Borgerpuljer

Her finder du information om kommunens puljer, tilskudsmuligheder og samarbejde med de frivillige foreninger. Du kan også se en oversigt over de legater, kommunen administerer samt få information om fundraising.

Kommunalbestyrelsen afsætter hvert år midler til puljer, tilskud og støtte til aktiviteter i Lejre Kommune.

Er du privatperson eller repræsenterer du en forening, som har en god ide til en aktivitet  -  eller udfører du frivilligt socialt arbejde, som kommunens borgere kan have glæde af, kan du søge midler til din aktivitet.

Til hver pulje er der knyttet nogle retningslinjer eller kriterier for at komme i betragtning til at få tildelt midler fra puljen. Du kan se disse for den enkelte pulje nedenfor, ligesom du under hver pulje vil kunne finde et ansøgningsskema.

§ 18 - Frivilligt Socialt arbejde

Kommunalbestyrelsen afsætter hvert år midler til en pulje for frivilligt socialt arbejde. Foreninger kan søge tilskud til aktiviteter, der støtter dette formål.

Lejre Kommune ønsker primært at yde støtte til sundhedsfremmende og forebyggende aktiviteter.

Også aktiviteter for en mindre eller speciel gruppe af borgere kan støttes, hvis gruppen har særlige sociale eller sundhedsmæssige behov. Projekter eller aktiviteter, der har til formål at inddrage fysisk eller socialt inaktive eller særligt udsatte borgere, har særlig prioritet.

Lejre Kommune ønsker først og fremmest at støtte aktiviteter, der retter sig mod personer, der bor i Lejre Kommune.

Retningslinjer

I september 2011 godkendte Udvalget for Social, Sundhed & Ældre nye retningslinier for uddeling af § 18-tilskud. Se retningslinjerne her

Hvornår kan der søges

Puljen administreres af Udvalget for Social, Sundhed & Ældre.

Der er to ansøgningsrunder  pr. budgetår; 1. maj og 1. oktober (Oktober gælder for det næste budgetår).

Ansøgningen sendes til jabi@lejre.dk, som du også er velkommen til at kontakte, hvis du har yderligere spørgsmål.

Find ansøgningsskema og Vejledning-Pejlemærker til brug for udfyldelse af din ansøgningen.

Se mere om regler for udbetaling af støtte. 

Legater

Fælles Legater for værdige og trængende i Lejre Kommune

Julelegat. Legatets formål er at yde hjælp til vædige og trængende. Legatet uddeles om julehjælp.

Ansøgning sendes til Lejre Kommune på post@lejre.dk, Att: Julehjælp

Find ansøgningsskema

Gårdejer Hans Hansen og Andrea Hansens Legat

Uddannelseslegat. I henhold til bestemmelserne i Hans Hansen & Andrea Hansens legatfundats, vil der ultimo året blive uddelt legat portioner til unge mennesker fra Allerslev Sogn, som er under uddannelse.

Ansøgning sendes til Lotte Jensen på loje@lejre.dk, som du også er velkommen til at kontakte, hvis du har yderligere spørgsmål.

Find ansøgningsskema. (Ansøgningsskemaet er aktivt i perioden 15. oktober til 31. december).

LAG - Midt-Nordvestsjælland - Udvikling af din virksomhed

Læs mere om hvordan du får støtte til dit projekt her.

Hvad er LAG Midt-Nordvestsjælland?

LAG Midt-Nordvestsjælland er en åben forening, som gennem lokalt forankrede projekter bidrager til at udvikle landdistrikterne i Lejre, Holbæk, Sorø, Odsherred og Kalundborg kommuner.

LAG Midt-Nordvestsjælland modtager hvert år ca. 5,5 mio. kr. fra Erhvervsstyrelsen samt EU's Landdistriktsfond. Disse midler anvendes til at støtte lokale gode og innovative projekter, som kan medvirke til at skabe nye job og attraktive levevilkår i de små lokalsamfund i området.

Hos LAG Midt-Nordvestsjælland kan du søge om tilskud til dit projekt, hvis projektet kan medvirke til at skabe arbejdspladser, understøtte iværksætteri, udvikle turismen eller sikre attraktive levevilkår i LAG'ens område.

Hvordan søger man om LAG-midler?

Du kan løbende søge om tilskud ved LAG-Midt-Nordvestsjælland, og de indkomne ansøgninger behandles i tre ansøgningsrunder hen over året. Ansøgningsfrister finder du på www.lag-midtnordvestsjaelland.dk, hvor du også finder yderligere information og kan tilmelde dig nyhedsbrevet.

Der kan ansøges om op til 40-50 % af det samlede projektbudget. Kun ansøgninger om tilskud på minimum 50.000 kr. kan komme i betragtning. Det indebærer, at projektets samlende tilskudsberettigede udgifter skal udgøre mindst 100.000 kr.

Hvem kan søge LAG-midler

LAG midler kan søges af både privatpersoner, foreninger og små virksomheder. Kommuner kan også søge om midler under LAG-ordningen, men kun til projekter som ikke falder under kommunens sædvanlige drift. 

Spørgsmål omkring LAG-ens udviklingsstrategi, ansøgningsfrister, regler og bekendtgørelsen m.v. kan rettes til LAG-koordinator Nynne Larsby Friis, nlf@lag-midtnordvestsjaelland.dk.

Du er også velkomne til at kontakte Lejre Kommunes LAG-kontaktperson Tina Unger på tiun@lejre.dk eller tlf.: 2467 4780 og få en snak om konkrete projektidéer.

Bygningsfornyelse

Få støtte til at renovere dit forsamlingshus, din bolig eller erhvervsejendom.

For at få støtte skal din ejendom være opført før 1960 og trænge til renovering, og byggearbejdet må ikke være begyndt, før kommunen har givet tilsagn om støtte. Det er Udvalget for Teknik & Miljø, der tager stilling til, om kommunen vil  støtte dit projekt, og midlerne bliver fordelt efter "først-til-mølle-princippet".  Du kan forvente at få tilsagn eller afslag på din ansøgning inden for ca. 3 måneder.

Se mere om puljen til bygningsfornyelse. Støtten givers efter Byfornyelsesloven.

Det er Udvalget for Teknik & Miljø, der tager stilling til, om kommunen vil  støtte dit projekt, og midlerne bliver fordelt efter
"først-til-mølle-princippet".  Du kan forvente at få tilsagn eller afslag på din ansøgning inden for ca. 3 måneder.

Ansøgningsfrist

Sidste ansøgningsfrist for puljen er den 1. november 2015. Lejre Kommune anbefaler alle, der i den nærmeste fremtid har planer om istandsættelse af deres boliger eller udlejningsejendomme, om at søge puljemidlerne. Du kan forvente svar på din ansøgning medio december 2015.

Ansøgning sendes til byggeri@lejre.dk. Har du spørgsmål er du velkommen til at kontakte byggesagsbehandler Thomas Opal på thop@lejre.dk

Se mere om regler for udbetaling af støtte.

Andre kulturelle opgaver

Puljen til andre kulturelle opgaver anvendes til at støtte kulturelle aktiviteter af enhver art til glæde for Lejre Kommunes borgere og som en del af visionen om en bo- og oplevelseskommune.

Der skal være tale om lokalt forankret arrangementer, der har særlig relevans for Lejre Kommune. Der lægges vægt på, at arrangementerne er åbne for alle, og at de ikke er kommercielle.

Hvem kan søge: 

 • Foreninger og grupper
 • Institutioner
 • Enkeltpersoner

Hvad er betingelserne for at kunne ansøge: 

 • Arrangementet skal være lokalt forankret og have særlig relevans for Lejre Kommune
 • Tilbuddet skal være åbent for alle
 • Arrangementet ikke er kommercielt
 • Der skal foreligge et budget for arrangementet samt foreningens regnskab inkl. egenkapital

Hvad støtter udvalget normalt ikke: 

 • Aktiviteter der dækkes via anden lovgivning 
 • Arrangementer der alene vedrører enkeltpersoner
 • Indkøb der vedrører inventar af blivende karakter
 • Byggeri og/eller vedligeholdelse af bygninger
 • Lukkede arrangementer
 • Rejser, ophold og/eller kurser
 • Lønudgifter til administration
 • Personale arrangementer
 • Aktiviteter der er gennemført

Hvem beslutter:

 • Udvalget for Kultur & Fritid
 • Udvalgets beslutning er endelig

Vejledning: 

 • I ansøgningen beskrives arrangementet/aktiviteter
 • Hvor og hvornår bliver arrangementet holdt
 • Er der tidligere bevilget tilskud til samme arrangement 
 • Ansøgt beløb 
 • Ansøgningerne behandles løbende og du får svar umiddelbart efter ansøgningens behandling
 • Tilskud udbetales til foreningens Nemkonto via cvr. nr., eller efter aftale med administrationen
 • Sagerne vurderes individuelt
 • Ved arrangementer hvor der forventes indtægter, søges om underskudsgaranti
 • Administrationen kan afvise ansøgninger, der ikke opfylder ovennævnte principper

Puljen administreres af Udvalget for Kultur & Fritid. Ansøgningerne behandles løbende.

Ansøgning sendes til post@lejre.dk att. Center for Kultur & Fritid. 

Find ansøgningsskema 

Se mere om regler for udbetaling af støtte

Andre kulturelle opgaver - Børnekulturen

Udvalget for Kultur & Fritid har vedtaget at opprioritere børnekulturen Lejre Kommune. Det sker ved at reservere 100.000 kr. af "Puljen til andre kulturelle oplevelser" til specifikt kunst og kultur for, med og af børn. Med dette initiativ vil Udvalget for Kultur & Fritid understøtte Kommunalbestyrelsens fokus på at være en attraktiv kommune for børnefamilier - med alsidige og relevante tilbud og fællesskaber for børn og unge.

Man kan søge om støtte til:

 • Børnekulturelle initiativer og projekter
 • Gør-det-selv projekter

Børnekulturelle initiativer og projekter
For at opnå støtte til børnekulturelle initiativer og projekter skal et eller flere af nedenstående kriterier være opfyldt, nemlig at projekterne: 

 • Samarbejder med flere parter i det børnekulturelle miljø
 • Inddrager ressourcepersoner (billedkunstnere, musikere, dansere, designere osv.)
 • Tilvejebringer et varieret udbud af kulturaktiviteter
 • Er forankret i nærmiljøet

Gør-det-selv projekter
Gør-det-selv projekter er kulturprojekter, der laves af børn og unge - for børn og unge. Eksempelvis ydes støtte til børn og unge, der ønsker at lave deres egen videofilm, skrive en bog, lave en udstilling eller indspille deres egen musik. For at opnå støtte til skal følgende betingelser være opfyldt:

 • Det skal være din egen idé
 • Du skal selv tage beslutningerne og styre projektet
 • Du må højest være 24 år og skal bo i Lejre Kommune
 • Idéen skal være til glæde for flere end dig selv.

Puljen administreres af Udvalget for Kultur & Fritid. Ansøgningerne behandles løbende.

Ansøgning sendes til post@lejre.dk att. Center for Kultur & Fritid. 

Find ansøgningsskema 

Se mere om regler for udbetaling af støtte

Fritagelse for betaling af lokaleleje

Formålet med puljen til fritagelse for betaling af lokaleleje er, at give foreninger mulighed for at søge om fritagelse af lokaleleje.

Hvad kan der søges om?

 • Fritagelse for betaling af lokaleleje for aktiviteter i Lejre Kommunes lokaler.

Hvem kan søge:

 • Foreninger der er godkendt i henhold til Folkeoplysningsloven
 • Foreninger med humanitært formål
 • Foreninger med aktiviteter for børn og unge
 • Andre foreninger/sammenslutninger der har kulturelt eller folkeoplysende formål, og som Udvalget for Kultur 6 Fritid finder, falder inden for rammerne.

Hvad støttes ikke:

 • Kommercielle foreninger/virksomheder
 • Private formål

Hvem beslutter:

 • Udvalget for Kultur & Fritid

Puljen administreres af Udvalget for Kultur & Fritid. Ansøgningerne behandles løbende.

Ansøgning sendes til post@lejre.dk att. Center for Kultur & Fritid.

Find ansøgningsskema

Se mere om regler for udbetaling af støtte.

Oplevelsespuljen

Visionen om en bo- og oplevelseskommune.

Udvalget for Kultur & Fritid indstiller ansøgninger til Kommunalbestyrelsen.

Ansøgning sendes til post@lejre.dk att: Udvalget for Kultur & Fritid. Ansøgningerne behandles løbende.

Find ansøgningsskema

Se mere om regler for udbetaling af støtte.

Folkeoplysningspuljen

Folkeoplysningsudvalgets Pulje til særlige formål henvender sig til frivillige folkeoplysende foreninger med:

 • Nye initiativer og/eller
 • Udviklingsarbejder for børn og unge og/eller
 • Andre særlige formål, der efter Folkeoplysningsudvalgets skøn berettiger til ekstra støtte.

Ansøgning sendes til post@lejre.dk att: Folkeoplysningsudvalget. Ansøgningerne behandles løbende.

Find ansøgningsskema 

Se mere om regler for udbetaling af støtte.

Andet

Her kan du finde blanketter og retningslinjer for aktivitetstilskud, lokaletilskud for foreninger og tilskud til aftenskoler.