Kommuneplan 2013

Her finder du den gældende kommuneplan.

Kommunalbestyrelsen vedtog den 30. september 2013 Lejre Kommuneplan 2013. Planen blev offentliggjort den 20. december 2013.

Som forarbejde til kommuneplanen havde Kommunalbestyrelsen vedtaget Lejre Strategien 2012.  Du kan læse kommuneplanen i boksen i højre spalte.

Kommuneplaner revideres med fire års mellemrum, og i mellemtiden bliver der vedtaget kommuneplantillæg, når der er behov for det.

Hvad styrer kommuneplanen?

Kommuneplanen styrer, hvordan arealerne i Lejre Kommune må bruges:

  • Hvor de nye bolig- og erhvervsområder skal ligge - hovedstruktur.
  • I hvilken rækkefølge områderne skal udbygges - rækkefølge-bestemmelser.
  • Hvilke værdier, kommunen beskytter hvor - retningslinjer.
  • Hvad, der kommer til at gælde for lokalområder, når der laves lokalplaner - rammer.

Kommunalbestyrelsen skal arbejde for, at kommuneplanen bliver gennemført, og kan med det formål nedlægge forbud mod bebyggelse, udstykning og ændring af områders anvendelse.

Forbud Inden for byzoner kan Kommunalbestyrelsen modsætte sig

  • at der bliver bygget og udstykket i strid med kommuneplanens rækkefølgebestemmelser.

Inden for byzoner og sommerhusområder kan Kommunalbe-styrelsen modsætte sig

  • at der bliver bygget, og at bebyggelse eller ubebyggede arealer ændrer anvendelse, hvis det er i strid med kommuneplanens rammer.

Miljøvurdering

Kommuneplan 2013 er miljøvurderet i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer. Formålet er at bidrage til, at miljøhensyn integreres i planen for derved at fremme en bæredygtig udvikling. Som en del af grundlaget for Kommunalbestyrelsens endelige godkendelse, er der udarbejdet en sammenfattende miljøredegørelse.

Offentlig debat

Forslag til Kommuneplan 2013 var i offentlig høring fra den 15. maj til den 1. august 2013. I den periode kom der i alt 90 indsigelser og bemærkninger til planforslaget.