Kommuneplan 2017

Lejre Kommunalbestyrelse vedtog den 18. december 2017 Lejre Kommuneplan 2017. Kommuneplanen fastlægger rammerne og giver retningslinjer for Lejre Kommunes administration af den fysiske udvikling af kommunen i de næste 12 år.

Forslag til Kommuneplan 2017 har været i offentlig høring fra 5. september til 30. oktober 2017. I perioden indkom der i alt 54 indsigelser og bemærkninger til planforslaget. 

Kommuneplanen offentliggøres nu efter at de vedtagne mindre rettelser er indarbejdet i planen. 

Du kan hente kommuneplanen, hvidbog over kommentarerne, samt de øvrige dokumenter i boksen i højre side af skærmen.

Miljøvurdering 
Forslag til Kommuneplan 2017 er miljøvurderet i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer. Formålet er at bidrage til, at miljøhensyn integreres i planen for derved at fremme en bæredygtig udvikling. Der har ikke været nogen kommentarer til miljøvurderingen i høringsperioden.

Som et supplement til miljøvurderingen er udarbejdet en grundvandsredegørelse. Den beskriver de nye rammers potentielle risiko for forurening af grundvandet.

Retsvirkning
Kommunalbestyrelsen skal virke for kommuneplanens gennemførelse. Samtidig indtræder følgende retsvirkninger:

  • Inden for byzoner kan Kommunalbestyrelsen modsætte sig udstykning og bebyggelse, som er i strid med kommuneplanens rækkefølgebestemmelser. Forbud kan dog ikke nedlægges, når det pågældende område er omfattet af en detaljeret byplanvedtægt eller lokalplan, der er vedtaget før kommuneplanen.

  • Inden for byzoner og sommerhusområder kan Kommunalbestyrelsen modsætte sig opførelse af bebyggelse eller ændret anvendelse af bebyggelse eller ubebyggede arealer, når bebyggelsen eller anvendelsen er i strid med bestemmelserne i rammerne. Forbud kan dog ikke nedlægges, når det pågældende område i kommuneplanen er udlagt til offentligt formål, eller når området er omfattet af en byplanvedtægt eller en lokalplan. 

Klagevejledning
Du kan klage over retlige spørgsmål i kommuneplanen og miljøvurderingen til Planklagenævnet. Det vil sige, at du kan klage over spørgsmål om planens lovlighed, herunder dens lovlige tilvejebringelse. Du kan derimod ikke klage over planens hensigtsmæssighed eller rimelighed.

Hvis du ønsker at klage til Planklagenævnet, skal du klage via Klageportalen, inden fire uger fra datoen for offentliggørelsen den 21. marts 2018. Du kan finde klageportalen via borger.dk eller virk.dk

Hvis du vil indbringe spørgsmål om planens eller miljøvurderingens lovlighed for domstolene, skal det ske inden seks måneder fra datoen for offentliggørelsen den 20. september 2018.

Enhver med en retlig interesse i sagens udfald, samt af en række landsdækkende foreninger og organisationer, kan klage.

Hvad styrer kommuneplanen?

Kommuneplanen styrer, hvordan arealerne i Lejre Kommune må bruges:

  • Hvor de nye bolig- og erhvervsområder skal ligge - hovedstruktur.
  • I hvilken rækkefølge områderne skal udbygges - rækkefølge-bestemmelser.
  • Hvilke værdier, kommunen beskytter hvor - retningslinjer.
  • Hvad, der kommer til at gælde for lokalområder, når der laves lokalplaner - rammer.

Kommunalbestyrelsen skal arbejde for, at kommuneplanen bliver gennemført, og kan med det formål nedlægge forbud mod bebyggelse, udstykning og ændring af områders anvendelse.

Forbud Inden for byzoner kan Kommunalbestyrelsen modsætte sig

  • at der bliver bygget og udstykket i strid med kommuneplanens rækkefølgebestemmelser.

Inden for byzoner og sommerhusområder kan Kommunalbe-styrelsen modsætte sig

  • at der bliver bygget, og at bebyggelse eller ubebyggede arealer ændrer anvendelse, hvis det er i strid med kommuneplanens rammer.