Skriv dit barn op (pladsanvisning)

Lejre Kommune bruger Digital Pladsanvisning, som er en selvbetjeningsløsning, hvor du hurtigt og nemt bl.a. kan opskrive/udmelde dit barn eller ansøge om økonomisk friplads.

Følg linket herunder for at starte dit selvbetjeningsforløb. Linket åbner en side på borger.dk. Du skal vælge din kommune, for at starte dit selvbetjeningsforløb.  

Gå til den Digitale pladsanvisning (borger.dk)

Om digital pladsanvisning

Luk alle
Åben alle

Lejre Kommune garanterer, at alle børn, i alderen fra 26 uger til de starter i skolen, kan bliver optaget i et af kommunens dagtilbud. Pasningsgarantien er gældende 3 måneder, efter en ansøgning er modtaget digitalt i kommunens pladsanvisning. Barnet optages så vidt muligt og hvis det ønskes i et dagtilbud i sit nærområde tæt på barnets bopæl.

Hvis barnets første prioritet ikke kan opfyldes, vil barnet blive tilbudt en anden dagtilbudsplads. Hvis dette tilbud ikke ønskes, tilbydes yderligere en anden dagtilbudsplads.

Såfremt ingen af de to tilbud ønskes, vil barnets behovsdato blive rykket frem til næste fordeling. Dette for at tilgodese, at andre børn på ventelisten kan blive tilbudt dagtilbudspladserne. Tidsplan over fordeling af pladser i løbet af året ses under afsnittet Hvordan fordeles pladserne på ventelisten?

Børn optages i de enkelte dagtilbud således, at de børn, der har været opskrevet længst tid optages først (der anvises pladser i dagtilbud efter opskrivningsdato).
Et barn har dog fortrinsret til et dagtilbud, hvor barnets søskende i forvejen er optaget, såfremt der er ledig plads i dette dagtilbud.

Børnene optages i dagtilbud for 0 - 3 årige, hvis de på optagelsestidspunktet er mellem 26 uger og 2 år og 8 måneder.
Er der plads i vuggestuen frem til barnet er 2 år og 11 måneder tilbydes barnet plads, såfremt der ikke kan gives plads direkte i børnehaven (der indmeldes tidligst i børnehave 3 måneder før barnet fylder 3 år).

Børnene optages i børnehave, måneden efter de bliver 3 år. Dog er der mulighed for individuel vurdering.
Der fordeles pladser ud fra forældrenes prioritering ved opskrivning. Forældrene kan opskrive barnet til så mange prioriteringer, de ønsker.

Hvis barnets første prioritet ikke kan opfyldes, vil barnet blive tilbudt en anden dagtilbudsplads. Enten efter barnets næste prioritet, eller der hvor der er en ledig plads i nærområdet.
Såfremt ingen af de to tilbud ønskes, vil barnets behovsdato blive rykket til næste fordeling.
Dette for at tilgodese, at andre børn på ventelisten kan blive tilbudt dagtilbudspladserne.

Såfremt der ikke kan tilbydes plads i nærområdet, tager Pladsanvisningen en dialog med forældrene om de muligheder der er. Ledelsen i Center for Børn og Læring vil altid blive inddraget, når det ikke er muligt at tilbyde plads efter forældrenes prioriteringer eller i nærområdet.

Tidsplan over fordeling af pladser i løbet af åretNedenstående oversigt viser, hvilke måneder Pladsanvisningen fordeler pladserne i løbet af året. Pladsanvisningen fordeler pladserne med udgangspunk midt i måneden.

Januar

Børn der har behovsdato til april måned

Februar

Børn der har behovsdato til maj/juni måned

Marts

Børn der har behovsdato til juli måned, indmeldes fortrinsvis i juni måned

April

 

Maj

Børn der har behovsdato til august måned

Juni

Børn der har behovsdato til september/oktober måned

Juli

 

August

Børn der har behovsdato til november/december måned

September

 

Oktober

Børn der har behovsdato til januar/februar måned

November

 

December

Børn der har behovsdato til marts måned

Eks. Har dit barn behovsdato til maj måned vil du i februar måned modtage et brev fra Pladsanvisningen.

Børn til dagpleje kan blive indmeldt løbende i en måned.
Børn til vuggestuer og børnehaver indmeldes den 1. i en måned.

Udmeldelse af alle institutioner skal ske med mindst én måneds varsel til den sidste i en måned.
Udmeldelse skal ske via den digitale pladsanvisning.

Børn, som er indmeldt i dagtilbud, kan stå på venteliste til overflytning til et andet dagtilbud til samme aldersgruppe.
De vil herefter indgå i pladsfordelingen med den anciennitet barnet har på lige fod med de børn der ikke er indmeldt i et dagtilbud.

Børn vil få plads i en børnehave, den måned de bliver 3 år.
Børn med vuggestueplads i integrerede institutioner vil automatisk blive overflyttet til en børnehaveplads i samme institution, når barnet når børnehavealderen.

Børn der går i dagplejen eller privat pasning tilbydes børnehaveplads efter deres prioriteringer og ovenstående ventelisteregler.

Ved opstart i en pulje- eller privat institution, skal forældrene selv sørge for udmelding af kommunalt tilbud.

Administrationen kan i særlige tilfælde fravige ventelisteregler og regler om overflytning (fx af hensyn til børn med særlige pædagogiske og sociale behov). Beslutningen træffes altid med involvering af ressourcepædagoger, relevante dagtilbudsledere og forældre.
Administrationen kan træffe beslutning om midlertidigt at lukke ventelisten for børn, der ikke er bosiddende i kommunen, hvis det er nødvendigt for at kommunen kan opretholde sin pasningsgaranti.

Yderligere oplysninger fås hos Pladsanvisningen. 
Tlf: 46 46 46 46 
E-mail: pladsanvisning@lejre.dk

Deltidspladser for forældre på barsel- og eller forældreorlov

Forældre, hvor en eller begge forældre afholder fravær i medfør af barselsloven, har mulighed for at få en deltidsplads på 30 timer om ugen i et dagtilbud til børn i husstanden i aldersgruppen 26 uger og indtil skolestart mod en reduceret forældrebetaling.

Ansøgning
Der kan kun søges om deltidsplads i én sammenhængende periode pr. barn.
I ansøgningen skal det oplyses for hvilken periode, man ønsker at benytte en deltidsplads.
Ansøgningen om deltidsplads skal sendes til pladsanvisningen på mail: pladsanvisning@lejre.dk

Periode hvor deltidsplads kan benyttes
Den periode hvor forældre har ret til deltidspladsen, skal påbegyndes den 1. i en måned og tilsvarende ophører med udgangen af den måned, hvor fraværet afbrydes eller ophører.

Deltidspladsen skal benyttes inden for tidsrummet kl. 9.00 - 15.00, således at barnet i deltidstilbuddet fortsat er en del af det pædagogiske fælleskab og kan indgå i de pædagogiske forløb og aktiviteter i hverdagen.

Fra den 01-12-2022 ændres tidsrummet for benyttelse af deltidsplads til kl. 08.30 - 14.30

Dokumentation
Forældre skal dokumentere, at de afholder fravær efter barselsorloven eller vil afholde fravær på det tidspunkt, hvor de ønsker at få tilbudt deltidspladsen.
Dokumentationen kan f.eks. bestå af en kopi af vandrejournal, hvori det forventede fødselstidspunkt fremgår, en aftale med arbejdsgiver om udskudt barsel eller lignende.

Dokumentation sendes til pladsanvisningen på mail: pladsanvisning@lejre.dk

Kombinationstilbud til familier med skæve arbejdstider

I henhold til Dagtilbudsloven § 15 a har forældre med et dokumenteret behov for pasning, der ligger uden for dagtilbuddenes almindelige åbningstider, mulighed for at få et kombinationstilskud i form af en deltidsplads i et dagtilbud, samt et tilskud til fleksibel pasning.

Enlige forsørgere og forældre, hvor begge forældres beskæftigelse medfører et dokumenteret arbejdsbetinget behov for pasning uden for dagtilbuddenes almindelige åbningstid, har mulighed for at få et kombinationstilbud.
Dokumentation i relation til pasningsbehovet består  af en arbejdsgivererklæring, vagtplan eller lignende, der skal indsendes af forældrene i forbindelse med ansøgningen.

Deltidspladsen i dagtilbuddet og den fleksible pasning skal opgøres over en periode på minimum fire uger.
Kombinationstilbuddet kan samlet set ikke overstige, hvad der tidsmæssigt svarer til en fuldtidsplads i et alderssvarende dagtilbud i kommunen og den fleksible pasning skal udgøre mindst 10 timer om ugen.

Lejre Kommune skal godkende den pasningsaftale, der indgås mellem forældrene og den fleksible passer.
Skabelon til pasningsaftalen kan rekvireres hos pladsanvisningen på mail: pladsanvisning@lejre.dk

Ansøgning og dokumentation sendes til pladsanvisningen på mail: pladsanvisning@lejre.dk minimum fire uger før tilbuddets start.                                             

Med denne lov har forældre ret til at benytte plads i andre kommuner end deres egen. Forældrene skal være opmærksomme på, at forældrebetalingen ved brug af dagtilbud i anden kommune end bopælskommunen kan være væsentlig højere, end hvis der benyttes et dagtilbud indenfor kommunens grænser. Udgiften kan variere fra kommune til kommune. Hvis I ønsker at gøre brug af et dagtilbud udenfor Lejre Kommune kan pladsanvisningen lave en beregning over forældrebetalingen.