Repræsentant til Taksationskommissionen (fast ejendom)

En Taksationskommission består af 5 medlemnmer (lov om fremgangsmådeen ved eks-propriation vedrørende fast ejendom). Formanden, der skal have juridisk kandidateksamen, udnævnes af kongen.
Formanden udtager til den enkelte sag 4 medlemmer, heraf 2 medlemmer fra en af Transportministeren udfærdiget liste og 2 medlemmer fra en kommunal liste.
I hver kommune udpeger Kommunalbestyrelsen 1 person der optages på liste over kommunale medlemmer af Taksationskommissionen. De personer der udpeges bør have behørig indsigt i vurdering af ejendomme.
Ministeriet gør opmærksom på at samme medlem ikke kan deltage i både ekspropriations- og taksationskommissionens behandling af sagen. Det bør derfor undgås, at den samme person udpeges til begge hverv.

Afgør erstatningsspørgsmål i forbindelse med statens eller koncessonerede selskabers ekspropriation af fast ejendom. Ekspropriationskommissionen er 1. instans og taksationskommissionen 2. instans i sagsbehandlingen.

Medlem (udpeget uden for Kommunalbestyrelsens midte)

Børge Stokholm (A)