Stedfortræder for borgmesteren i Kredsrådet

I hver politikreds oprettes et kredsråd, der sammensættes af politidirektøren og borgmestrene i de kommuner politikredsen omfatter.

I henhold til retsplejelovens § 111, stk. 5 vælges en stedfortræder for borgmesteren i kredsrådet.
Kredsrådet mødes 4 gange årligt og drøfter

  • politiets virksomhed og organisation i politikredsen
  • spørgsmål vedrørende kriminalitetsudviklingen og kriminalitetsforebyggelse,
  • områder, hvor der er behov for at sikre sammenhæng i politiets og kommunernes opgavevaretagelse
  • indsats over for truede og belastede børn og unge i politikredsen.

Valgt som stedfortræder

Ivan Mott (Ø)