Børn- og Ungeudvalget

Kommunalbestyrelsen nedsætter et Børn- og Ungeudvalg. Børn- og ungeudvalget træffer afgørelser i sager i medfør af Lov om retssikkerhed på det sociale område §§ 18-21 (hjælpeforanstaltninger uden forældremyndighedsinde-haverens samtykke m.v.).

Børn- og ungeudvalget består af

  • 1 byretsdommer i retskredsen (udpeges af Domstolsstyrelsen)
  • 2 pædagogisk-psykologisk sagkyndig udpeget af statsforvaltningen
  • 2 kommunalbestyrelsesmedlemmer (for hvert medlem udpeges en stedfortræder)

Udvalget konstituerer sig med formand og næstformand blandt de af kommunalbestyrelsen valgte medlemmer.  

Medlemmer

Grethe Nørtoft Saabye (C)  
Søren Bo Hansen (V)

Suppleanter

Julie Hermind (F)
Henning Nielsen (V)