Skatteankenævn Lejre Roskilde

Den nuværende funktionsperiode for såvel skatte- som vurderingsankenævnsmedlemmer udløber 30. juni 2014. Antallet af skatte- og vurderingsankenævn er uændret i forhold til den nuværende struktur. De nye medlemmers funktionsperiode begynder den 1. juli 2014, og efter den nuværen-de lovgivning bliver medlemmer og suppleanter valgt for en 4-årig periode.
Kommunalbestyrelserne skal i henhold til skatteforvaltningslovens § 8 indstille kandida-ter som medlem/suppleant til kommunens pladser i ankenævnene. Lejre Kommune har fået tildelt 1 plads til Skatteankenævn Lejre-Roskilde og 0 pladser til Vurderingsankenævn Nordsjælland. Det er et krav, at den enkelte kandidat er valgbar til kommunalbestyrelse, men ikke medlem. Ved indstillingen finder § 25 i lov om kommunernes styrelse tilsvarende anvendelse (den d´Hondtske metode). De personer, som indstilles, har pligt til at modtage skatteministerens udnævnelse, idet udnævnelsen er borgerligt ombud.

Medlemmer og stedfortrædere (udpeget uden for Kommunalbestyrelsen midte)

Bjarne Ego Jørgensen (A)
Suppleant: Jan Hovmand (C)