilskud                               571
Administrationstilskud                   348
Tilskud i alt 0-2 årige                  7.779

3-5 årige:                                   Kr. pr. måned
Driftstilskud                                     3.672
Bygningstilskud                                  247
Adminstrationstilskud                       193
Tilskud i alt 3-5 årige                    4.112

Søskendetilskud

Der ydes søskendetilskud til familier med mere end et barn i dagtilbud.
Der betales fuld pris for den dyreste plads og søskendetilskuddet udgør 50% for de øvrige pladser.

Hel eller delvis økonomisk friplads og fripladsgrænser

Hvis husstandens samlede personlige indkomst ligger under 622.199,00 kr. årligt, er der ret til nedsættelse af betalingen.

Fripladstilskuddet gives fra den 1. i den måned, der følger efter datoen for modtagelsen af ansøgningen.
Ved nyoptagelse dog fra det tidspunkt hvor barnet får plads, hvis der søges indenfor en måned.

Ansøgning om økonomisk friplads skal ske via den digitale pladsanvisning på kommunens hjemmeside www.lejre.dk - selvbetjening - digital pladsanvisning.

Automatisk månedlig regulering af fripladstilskud

Kommunerne får automatisk besked fra SKAT, hvis indkomsten for dig eller din ægtefælle/samlever ændrer sig. Hvis ændringen af indkomsten har betydning for dit økonomiske fripladstilskud, reguleres din forældrebetaling automatisk.

Din forældrebetaling reguleres både, hvis din husstandsindkomst stiger eller falder med et vist beløb. Det afgørende er en ændring svarende til mindst 5 trin på fripladsskalaen.

Reguleringen gælder kun for den enkelte måned. Du får et brev fra kommunen, hvis der er ændringer i din forældrebetalingen. Der kan gå nogle måneder, før forældrebetalingen reguleres, da kommunen skal afvente oplysninger fra SKAT om, hvad din husstandsindkomst har været i den enkelte måned.

Feriepenge tæller som indkomst for den måned, hvor de fremgår af indkomstregisteret, det vil sige, når de er udbetalt eller henlagt til feriekonto. Det vil for de fleste lønmodtagere betyde, at der vil ske genberegning af deres fripladstilskud for april eller maj måned. Såfremt feriepenge opgøres i forbindelse med jobskifte, vil disse feriepenge fremgå i den måned, hvor de er registreret, også selv om de ikke udbetales på det tidspunkt.

Betaling og betalingsfrist

Betaling skal ske månedsvis forud på de udsendte girokort eller via PBS.

Har du tilmeldt dig e-boks vil girokortet blive sendt hertil.

Ved eventuel rykkerskrivelse påløber 250,00 kr. plus 1% i rente pr. påbegyndt måned efter forfaldsdatoen.

Opkrævninger på hhv. daginstitution og skolefritidsordninger bliver på grund af lovgivning udsendt separat. Det vil sige at har du et barn i daginstitution og et barn i skolefritidsordning vil der komme 2 opkrævninger.