Botilbuddet Solvang

Et fælles værdigrundlag danner rammen for et samarbejde mellem beboere, pårørende og ansatte.

På Solvang tager vi udgangspunkt i den individuelle beboers situation og behov for støtte og vejledning, så beboeren bliver i stand til, at bevare og videreudvikle egne ressourcer og på sigt blive i stand til, at mestre eget liv.

Solvang er beliggende i landlige omgivelser mellem Rye og Kr. Hyllinge med vidt udsyn over markerne og er omkranset af grønne arealer med drivhus, lejrbål og højbede til blomster og grøntsager. 

Fanger det din interesse og kunne det være noget for dig eller pårørende, så kontakt os og få en snak. 

At skabe en god og værdig hverdag, så Solvang er et attraktivt sted at bo, gæste og arbejde.

Vi har angivet en vision, der fortæller om:

 • En idealtilstand vi gerne vil nå
 • Et idégrundlag, der angiver, hvorfor vi egentlig er her (vores opgave)
 • Et værdigrundlag, der udtrykker de værdier vi ønsker at arbejde ud fra.

På Solvang ønsker vi, at der arbejdes ud fra et fælles værdigrundlag, der afspejler, hvad vi syntes, der skal lægges vægt på i dagligdagen. Værdigrundlaget er udarbejdet i en proces, hvor beboere, pårørende og medarbejdere har været inddraget og bidraget til det opstillede værdigrundlag og forståelsen heraf. Desuden har vi et ønske om, at både beboere, pårørende og medarbejdere deltager i og påvirker Solvangs udvikling.

Dette skal sikre

 • At beboerne får mere indflydelse og medbestemmelse på Solvang
 • At udvikle et godt samarbejde mellem beboere, pårørende og medarbejdere
 • At medarbejderne får større ansvar, kompetence og flere handlemuligheder

Det er vores håb, at visionen, idé- og værdigrundlaget bliver til nytte, når alle parter skal omsætte det skrevne til handling og dermed vil få betydning for hverdagen på Solvang.

Idégrundlag

Ved idégrundlaget forstår vi en stillingtagen til Solvangs eksistensberettigelse - hvorfor er vi her egentligt, og hvilke opgaver skal vi løse?

Idégrundlaget for Solvang: Solvangs opgave er at udføre og udvikle ydelser af høj kvalitet tilpasset den enkelte beboer.

Værdigrundlag - de fem værdier på Solvang

Solvangs værdigrundlag udtrykker de værdier, som beboere, pårørende og medarbejdere ønsker bliver lagt til grund for beslutninger og som vi ønsker fremmet i forhold til at bo, gæste og arbejde på Solvang. Værdier, som vi ønsker at leve og styre efter i hverdagen.

De fem overordnede værdier for Solvang: 

 1. Værdighed og respekt for den enkelte beboer
 2. Tæt samarbejde og åben dialog mellem beboere, pårørende og medarbejdere
 3. Omsorg, nærvær og aktivitet
 4. Den udfordrende og udviklende arbejdsplads
 5. God planlægning og tilrettelæggelse

Værdi nr. 1
Værdighed og respekt for den enkelte beboer

Herved forstår vi at:

 • Beboeren bevarer sin værdighed
 • Personalet respektere beboernes privatliv og indgår i en ligeværdig dialog
 • Beboerne inddrages i beslutninger vedrørende deres eget liv
 • Personalet respekterer beboernes individuelle behov og livsindhold med særlig opmærksomhed på de svageste beboere
 • Beboerne har medindflydelse på det der sker på Solvang

Værdi nr. 2
Tæt samarbejde og åben dialog mellem beboere, pårørende og medarbejdere

Herved forstår vi at:

 • Beboere, pårørende og medarbejdere har en ligeværdig dialog
 • Beboere, pårørende og medarbejdere overholder aftaler
 • opretholde loyalitet overfor beslutninger
 • et højt informationsniveau mellem beboere, pårørende og medarbejdere
 • Pårørende og gæster føler sig velkomne på Solvang

Værdi nr. 3
Omsorg - nærvær - aktivitet

Herved forstår vi at:

 • Der udføres omsorgsfuld, faglig og kompetent indsats overfor beboerne
 • Den enkelte beboers sociale netværk understøttes og fastholdes
 • Der er et varieret tilbud af aktiviteter, der skal understøtte den enkeltes aktivitets- og udfoldelsesmulighed
 • Beboeren har mulighed for at holde sig i form og videreudvikle egne færdigheder
 • Der er mulighed for samvær med beboere, pårørende og medarbejdere

Værdi nr. 4
Den udfordrende og udviklende arbejdsplads

Herved forstår vi at:

 • Personalet arbejder efter fælles mål og i overensstemmelse med Solvangs værdigrundlag
 • Personalet respekterer hinandens arbejde og forskelligheder, såvel i den enkelte gruppe, som på tværs af grupperne
 • Der er mulighed for personlig og faglig udvikling
 • Alle ansatte har et ansvar for at dygtiggøre sig
 • Arbejdsmiljøet prioriteres højt med fokus på trivsel og sikkerhed 

Værdi nr. 5
God planlægning og tilrettelæggelse

Herved forstår vi at:

 • Der er fleksibilitet i forbindelse med arbejdstilrettelæggelse og opgaveløsning
 • Der er balance mellem ressourcer, tid og opgaver
 • Personalet er til stede i nuet
 • Beboerne meddeler ændringer hurtigst muligt
 • Ændringer meddeles straks til beboeren med en begrundelse

Værdigrundlagets betydning
I hverdagen vil vi bruge værdierne som grundlag

 • For enhver relation beboere, pårørende og medarbejdere imellem
 • For udvikling af medarbejderne
 • For ansættelser på Solvang
 • For beslutninger på Solvang

Solvang er en værdibaseret ledet arbejdsplads. Der lægges stor vægt på den tværfaglige samarbejdsform og brug af de forskellige faglige og personlige kompetencer. Det er en arbejdsplads, der har fokus på "den gode arbejdsplads" og hvor ordene respekt, etik og værdighed er i højsædet.

Solvang har pt. 35 ansatte, som indgår i en døgnbemanding. Faggrupperne fordeler sig på social- og sundhedsassistenter, pædagoger, medhjælpere, samt rengøring og administration.

Solvang er under konstant udvikling og går stærkt ind for nytænkning og udvikling. Senest har vi haft medarbejdere, som har deltaget på en uddannelse om dobbeltdiagnoser.  Endvidere har Solvang uddannede praktikvejledere, så vi er en arbejdsplads, der kan modtage pædagogstuderende samt social og sundhedsassistent elever.

Da vores filosofi er, at det altid nytter, er målet, at Solvangs beboere, opnår en så høj grad af selvforvaltning, at de kan leve et meningsfuldt og tilfredsstillende liv defineret af den pågældende person selv. Vi understøtter denne filosofi med den kognitive tilgang, hvorfor størstedelen af Solvangs personale har gennemgået den et-årige kognitive uddannelse på Sct. Hans.

Botilbuddet består af 30 selvstændige boliger og det hele er samlet under ét tag, hvorved det er muligt at komme rundt i huset, uden at forlade bygningen.

Boligerne er samlet i 2 leve-bomiljøer (grupper), der hver især lever og fungerer som selvstændige enheder. Hver enkelt bomiljø er indrettet med køkken/alrum, aktivitetsmuligheder samt personalekontor. Derudover har hvert bomiljø udgang til haven.

Boligerne er fordelt på 1 og 2 rums boliger og ligger størrelsesmæssigt mellem 55 og 84 kvm. Der er et stort badeværelse og et lille køkken i alle boligerne. Beboerne har egen huslejekontrakt under almenboliglovens § 105. Boligerne administreres af boligselskabet DAB.

Ønskes yderligere oplysninger vedr. boligens størrelse, husleje o.a henvises til DAB. Klik i boksen til højre.

Da boligerne er etableret efter lov om ældreboliger, kan indflytning kun ske efter forudgående visitation.

Når man bor på Solvang, får man tilknyttet en kontaktperson, der hjælper og støtter i dagligdagen og man vil sammen udarbejde en individuel pædagogisk handleplan.

Som beboer deltager man i de almindelige daglige funktionsområder som indkøb, madlavning herunder udarbejdelse af madplaner, rengøring, døgnrytme, økonomi, fritidsaktiviteter m.v. ud fra de ressourcer og kompetencer man har.

Leve- bomiljøerne arrangerer i løbet af året forskellige ture ud af huset, tilrettelagt i et samarbejde med beboerne, ud fra deres ønsker.

Vi holder beboermøder i leve- bomiljøerne en gang om måneden og beboermøder for hele Solvang fire gange om året. Så man er som beboer med til at definere, hvad der skal ske på Solvang og i leve- bomiljøerne for eksempel, aktiviteter, fester, nyanskaffelser og meget andet.

Solvangs botilbud er rent fysisk placeret i det samme hus, men er inddelt i 2 leve- bomiljøer, bestående af henholdsvis Solvang Syd med 18 beboere og Solvang Nord har 14 beboere. Fælles for alle leve- bomiljøerne er, at de har et fællesområde med køkken og stue.

Som bruger af Aktiviteten er det vigtigt for os, at man oplever dagen som meningsfuld. For at opnå dette har vi en pædagogisk tilgang og forståelse, som lægger vægt på gensidig respekt, rummelighed, dialog, samarbejde og medindflydelse.
Aktivitetens fysiske rammer er lyse venlige lokaler med højt til loftet og masser af muligheder for alverdens aktiviteter. Udover en hyggelig terrasse i forbindelse med sansehaven består udendørsarealerne af bålplads, urtehave og stor plæne med plads til boldspil o.a.
Aktiviteten ligger i landlige omgivelser lidt udenfor Roskilde og hører organisatorisk til under Solvang. Borgere visiteret efter §104 har sammen med stedets 32 beboere mulighed for at benytte Aktivitetens mangeartede tilbud.
Aktivitetens åbningstider er:

Mandag: 8.00 – 16.00
Tirsdag: 8.00 – 15.00
Onsdag: 8.00 – 15.00
Torsdag:13.00 – 21.00
Fredag: 8.00 – 15.00

Herudover er Aktiviteten åben hver 4. weekend, hvor der bl.a. afholdes caféaften.
Aktiviteten har lukket på helligdage, og i løbet af året enkelte lukkedage i forbindelse med temadage, kurser og lignende.

- Aktiviteterne
Formålet i Aktiviteten er, blandt mange ting, at blive udfordret, stimuleret og inspireret. Ved at komme i Aktiviteten får man mulighed for et miljøskift og masser af socialt samvær og fællesskab.
Alle der kommer i Aktiviteten deltager efter egne ressourcer, kompetencer, behov og energiniveau. Det forventes, at man tager ansvar for - og er medskaber af - egen dag og liv. Beboernes ideer og input til indhold er derfor meget vigtig, og der afholdes inspirationsmøder 2 gange årligt, hvor beboerne kommer med idéer til nye tiltag, aktiviteter, og ture ud af huset. I Aktiviteten lægges der vægt på processen fremfor produktet, og kvalitet fremfor kvantitet.
Der er i Aktiviteten plads til den enkelte borger, ligesom vi ikke går af vejen for at bruge vores lattermuskler. I Aktiviteten er der plads til at være - være sig selv og være til stede - det vigtigste er dog at du møder op.

Aktiviteten tilbyder en lang række kropslige og sanselige udfordringer:

• Spille (og lytte til) musik
• Billard, bordtennis, bordfodbold, konsol-spil
• Svømmehal (om sommeren tager vi til stranden)
• Fodbold på banerne i Kr. Hyllinge
• Motionstur i naturskønne omgivelser
• At lære at bruge computer/internet på brugerniveau
• Madklub, hvor vi laver lækker og inspirerende mad, med gode økologiske råvarer
• Ordne sanse- og urtehaven (sommer)
• Mulighed for at være skabende i et kreativt værksted
• … og meget andet!

Ind i mellem kan man få kulturelle oplevelser, f.eks. i form af museumsbesøg, foredrag, koncert, eller udstillinger.
I Aktiviteten er vi meget åbne for nye input, og hvad der er oppe i tiden. Men årets højtider og traditioner vægtes også højt.
Der er som udgangspunkt egenbetaling for materialer, fortæring og ture (entré).

Det kan man forvente af os:

• Oplevelsen af at være noget værd
• Udgangspunktet er brugerens ønsker, ressourcer, kompetencer og behov
• Respekt for til- og fravalg
• Døråbner for nye oplevelser og muligheder
• At vi i samarbejde får tingene til at ske

Det forventer vi af brugeren:

• At man udviser respekt
• Accept af forskelligheder
• At man byder ind med de forudsætninger, som man har
• At man giver besked om fremmøde
• At man er med til at sætte en dagsorden

Tilsyn fra Social tilsyn Øst efter loven om Socialt tilsyn

Tilsynsrapport, 2022

Tilsynsrapport, 2021

Tilsynsrapport, 2020

Tilsynsrapport, 2019

Kontakt

Botilbuddet Solvang

Vintappervej 88
4070 Kirke Hyllinge
E-mail: solvang@lejre.dk

Virksomhedsleder

Diana Fritz
Telefon: 9116 6843 
E-mail: diaf@lejre.dk

Teamleder afd. Syd

Jannie Dyrvig
Telefon: 2481 0557
E-mail:jansd@lejre.dk

Afd. Syd
Telefon 1:  2336 8748   
Telefon 2:  2336 8771 
 
Afd. Lille syd
Telefon 1:  2336 8799   
Telefon 2:  2336 9880 

Teamleder i afd. Nord

Trine Gehlsen
Telefon: 2928 3591
E-mail:trige@lejre.dk

Afd. Nord
Telefon 1:  2336 8885
Telefon 2:  2125 5490