Puljer m.v

Lejre Kommunes puljer, tilskudsmuligheder og samarbejde med frivillige foreninger

Via dette link kan du finde information om kommunens puljer, tilskudsmuligheder og samarbejde med de frivillige foreninger. Du kan også se en oversigt over de legater, kommunen administrerer samt få information om fundraising.

Landsbypuljen 2020

 

Lejre Kommune har afsat en Landsbypulje på 1 million kroner til landsbyudvikling i 2020. Midlerne uddeles af Lejre Kommunes Landsbyudvalg, der har til opgave at samarbejde med landsbyerne om at finde bud på, hvordan det gode liv på landet i 49 landsbyer og småbyer kan forme sig – både nu og for fremtidige generationer. Landsbyudvalget består både af politikere og borgere fra Lejres landsbyer.

Ansøgningsrunde 2: Ansøgningsfrist 22. november
Landsbypuljen 2020 har to ansøgningsrunder. Fristen for første ansøgningsrunde, hvor der kunne uddeles op til ca. 350.000 kr. var den 29. juli 2020, og de indkomne ansøgninger blev prioriteret på Landsbyudvalgets møde den 10. august 2020. Nu åbnes op for ansøgningsrunde 2, hvor den resterende del af landsbypuljen kan uddeles.


Ansøgningsfristen for ansøgningsrunde 2 er 22. november 2020.

Landsbyudvalget behandler ansøgningerne den 30. november 2020, og ansøgere kan forvente svar i uge 49.

Fokus på strategiske landsbyprojekter
I Landsbypuljens ansøgningsrunde 2 er der øget fokus på landsbyprojekter, der har et strategisk fokus. Det betyder landsbyprojekter, der vil:

 • arbejde systematisk og langsigtet med landsbyens udvikling – dens udfordringer og muligheder.
  involvere og engagerede bredt i landsbyens udvikling med henblik på at skabe fælles retning og ressourcer til forandring.
 • tage udgangspunkt i landsbyens særlige stedbundne kvaliteter og potentialer. Fx naturmæssige, fysiske, erhvervsmæssige, kulturelle og menneskelige potentialer og behov.
  skabe udvikling inden for de temaer, som Landsbyudvalget har særligt fokus på: natur & biodiversitet, fællesskaber & mødesteder, klima & bæredygtighed samt trafik & mobilitet

Udgangspunktet er fortsat, at et landsbyprojekt kan søge op til 100.000 kr., så puljen kan komme flere landsbyer til gavn. Dog åbnes i ansøgningsrunde 2 op for, at Landsbyudvalget ekstraordinært kan støtte projekter med mere end 100.000 kr., så muligheden for at imødekomme særligt ambitiøse landsbyprojekter er til stede.

Vilkår og betingelser for Landsbypuljen
Landsbypuljen kan støtte projekter, der fremmer innovation og nytænkning af landsbyudviklingen med afsæt i Vores Sted. Det gælder:

 • Tiltag der vil fremme fællesskaber, erhverv og liv i landsbyerne og nytænke organisering og finansiering m.h.p. at styrke de enkelte landsbyers og lokalsamfunds handlekraft.
 • Konkrete projekter som kan fremme livskvalitet, erhverv og fællesskaber, jf. bl.a. kommuneplanen og Landsbyvisionariet.

Landsbyudvalget har fokus på en række temaer inden for landsbyudviklingen, som udvalget vil lægge vægt på i udvælgelsen af projekter. Temaerne er:

 • Natur & biodiversitet.
 • Fællesskaber & mødesteder.
 • Klima & bæredygtighed.
 • Trafik & mobilitet

Derudover gælder en række generelle vilkår for ansøgere af Landsbypuljen:

 • Følgende kan søge: Alle borgere, foreninger, private udlejere, almene boligforeninger, vejlaug, bylaug, lokalråd, lokalt forankrede organisationer og andre med interesse i at gøre landsbyerne bedre at leve i. Kommunale enheder kan ikke søge, men de kan evt. deltage i partnerskab med andre.
 • Det enkelte projekt kan som hovedregel søge op til 100.000 kr. På den måde giver puljen plads til mange initiativer. Dog gives i Landsbypuljens ansøgningsrunde 2 ekstraordinært mulighed for at støtte ambitiøse landsbyprojekter med mere end 100.000 kr.
 • Projekter skal resultere i faciliteter og muligheder, der er åbne for lokalsamfundet. Landsbypuljen skal komme mange til gavn.
 • Projekter skal i høj grad gennemføres af ansøgere, uden at de kræver betydelig involvering eller ressourcer fra den kommunale administration.
 • Projekter skal i forbindelse med ansøgning have sandsynliggjort en driftsplan, der fortrinsvist er drevet af ansøgere. Driftsplanen skal sikre, at projekter efter etablering ikke mister deres værdi eller forfalder grundet manglede lokal forankring, vedligehold eller lignende.
 • Projekter skal, med mindre andet aftales, være afsluttet inden 1 år efter tildeling af tilsagn om støtte.

Send ansøgningen til Ansøgninger skal sendes til Landsbyudvalgets sekretariat via mail. Send til landsbyudvalg@lejre.dk. Har du spørgsmål til puljen, er du velkommen til at kontakte Bjørn Henrichsen i sekretariatet: bjhe@lejre.dk eller 53808188.

Læs mere

Læs om Vores Sted.

Læs mere om Landsbyudvalget

Læs Lejre Kommunes Landsbyvisionarium

LAG-midler

LAG-Midt-Nordvestsjælland kan støtte projekter i Lejre, Holbæk, Sorø, Odsherred og Kalundborg, der skaber liv og vækst i landdistrikterne. Der er pt. ingen projekter ud over den almindelige LAG-pulje. 

Læs mere her. 

Den almindelige LAG-pulje

Den almindelige LAG-pulje for 2021 bliver på 5,5 mio. kr. Fristen for at søge den første del af 2021-midlerne er sat til 15.12 2020

Læs mere om LAG-Midt-Nordvestsjælland

Landsdistriktspuljen

Landdistriktspuljen fremmer landdistriktsudvikling gennem støtte til projekter, herunder forsøgsprojekter i landdistrikterne, forsknings- og informationsprojekter samt projekter på de små øer. Næste ansøgningsfrist er 14. oktober 2020. Temaet er ”Nærheden tilbage”, og har fokus på nærhed og styrkede lokalsamfund.

Læs mere her

Friluftsrådet

Friluftsrådet giver muligheder for at søge om tilskud til friluftsliv, udvikling af foreningslivet og lokale fællesskaber med friluftslivet som omdrejningspunkt. Der er både mulighed for tilskud til projekter og driftstilskud til organisationer.

Læs mere her

 

Nordea-fonden

Nordea-fonden har et almennyttigt og velgørende formål. Den støtter projekter, som fremmer gode liv inden for sundhed, motion, natur og kultur.

Læs mere her

Nordea Fonden/ Her bor vi puljen

Foreninger og organisationer i mindre danske byer kan søge op til 1 mio. kr. fra Nordea-fondens ’Her bor vi-pulje’ til det, der styrker fællesskabet i deres by. Måske en ny legeplads, et klubhus, en festival – eller noget helt fjerde. To ansøgningsrunder med frist 1. maj og 1. august.

Læs mere her.  

Lokale og Anlægsfonden

Fonden støtter, udvikler og rådgiver om byggeriprojekter og fysiske faciliteter indenfor inden for idræts-, frilufts- og kulturlivet.

Læs mere her

Velux Fonden

Aktive ældre (minimum 60 år og ikke erhvervsaktive) kan søge om støtte til samfundsnyttige aktiviteter.

Læs mere her

DIF og DGI's foreningspulje

Idrætsforeninger kan søge økonomisk støtte i DIF og DGI’s foreningspulje, som hvert år uddeler ca. 44 mio. kr. Puljen har som mål at støtte hverdagens fællesskaber i idrætsforeningerne og skabe rum til udvikling.

Læs mere her

Legatbogen

Legatbogen er en database, der samler fonde, legater og offentlige puljer i Danmark. Oplysningerne er gratis tilgængelige.

Læs mere her.

Bemærk: Denne henvendelse understøtter ikke sikker post. Hvis din henvendelse indeholder følsomme personoplysninger, såsom cpr-numre, bedes du sende din meddelelse via sikker post på borger.dk