Politik for Folkeoplysning i Lejre Kommune

Vision

Lejre Kommune har en vision om et rigere liv. Et rigere liv opnås gennem de traditioner og ildsjæle der gennem bevægelse, sundhed, kultur, oplysning, fællesskab, kreativitet og meget mere skaber flere, nye tilbud og lokale fællesskaber. For at imødekomme denne vision, ønsker Lejre Kommune, at der er synlighed, tilgængelighed og sammenhæng i det frivillige arbejde, samt at rammerne er gode, for så vidt angår faciliteter, økonomiske betingelser samt arbejdsforhold.

Mål

 • Lejre kommune er kendt som en foreningsvenlig kommune, hvor det er let at oprette og drive forening og aftenskole, og hvor disse og kommune i dialog skaber rammerne for et dynamisk foreningsliv.
 • Der skal være tidssvarende tilbud til tidens borgere.
 • Der skal være flere medlemmer i foreningerne og flere deltagere i aftenskolerne - og særligt flere, der ikke tidligere har været aktive.
 • Eksisterende fritidsfaciliteter skal løbende opgraderes og åbningstiderne skal tilgodese borgernes behov.
 • Foreninger og aftenskoler skal være en væsentlig og synlig del af det samlede kulturliv i kommunen.

Delmål

 • Der skal være fokus på at udvikle fritidsfaciliteter, der skaber rammer for kreativ og kropslig aktivitet, og rum for samvær og velvære.
 • Det skal være nemt for alle kommunens borgere at booke sig ind på lokaler og aktiviteter, så de kan benytte kommunens faciliteter optimalt.
 • Når borgere med handicap eller andre særlige behov skal dyrke idræt eller andre aktiviteter, skal barrierer udlignes eller minimeres.
 • Foreninger og aftenskoler - evt. i samarbejde med museer, institutioner o. lign. - medvirker til at skabe opmærksomhed omkring forskellige kulturer og kulturmiljøer i kommunen.
 • Aftenskoler og foreninger medvirker til udbredelse af viden om sund kost og ernæring.
 • I et samarbejde mellem aftenskoler, foreninger og andre aktører, f.eks. institutioner, udbygges målrettede kursusforløb, foredrag m.v.
 • Foreninger og aftenskoler har til stadighed et udbud af aktiviteter til grupper, der kræver særlige hensyn (f.eks. handicapundervisning).

Hvordan når vi målene

Folkeoplysningsudvalget udarbejder 2-årige handleplaner med konkrete aktiviteter, der skal understøtte målopfyldelse på tværs af mål og delmål – eksempelvis aktiviteter, der understøtter projekt +DIG, Ensomme unge eller integration af flygtninge.

Formål med politikken

Det er folkeoplysningens kerneopgave at give mennesker redskaber til at begå sig i den tid og det samfund, de lever i, så den enkelte ikke bare bliver en passiv tilskuer til tilværelsen, men en aktiv deltager. Folkeoplysningen bidrager bl.a. til demokrati og aktivt medborgerskab, sammenhængskraft, dannelse og myndiggørelse af borgerne. De selvorganiserede fritidsudøvere er medtænkt i Folkeoplysningsloven, og de har mulighed for at søge tilskud inden for det folkeoplysende område. Det åbner spændende perspektiver for nye aktiviteter og udvikling af samarbejder mellem etablerede foreninger og nye grupper og tilbud.
Folkeoplysningspolitikken skal sikre rammen for et fortsat aktivt fritidsliv i Lejre Kommune. Politikken understøtter og supplerer eksisterende politikker.
Folkeoplysningspolitikken evalueres efter en 4-årig periode.

Folkeoplysende virksomhed

I Folkeoplysningsloven defineres formålet med den folkeoplysende Voksenundervisning (aftenskolevirksomhed) således:
Formålet med den folkeoplysende voksenundervisning er at fremme demokratiforståelse og aktivt medborgerskab og med udgangspunkt i undervisningen at øge deltagernes almene og faglige indsigt og færdigheder. Sigtet er at styrke den enkeltes evne og lyst til at tage ansvar for eget liv og til at deltage aktivt og engageret i samfundslivet.

Formålet med det frivillige folkeoplysende Foreningsarbejde defineres således:
Formålet med det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde er at fremme demokratiforståelse og aktivt medborgerskab og med udgangspunkt i aktiviteten og det forpligtende fællesskab at styrke folkeoplysningen. Sigtet er at styrke medlemmernes evne og lyst til at tage ansvar for eget liv og deltage aktivt og engageret i samfundslivet.

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget fordeler tilskud og anviser lokaler til foreninger, aftenskoler, ungdomsklubber m.v., der etablerer folke-oplysende virksomhed i kommunen.

Folkeoplysningsudvalgets 15 medlemmer er fordelt således: 2 repræsentanter udpeges af Kommunalbestyrelsen, 4 repræsentanter fra aftenskoleforeningerne, 2 repræsentanter fra øvrige foreninger, 5 repræsentanter fra idrætsforeningerne og 2 repræsentanter fra selvorganiserede grupper.

Valgperioden følger kommunalbestyrelsen. Foreninger og aftenskoler i Lejre Kommune indkaldes til valgmøde efter ny valgperiode for kommunalbestyrelsen.

Udviklingspuljen

Lejre Kommune ønsker at støtte udviklingsarbejde i forbindelse med nye initiativer, organisationsformer og projekter samt evt. særlige temaer. Udviklingspuljen kan søges af såvel godkendte foreninger og aftenskoler som selvorganiserede. Ved selvorganiserede forstås enkeltpersoner og grupper, der tilbyder eller ønsker at tilbyde aktiviteter, som vil kunne udbydes indenfor folkeoplysningslovens rammer.