Laith Wafiq

Kommunale udvalg
Kommunalbestyrelsen Medlem
Erhverv & Turisme Medlem