Regulativer, gebyrer og planer

Her finder du materiale om regulativer, gebyrer og planer i Lejre Kommunes affalds- og genbrugsafdeling

For mere information er du velkommen til at kontakte  Team Affald og Genbrug i Lejre Kommune. Du finder oplysninger i kontaktboksen

Lejre Kommunes regulativ for husholdningsaffald

I regulativet for husholdningsaffald kan du læse, hvad du som borger i Lejre Kommune skal gøre med dit affald. 

Du finder regulativet herunder

Regulativ for husholdningsaffald

Priser for at få hentet affald

Du betaler et gebyr for, at skraldemanden tømmer dine affaldsbeholdere, og for at bruge kommunes andre affaldsordninger.  

Renovationsgebyrerne er opdelt i et fast og et variabelt gebyr.

Alle husstande skal betale det faste gebyr, som indeholder omkostninger til administration, indsamling af glas, farligt affald, storskralds- og haveaffaldsindsamlingerne samt drift af genbrugspladsen. Det er ikke muligt at fravælge nogle af ordningerne.

Det variable gebyr afhænger af størrelsen på din beholder til restaffald og tømning af papirbeholderen for sommerhuse.

Vi sender opkrævninger ud i februar og august.

Lejre Kommune foretager ikke afregning i forbindelse med flytning eller hussalg.

Der er også et mindre gebyr, hvis du får ombyttet til andre skraldespande. 

Herunder kan du se de gebyrerne for 2017.
Renovationsgebyrer 2017 

Affaldsplan og handleplan

Lejre Kommune har en plan, der bl.a. beskriver, hvordan vi når de nationale mål om at genanvende 50 % af husholdningsaffaldet i 2022.

Kommunalbestyrelsen for Lejre Kommune har den 30. marts 2015 godkendt Affaldsplan 2014 - 2018 (2014 -2024).

Formålet med affaldsplanen er at beskrive de mål og indsatser, som vi i Lejre Kommune ønsker at arbejde med i den kommende planperiode. Vi skal bruge planen som et styrings- og planlægningsværktøj og dermed skal planen danne baggrund for, hvordan vi prioriterer indsatserne på affaldsområdet i de kommende år.
Indholdet i affaldsplanen tager udgangspunkt i regeringens nationale ressourcestrategi "Danmark uden affald"

Affaldsplanen i Lejre Kommune omfatter:
• Bagrund og rammer som beskriver de nationale hensigter og målsætninger samt lovgivning på affaldsområdet.
• Kortlægningsdel som beskriver status og kortlægning af affaldsområderne i Lejre Kommune.
• Målsætningsdel som beskriver kommunens målsætninger for affaldsområdet i planperioden.
• Planlægningsdel som beskriver kommende initiativer for de første 4 år af planperioden.

Udvalget for Teknik & Miljø har på møde den 7. oktober 2015 godkendt en handleplan på, hvordan vi kommer i gang med at implementere de mange initiativer i Affaldsplanen.

Både affaldsplanen og handleplanen finder du herunder.

Brugerundersøgelse 2016

Hvad mener borgerne i Lejre egentlig om affaldssortering? Det har vi spurgt 300 borgere i Lejre om i foråret 2016.

Det er blevet til en brugerundersøgelse,  der analyserer borgernes  kendskab  til, tilfredshed  med og  brug  af  de nuværende affaldsordninger. Derudover  spørger  undersøgelsen  ind  til  borgernes  holdninger og  forventninger til  de  kommende affaldsordninger.

Her kan du læse hele brugerundersøgelsen.