Dagsordner og referater

Her på siden finder du dagsordner og referater fra de politiske møder i Lejre Kommune.

Udvalg: Kommunalbestyrelsen

Mødedato: 19-12-2016 18:00:00

Sted: Rådssalen, Lejrevej 15, 4320, Allerslev

Medlemmer:
Formand: Carsten Rasmussen
Medlem: Leif V. Nielsen, Martin Stokholm, Asta Rasmussen, Grethe Nørtoft Saabye, Claus Jørgensen, Christian Plank, Julie Hermind, Mikael Ralf Larsen, Villy Hauritz, Birger Prahl, Jan Vedel Heine, Ole Møller, Ole Blickfeldt, Erik Falkenberg, Tina Mandrup, Søren Bo Hansen, Carsten Helles Rasmussen, Henning Nielsen, Jens K. Jensen, Line Jacobsen, Flemming Damgaard Larsen, Ivan Mott, Lulle Zahle, Thomas Stokholm
Sekretær: Inger Marie Vynne

Fraværende: Ingen

1. KB - Spørgetid

Resumé

Kommunalbestyrelsens åbne møder indledes med spørgetid, hvor fremmødte borgere kan stille spørgsmål til Kommunalbestyrelsen.

 

Der er kun spørgetid ved Kommunalbestyrelsens ordinære møder.

 

Der er ikke spørgetid i forbindelse med Kommunalbestyrelsens 2. behandling af budgettet.

Beslutning Kommunalbestyrelsen den 19-12-2016

Jan Adeltoft: Hvorfor ønsker I nu at etablere almennyttige boliger i Lejre-Allerslev, Osted, Gevninge og sikkert andre steder uden at borgerne på forhånd er draget ind i denne beslutning? – Kan I love at beboerne i Lejre-Allerslev området også fremover vil kunne gå direkte ud i deres haver, dvs. ingen lejligheder? – Hvorfor kan det ikke være andelsboliger, som i langt højere grad kunne begunstige lokale seniorer, enlige, fraskilte fremfor folk udefra, som på grund af deres sociale problemer lovgivningsmæssigt kommer i første række – og det er jo samme boligsikringsregler til begge typer boliger?

 

Borgmester Carsten Rasmussen: Generelt er det sådan, at hvis nogen ønsker at opføre boliger indenfor en lokalplans rammer, vil der som udgangspunkt ikke ske yderligere borgerinvolvering herom. Borgerinvolveringen sker således i forbindelse med udarbejdelse af plangrundlaget.

 

Der foreligger ikke på nuværende tidspunkt tegninger for kommende projekter, men i langt størstedelen af de nuværende almennyttige boliger i kommunen er der adgang til egne haver.

 

Andelsboliger og almennyttige boliger er ikke det samme, og det er ikke alle borgere, som har mulighed for at betale for en andel. Herudover bliver der henvist til Kommunalbestyrelsens drøftelse under punkt 4 på dagsordenen.

Sagsfremstilling

Spørgsmålet kan stilles skriftligt eller mundtligt.

 

Enhver borger i Lejre Kommune – bortset fra Kommunalbestyrelsens medlemmer – kan stille spørgsmål til Kommunalbestyrelsen.

 

Borgmesteren svarer på vegne af Kommunalbestyrelsen.

Borgmesteren kan give ordet til ét af Kommunalbestyrelsens øvrige medlemmer.

Borgmesteren kan som mødeleder fastsætte begrænsninger i den spørgendes og den svarendes taletid.

 

Skriftlige spørgsmål skal være administrationen i hænde senest 3 hverdage før Kommunalbestyrelsens møde.

 

Skriftlige spørgsmål besvares kun, hvis spørgeren er til stede blandt tilhørerne.

 

Der kan stilles spørgsmål om alle kommunale forhold. Spørgsmålet skal dog have en generel interesse for lokalbefolkningen, og besvarelserne skal respektere tavshedspligt.

 

Hvis et spørgsmål ikke umiddelbart kan besvares, sender borgmesteren et skriftligt svar senest 10 hverdage efter Kommunalbestyrelsens møde.

 

Selvom spørgetiden ikke er en del af Kommunalbestyrelsens møde, noteres spørgsmål og svar i Kommunalbestyrelsens protokol.

 

Skriftlige besvarelser tilstilles Kommunalbestyrelsens medlemmer.

 

Besvarelse af spørgsmål stillet på kommunalbestyrelsesmødet den 28. november 2016:

Kopi af mail til Charlotte Wessel er vedlagt dagsordenen.

Bilag

Type Navn
.pdf Bilag 1 - Besvarelse af spørgsmål stillet i Kommunalbestyrelsens spørgetid den 28. november 2016 - Svar til Charlotte Wessel på KB spørgsmål 28112016

2. KB - Godkendelse af dagsorden

Beslutning Kommunalbestyrelsen den 19-12-2016

Godkendt

3. KB - Orientering

Resumé

Referat af møde i KKR Sjælland den 22. november 2016. http://www.kl.dk/Menu---fallback/Referat-af-mode-i-KKR-Sjalland-den-22-november-2016-id213810/?n=0&section=29800

Beslutning Kommunalbestyrelsen den 19-12-2016

Taget til efterretning.

4. ØU - Samarbejde om nye almene boliger

Resumé

Lejre Kommune har fået andel i en ramme, hvorefter der kan opnås medfinansiering af grundkapitaltilskud til etablering af almene familieboliger, som kan – men ikke skal - forbeholdes flygtninge.

 

Der er et stort behov for almene familieboliger i Lejre Kommune. Boligselskaberne har lange ventelister og der er et stigende behov for almene seniorboliger. Der er brug for almene boliger til de borgere der er på kommunens akutboligliste og for permanente boliger til flygtninge.

 

Administrationen har været i dialog med tre boligselskaber om opførelse af boliger af denne type, og disse tre boligselskaber har sendt materiale med forslag til placering, antal og størrelse for boliger der i varierende omfang udnytter den tildelte ramme.

Indstilling

Koncerndirektionen indstiller,

 1. at der indgås samarbejde med Domea om ca. 20 boliger på Vingen 0 i Osted og ca. 32 boliger på Højbyvej 0 i Lejre,
 2. at der indgås samarbejde med Boligselskabet Sjælland om ca. 66 boliger i Hyllegårdsudstykningen i Hvalsø,
 3. at der indgås samarbejde med Lejre-Bramsnæs Almene Boligselskab om ca. 58 boliger på Ryttergårdsvej 7 i Kr. Hyllinge og ca. 5 boliger på Ebbemosen i Ejby.

Beslutning Kommunalbestyrelsen den 19-12-2016

Ad. 1: Indstillingen tiltrådt.

Ad. 2 og 3: Indstillingerne tiltrådt af A, B, C, F, I, Ø, Thomas Stokholm og Lulle Zahle (16).

 

O og V (9) kan ikke tiltræde:

Ad. 2 og

Ad. 3: for så vidt angår ca. 58 boliger på Ryttergårdsvej 7 i Kr. Hyllinge, men anbefaler at arbejde videre med ca. 5 boliger på Ebbemosen i Ejby.

Beslutning Økonomiudvalget den 13-12-2016

Ad. 1: Indstillingen anbefales.

Ad. 2 og 3: Indstillingerne anbefales af et flertal bestående af I (Jan Vedel Heine), F (Mikael Ralf Larsen og Villy Hauritz) og A (Carsten Rasmussen).

 

V (Line Jacobsen og Carsten Helles Rasmussen) og O (Ole Blickfeldt) kan ikke anbefale:

Ad. 2  og

Ad. 3: for så vidt angår ca. 58 boliger på Ryttergårdsvej 7 i Kr. Hyllinge, men anbefaler at arbejde videre med ca.  5 boliger på Ebbemosen i Ejby.

 

Økonomiudvalget bemærker, at det generelt skal sikres, at boligerne har en størrelse og fleksibilitet der sikrer, at de nu og fremover kan lejes ud.

Sagsfremstilling

 

1. Baggrund

Lejre Kommune har fået andel i en ramme, hvorefter der kan opnås medfinansiering af grundkapitaltilskud til etablering af almene familieboliger, som kan forbeholdes flygtninge. Lejre Kommune er tildelt en ramme på 5.682.633 kr. svarende til ca. 80 boliger. Rammen er etableret som en hjælp til kommunerne i arbejdet med at skaffe boliger til flygtninge, men boligerne, der får støtte fra rammen, skal ikke nødvendigvis bruges af flygtninge.

 

For at udnytte rammen, skal Lejre Kommune senest den 31. december 2017 meddele tilsagn om grundkapitalindskud og garanti (skema A tilsagn) til etablering af de almene familieboliger, der ønskes støtte til. Sager om dette vil blive fremlagt på et senere tidspunkt, såfremt Kommunalbestyrelsen beslutter at indgå samarbejde med et eller flere boligselskaber om nye almene boliger.

 

Administrationen har som ønsket af Økonomiudvalget den 6. september 2016 været i dialog med tre boligselskaber, Domea, Boligselskabet Sjælland og Lejre-Bramsnæs Almene Boligselskab (Administreret af DAB) om opførelse af almene familieboliger og herunder boliger, der kan forbeholdes flygtninge.

 

Under dialogen med boligselskaberne har administrationen peget på både privat og kommunalt ejede arealer beliggende i byzone eller udlagt til kommende byzone forskellige steder i Lejre Kommune.

 

Nedenfor gennemgås først behovet for almene boliger. Dernæst præsenteres boligselskabernes forslag og under afsnittet Administrationens vurdering følger administrationens anbefaling.

 

2. Behovet for almene boliger

En almen bolig er en bolig der er administreret af en almen boligorganisation. Almenboligloven beskriver tre typer af almene boliger:

 

 • Almene familieboliger, som er den største gruppe af almene boliger.
 • Almene ungdomsboliger, som typisk er mindre boliger, der indgår som del af et større alment boligbyggeri. Ungdomsboliger skal udlejes til unge under uddannelse eller andre unge med et særligt boligsocialt behov.
 • Almene ældreboliger, som med hensyn til udstyr og udformning er særligt indrettet til brug for ældre og personer med handicap, herunder kørestolsbrugere.

 

Der kan være tale om såvel lejligheder som rækkehuse og huse. Almene boliger er karakteriseret ved, at der er et loft over etableringsudgifterne, og dermed er der i praksis også et loft over, hvor høj huslejen kan blive. Kommunen har almindeligvis anvisningsret til 25 % af de almene boliger.

 

Kommunalbestyrelsen har inden for de seneste år godkendt almene boliger på Søtorvet i Hvalsø og på Grimsager i Kr. Hyllinge. På Søtorvet er hovedvægten lagt på boliger med 3 værelser og ca. 90 m2. På Grimsager ligger hovedvægten på 2-værelses på ca. 65 m2 og 3 værelses på ca. 85 m2.

 

Der er i dag ca. 740 almene boliger i Lejre Kommune. Fordelingen af eksisterende almene familieboliger (ca. 630 stk.) i Lejre Kommune fremgår af vedhæftede oversigtskort. Det fremgår, at de fleste almene boliger findes i Hvalsø, mens der ingen almene boliger findes i Lejre.

 

Lejre Kommune har et meget lavt antal almene boliger både målt i forhold til det samlede antal boliger (nr. 94 ud af landets 98 kommuner) og i forhold til indbyggertal (nr. 96 ud af landets 98 kommuner) sammenlignet med andre kommuner. Se vedlagte statistik fra Landsbyggefonden 2015.

 

Der er flere indikatorer på, at der er et behov for flere boliger i Lejre Kommune:

 1. De almene boligselskabers ventelister: Alle almene boligselskaber i Lejre Kommune har rimeligt lange ventelister. Administrationen har indhentet oplysninger om ventelister fra Lejre-Bramsnæs Almene Boligselskab v. DAB, Vestsjællands Almene Boligselskab og Boligselskabet Sjælland. Se vedhæftede oversigt.
 2. Der er således generelt lange ventelister til de eksisterende almene boliger i Lejre Kommune. Boligselskabet Sjælland vurderer, at efterspørgslen er størst for seniorboliger på 85-95 m2. Med seniorboliger menes primært vedligeholdelsesfri boliger i et plan og lille have.
 3. Lejre Kommunes akutboligliste: Der er aktuelt 17 på venteliste som opfylder kriterierne, der er blevet strammet op i 2015 således at det nu er borgere med et reelt behov som står på listen. Det er især enlige med og uden børn som præger listen.  Samtidig er de boliger som kommunen selv ejer meget nedslidte og flere af dem bør over de kommende år enten genoprettes eller udskiftes – se sag om frigjorte bygninger på økonomiudvalgets dagsorden.
 4. Ældreboliger: Antallet af ældre vokser. Der forventes således en stigning på 65- 70 årige på 4,5 % i perioden 2016-2024. Ligeledes en stigning på 80-99 årige på 54,6% i perioden 2016-2024. Der er pt. ca. 1½ års ventetid på en ældrebolig. Flere borgere søger ældrebolig, fordi egen bolig er blevet for krævende at vedligeholde. Der er særligt efterspørgsel efter seniorfællesskaber og almene boliger, der er egnede til ældre.
 5. Flygtningeboliger: Lejre Kommuner har over de seneste par år etableret midlertidige flygtningeboliger i private lejemål (112 værelser) og i ledige kommunale ejendomme (25 værelser).Med den seneste beslutning om at etablere tre pavilloner vil der i løbet af 2017 blive etableret yderligere 21 boliger til enlige flygtninge. Aktuelt er der en meget lille gennemstrømning i de midlertidige boliger pga. begrænset udbud af andre boligtyper. Der er behov for en gennemstrømning for at undgå, at kommunen år efter år skal investeres i flere og flere midlertidige boliger, som pr. definition ikke kan opretholdes over en længere årrække. En gennemstrømning forudsætter varige boliger, som flygtningen kan flytte over i.

 

Det er ikke muligt at konkretisere behovet for boliger i ét, enkelt tal, men der er utvivlsomt brug for boliger; også ud over de 80 boliger, som Lejre Kommune med det givne tilskud kan bidrage til at etablere.

 

Efterspørgslen er størst tæt på offentlig transport i enten Hvalsø, Kr. Såby eller Lejre, Osted og Gevninge. Der er størst efterspørgsel i de dele, hvor der går tog direkte videre til København, dvs. Hvalsø og Lejre. Notat af den 8. juli 2016 er vedlagt

 

Efterspørgslen vedrører især mindre familieboliger. Der bør tilstræbes en høj grad af fleksibilitet så boligerne over tid, hvis efterspørgslen ændrer sig, kan imødekomme flest mulige målgruppers behov.

 

3. Indkomne forslag fra boligselskaberne

 

Domea

Domea har lavet et forslag til opførelse af boliger, med tilhørende anlægsøkonomi, tre forskellige steder i Lejre Kommune; Osted, Lejre og Kirke Hyllinge. (Bilag 1)

 

I alle tre forslag har Domea lagt vægt på boligernes størrelse, så flest mulige boliger opnår fuldt statstilskud til grundkapitaltilskud.

 

Domea har derudover tegnet boligerne så det vil være nemt i fremtiden, hvis behovet for boliger ændrer sig, at lægge nogle af boligerne sammen. Dermed kan man nemt og billigt opnå færre, større boliger.

 

I forslaget indgår ca. halvdelen af boligerne som ’store’ boliger på 80 m2. Disse er også tilskudsberettigede, så længe mindst 50 % af de boliger der gives tilskud til er mindre end 55 m2. Domea foreslår disse ’store’ boliger medtaget af hensyn til, at kunne opfylde boligbehov både for små familier og lidt større, ligesom de store boliger kan deles af f.eks. 3 flygtninge, som dermed får en meget lav boligudgift.

 

Forslag nr. 1, Osted:

I Osted foreslår Domea at bygge på grunden Vingen 0 i Osted, som har et areal på 11.083 m2.

 

Grunden er omfattet af lokalplan nr. 30 som giver mulighed for en bebyggelsesprocent på 35 med tæt/lav bebyggelse.

 

Domea foreslår opførelse af 10 boliger på 40 m2 og 10 boliger på 80 m2. Dette vil give en bebyggelsesprocent på ca. 26.

 

Forslag nr. 2, Lejre:

I Lejre foreslår Domea at bygge på grunden Højbyvej 0 i Lejre, som har et areal på 7.838 m2.

 

Grunden er omfattet af byplanvedtægt nr. 15 og er udlagt til offentligt formål. Der kræves derfor ny lokalplan, som udlægger grunden til tæt-lavt boligbyggeri.

 

Domea foreslår opførelse af 16 boliger på 40 m2 og 16 boliger på 80 m2. Dette vil give en bebyggelsesprocent på ca. 24.

 

Forslag nr. 3, Kirke Hyllinge:

I Kirke Hyllinge foreslår Domea at bygge på grunden Ringager 1 i Kirke Hyllinge, som har et areal på 11.764 m2.

 

Grunden er omfattet af lokalplan 1.13 som giver mulighed for tæt-lavt boligbyggeri og en bebyggelsesprocent på 35.

 

Domea foreslår opførelse af 14 boliger på 40 m2 og 14 boliger på 80 m2. Dette vil give en bebyggelsesprocent på ca. 14.

 

Domea

Forslag

1, Osted

2, Lejre

3, Kirke Hyllinge

Antal boliger over 55 m2

10 stk.

16 stk.

14 stk.

Boligstørrelse

80 m2

80 m2

80 m2

Antal boliger under 55 m2

10 stk.

16 stk.

14 stk.

Boligstørrelse

40 m2

40 m2

40 m2

Boligareal i alt

                     1.200 m2

                                    1.920 m2

                  1.680 m2

Privat/kommunal jord

Kommunal

Kommunal

Kommunal

Lokalplan

Lokalplan nr. 30, kræver umiddelbart ingen ændringer af lokalplanen

Byplanvedtægt 15, ny lokalplan kræves, da arealet er udlagt til offentlige formål (institution)

Lokalplan 1.13, kræver umiddelbart ingen ændring af lokalplanen

Grundkapitalindskud ved maks.
udnyttelse af rammebeløb

 2.856.000 kr.

 4.569.600 kr.

3.998.400 kr.

Statslig medfinansiering

 1.428.000 kr.

 2.284.800 kr.

1.999.200 kr.

Nettoudgift for Lejre Kommune

1.428.000 kr.

2.284.800 kr.

1.999.200 kr.

 

Domea forventer at kunne opføre boligerne lidt billigere end rammebeløbet, og grundkapitalindskud, statslig medfinansiering og nettoudgift for Lejre Kommune er derfor opgjort en smule lavere i Domeas forslag.

 

Boligselskabet Sjælland

Boligselskabet Sjælland har, på vegne af Hvalsø Boligselskab, lavet et forslag til opførelse af billige boliger i Lejre og Hvalsø. (bilag 2)

 

Hvalsø Boligselskab har i september 2016 opgjort at der bor 344 personer i Hvalsø, der har skrevet sig på deres venteliste som ikke bor hos Hvalsø Boligselskab i forvejen. Derudover er der 155 personer bosat i Lejre, der står på ventelisten. Samlet er der altså 499 personer opskrevet til en af Hvalsø Boligselskabs boliger.

 

Forslag nr. 4, Hvalsø:

Boligselskabet Sjælland har købt en grund beliggende ved siden af Frikøbing på Hyllegårdens jorder. Der er udarbejdet en skitse til bebyggelsesplan for grunden. I denne plan er bebyggelsen udformet som rækkehuse i primært 1 og 2 etager. Rækkehusene er beliggende på hver side af en adgangsvej, og danner i alt ni rækker med rækkehuse i 1 plan og én række med rækkehuse i 2 plan.

 

Boligselskabet Sjælland vurderer, at der primært er behov for seniorboliger i Hvalsø og Lejre. Disse senioregnede boliger foreslås opført som rækkehuse, med boliger på 85 – 95 m2. i alt ca. 5.265 m2. I hver række af seniorboliger foreslås en lille billig bolig opført. Dette vil give i alt 9 små, billige boliger med en størrelse på ca. 28 – 30 m2. I alt ca. 260 m2.

 

Grunden er omfattet af Lokalplan LK34 og er udlagt til tæt-lavt boligbyggeri for en dels vedkommende og åbent-lavt boligbyggeri for en anden dels vedkommende. Der skal laves en ny lokalplan, som udlægger hele grunden til tæt-lavt boligbyggeri.

 

Forslag nr. 5, Lejre:

I Lejre by er der ingen almene boliger i forvejen. Boligselskabet Sjælland vurderer at der primært er behov for senioregnede boliger i Lejre. De foreslår at boligerne kan opføres på grunden Højbyvej 0 i Lejre, som har et areal på 7.838 m2.

 

Grunden er omfattet af byplanvedtægt nr. 15 og er udlagt til offentligt formål. Der kræves derfor ny lokalplan, som udlægger grunden til tæt-lavt boligbyggeri.

 

Det foreslås at opføre ca. 22 senioregnede boliger på ca. 85 – 95 m2, i alt ca. 2.100 m2, og ca. 6 – 10 små billige boliger på ca. 28 – 30 m2, i alt ca. 230 m2.

 

Boligselskabet Sjælland

Forslag

4, Hvalsø

5, Lejre

Antal boliger over 55 m2

57 stk.

22 stk.

Boligstørrelse

85-95 m2

85-95 m2

Antal boliger under 55 m2

9 stk.

6-10 stk.

Boligstørrelse

28-30 m2

28-30 m2

Boligareal i alt

5.520 m2

2.330 m2

Privat/kommunal jord

Privat

Kommunal

Lokalplan

Ny lokalplan til tæt-lavt boligbyggeri kræves.

Byplanvedtægt 15, ny lokalplan kræves, da arealet er udlagt til offentlige formål (institution)

Grundkapitalindskud ved maks.
udnyttelse af rammebeløb

13.137.600 kr.

5.545.400 kr.

Statslig medfinansiering

928.200 kr.

821.100 kr.

Nettoudgift for Lejre Kommune

12.209.400 kr.

4.724.300 kr.

 

Grundkapitalindskud, statslig medfinansiering og nettoudgift for Lejre Kommune er for forslag 5, Lejre beregnet med 8 små boliger og 16 tilskudsberettigede boliger.

 

Lejre Bramsnæs Almene Boligselskab (bilag 3)

Lejre-Bramsnæs Almene Boligselskab administreres af DAB (Dansk Almennyttigt Boligselskab)

 

Lejre-Bramsnæs Almene Boligselskab fremhæver at det generelt er dyrt pr. m2 at bygge små boliger, da de dyre rum som køkken og badeværelse har færre m2 at fordele udgiften på. De mener derfor der er behov for at kigge på muligheder, der kan medvirke til at sikre, at en ny boligafdeling giver billige boliger.

 

Lejre-Bramsnæs Almene Boligselskab foreslår:

 1. Udbygning af den kommunalt ejede grund, Ringager 1 i Kirke Hyllinge og
 2. Fortætning af Lejre-Bramsnæs Almene Boligselskabs afdeling Æblelunden, Ebbemosen i Ejby. 

Disse to forslag skal ses som et samlet oplæg, da der ligger en forudsætning i en vis volumen for at gøre det muligt at holde byggeudgifterne nede.

 

Forslag nr. 6 del 1, nybyggeri på Ringager 1 i Kirke Hyllinge

Grunden har en størrelse på 11.764 m2 og er omfattet af lokalplan 1.13 som giver mulighed for tæt-lavt boligbyggeri og en bebyggelsesprocent på 35.

 

Lejre-Bramsnæs Almene Boligselskab foreslår at opføre 58 boliger, hvoraf de 30 boliger er 2-værelses boliger på under 50 m2. Øvrige boliger vil have 3 til 4 værelser og være op til 110 m2. I alt ca. 4.120 m2.

 

Lejre-Bramsnæs Almene Boligselskab fremhæver at de små boliger på under 50 m2 bør have 2 værelser, da de har erfaring med at det er svært at få lejet 1-værelses boliger ud.

 

Forslag nr. 6 del 2, fortætning af Æblelunden, Ebbemosen i Ejby

Lejre-Bramsnæs Almene Boligselskab fremhæver, at man ved en fortætning i en allerede eksisterende boligafdeling kan reducere anskaffelsessummen væsentligt. Derudover eksisterer der allerede et velfungerende borgerdemokrati i Æblelunden, som de nye beboere kan indgå positivt i.

 

Lejre-Bramsnæs Almene Boligselskab lægger op til en fortætning af Æblemosen med 5 nye 2-værelsesboliger på ca. 50 m2. I alt ca. 250 m2. Ved denne udbygning af den eksisterende afdeling udnyttes den rest af byggeret der ligger på grunden i forhold til den gældende lokalplan, nr. 9.05.

 

Lejre-Bramsnæs Almene Boligselskab ønsker dog at nævne at en fortætning i Ebbemosen kræver en godkendelse af boligafdelingen, hvilket først vil kunne ske når Lejre Kommune har taget stilling til nærværende oplæg.

 

Lejre-Bramsnæs Almene Boligselskab

Forslag

6, Kirke Hyllinge + Ejby

Antal boliger over 55 m2

28 stk.

Boligstørrelse

Op til 110 m2

Antal boliger under 55 m2

35 stk.

Boligstørrelse

Ca. 50 m2

Boligareal i alt

4.370 m2

Privat/kommunal jord

Kommunal + privat

Lokalplan

Lokalplan 1.13 + 9.05, kræver umiddelbart ingen ændringer
 af lokalplanerne

Grundkapitalindskud ved maks.
udnyttelse af rammebeløb

10.400.600 kr.

Statslig medfinansiering

4.998.000 kr.

Nettoudgift for Lejre Kommune

5.462.000 kr.

 

Administrationens vurdering

Der er behov for flere almene boliger i Lejre Kommune, særligt 2-3 værelses boliger. Der er desuden et stort behov for meget små og dermed også meget billige boliger.

 

Nye almene boliger bør placeres ud fra følgende kriterier:

 • Nærhed til offentlig infrastruktur/kollektiv trafik
 • En fordeling af almene boliger i Lejre Kommune

 

I Kr. Hyllinge har både Domea og Lejre-Bramsnæs Almene Boligselskab peget på Ringager 1 som lokalitet for opførelse af nye almene boliger. Ringager 1 ligger lige op ad Grimsager 1, hvor Kommunalbestyrelsen for nylig har godkendt nye almene boliger. En for stor koncentration af almene boliger i samme lokalområde kan være uhensigtsmæssig.

 

Administrationen vurderer derfor, at en mere hensigtsmæssig placering i Kr. Hyllinge kan være Ryttergårdsvej 7 i Kr. Hyllinge (Ryttergården). Ryttergårdsvej 7 er lokalplanlagt til tæt-lavt byggeri. Der er dog tale om en lokalplan fra 2006/07, som på det tidspunkt var ”skræddersyet” til et helt konkret projekt, så det vil muligvis være hensigtsmæssigt at udarbejde en ny lokalplan til et projekt for almene boliger.

 

Administrationen anbefaler på dette grundlag, at

 • der indgås samarbejde med Domea om ca. 20 boliger på Vingen 0 i Osted og ca. 32 boliger på Højbyvej 0 i Lejre,
 • der indgås samarbejde med Boligselskabet Sjælland om ca. 66 boliger i Hyllegårdsudstykningen i Hvalsø,
 • der indgås samarbejde med Lejre-Bramsnæs Almene Boligselskab om ca. 58 boliger på Ryttergårdsvej 7 i Kr. Hyllinge og ca. 5 boliger på Ebbemosen i Ejby.

Handicappolitik

Ved opførelse af nye almene boliger skal bygningsreglementets tilgængelighedskrav opfyldes.

Økonomi og finansiering

Lejre Kommune skal betale grundkapitalindskud på 10 % af anskaffelsessummen for nye almene boliger. Rammebeløbet for almene familieboliger er for 2016 22.660 kr./m2 + energitillæg 1.140 kr./m2 = 23.800 kr./m2. Ved fuld udnyttelse af rammebeløbet bliver grundkapitalindskuddet således 2.380 kr./m2.

 

For den del af boligerne, der kan opnås tilskud til, refunderer staten 75 % af grundkapitalindskuddet for de første 40 m2 pr. bolig. Mindst 50 % af de boliger der gives tilskud til, skal være mindre end 55 m2.

 

Lejre Kommune har fået en maksimal ramme for statstilskuddet på 5.682.633 kr. svarende til ca. 80 tilskudsberettigede boliger.

 

De samlede udgifter til grundkapitalindskud til de anbefalede projekter kan opsummeres som følger:

 

Selskab

Forslag

Grundkapitalindskud

Statstilskud

Nettoudgift

Domea

1, Osted

2.856.000 kr.

1.428.000 kr.

1.428.000 kr.

Domea

2, Lejre

4.569.600 kr.

2.284.800 kr.

2.284.800 kr.

Boligselskabet Sjælland

4, Hvalsø

13.137.600 kr.

928.200 kr.

12.209.400 kr.

Lejre-Bramsnæs Almene Boligselskab

6. Kr. Hyllinge og Ejby

10.400.600 kr.

4.998.000 kr.

5.462.000 kr.

Sum

 

30.963.800

9.639.000 kr.

21.384.200 kr.

 

 

 

 

 

Korrektion for maks. ramme på 5.682.633 kr.

 

 

-3.956.367 kr.

3.956.367 kr.

 

 

 

 

 

I alt

 

 

5.682.633 kr.

25.340.567 kr.

 

Opgørelsen er foreløbig og baseret på de pt. kendte oplysninger.

 

En del af de anbefalede projekter opføres på kommunalt ejede grunde, og grundsalgsindtægterne vil kunne finansiere hele eller dele af det samlede grundkapitalindskud. Se vedhæftede lukkede notat, hvori de mulige indtægter fra grundsalg er estimeret.

 

Anvisningsret

Kommunen har anvisningsretten til alle boliger, der gives statstilskud til. Det betyder også, at kommunen betaler husleje til boliger med statstilskud, der ikke er lejet ud, og kommunen hæfter for lejernes forpligtelse til istandsættelse efter fraflytning for disse boliger. For den del af boligerne, der ikke gives statstilskud til, gælder de almindeligere regler om 25 % anvisningsret.

 

Det kan mellem kommunen og boligselskabet aftales, at boligselskabet overtager anvisningen af boligerne med statstilskud. Dette kan dog først ske efter opførelsen af boligerne, og det kan ikke gøres som betingelse for støttetilsagn/godkendelse af Skema A.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

Bilag

Type Navn
.pdf Bilag 1 - Bilag - Domea
.pdf Bilag 2 - Bilag - Boligselskabet Sjælland
.pdf Bilag 3 - Bilag - Lejre-Bramsnæs Almene Boligselskab
.pdf Bilag 4 - Tilsagn til tilskud
.pdf Bilag 5 - Notat
.pdf Bilag 6 - Oversigtskort
.pdf Bilag 8 - Ventelisteoversigt
.pdf Bilag 9 - Almene boliger Landsbyggefonden 2015

5. ØU - Aktivitetsfinansieret ansættelse af planlægger

Resumé

Det mærkes, at der kommer mere og mere ”gang i hjulene” rundt omkring, og mange aktiviteter kræver udarbejdelse af nye lokalplaner. Aktuelt skal kommuneplanen revideres, og der er mange ønsker om udviklings- og planinitiativer.

 

Samlet er planområdet i administrationen under pres, og der er risiko for, at det vil kunne begrænse udviklingsinitiativer rundt om i Lejre Kommune. På den baggrund foreslås en aktivitetsfinansieret ansættelse af en ekstra planlægger.

Indstilling

Koncerndirektionen indstiller,

 1. at der ansættes en ekstra planlægger,
 2. at ansættelsen finansieres ved, at der ved hvert enkelt grundsalg afsættes 5 % af salgsprovenuet til en planpulje,
 3. at overskud eller underskud på planpuljen fuldt ud kan overføres fra år til år,
 4. at opstår der en situation, hvor der er oparbejdet et under- eller overskud i planpuljen, som rækker mere end 2-3 år ud i fremtiden, tages der ved et forventet regnskab stilling til, om planpuljen skal til- eller fraføres midler.

Beslutning Kommunalbestyrelsen den 19-12-2016

Indstillingerne tiltrådt.

Beslutning Økonomiudvalget den 13-12-2016

Indstillingerne anbefales.

Sagsfremstilling

I 2017 skal kommuneplanen revideres. Som det fremgår af anden sag på dagsordenen om tids- og procesplan for kommuneplanrevisionen, så lægger administrationen op til en revision, der er så begrænset som muligt. Uanset dette vil der være tale om et omfattende arbejde. Både i forbindelse med Kommuneplan 2009 og Kommuneplan 2013 brugte administrationen minimum 2 årsværk på revisionen. På daværende tidspunkter var det muligt at lægge andre opgaver til side i det år, hvor kommuneplanrevisionen foregik, men i 2017 vil det næppe være muligt.

 

Der er også stort pres på lokalplanområdet for øjeblikket. Det mærkes, at der kommer mere og mere ”gang i hjulene” rundt omkring, og mange aktiviteter kræver udarbejdelse af nye lokalplaner. Der er pt. knap 20 igangværende og kommende lokalplanarbejder. Se vedhæftede oversigt. Siden kommunesammenlægningen 1. januar 2007 er der gennemsnitligt endeligt vedtaget ca. 4 lokalplaner årligt.

 

Samtidig med dette er der mange andre udviklingsarbejder, der presser sig på. Områdefornyelsen i Hvalsø skal i gang i praksis i 2017, der er ønsker om, at der arbejdes med landsbyudvikling og understøttelse af lokale initiativer i landsbyerne, Degnejorden i Lejre skal videreudvikles, der er ønsker om og muligheder for flere projekter med nye almene boliger, og der skal arbejdes med strategisk energiplanlægning, klimatilpasning mv.

 

Der er 3 fastansatte medarbejdere på planområdet. I de seneste år har der hertil midlertidigt været ansat yderligere 1-3 medarbejdere. Finansieringen af disse ansættelser er sket ved bevilling til projektansættelse og budgetoverførsler fra tidligere år. Disse muligheder for finansiering af supplerende ansættelser eksisterer ikke længere, fordi tidligere års mindreforbrug er opbrugt til tidligere projektansættelser og bidrag til gentagne sparerunder.

 

Der er derfor et betydeligt misforhold mellem forventningerne og ønskerne til plan- og udviklingsarbejder og de ressourcer, der er til rådighed. Konsekvensen af det kan blive, at byudviklingsinitiativer og andre udviklingsinitiativer rundt om i Lejre Kommune bremses af administrationens manglende kapacitet til at understøtte initiativerne med den nødvendige planlægning.

Administrationens vurdering

På vej- og ejendomsområdet er flere medarbejderes ansættelse finansieret ved, at der afsættes en procentdel af alle anlægsbevillinger til projektstyring. Altså en form for aktivitetsafhængig finansiering.

 

Inspireret heraf foreslår administrationen, at der ansættes en ekstra planlægger, og at ansættelsen finansieres ved, at der ved hvert enkelt salg af grunde afsættes 5 % af salgsprovenuet til finansiering af planlæggerstillingen.

 

Der vil ikke være samme en-til-en sammenhæng mellem grundsalg og planarbejde, som der er ved anlægsarbejder på vej- og ejendomsområdet, men med mange grundsalg følger helt konkrete planarbejder. Og disse planarbejder skal der være ressourcer til at gennemføre.

 

Uden en ekstra planmedarbejder vil kommuneplanarbejdet i 2017 betyde, at der herudover kun vil kunne laves enkelte lokalplaner, og udviklingsarbejdet mv. vil i det væsentligste være begrænset til områdefornyelsen i Hvalsø.

 

Ansættes en ekstra planmedarbejder primo 2017 vil det ikke være muligt at sætte alt i gang, men mere vil være muligt. Og i årene efter 2017, mellem de fireårige kommuneplanrevisioner, vil der være yderligere muligheder for lokalplanlægning, understøttelse af landsbyudvikling mv.

Handicappolitik

Sagen har ikke handicappolitiske konsekvenser.

Økonomi og finansiering

Udgiften til en ekstra planlægger skønnes at være ca. 550.000 kr./år.

 

Det foreslås, at der ved hvert enkelt grundsalg afsættes 5 % af salgsprovenuet til en særlig planpulje. For at kunne finansiere 550.000 kr./år, vil der således skulle sælges grunde for 11 mio. kr.

 

Indtægterne ved grundsalg varierer erfaringsmæssigt meget over tid og også i størrelse. Der er i de seneste år solgt grunde ned til ca. 50.000 kr. og op til ca. 12 mio. kr.

 

Nogle år vil der formentlig være salgsindtægter for mindre end 11 mio. kr., og andre år vil indtægterne kunne være større. Det foreslås derfor, at overskud eller underskud på planpuljen fuldt ud kan overføres fra år til år. Opstår der en situation, hvor der er oparbejdet et under- eller overskud i planpuljen, som rækker mere end 2-3 år ud i fremtiden, tages der ved et forventet regnskab stilling til, om planpuljen skal til- eller fraføres midler.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

Bilag

Type Navn
.pdf Bilag 1 - Lokalplanoversigt

6. ØU - Forventet Regnskab 2016-3, 2. behandling

Resumé

I henhold til den fastlagte budgetopfølgningsproces forelægger administrationen her Forventet Regnskab 2016-3. Budgetopfølgningen viser, at der i 2016 forventes budgetoverholdelse for Lejre Kommunes samlede driftsbudget. Det samlede driftsresultat dækker over merforbrug på nogle områder og mindreforbrug på andre områder. Forventet regnskab 3 viser – ligesom tidligere forventede regnskaber for 2016 – at der særligt er pres på de specialiserede socialområder, udlejningsområdet og dagtilbudsområdet. Derimod er der en markant positiv økonomisk udvikling på ældre- og sundhedsområdet, hvor der nu kan forventes et mindreforbrug på 1,5 mio. kr.

 

Indstilling

Koncerndirektionen indstiller:

1.    at Forventet Regnskab 2016-3 godkendes,

2.    at administrative budgetkorrektioner (omplaceringer) jf. bilag 2 godkendes,

3.    at der gives en negativ tillægsbevilling på -0,8 mio. kr. jf. bilag 3,

4.    at der frigives rådighedsbeløb på 0,4 mio. kr. i 2016 til skole-IT der finansieres af det afsatte rådighedsbeløb på 0,4 mio. kr. til skole-IT,

5.    at bevilling 3.30.60 Hyllinge Lyndby Børnehave ændrer navn til ”Selvejende daginstitutioner”,

6.    at bevilling 6.20.32 alkohol-/stofmisbrug +socialt udsatte overføres til 6.20.31 Tilbud pers. m/særlige sociale vanskeligheder,

7.    at bevilling 6.20.31 Tilbud pers. m/særlige sociale vanskeligheder ændrer navn til Det specialiserede voksenområde (Myndighed),

8.    at bevilling 6.20.33 Socialpsykiatrisk Center ændrer navn til Team Bostøtte.

Beslutning Udvalget for Børn & Ungdom den 06-12-2016:

Taget til efterretning for udvalgets område.

Afbud:

Christian Plank (F)


Beslutning Udvalget for Teknik & Miljø den 06-12-2016:

Indstillingerne anbefales for det der angår Teknik & Miljøudvalgets område.

Afbud:

Erik Falkenberg (O)


Beslutning Udvalget for Social, Sundhed & Ældre den 05-12-2016:

Indstillingerne anbefales for udvalgets budgetrammer.


Beslutning Udvalget for Kultur & Fritid den 05-12-2016:

Indstillingerne anbefales

Afbud:

Lulle Zahle (Løsgænger)


Beslutning Udvalget for Job & Arbejdsmarked den 05-12-2016:

Indstillingerne anbefales for udvalgets budgetområde.

Afbud:

Christian Plank (F)


Beslutning Økonomiudvalget den 28-11-2016:

Indstillingerne anbefales.

Afbud:

Carsten Helles Rasmussen (V)

Beslutning Kommunalbestyrelsen den 19-12-2016

Indstillingerne tiltrådt.

Beslutning Økonomiudvalget den 13-12-2016

Indstillingerne anbefales.

Sagsfremstilling

Indledning

Forventet Regnskab 2016-3 (FR3) udtrykker forventningerne til Lejre Kommunes årsregnskab for 2016. Formålet med budgetopfølgningen er at gøre status på de økonomiske resultater, og derved give den politiske og administrative organisation et overblik over udviklingen i økonomien.

 

FR-3 omfatter alle kommunens udgiftstyper, såvel drifts- og anlægsudgifter samt indtægter, renter og lån, herunder midtvejsreguleringer af tilskud og udligning, som følger af Økonomiaftalen 2017. 

 

Baggrund

De 3 tidligere forventede regnskaber for 2016 (FR-0, FR-1 og FR-2), har peget på, at Lejre Kommunes budget for 2016 har været udfordret, og der er på denne baggrund taget en række tiltag for at forbedre økonomien i 2016.

 

Tiltagene består bl.a. af, at der i 2016 har været arbejdet med en styrket økonomistyringspraksis, hvor der er blevet iværksat månedlig budgetopfølgning på alle områder, og månedlig økonomiopfølgning i Koncerndirektion og Økonomiudvalg.

 

Yderligere besluttede Kommunalbestyrelsen i juni måned 2016 en række udgiftsreducerende tiltag for i alt 22,5 mio. kr. i 2016, fordelt med 4,0 mio. kr. på driften og 18,5 mio. kr. på anlæg. Tiltagene skulle bidrage til dels at sikre budgetoverholdelse på driftssiden dels forbedre kommunens likviditet.

 

Derudover har der været indført udgiftsstop, som har betydet, at der i 2016 har været en generel tilbageholdenhed på alle områder, også i forbindelse med genbesættelse af ledige stillinger.

 

Resultat

Budgetopfølgningen er baseret på forbrugsdata pr. 31. oktober 2016, og det korrigerede budget pr. 31. oktober 2016.

 

Forventet Regnskab 2016-3 (FR3) viser budgetoverholdelse på driften (0,0 mio. kr.) i forhold til det korrigerede budget og et merforbrug på 2,3 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget. Indeholdt i resultatet er en række tidsforskydninger, som reelt betyder, at Lejre Kommune afholder udgifter i 2016, men hvor indtægten først kommer i 2017. Samlet set er der tale om tidsforskudte udgifter på 0,75 mio. kr. 

 

Det forventede regnskab viser et underskud (kassetræk) på 10 mio. kr.

 

Hovedresultaterne i forventet Regnskab 2016-3 er:

 • Driftsvirksomheden viser et marginalt merforbrug på 2,3 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget
 • Der gennemføres anlægsprojekter for 114 mio. kr., svarende til 45,6 mio. kr. mere end i det oprindelige budget, primært på grund af tilbagekøb af vejbelysning og Hvalsø Ældreboliger I/S
 • Finansiering og balanceforskydninger viser merindtægter på 34,4 mio. kr., som primært skyldes hjemtagelse af lån vedr. 2015 og lån i forbindelse med Hvalsø Ældreboliger I/S
 • Likviditetsunderskud (kassetræk) på 10 mio. kr. svarende til summen af alle øvrige bevægelser.

Kassetrækket skal ses i sammenhæng med, at der forventes overført mindreudgifter på anlæg på ca. 32 mio. kr. til 2017, hvorfor kassen ultimo 2016 skal indeholde finansiering af øgede anlægsudgifter i 2017. Den aktuelle, gennemsnitlige likviditet er stabiliseret på et niveau omkring 90-100 mio. kr.

 

Forventninger til årsresultatet fremgår af tabel 1, nedenfor.

 

Tabel 1: Resultat for Lejre Kommune pr. 31-10-2016 og forventninger til årsresultatet

Resultatopgørelse (mio. kr.)

Fv. Regnskab 2

Fv. Regnskab 3

Oprindeligt budget

Korrigeret budget

FV. regnskabsafvigelse i forhold til:

 

 

(a)

(b)

(c)

Opr. Budget (d)

Kor. Budget (e)

A) Driftsindtægter

 

 

 

 

 

 

Skat/tilskud udligning

-1.552,8

-1.554,6

-1.553,8

-1.553,8

-0,8

-0,8

 

 

 

 

 

 

 

B) Nettodriftsudgifter

1.448,9

1.450,1

1.447,73

1.450,0

2,3

0,0

ØKONOMIUDVALG

161,8

166,9

159,0

175,5

7,9

-8,6

POLITISK ORGANISATION

6,3

6,4

6,5

6,5

-0,1

-0,1

ADMINISTRATIV ORGANISATION

144,5

143,1

144,7

146,4

-1,6

-3,3

UDLEJNING M.V.

-18,1

-14,6

-19,4

-20,8

4,8

6,2

LEJRE BRANDVÆSEN

6,4

6,4

3,9

6,3

2,5

0,1

IT OG KOMMUNIKATION

21,9

22,4

22,8

21,9

-0,4

0,5

FORSIKRINGER OG VIKARPULJER

11,5

11,4

15,2

14,3

-3,8

-2,9

GEBYRER

-1,0

-0,9

-2,1

-2,1

1,2

1,2

PULJER TIL SPAREMÅL

-9,8

-7,3

-12,6

3,0

5,4

-10,3

UDVALGET FOR KULTUR OG FRITID

31,2

31,9

31,6

31,8

0,3

0,1

KULTUR & FRITID

31,2

31,9

31,6

31,8

0,3

0,1

UDVALGET FOR BØRN OG UNGDOM

466,2

463,1

455,2

455,9

7,9

7,3

SKOLETILBUD

276,1

276,0

278,5

281,1

-2,5

-5,1

BØRN, UNGE OG FAMILIE

93,9

91,9

90,9

88,8

1,0

3,1

DAGTILBUD

96,3

95,2

85,8

86,0

9,4

9,2

UDVALGET FOR TEKNIK OG MILJØ

102,3

101,5

112,1

111,6

-10,5

-10,1

BYG & MILJØ

5,0

4,7

3,5

5,0

1,2

-0,3

VEJE & TRAFIK

55,7

55,9

64,4

63,0

-8,5

-7,1

FORSYNINGSVIRKSOMHED

2,1

1,6

2,8

3,1

-1,2

-1,5

EJENDOMSDRIFT

39,5

39,4

41,4

40,6

-2,0

-1,2

UDVALGET FOR JOB OG ARBEJDSMARKED

163,5

165,4

161,4

159,7

4,0

5,7

JOBCENTER

163,5

165,4

161,4

159,7

4,0

5,7

UDVALGET FOR SOCIAL,SUNDHED OG ÆLDRE

522,2

519,4

526,9

513,7

-7,4

5,7

VELFÆRD & OMSORG

315,1

308,7

322,3

310,2

-13,6

-1,5

SOCIALE TILBUD

123,9

126,3

115,9

114,9

10,4

11,4

DIVERSE YDELSER MV.

83,1

84,4

88,6

88,6

-4,2

-4,2

UDVALGET FOR ERHVERV & TURISME

1,7

1,7

1,6

1,7

0,1

0,0

ERHVERV & TURISME

1,7

1,7

1,6

1,7

0,1

0,0

C) Anlæg

 

 

 

 

 

 

Anlægsudgifter

155,7

114,0

68,5

156,5

45,6

-42,5

 

 

 

 

 

 

 

D) Optagne lån

-68,4

-60,3

-8,1

-68,4

-52,2

8,1

E) Renter

10,4

9,3

10,4

10,4

-1,1

-1,1

F) Afdrag på lån

26,9

25,7

24,7

26,9

1,0

-1,2

G) Balanceforskydninger

14,9

25,8

7,9

14,9

17,9

10,9

Udgifter i alt

1.588,4

1.564,6

1.551,2

1.590,3

13,4

-25,7

 

 

 

 

 

 

 

LIKVIDITETUNDERSKUD (+)
LIKVIDITETOVERSKUD (-)

35,6

10,0

-2,7

36,5

12,6

-26,5

 

A) Indtægter

Der forventes en samlet merindtægt på 0,8 mio. kr., som dækker dels et øget statsligt tilskud i forbindelse med skattenedsættelse i 2016 og en merindtægt vedr. integrationstilskud, dels mindreindtægter i forbindelse med midtvejsreguleringen 2016.

 

Der søges en indtægtsbevilling på i alt 0,8 mio. kr.

 

B) Drift

Driftsvirksomheden viser budgetoverholdelse i forhold til korrigeret budget (ekskl. overførte merforbrug fra 2015 på 40,7 mio. kr.). De væsentligste forklaringer på ændringen fra oprindeligt til korrigeret budget er, at der er givet tillægsbevilling til Vestsjællands Brandvæsen (i alt 1,6 mio. kr.), Indsatsplaner (1,0 mio. kr.), en projektmedarbejder på affaldsområdet (0,5 mio. kr.) og Akutfunktionen (0,2 mio. kr.). I modsat retning trækker øgede huslejeindtægter vedr. ældreboliger på -1,7 mio. kr.  

 

Alle udvalg er som udgangspunkt ansvarlige for, at udvalgets budget overholdes, dvs. at der findes kompenserende tiltag til et eventuelt merforbrug på udvalgets område. I henhold til Lejre Kommunes 4-trinsmodel skal finansiering drøftes i fagudvalgene, inden Økonomiudvalget kan hjælpe til løsning af merforbruget.

 

De væsentligste udfordringer i forhold til at overholde det afsatte budget på bevillings- og udvalgsniveau er fortsat inden for det specialiserede socialområde, Jobcenter samt dagtilbudsområdet, således som det også er skønnet i tidligere forventet regnskaber.

 

På dagtilbudsområdet er der en forbedring i forhold til FR-2 på 1,1 mio. kr. Udfordringen skønnes i FR-3 til at være 9,2 mio. kr. Til FR-1 blev der udarbejdet budgetanalyse af området (jf. rapport udarbejdet af reflexio, vedlagt FR-1-sagen), og her var forventningen et merforbrug på 9,3 mio. kr.

 

På det specialiserede voksen- og børneområde forventes der et samlet merforbrug på 14,5 mio. kr., fordelt på 3,1 mio. kr. på børneområdet og 11,4 mio. kr. på voksenområdet. I forhold til FR-2 er der tale om en lille forværring på 0,4 mio. kr.

Det forventede merforbrug er baseret på nuværende disponeringer samt en prognose i forhold til tilgang/afgang, og der er ligeledes indregnet de omkostningsreducerende tiltag, som administrationen har beskrevet i handleplan.

 

I forhold til Velfærd & Omsorg er der sket en væsentlig forbedring på 6,4 mio. kr. siden FR.-2. Der forventes nu et mindreforbrug på 1,5 mio. kr.

 

Mindreforbruget kan relateres til aktivitetsbestemt medfinansiering, hvor der forventes et yderligere mindreforbrug på 3 mio. kr. i 2016 I forhold til det oprindelige budget 2016 forventes der således nu i alt et mindreforbrug på 12 mio. kr. i 2016 i forhold til aktivitetsbestemt medfinansiering.

 

Udover de ovenfor nævnte områder er der også afdækket en række områder, hvor der forventes mindreforbrug i 2016. 

 

De væsentligste mindreforbrug vedrører:

 

a)    Skoleområdet (-5,1 mio. kr.)

b)    Kollektiv trafik (-5,5 mio. kr.)

c)    Grundtilskud til flygtningeområdet, merindtægt (-4,2 mio. kr.)

d)    Opsamlingspulje og reserver (-17,1 mio. kr., heraf 4,1 mio. kr. der ligger i kassen)

 

Mindreforbrugene bidrager alle til, at der kan opnås budgetoverholdelse for Lejre Kommunes samlede driftsbudget i 2016 i forhold til det korrigerede budget.

 

Forbrugsudviklingen fra januar til oktober 2016 viser i øvrigt, at forbruget ligger godt

2 pct. under samme tidspunkt i 2015, og dette understøtter således forventningen om budgetoverholdelse i 2016.

 

C) Anlæg

De samlede anlægsudgifter forventes i 2016 at udgøre 114,0 mio. kr. i 2016.

 

Heraf vedrører 63,8 mio. kr. af gennemførte anlægsprojekter, hvilket er 4,7 mio. kr. mindre end forudsat i det oprindelige budget.

 

Derudover tilbagekøbes vejbelysning fra DONG samt Hvalsø ældreboliger S/I for i alt 50,2 mio. kr. i 2016.

 

H) Finansiering

Med de omtalte forudsætninger for udgiftsudviklingen i 2016 vil der være et forventet likviditetsunderskud (kassetræk) på godt 10 mio. kr., og der er således tale om en forværring i størrelsesorden knap 13 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget 2016.

 

Forværringen af likviditeten skyldes hovedsageligt ekstraordinære investeringer sket i 2016 i forbindelse med tilbagekøb af vejbelysning fra DONG og anlægsoverførsel fra 2015 til 2016. I modsat retning trækker lånoptagelse vedr. 2015 og salg af storparcel. 

Udtalelser

Ingen bemærkninger

Administrationens vurdering

På baggrund af resultatet i FR-3 er det administrationens opfattelse, at der er tale om et ganske tilfredsstillende resultat. Det anbefales derfor, at der ikke iværksættes yderligere udgiftsreducerende tiltag.

 

Fokus skal være på at nå i mål med et tilfredsstillende regnskabsresultat, og sikre forsat budgetoverholdelse i 2017.

 

Der vil dog i resten af 2016, og også i 2017, fortsat være behov for en stram økonomistyring, hvor fokus skal tilbage på, at udvalg som udgangspunkt er ansvarlige for, at udvalgets budget overholdes. Dette betyder, at der findes kompenserende tiltag til et eventuelt merforbrug på udvalgets område. I henhold til Lejre Kommunes 4-trinsmodel – skal finansiering drøftes i fagudvalgene, inden Økonomiudvalget kan hjælpe til løsning af merforbruget.

Handicappolitik

Sagen indeholder ingen handicappolitiske perspektiver.

Økonomi og finansiering

Likviditet

Som det fremgår af sagsfremstillingen, vil de nuværende forudsætninger for 2016 betyde, at Lejre Kommunes likvide beholdning vil blive reduceret med ca. 10 mio. kr. i løbet af 2016. En væsentlig del af dette likviditetstræk hænger sammen med et forventet forbrug af overførte anlægsmidler fra tidligere budgetår.

  

 

Likviditetsprognosen baserer sig på forventet regnskab pr. 31. oktober 2016 samt tillægsbevillinger frem til seneste kommunalbestyrelsesmøde i oktober måned. Der indgår i likviditetsprognosen, at der i sidste del af 2016 vil være en væsentligt højere aktivitet på særligt anlægs- og finansieringsområdet. Dette betyder, at likviditeten vil fortsætte med at falde i 2017.

 

Der indgår følgende forudsætninger: 

 • Likviditetstræk som følge af forventet overførsel af anlæg med 32 mio. kr. fra 2016 til 2017
 • Budgetoverholdelse i 2017
 • Tilbagebetaling af ”gammel gæld” vedr. drift sker først i 2017-2020 fordelt med 10 mio. kr. årligt
 • Hjemtagelse af vejbelysning (inkl. Driftsbesparelse) med et netto likviditetstræk på 11,2 mio. kr. i 2016-2019
 • Grundkapitallån vedr. Søtorvet i Hvalsø på 10,4 mio. kr. er sket i 2016, hvor der tidligere var forudsat  2017
 • Salg af storparcel i Kr. Hyllinge på -9,3 mio. kr. i 2016
 • Grundkapitallån vedr. storparcel i Kr. Hyllinge på 7,1 mio. kr. i sker først i 2017
 • Lån for 8,1 mio. kr. hjemtages først i 2017

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

Bilag

Type Navn
.pdf Bilag 1 - Bilag 1, Uddybning af forventninger på udvalgsniveau og politikområde
.pdf Bilag 2 - Bilag 2 - Budgetkorrektioner
.pdf Bilag 3 - Bilag 3 -Tillægsbevillinger

7. ØU - Borgerrådgiverens rapport for 2. og 3. kvartal 2016

Resumé

Kommunalbestyrelsen i Lejre Kommune besluttede den 20. december 2010 at oprette en uafhængig borgerrådgiverfunktion i henhold til kommunestyrelseslovens § 65e. Der blev derefter udarbejdet job- og funktionsbeskrivelse, som blev godkendt af kommunalbestyrelsen den 31. januar 2011. Den 1. maj 2011 tiltrådte den nuværende borgerrådgiver.

 

Borgerrådgiveren har nu udarbejdet statistisk rapport for 2016 frem til og med september.

Indstilling

Koncerndirektionen indstiller;

 

 1. at Borgerrådgiverens rapport for 2. og 3. kvartal 2016 tages til efterretning.

Beslutning Kommunalbestyrelsen den 19-12-2016

Taget til efterretning.

Beslutning Økonomiudvalget den 13-12-2016

Indstillingen anbefales.

Sagsfremstilling

Som nævnt i rapporten tidligere på året lå antallet af borgerhenvendelser i 1. kvartal af 2016 på 133. Og nu er 2. og 3. kvartal af 2016 også blevet gjort op, og her lå antallet på 148 og 115. I 3. kvartal var der pga. sommerferie lukket for henvendelser i en del af juli og august.

 

Sammenlignet med 2015 har der indtil videre i 2016 været en mindre stigning i antallet af henvendelser. De fleste af henvendelserne drejede sig om borgeres oplevelser af betjening og sagsbehandling i Center for Børn, Unge & Familie, Borgerservice, Center for Velfærd & Omsorg og Center for Job & Social.

 

Dermed var der fortsat mange borgere, der søgte borgerrådgiveren. En del af dem havde behov for kontakt flere gange og nogle over længere perioder. Der blev derfor i vidt omfang ydet rådgivning, støtte, hjælp og klagevejledning til de borgere, der henvendte sig. Samtidig blev der sparret med administrationens ledelse og direktion og givet generel rådgivning til flere medarbejdere. Og der blev ydet bistand til administrationens indsats med at forbedre borgerbetjeningen.

Handicappolitik

Sagen har ingen handicappolitiske konsekvenser.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

Bilag

Type Navn
.pdf Bilag 1 - Borgerrådgiverens rapport for 2. og 3

8. BU - Til- og ombygning ny institution Røglebakken-Egebjerget

Resumé

Sagen vedrører en indstilling om til- og ombygning af institutionerne Egebjerget og Røglebakken i Allerslev. Indstillingen forelægges, idet der er brug for bygningskapaciteten, der er truffet beslutning om nedlægning af pavillonen Egedalen og senest er der truffet beslutning i kommunalbestyrelsen om en sammenlægning af de to institutioner.

 

Tilbygningen blev indstillet prioriteret af Udvalget for Børn og Ungdom i forbindelse med udvalgets drøftelser i august 2016, og der er afsat anlægsmidler til dette i forbindelse med vedtagelsen af budget 2017-2020.

Indstilling

Koncerndirektionen indstiller:

 

1.    -at der frigives 10 mio. kr. til tilbygning og ombygning af den nye institution Røglebakken-Egebjerget i henhold til projektbeskrivelsen.

 

2.    at projektet finansieres via træk på anlægspuljen ”anlægsbehov på dagtilbudsområdet” for 9,47 mio. kr. samt en tillægsbevilling finansieret af kassebeholdningen på 0,53 mio. kr. Der indarbejdes samtidig en reduktion på 0,53 mio. kr. i anlægspuljen ”børnetilbud og kulturelle aktiviteter” for 2018, med henblik på at der sker forskydning fremfor forøgelse af anlægsaktiviteten.

Beslutning Kommunalbestyrelsen den 19-12-2016

Indstillingerne tiltrådt.

Beslutning Økonomiudvalget den 13-12-2016

Indstillingerne anbefales.

Beslutning Udvalget for Børn & Ungdom den 06-12-2016

Indstillingerne tiltrådt.

 

 

Afbud:

Christian Plank (F)

Sagsfremstilling

Baggrund

I december 2014 besluttede Kommunalbestyrelsen, at Egedalen, som er en pavillon i tilknytning til Egebjerget, skulle lukkes. Udvalget for Børn og Ungdom behandlede dernæst en foreløbig analyse af kapaciteten i Allerslevområdet den 27/1 2015, og tiltrådte derefter en indstilling på mødet den 5. maj 2015 om at der skulle arbejdes videre med en tilbygning til Egebjerget, da den ekstra kapacitet er nødvendig i området. Primo 2016 var Udvalget for Børn og Ungdom på rundtur til dagtilbudsområdernes bestyrelser, blandt andet for at drøfte anlægsovervejelser. Administrationen forelagde i foråret 2016 indstilling om sammenlægning af Egebjerget og Røglebakken, uden at der dog var opbakning til dette på det daværende grundlag.

 

I august 2016 gjorde Udvalget for Børn og Ungdom en foreløbig status på overvejelserne om prioritering af anlæg på dagtilbudsområdet, herunder behovet for ekstra kapacitet i Allerslev når Egedalen skal lukkes. Derudover traf budgetforligspartierne beslutning om at sammenlægge Egebjerget og Røglebakken pr. 1/1 2017, samt at afsætte anlægsmidler til en til-/ombygning.

 

Der skal med andre ord tilvejebringes ekstra dagtilbudskapacitet og der skal ske en nedlæggelse af Egedalen, i Lejre-Allerslev området.

 

På den baggrund forelægges nu et forslag til en tilbygning og ombygning af Egebjerget og Røglebakken, med henblik på udmøntning af dette samlede beslutningsgrundlag. En kombineret til- og ombygning, der forbinder de to tidligere selvstændige institutioner og skaber den fornødne nye kapacitet, synes i situationen oplagt. Der har været gennemført involverende drøftelser med forældre, ansatte og ledelse, og forslaget nyder opbakning hos dem.

 

Beskrivelse af forslaget

Ombygning af Egebjerget og integration af Egedalen

De 30 børnehavebørn fra Egedalen placeres i eksisterende fællesrum i Egebjerget samt i ledig kapacitet i øvrige børnehavegrupperum m.v. Samtidig etableres børnetoiletrum i dele af eksisterende kontor og personalerum samt etableres børnegarderobe i eksisterende liggehal. Som erstatning for liggehallen etableres ny liggehal ved en ombygning og udvidelse af eksisterende overdækket område i børnehusets gavl og fællesrum samt personalefaciliteter flyttes ud i ny bygning mellem Egebjerget og Røglebakken.

 

Det eksisterende køkken udvides med ca. 25 m2, så køkkenet fremover vil kunne producere mad til hele det nye børnehus. Tilbygningen udformes, så der kan etableres et pædagogisk køkken ud mod forbindelsesgangen således at det ligger centralt for alle i det nye samlede børnehus.

 

Herudover etableres nye udhuse for affald og barnevogne som erstatning for de eksisterende udhuse som må nedrives for at give plads til det nye fælleshus.

 

Fælleshus – ny bygning mellem Egebjerget og Røglebakken

Projekt omfatter en ny bygning mellem Egebjerget og Røglebakken som kan rumme fælles hovedindgang, fællesrum, kontor, personalefaciliteter og udetoilet.

 

Bygningen disponeres så der etableres en ny fælles hovedindgang som underbygger identiteten som et nyt samlet børnehus. Hovedindgangen giver adgang til et centralt fordelingsområde som giver direkte adgang til kontor, fællesrum, personalefaciliteter samt de to klimabeskyttede rampeforløb til de to dele af det fremtidige børnehus. Den eksisterende indgang til Egebjerget bevares og den eksisterende indgang til Røglebakken bearbejdes så de begge kan fungere som daglige indgange direkte til disse.

 

Der etableres et nyt fællesrum som erstatning for det fællesrum som inddrages i Egebjerget. Det nye fællesrum ligger i direkte forbindelse med personalerummet og de to rum er adskilt med foldevæg og kan sammenlægges til et stort rum ved særlige arrangementer.

 

Personalerum / velfærdsfaciliteter indrettes til 38 ansatte omfattende personaletoilet, personalegarderobe og personalerum/spiserum. Eksisterende personaletoiletter og badefaciliteter bevares i de eksisterende huse. Herudover indrettes nyt kontor til 2 administrative arbejdspladser, 1-2 ekstra korttidsarbejdspladser samt en mindre mødebord til 4 personer. Endelig etableres et udetoilet som vil være centralt placeret for alle på den nye fælles legeplads.

 

Sammenbygning og ramper

For at etablere niveaufri adgang mellem Egebjerget, Røglebakken og det nye fælleshus som har op til 1,5 m forskel i gulvniveau, etableres et rampeforløb mellem de 3 bygninger. Rampeforløbet placeres i klimabeskyttede men uopvarmede rum, som tænkes udnyttet til f.eks. væksthuse. Herved sikres at alle kan bevæge sig tørskoet rundt i det nye samlede børnehus. Herudover bygges nye udhuse til affald og opbevaring af barnevogne m.v. som erstatning for de eksisterende udhuse som nedrives for at gøre plads til nybygningen.

 

Ombygning i Røglebakken

Som udgangspunkt er der ikke regnet med større ombygningsarbejder i Røglebakken.

 

Ved etablering af fælles kontor og personalefaciliteter i det nye fælleshus, frigives der en række arealer som indtil videre kan anvendes til møderum/samtalerum, små værksteder og/eller hvilerum. Disse lokale vil ligeledes kunne være bufferkapacitet i forhold til stigende behov for pladser i området som følge af boligudbygningen.

 

Udearealer

Generelt er der ikke behov for eller afsat store budgetsummer til bearbejdning af udearealer, men som del af projektet etableres nye parkeringspladser som erstatning for de P-pladser ved Røgelbakken som må nedlægges som følge af sammenbygningen. Herudover bearbejdes for-arealet bl.a. ved at inddrage en del af vejarealet på den eksisterende P-plads, således at der etableres en række mere trafiksikre P-pladser tættest på børnehuset. På legeområdet etableres hegn så de to eksisterende legepladser kan sammenlægges til en og der etableres belægninger nær det nye fælleshus.

 

Der vedlægges projektbeskrivelse, skitseforslag, planlægningsbudget og tidsplan for gennemførelse af projektet, som forventes at kunne stå færdig ultimo 2017.

Administrationens vurdering

Det foreliggende forslag til tilbygning og ombygning ved den sammenlagte institution Egebjerget-Røglebakken forener de politiske beslutninger og de tilkendegivelser der har været omkring institutionen.

 

For det første gennemføres den udvidelse, som er nødvendig for at nedlægge Egedalen og for samtidig at sikre plads-kapacitet i Lejreområdet i henhold til boligudbygningen og behovet for pladser på dagtilbudsområdet.

 

For det andet sker der en fysisk understøttelse af sammenlægningen af Egebjerget-Røglebakken, som blev besluttet i forbindelse med budget 2017-2020.

Handicappolitik

Det sikres, at handicapforholdene opfylder de gældende normer og standarder herfor.

Økonomi og finansiering

Der er 9,47 mio. kr. til rådighed i anlægsbudgettet, for 2017 på bevillingen ”Anlægsbehov på dagtilbudsområdet”, i det der allerede er disponeret 3,087 mio. kr. til Lærkereden og 0,44 mio. kr. til køkken i Osted Børnehave ud af den samlede anlægspulje på 13 mio. kr.

Resten, dvs. i alt 0,53 mio. kr. finansieres ved en tillægsbevilling via træk på kassebeholdningen. Der indarbejdes en reduktion på 0,53 mio. kr. i anlægspuljen ”børnetilbud og kulturelle aktiviteter” for 2018 i kommende budget, således at der i praksis bliver tale om en forskydning af finansieringen frem for en samlet forøgelse.

Der er derudover nogle afledte økonomiske gevinster. Anlægsinvesteringen reducerer for det første driftsbevillingen til institutionen med årligt 110.000 kr. idet Egedalen har oppebåret en særtildeling, som bortfalder når det nye byggeri står klar ultimo 2017. Denne effektiviseringsgevinst kommer oven i de 350.000 kr. som er effektiviseret via sammenlægningen.

Herudover forventes der realiseret en driftsbesparelse på el/varme, da Egedalen er dårligt isoleret og har et højt elforbrug. Endelig er der skabt grundlag for nedrivning af Egedalen, hvilket er forudsat gennemført som et led i arealoptimeringen omkring Lejrevej 15a-g.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

Bilag

Type Navn
.pdf Bilag 1 - 04 - Flytning af Egedalen - Planlægningstidsplan
.pdf Bilag 2 - Flytning af Egedalen - S.08+S.09+S
.pdf Bilag 3 - NOTAT - Flytning til Egebjerget - Projektbeskrivelse
.pdf Bilag 4 - Planlægningsbudget tilpasset ramme på 10 mill

9. KF - ROMU Ændring af Bestyrelsens sammensætning

Resumé

ROMU har på sit bestyrelsesmøde den 11. april 2016 vedtaget at ændre bestyrelsens sammensætning.

 

ROMU spørger, om Lejre Kommunalbestyrelse, som udpegningsforum til museets bestyrelse, har nogen kommentarer til den foreslåede ændring af museets bestyrelse.

Indstilling

Koncerndirektionen indstiller:

 

 1. at sammensætningen af bestyrelsen for ROMU godkendes

Beslutning Kommunalbestyrelsen den 19-12-2016

Koncerndirektionens indstilling tiltrådt.

Beslutning Økonomiudvalget den 13-12-2016

Koncerndirektionens indstilling anbefales.

Beslutning Udvalget for Kultur & Fritid den 05-12-2016

Indstillingen anbefales. Udvalget ønsker at en af de to repræsentanter fra Lejre kommune udvælges blandt udvalget for Kultur og Fritid.

 

 

Afbud:

Lulle Zahle (Løsgænger)

Sagsfremstilling

Drøftelsen om bestyrelsens sammensætning er anmeldt i ROMUs Strategiplan 2016-2018, der har været behandlet i de tre kommuners kulturudvalg.

 

Ændringen tager sigte på:

·         at optimere bestyrelsens samlede kompetencer i forhold til den fremtidige drift

·         at styrke relationer til centrale samarbejdspartnere

·         at tilpasse bestyrelsens medlemsantal til den nye koncernstruktur, der er samlet under betegnelsen ROMU.

 

Ændringen i bestyrelsens sammensætning har været forberedt i et internt bestyrelsesudvalg, hvortil museets tre dækningskommuner har udpeget et medlem blandt de enkelte kommuners politisk udpegede repræsentanter i museets bestyrelse. Lena Holm Jensen blev udpeget til dette arbejde af Lejre Kommune.

 

Vedtagelsen af ændringen i bestyrelsen er enstemmig. Oversigt over museets bestyrelse er vedhæftet (bilag 2).

 

Med ændringen af bestyrelsens sammensætning sker der også en ændring af museets vedtægt. Ændringen i museets vedtægt skal godkendes af museets tilsynsmyndighed, der er museets hovedtilskudsyder, Roskilde Kommune.

 

Ændringen fremgår af vedhæftede bilag med den oprindelige (nuværende)

vedtægtstekst (bilag 1.a) og det nye forslag (bilag 1.b).

 

De tre dækningskommuners evt. kommentarer og forslag vil blive behandlet

på et bestyrelsesmøde den 13. december 2016.

 

Ændringerne i hovedtræk:

·         Bestyrelsen går fra 16 til 11 medlemmer

·         Roskilde kommune går fra 5 til 3 medlemmer

·         Lejre og Frederikssund går hver fra 3 til 2 medlemmer

·         Nye medlemmer er 1 repræsentant med indsigt i kommerciel virksomhedsdrift og

·         1 medlem med indsigt og netværk i fonds- og sponsorsamarbejde

·         Desuden er der fremover kun 1 medlem for museets støtteforeninger mod tidligere 1 medlem fra Roskilde samt 1 medlem fra Lejre/ Frederikssund.

·         Valgperioden fastlægges til 4 år

 

Vedr. procedure for udpegning af medlem fra støtteforeningerne:

Museets bestyrelse retter henvendelse til støtteforeningerne, som skal udpege/vælge et medlem til museets bestyrelse. Støtteforeningerne afgør derefter selv den procedure, de ønsker at benytte ved udpegning af medlemmet til bestyrelsen. Støtteforeningerne i Lejre og Frederikssund har hidtil udpeget deres medlem til museets bestyrelse i henhold til en turnusordning.

 

Frederikssund kommune har i november 2016 godkendt ændringen.

Vedtægtsændringer forelægges Roskilde Byråd, når den er godkendt af ROMUs bestyrelse.

Administrationens vurdering

Administrationen vurderer, at ændringen vil underbygge de nævnte formål.

 

Administrationen vurderer i øvrigt, at det er vigtigt med en god kontakt mellem Udvalget for Kultur & Fritid og ROMUs bestyrelse.

Handicappolitik

Sagen har ingen umiddelbare handicappolitiske konsekvenser.

Økonomi og finansiering

Sagen har ingen umiddelbare økonomiske konsekvenser.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

Bilag

Type Navn
.pdf Bilag 1 - Fwd__ ROMU - vedtægtsændring - 2016-05-27-Vedr vedtaegtaendring-LejrKom
.pdf Bilag 2 - Fwd__ ROMU - vedtægtsændring - 2016-05-27-Bilag 1a- Uddrag af ROMUs vedtaegter af 19-06-2015 med aendringer
.pdf Bilag 3 - Fwd__ ROMU - vedtægtsændring - 2016-05-27-Bilag 1b- Uddrag af ROMUs vedtaegter af 19-06-2015 med aendringer
.pdf Bilag 4 - Fwd__ ROMU - vedtægtsændring - 2016-05-27-Bilag 2-ROMUs bestyrelse

10. TM - Godkendelse af Spildevandsplan 2016-2023

Resumé

Forslag til spildevandsplan 2016-2023 har været i høring i perioden 4. april 2016 til 1. juni 2016. Der er i forbindelse med høringen kommet 10 høringssvar. I høringsperioden har der været afholdt to borgermøder. På baggrund af høringssvar og input fra borgermøderne, fremlægger administrationen en revideret Spildevandsplan 2016-2023 til godkendelse.

Indstilling

Koncerndirektionen indstiller:

 

 1. at Lejre Kommunes Spildevandsplan 2016-2023 godkendes med følgende ændringer:

·         Hestehavevej kloakeres ikke i planperioden.

·         Konsekvensrettelser som følge af revideret spildevandsbekendtgørelse og vedtagelse af Vandområdeplan 2015-2021 indarbejdes i planen.

·         Liste med ejendomme, der har fået krav om rensning med den nye vandområdeplan 2015-2021 indarbejdes i planens bilag.

·         Enkelte sproglige uklarheder i teksten rettes.

·         Forkert signatur på kortet til spildevandsplanen, hvor to områder i Hvalsø er angivet med status som spildevandskloakeret, rettes.

·         Tids- og investeringsplan i Forslag til spildevandsplan 2016-2023 erstattes af revideret tids- og investeringsplan.

Beslutning Kommunalbestyrelsen den 19-12-2016

Indstillingen tiltrådt.

Beslutning Økonomiudvalget den 13-12-2016

Indstillingen anbefales.  Jan Vedel Heine (I) tog forbehold.

Beslutning Udvalget for Teknik & Miljø den 06-12-2016

Indstillingerne anbefalet.

 

 

Ivan Mott (Ø) deltog ikke i dette punkt

 

Afbud:

Erik Falkenberg (O)

Sagsfremstilling

Forslag til Spildevandsplan 2016-2023 lægger vægt på separering af fælleskloakkerne i kommunen. Formålet med separatkloakeringen er et ønske om at klimatilpasse ledningsnettet. Separatkloakeringen betyder også, at renseanlæggene belastes mindre, og at udledningen af forurenede stoffer fra renseanlæggene til søer og åer bliver mindre.

 

Områderne Hvalsø, Osted, Øm, Lyndby og Kirke Sonnerup er planlagt separat kloakeret i planperioden. Der er desuden planlagt nye kloakeringsområder i Højby Huse, Allerslev Huse og Kyndeløse Nordmark. I det åbne land, skal ca. 125 ejendomme have forbedret spildevandsrensning. De planlagte tiltag i spildevandsplanen vil påvirke borgerne økonomisk. Skal ejendommen separatkloakeres, skal hver enkelt borger sørge for at regnvand og spildevand på egen grund bliver skilt i separate ledninger. De ejendomme, hvor der skal være forbedret spildevandrensning, skal borgerne etablere egen renseløsning. Skal ejendommen derimod kloakeres skal borgeren sørge for at spildevand på egen grund ledes til spildevandskloak i vejen.

 

Ti ejendomme på Hestehavevej har fået påbud om forbedret spildevandsrensning. Fire ejendomme har allerede etableret et privat spildevandsanlæg. En ejendom har anmodet om kontraktligt medlemskab, to ejendomme har søgt om minirenseanlæg, en ejendom har søgt om nedsivningsanlæg og to ejendomme ønsker kloakering af vejen.

 

Spildevandsplanen 2016-2023 indeholder en tids- og investeringsplan. FORS har afventet godkendelse af spildevandsplanen, og er derfor ikke påbegyndt de planlagte arbejder for 2016. FORS har udarbejdet en revideret tids- og investeringsplan, der er vedlagt forslaget til Spildevandsplan 2016-2023. Ændringen i tidsplanen betyder, at Hvalsøvej og afskæring til Gøderup udskydes til 2018, hvor den tidligere plan var med opstart i 2016. Separering af Øm skulle også have været startet op i 2016, men starter op i 2017. Opstarten af de øvrige projekter er uændret i forhold til tidsplanen i Forslag til Spildevandsplan. Med den reviderede tidsplan, kommer separeringen af Lyndby i stedet til at strække sig over tre år fremfor to år.

Udtalelser

Forslag til Spildevandsplan 2016-2023 har været i høring, og der er indkommet 10 høringssvar og bemærkninger til planen på to borgermøder. Referat fra borgermøderne og høringssvar er vedlagt som bilag.

 

Høringssvarene og bemærkninger fra borgermøderne drejer sig primært om den økonomiske udgift borgerne kommer til at stå med i forbindelse med separatkloakeringen. Enkelte borgere er kommet med forslag til hvordan regnvand kan håndteres i Hvalsø.

 

Det er planlagt i Forslag til Spildevandsplan 2016-2023, at Hestehavevej skal kloakeres i 2016. Der er indkommet høringssvar fra 5 borgere fra Hestehavevej, der ikke ønsker at Hestehavevej skal kloakeres, da de fornyligt har etableret forbedret spildevandsrensning på deres ejendomme.

 

Da alle ejendomme på Hestehavevej ikke er kommet med bemærkninger i forbindelse med høring af Forslag til Spildevandsplan 2016-2023, har administrationen efterfølgende spurgt ejerne af de ti ejendomme, om de ønsker kloakering af området eller ej. Administrationen har modtaget svar fra otte ejendomme. Seks ejendomme fra Hestehavevej ønsker ikke kloakering. To ejendomme ønsker kloakering. Høringssvarene fra Hestehavevej er vedlagt som bilag.

Administrationens vurdering

De forslåede tiltag i spildevandsplanen vil påvirke borgerne økonomisk, idet borgerne skal omlægge kloakker på egen grund, hvis de skal separatkloakeres. Den økonomiske udgift afhænger meget af kloakforholdene på egen grund. Der har også været en økonomisk udgift for borgerne, der skulle separatkloakeres, med den seneste spildevandsplan. 60 % af de kloakerede områder har allerede separatkloakering. 24 % af de kloakerede områder, er kloakeret for spildevand og håndterer selv regnvandet. De resterende 16 % mangler at blive separatkloakeret. Det er administrationens vurdering, at separering af eksisterende fælleskloakerede områder vil fremtidssikre kloaksystemet og være med til at rense spildevandet bedre på renseanlæggene.

 

Da de fleste ejendomme på Hestehavevej har etableret eller har planlagt forbedret spildevandsrensning, vurderer administrationen, at Hestehavevej på nuværende tidspunkt ikke bør kloakeres, men skal tages ud af spildevandsplanen.

 

FORS A/S har tilkendegivet at tidsplanen for separatkloakeringen i Hvalsø koordinerer arbejderne med byfornyelsesplanen i Hvalsø. Administrationen er i løbende dialog med FORS A/S omkring separatkloakeringen og byfornyelse, således at arbejdet bliver koordineret.

 

Bemærkninger og høringssvar til forslag til spildevandsplan har givet anledning til revurdering af om Hestehavevej skal kloakeres og andre mindre ændringer i planen. Resume af høringssvar og forslag til ændringer i Spildevandsplan 2016-2023 er vedlagt som bilag.

 

Spildevandsbekendtgørelsen er ændret siden forslag til spildevandsplanen blev behandlet første gang. Det giver anledning til ændringer i afsnittet om planlægningsgrundlag, hvor der skal henvises til den gældende lovgivning. Vandområdeplanerne blev ligeledes endeligt vedtaget siden førstebehandlingen. Da spildevandsplanen skal være i overensstemmelse med Vandområdeplanen, skal de ejendomme, der er omfattet af krav om rensning af spildevand i det åbne land, med i planen. Liste med ejendomme, der har fået krav om rensning med den nye vandområdeplan 2015-2021 er vedlagt som bilag til sagen. Det drejer sig om 75 ekstra ejendomme. Disse ejendomme skal fremgå af skema i bilag 3 til spildevandsplanen med ejendomme, som skal have undersøgt afløbsforhold i planperioden. Hyldegården og Buske Syd i Hvalsø er i dag separat kloakeret, men er ved en fejl angivet som spildevandskloakeret. Signaturen på kortet skal rettes så den svarer til de nuværende forhold.

 

Forskellige steder er der behov for sproglige rettelser og faktuelle rettelser, som ikke ændrer planen indholdsmæssigt.

 

FORS A/S er indforstået med administrationens forslag til ændringer.

 

Administrationen foreslår sammenfattende, at Spildevandsplanen 2016-2023 godkendes med følgende ændringer:

 

 • Hestehavevej kloakeres ikke i planperioden.
 • Konsekvensrettelser som følge af revideret spildevandsbekendtgørelse og vedtagelse af Vandområdeplan 2015-2021 indarbejdes i planen.
 • Liste med ejendomme, der har fået krav om rensning med den nye vandområdeplan 2015-2021 indarbejdes i planens bilag.
 • Enkelte sproglige uklarheder i teksten rettes.
 • Forkert signatur på kortet til spildevandsplanen, hvor to områder i Hvalsø er angivet med status som spildevandskloakeret, rettes.
 • Tids- og investeringsplan i Forslag til spildevandsplan 2016-2023 erstattes af revideret tids- og investeringsplan.

 

 

Det er administrationens vurdering, at Spildevandsplan 2016-2023 opfylder bekendtgørelsens krav og kan godkendes med de foreslåede ændringer.

Handicappolitik

Sagen har ingen handicappolitiske konsekvenser.

Økonomi og finansiering

Spildevandsplanen har ingen økonomiske konsekvenser for Lejre Kommune.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

Bilag

Type Navn
.pdf Bilag 1 - Forslag til Spildevandsplan 2016-2023 1
.pdf Bilag 2 - Høringssvar samlet
.pdf Bilag 3 - Referat fra borgermøder i maj 2016
.pdf Bilag 4 - Revideret tids- og investeringsplan
.pdf Bilag 5 - Resume af høringssvar og forslag til ændringer
.pdf Bilag 6 - Høringssvar kloakering Hestehavevej
.pdf Bilag 7 - Oversigt over høringssvar Hestehavevej 1. og 2
.pdf Bilag 8 - Ejendomme i nyt SO opland

11. TM - Pendlerparkeringspladser ved Lejre Station

Resumé

Banedanmark har i oktober måned meddelt Lejre Kommune, at den midlertidige pendler-parkeringsplads ved Lejre station vil blive nedlagt i perioden april – juli 2017.

 

Det vil give store parkeringsproblemer at nedlægge pladsen, og der er derfor behov for en langsigtet og varig løsning der understøtter Kommunalbestyrelsens strategier og mål for Lejre Kommune og for lokalområdet Allerslev.

 

På grundlag af gennemførte analyser og afholdt borgermøde den 29. november 2016 skal der i denne sag tages stilling til, hvilken eller hvilke lokaliteter for varige parkeringspladser, der skal arbejdes videre med.

Indstilling

Koncerndirektionen indstiller:

 

 1. at der arbejdes for en aftale med Ledreborg Gods om den midlertidige pendlerparkering ved Lejrevej som lokalitet for nye, permanente parkeringspladser ved Lejre Station.
 2. at sagen genoptages efter forhandling med Ledreborg Gods.

Beslutning Kommunalbestyrelsen den 19-12-2016

Udvalget for Teknik & Miljøs indstilling tiltrådt.

Beslutning Økonomiudvalget den 13-12-2016

Udvalget for Teknik & Miljøs indstilling anbefales.

Beslutning Udvalget for Teknik & Miljø den 12-12-2016

Indstillingen anbefales.

 

Pladsen bør etableres så den bedst muligt indpasses i området.

 

 

Afbud:

Ivan Mott (Ø)

Sagsfremstilling

Banedanmark har i oktober måned meddelt Lejre Kommune, at den midlertidige pendler-parkeringsplads ved Lejre station vil blive nedlagt i perioden april – juli 2017. Det vil give store parkeringsproblemer at nedlægge pladsen, uden at der samtidig etableres alternative, varige muligheder for parkering.

 

Der er derfor blevet afholdt flere møder med Banedanmark og DSB for at drøfte mulighederne for at etablere flere pendlerparkeringspladser.

 

Behov for parkeringspladser

Der er i dag 77 eksisterende parkeringspladser på de 2 parkeringspladser på Stationsvej.

 

Administrationen har i 2015 i perioden medio august til medio december gennemført tællinger af parkerede biler på de 2 permanente parkeringspladser og den midlertidige pendlerparkeringsplads. Der er talt på 47 dage i perioden, hvor resultatet var, at der gennemsnitlig parkerede 63 biler, og at der højst blev talt 76 parkerede biler på en dag.

 

Der er i november 2016 igen gennemført tællinger over 22 dage i oktober og november. Tællingerne viser, at der er sket en overraskende stor stigning i antallet af parkerede biler, idet der nu parkerer gennemsnitligt 82 biler og højest 102 biler på de 2 permanente parkeringspladser og den midlertidige pendlerparkeringsplads. Der er tale om stigninger på henholdsvis 30 % og 34 %.

 

Region Sjælland har i en analyse om Parkér og Rejs fra 2014 vurderet, at der er behov for sammenlagt 121 pladser i 2027 på Lejre station. I 2027 er Nordvestbanen elektrificeret, og rejsetiden til hovedstaden vil være kortere end i dag.

 

Hertil kommer, at der i Kommuneplan 2013 er der udlagt arealer til udbygning af ca. 275 nye boliger i Lejre by. De nye boligområder er dog beliggende så tæt på stationen, at de fleste erfaringsmæssigt vil gå eller cykle til stationen. I alt forventes de nye boligområder derfor kun at generere et mindre behov for yderligere parkeringspladser ved stationen. I analysen af muligheder for parkeringspladser ved Lejre Station er det opgjort til yderligere 3 parkeringspladser.

 

De analyser der er lavet, er relativt konservative. De indregner en begrænset yderligere stigningstakt til trods for, at der fra 2015 til 2016 er konstateret stigninger på 30-34 %.

 

Konservativt skønnet er behovet for yderligere parkeringspladser således:

 • 2017: 102 – 77 = 25 pladser.
 • 2027: 121 + 3 – 77 = 47 afrundet til 50 pladser.

 

Hertil kan komme behov for yderligere pladser som reserve i spidsbelastningssituationer og endnu yderligere pladser, som følge af ønsket om at flytte flere fra bil til tog mod hovedstaden. Sidstnævnte kræver god parkeringskapacitet ved stationerne. Endelig vil nem adgang til parkering i sig selv fremme bevægelsen væk fra privatbilisme over mod kollektiv trafik, og dermed også fremme behovet for flere togstop på Lejre station. Den lettere adgang til pendling vil også øge muligheden for bosætning i området.

 

Mulige lokaliteter for nye parkeringspladser.

Administrationen har opdateret en tidligere udarbejdet analyse af mulige lokaliteter nær Lejre station, hvor der vil kunne anlægges parkeringsanlæg til togpendlere. Der er tale om 8 forskellige lokaliteter, se bilag 1, Oversigtkort over lokaliteter. Analysen fremgår af bilag 2, Pendlerparkeringsplads ved Lejre st. – Forundersøgelser og konsekvensvurdering.

 

Hver af de 8 lokaliteter er i analysen vurderet i forhold til antal parkeringspladser, fremkommelighed, trafiksikkerhed, afstand til station, planforhold, fredning, ejerforhold, bymiljø og økonomi.

 

På et borgermøde den 29. november 2016 blev stillet forslag om yderligere to lokaliteter, som administrationen på samme måde har vurderet i bilag 3, Vurdering af lokalitet 9 og 10.

 

Vurderingerne kan sammenfattes som følger:

 

 

Lokalitet 1

Grønt område ved boligområdet Smedegåden

Lokalitet 2

Eks. pendlerparkering v grønne områder

Lokalitet 3

Ved eks. pendlerparkering, grønt areal ved banen

Lokalitet 4

Eks. pendlerparkering ved cykelstativer

Lokalitet 5

Stationsvej 3-5

Antal p-pladser

17

18

10

5

36

Fremkommelighed

Middel

God

God

God

God

Trafiksikkerhed

Middel

God

God

God

Middel

Afstand til station

God

God

Middel

God

God

Planforhold

Middel

Middel

God

God

Middel

Fredning

-

Bevaringsværdig

-

-

Bevaringsværdig

Ejerforhold

Kommunalt areal

Staten, aftale

Staten, aftale

Staten, aftale

Staten, lejeaftaler skal opsiges

Bymiljø

Ringe

Ringe

Middel

God

Ringe

Anlægsoverslag (i 1.000 kr.)

1.000

900

700

650

1.500

Pris pr. p-plads (i 1.000 kr.)

60

30

70

130

45

 

 

Lokalitet 6

Midlertidig pendlerparkering ved Lejrevej

Lokalitet 7

Vejareal langs Blæsenborgvej

Lokalitet 8

Markareal på Blæsenborgvej

Lokalitet 9

Grønt areal ved Lejrevej mellem Bygaden og rådhuset

Lokalitet 10

Grønt areal mellem Kornvænget og jernbanen

Antal p-pladser

50

4

50

 

 

Fremkommelighed

God

Middel

Middel

Middel

Ringe

Trafiksikkerhed

Middel

Middel

Middel

Ringe

Ringe

Afstand til station

God

Ringe

Ringe

Ringe

God

Planforhold

Middel

God

Middel

Ringe

Middel

Fredning

Ja

-

Ja

-

-

Ejerforhold

Privateje, ekspropriation

Vejareal

Privateje, ekspropriation

Kommunalt areal

Banedanmark/ privat

Bymiljø

Middel

Ringe

Ringe

Ringe

Ringe

Anlægsoverslag (i 1.000 kr.)

1.250

50

1.200

 

 

Pris pr. p-plads (i 1.000 kr.)

25

12,5

13

 

 

 

Udtalelser

Den 29. november 2016 blev afholdt et borgermøde på Rådhuset i Allerslev. På borgermødet blev de 8 lokaliteter præsenteret. Sammen med de 8 lokaliteter blev præsenteret 4 scenarier med en kombination af lokaliteter, der hver for sig kan tilvejebringe mindst 50 parkeringspladser. Se bilag 4, 4 scenarier.

 

Efter præsentationen var der debat og drøftelse af lokaliteter og scenarier, og der var arrangeret en sondering af stemningen blandt de fremmødte, hvor de fremmødte fik lejlighed til at pege på den eller de lokaliteter, de fandt mest egnede. Se bilag 5, Noter fra borgermøde, bilag 6, Spørgeskema og bilag 7, Opsamling fra borgermøde.

 

De fremmødte pendlere og Lejreborgere pegede i både debatten og ved sonderingen meget markant og altovervejende på lokalitet 6, den midlertidige pendlerparkeringsplads som den mest egnede lokalitet.

Administrationens vurdering

Det aktuelle behov for ekstra parkeringspladser, hvis den midlertidige pendlerparkeringsplads nedlægges som planlagt i 2017, er 25 parkeringspladser. I 2027 vurderes behovet at være 50 eller flere parkeringspladser.

 

Det vil være hensigtsmæssigt, at det fremtidige parkeringsbehov dækkes af så få lokaliteter som muligt af hensyn til pendlernes muligheder for hurtigt at kunne finde ledige parkeringspladser.

 

Kun tre af de analyserede lokaliteter vil kunne dække hele det fremtidige behov, Lokalitet 6 - Midlertidig pendlerparkering ved Lejrevej, Lokalitet 8 - Markareal på Blæsenborgvej og Lokalitet 9 - Grønt areal ved Lejrevej mellem Bygaden og rådhuset.

 

Lokalitet 8 - Markareal på Blæsenborgvej er beliggende så langt fra stationen, at en parkeringsplads her næppe vil blive benyttet, og der er en risiko for i stedet at få parkeringskaos på Stationsvej. Lokalitet 9 - Grønt areal ved Lejrevej mellem Bygaden og rådhuset ligger også forholdsvist langt fra stationen. Der er også trafiksikkerhedsmæssige betænkeligheder ved denne lokalitet, og der vil være tale om et meget uheldigt indgreb i det grønne miljø midt i byen langs åen. Derfor anbefaler administrationen ikke lokalitet 8 og 9.

 

De øvrige lokaliteter 1, 2, 3, 4, 5, 7 og 10 kan hver især kun bidrage med en del af de nødvendige parkeringspladser. Lokalitet 3 - Ved eks. pendlerparkering, grønt areal ved banen og Lokalitet 4 - Eks. pendlerparkering ved cykelstativer kan forholdsvis enkelt etableres og uden væsentlige negative påvirkninger af bymiljøet. Men lokaliteterne bidrager kun med ca. 15 parkeringspladser. Lokaliteterne 1, 2, 5, 7 og 10 er vanskeligere at gennemføre og mindre egnede.

 

Sammenfattende peger derfor både de foretagne analyser og tilkendegivelserne fra de fremmødte pendlere og Lejreborgere på borgermødet den 29. november 2016 på Lokalitet 6 - Midlertidig pendlerparkering ved Lejrevej som den bedst egnede lokalitet for nye, permanente parkeringspladser.

 

Det er ud fra en helhedsvurdering administrationen anbefaling, at Kommunalbestyrelsen beslutter at indlede realitetsdrøftelser med Ledreborg Gods om leje eller erhvervelse af arealet med henblik på lokalisering af permanente parkeringspladser. Anbefalingen er begrundet i:

 • at der her vil kunne etableres et antal pladser, der også på sigt imødekommer behovet.
 • at der er gode trafiksikkerhedsmæssige forhold på denne lokalitet.
 • at parkeringspladserne samles på få – og let overskuelige arealer.
 • at det bevaringsværdige bymiljø omkring stationen kan bevares.
 • at der undgås ”lappeløsninger” rundt om i Allerslev, der alligevel ikke på sigt vil kunne sikre behovet.

 

Samtidig bør der arbejdes for, at den midlertidige parkeringsplads ikke nedlægges, før grundlaget for permanente parkeringspladser er på plads. Det vil være meget uhensigtsmæssigt og give unødvendige gener for pendlerne, hvis den midlertidige parkeringsplads nedlægges, før der er mulighed for at anlægge permanente pladser.

 

Administrationen anbefaler samtidig, at der ikke arbejdes videre med alternative muligheder, før det har vist sig, om en forhandlingsløsning er mulig for arealet, hvor den midlertidige pendlerparkering ligger. Hvis en aftale om erhvervelse af arealet ikke viser sig mulig, forelægges sagen igen for Kommunalbestyrelsen til endelig beslutning om næste skridt.

 

En frivillig aftale vil udgøre det bedste grundlag for etablering af parkeringspladserne, men både planloven og vejloven indeholder hjemmel til ekspropriation. Endvidere vil det i givet fald være en betingelse, at Fredningsnævnet giver dispensation fra den fredning, der er på arealet. Hvis der ikke kan opnås enighed med Ledreborg Gods vil sagen blive genoptaget med en nærmere vurdering af Kommunalbestyrelsens muligheder.

Handicappolitik

Der vil være fokus på gode adgangsforhold for handicappede, herunder også for etablering og placering af de fornødne antal handicapparkeringspladser, når det eller de nye parkeringsanlæg projekteres.

Økonomi og finansiering

Denne sag har på nuværende tidspunkt ingen økonomiske konsekvenser. Udgifter til rådgiver kan afholdes af eksisterende anlægsbevilling til pendlerparkeringspladser. Anlægsbevillingen som er afsat til pendlerparkeringspladser ved såvel Hvalsø som Lejre station er på 2,29 mio. Det er p.t. disponeret med et forbrug i 2016 på ca. 0,2 mio. til udarbejdelse af lokalplan (Hvalsø) og til rådgivningsydelser til skitseprojektering af parkeringspladser ved Lejre station samt til opdatering af notat med vurdering af de enkelte lokaliteter.

 

DSB har overfor Lejre Kommune tilkendegivet, at DSB er indstillet på at afholde udgifterne til anlæg af, hvad der svarer til standard parkeringspladser mod, at Lejre Kommune står for projektering og projektledelse af det eller de anlæg, der besluttes udført. På det tidspunkt, vil der blive udarbejdet en aftale mellem DSB og Lejre Kommune om fordeling af udgifter.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Bilag

Type Navn
.pdf Bilag 1 - Oversigtskort over lokaliteter
.pdf Bilag 2 - Pendlerparkeringsplads Lejre St - Forundersøgelser og konsekvensvurdering
.pdf Bilag 3 - Vurdering af lokalitet 9 og 10 - Pendlerparkeringsplads ved Lejre Station - lokalitet 9 og 10 rev. A
.pdf Bilag 4 - 4 scenarier
.pdf Bilag 5 - Noter fra Borgermøde
.pdf Bilag 6 - Spørgeskema
.pdf Bilag 7 - Opsamling på spørgeskemaer

12. TM - Udbud af affaldsindsamling

Beslutning Kommunalbestyrelsen den 19-12-2016

Udvalget for Teknik & Miljøs indstilling tiltrådt.

Beslutning Økonomiudvalget den 13-12-2016

Udvalget for Teknik & Miljøs indstilling anbefales.

Beslutning Udvalget for Teknik & Miljø den 06-12-2016

Indstillingerne anbefales.

 

Der tilføjes en formulering i udbudsmaterialet med følgende indhold: hvis muligt skal tidligere start med indsamling efter de nye ordninger aftales med renovatøren.

 

Afbud:

Erik Falkenberg (O)

13. JA - Tildeling af byder dansk sprogundervisning

Beslutning Kommunalbestyrelsen den 19-12-2016

Indstillingerne tiltrådt.

Beslutning Økonomiudvalget den 13-12-2016

Notat uddelt på mødet.

Indstillingerne anbefales.

Beslutning Udvalget for Job & Arbejdsmarked den 05-12-2016

Indstillingerne anbefales.

 

 

Afbud:

Christian Plank (F)

14. ØU - Muligheder ved salg af Lejrevej 15 A-G

Beslutning Kommunalbestyrelsen den 19-12-2016

Indstillingen tiltrådt.

Beslutning Økonomiudvalget den 13-12-2016

Indstillingen anbefales.

15. KB - 2. behandling, ændring af styrelsesvedtægt

Resumé

Regeringen har den 6. maj 2016 indgået en stemmeaftale med Socialdemokratiet, Liberal Alliance, Det Radikale Venstre og Det Konservative Folkeparti om ændring af fuldtidspolitikeres vederlag som opfølgning på Vederlagskommissionens anbefalinger.

 

Stemmeaftalen forventes at medføre en stigning svarende til 31,4 % af borgmesterens vederlag pr. 1. januar 2017.

 

Da udvalgsformændenes vederlag samt vederlag til 1. viceborgmester fastsættes som en procentsats af borgmesterens løn, vil der ske en stigning her medmindre styrelsesvedtægten justeres. Denne sag indeholder forslag til tilpasning af styrelsesvedtægten således, at vederlaget til udvalgsformænd og 1. viceborgmester forbliver uændret.

 

Tilføjet 

Forslaget blev behandlet første gang på Økonomiudvalgets møde den 22. november 2016 og efterfølgende på Kommunalbestyrelsens møde den 28. november 2016. Sagen blev besluttet videresendt til 2. behandling i Kommunalbestyrelsen.

Efter 1. behandlingen i Kommunalbestyrelsen er lovforslaget vedtaget og Økonomi- og Indenrigsministeriet har udsendt en ny vederlagsbekendtgørelse den 13. december 2016.

I den nye vederlagsbekendtgørelse fremgår det, at også udvalgsvederlag reguleres efter borgmesterens vederlag. Hvis udgiften til udvalgsvederlag ikke skal stige, skal det derfor besluttes, at fastholde vederlaget på nuværende niveau. Udvalgsvederlag er ikke reguleret i styrelsesvedtægten og kan derfor besluttes med en enkelt behandling i Kommunalbestyrelsen.

 

Som følge heraf er følgende ændret/tilføjet i sagen:

 • Der er tilføjet et nyt indstillingspunkt 2, som fastlægger ikrafttrædelsestidspunkt
 • Der er også tilføjet et nyt indstillingspunkt 3, som foreslår fastholdelse af udvalgsvederlagene på deres nuværende niveau, dog med sædvanlige reguleringer.

 

Lovforslaget der udmønter den politiske aftale i forhold til ministre blev vedtaget den 9. december 2016 og træder i kraft 1. januar 2017.

Indstilling

Koncerndirektionen indstiller;

 1. at forslag til ændring af styrelsesvedtægten for Lejre Kommune godkendes således at:
  1. Udvalgsformandsvederlag for de stående udvalg fastsættes til 17,5% af borgmesterens vederlag,
  2. Bestemmelsen i § 20, stk. 9 i styrelsesvedtægten udgår,
  3. Vederlag til 1. viceborgmester fastsættes til 7,6% af borgmesterens vederlag,
 2. at ændringerne træder i kraft pr. 1. januar 2017.
 3. at udvalgsvederlagene fastholdes på nuværende niveau på kr. 1940,01 månedligt. Beløbet reguleres fortsat løbende.

Beslutning Kommunalbestyrelsen den 19-12-2016

Indstillingerne tiltrådt.

Sagsfremstilling

Tilføjet

Tidligere besluttet:

Koncerndirektionen indstiller;

 1. at forslag til ændring af styrelsesvedtægten for Lejre Kommune oversendes til 2. behandling med følgende ændringsforslag:
  1. Udvalgsformandsvederlag for de stående udvalg fastsættes til 17,5% af borgmesterens vederlag,
  2. Bestemmelsen i § 20, stk. 9 i styrelsesvedtægten udgår,
  3. Vederlag til 1. viceborgmester fastsættes til 7,6% af borgmesterens vederlag,
 2. at ændringerne alene træder i kraft, såfremt de forventede reguleringer af borgmesterens vederlag vedtages.

Beslutning Kommunalbestyrelsen den 28-11-2016:

Indstillingerne tiltrådt.

Sagen blev herefter oversendt  til 2. behandling.


Beslutning Økonomiudvalget den 22-11-2016:

Indstillingerne anbefales.

 

Regeringen har indgået en stemmeaftale med Socialdemokratiet, Liberal Alliance, Det Radikale Venstre og Det Konservative Folkeparti om ændring af fuldtidspolitikeres vederlag som opfølgning på Vederlagskommissionens anbefalinger.

 

Aftalen vil medføre en stigning svarende til 31,4 % af borgmesterens vederlag pr. 1. januar 2017.

 

Det er hensigten, at den del af stemmeaftalen, der angår borgmestre og regionsrådsformænd udmøntes via en ændring af bekendtgørelse nr. 793 af 25. juni 2014 om vederlag, diæter, pension m.v. for varetagelsen af kommunale hverv. Dette er endnu ikke sket. 

Vederlaget til borgmestre hæves efter aftalen med 31,4 pct. svarende til forskellen mellem udviklingen i vederlagene siden 1994 og den faktiske lønudvikling på det kommunale arbejdsmarked (4. kvartal 2015-niveau).

 

Vederlaget til de menige kommunalbestyrelses- og regionsrådsmedlemmer blev hævet efter tilsvarende principper i 2014.

 

Aftalen indebærer også, at borgmestres vederlag skal reguleres årligt på baggrund af den faktiske lønudvikling i den offentlige sektor.

 

Det forventes at kommunerne kompenseres af staten for denne stigning i borgmestervederlaget, men den konkrete kompensation kendes ikke endnu.

 

Vederlagets fastsættelse

Vederlag til udvalgsformænd og 1. viceborgmester er fastsat som en procentsats af borgmesterens vederlag. Rammerne for hvilke procentsatser der kan tildeles til den enkelte udvalgsformand samt rammerne for det samlede beløb fremgår af vederlagsbekendtgørelsen.

 

Vederlag til udvalgsformændene må maksimalt udgøre 245% af vederlaget til borgmestre efter vederlagsbekendtgørelsen § 7 i en kommune på Lejre Kommunes størrelse. Kommunalbestyrelsen kan efter vederlagsbekendtgørelsen beslutte at udvalgsmedlemmer skal have et vederlag.

 

Det er et krav, at formandsvederlagene fremgår af styrelsesvedtægten jfr. Vederlagsbekendtgørelsens § 7, stk. 2 og kommentarerne til kommunestyrelseslovens § 2 og § 16.

 

Det er ikke et krav, at vederlaget til 1. viceborgmester fremgår af styrelsesvedtægten.

 

En ændring af styrelsesvedtægten kræver 2 behandlinger i kommunalbestyrelsen jfr. styrelseslovens § 2, stk. 2.

 

Ændringer i vederlæggelsen skal foretages forud for et regnskabsår for at have virkning for dette jfr. Vederlagsbekendtgørelsen § 7, stk. 8.

Hvis en ændring af vederlaget til udvalgsformænd og 1. viceborgmester skal have virkning fra 1. januar 2017, skal sagen derfor behandles på kommunalbestyrelsesmøderne i november og december.

 

Vederlaget i Lejre Kommune

Kommunalbestyrelsen vedtog ved 2. behandling af styrelsesvedtægt (13. januar 2014), at vederlaget til 1. viceborgmester fastsættes til 10% af borgmesterens vederlag.

 

I Lejre Kommune er vederlaget til formændene for de stående udvalg fastsat til 23% af borgmesterens vederlag. Dette udgør samlet set 138%. Der udbetales ikke vederlag til formand for Børn- og Ungeudvalget. 

 

Såfremt udgiften til vederlæggelse af formænd for de stående udvalg samt 1. viceborgmester skal fortsætte uden stigninger, skal procentsatsen reguleres fra 23% til 17,5% for udvalgsformænd, og reguleres fra 10% til 7,6% for 1. viceborgmester.

 

Forslag til ændring

For at sikre, at udgifterne til vederlag til formænd for de stående udvalg samt 1. viceborgmester forbliver uændrede i 2017, skal procentsatserne i styrelsesvedtægten konsekvensrettes således:

-      Formandsvederlaget ændres fra 23% til 17,5%

-      1. viceborgmesters vederlag ændres fra 10% til 7,6%

 

Ændringerne for så vidt angår udvalgsformændene indarbejdes i styrelsesvedtægten. Vederlag til 1. viceborgmester anbefales fjernet fra styrelsesvedtægten, da det ikke er et krav, at vederlaget fremgår heraf. Dette vil give en større fleksibilitet i forbindelse med vederlagets fastsættelse eksempelvis i forlængelse af en konstitueringsaftale.

 

Forslag til ændring af styrelsesvedtægtens § 20:

§ 20. Formanden for Udvalget for Teknik & Miljø

oppebærer et vederlag, som udgør 23% (ændres til 17,5%) af borgmesterens vederlag.

 

Stk. 2. Formanden for Udvalget for Børn & Ungdom

oppebærer et vederlag, som udgør 23% (ændres til 17,5%) af borgmesterens vederlag.

 

Stk. 3. Formanden for Udvalget for Social, Sundhed & Ældre

oppebærer et vederlag, som udgør 23% (ændres til 17,5%) af borgmesterens vederlag.

 

Stk. 4. Formanden for Udvalget for Job & Arbejdsmarked

oppebærer et vederlag, som udgør 23% (ændres til 17,5%) af borgmesterens vederlag.

 

Stk. 5. Formanden for Udvalget for Kultur & Fritid

oppebærer et vederlag, som udgør 23% (ændres til 17,5%) af borgmesterens vederlag.

 

Stk. 6. Formanden for Udvalget for Erhverv & Turisme

oppebærer et vederlag, som udgør 23% (ændres til 17,5%) af borgmesterens vederlag.

 

Stk. 7. Til formanden for børn- og ungeudvalget (Lov om Retssikkerhed og Administration på det Social Område) udbetales der ikke vederlag.

 

Stk. 8. Den i stk. 1-7 nævnte vederlæggelse ophører, når formanden på grund af forfald i en uafbrudt periode på 6 måneder har være forhindret i at varetage formandshvervet.

 

Stk. 9. Første viceborgmeter oppebærer et vederlag, som udgør 10% af borgmesterens vederlag (stk. 9 foreslås fjernet)

Administrationens vurdering

Det er administrationens vurdering, at det er nødvendigt at gennemføre den foreslåede ændring af styrelsesvedtægten såfremt vederlag til udvalgsformænd og 1. viceborgmester skal forblive uændrede.

Handicappolitik

Sagen har ingen betydning for kommunens handicappolitik.

Økonomi og finansiering

Stigningen i borgmestervederlaget vil i 2017 og fremover betyde en merudgift på 211.000 kr. pr. år. Det forventes at Lejre Kommune bliver kompenseret for denne udgift i forbindelse med forhandlingerne med KL og Staten.

 

Hvis Kommunalbestyrelsen vælger at fastsætte procenterne af borgmesterens vederlag på henholdsvis 23 og 10% vil det betyde en merudgift på 312.000 kr. i 2017 og årene frem. Denne merudgift forventes Lejre Kommune selv at skulle finansiere. Der er ikke i budget 2017-20 afsat budget til dette.

 

Hvis Kommunalbestyrelsen ikke aktivt vælger at fastholde udvalgsvederlagene på de nuværende kr. 1940,01 månedligt med sædvanlige reguleringer, vil vederlaget også her stige som en automatisk følge af stigningen i borgmestervederlaget.

Denne merudgift forventes Lejre Kommune i givet fald selv at skulle finansiere. Der er ikke i budget 2017-2020 afsat budget til dette.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

Bilag

Type Navn
.pdf Bilag 1 - Gældende styrelsesvedtægt januar 2014
.pdf Bilag 2 - Mail fra KL vedr
.pdf Bilag 3 - Økonomi- og Indenrigsministeriets brev af 13. december 2016
.pdf Bilag 4 - Ny vederlagsbekendtgørelse (nyt indlæg i Juridisk Forum - Dialog for medlemmer) - Vederlagsbekendtgørelsen (nr. 1530 af 9. december 2016)

Links til undersider

Bemærk: Denne henvendelse understøtter ikke sikker post. Hvis din henvendelse indeholder følsomme personoplysninger, såsom cpr-numre, bedes du sende din meddelelse via sikker post på borger.dk