Dagsordner og referater

Her på siden finder du dagsordner og referater fra de politiske møder i Lejre Kommune.

Udvalg: Udvalget for Børn & Ungdom

Mødedato: 23-08-2016 16:30:00

Sted: Mødelokale 4, Lejrevej 15, 4320, Allerslev

Medlemmer:
Formand: Carsten Rasmussen
Medlem: Villy Hauritz, Carsten Helles Rasmussen, Julie Hermind, Henning Nielsen
Sekretær: Jan Dehn

Fraværende: Ingen

1. BU - Godkendelse af dagsorden

Beslutning Udvalget for Børn & Ungdom den 23-08-2016

Dagsorden godkendt.

 

 

Afbud:

Henning Nielsen (V)

2. BU - Dialog oplæg fra KORA

Resumé

Mødet indledes med et oplæg og en dialog med KORA, Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning.

KORA vil fortælle om opmærksomhedspunkter fra en gennemført analyse af Lejre Kommunes arbejde med inklusion. Analysen indgik i et casestudie i alt fire kommuners arbejde med inklusion. KORA gennemførte analysen som en del af Undervisningsministeriets ”Inklusionseftersyn”. KORA udarbejder ikke en særskilt analyse for Lejre Kommune, men vil i mødet med udvalget redegøre mundtligt for opmærksomhedspunkter fra besøget i Lejre Kommune.

 

KORA deltager fra kl. 16.30 – 17.15.

Beslutning Udvalget for Børn & Ungdom den 23-08-2016

Oplægget taget til orientering.

 

 

Afbud:

Henning Nielsen (V)

Bilag

Type Navn
.pdf Bilag 1 - Inklusion i folkeskolen - den endelige rapport fra KORA

3. BU - Orientering august

Resumé

A.    Brev fra KL om folkeskolereformen og invitation til politiske møder i november om folkeskole og dagtilbud.
Brevet vedlægges som bilag.

B.    Orientering fra KL og LC om opfølgning på bilag 4 om arbejdstid
KL og LC sætter gang i projektet om opfølgning på det politiske papir om arbejdstid, som parterne udarbejdede i forbindelse med overenskomstforhandlingerne i 2015. I vedlagte brev informeres om de aktiviteter, som de centrale parter igangsætter som led i projektet.

 

C.    Tilsyn med undervisning på opholdssteder og dagbehandlingstilbud
Der foreligger tilsynsrapporter for det 1. og 2. undervisningstilsyn i 2016 på de dagbehandlingstilbud og opholdssteder for børn og unge, der har  undervisningsoverenskomst med Lejre Kommune. Det drejer sig om Dagskolen i Karleby, Himmelev behandlingstilbud og Specialskolen Bramsnæsvig.

Tilsynsrapporterne lægger ikke op til henstillinger eller andre tiltag i forhold til undervisningstilbuddene.

Bilag er vedlagt.

 

D.   Koordineringsmodel for tidlig indsats til sårbare gravide og spædbørnsfamilier i Lejre kommune.
Lejre Kommunes børnepolitik har et mål om tidlig indsats overfor udsatte børn og unge. I den forbindelse har CBUF taget initiativ til at lave en tværsektoriel koordineringsmodel mellem CD, CBUF, Jordmødrene i Roskilde og Holbæk og de praktiserende læger i Lejre vedrørende sårbare gravide. Der er i den forbindelse udarbejdet handleguide til medarbejdere, som anviser hvad, der skal gøres når omsorgen svigter eller er truet og samtidig sikre en rettidig, tværfaglig indsats til sårbare gravide. Vejledningen beskriver hvordan de professionelle tilrettelægger samarbejdet på tværs af sektorer, så omsorgen for det ufødte barn og spædbarnet sikres.
Koordineringsmodellen træder i kraft den 1. september 2016.08.01

 

E.    Resultater af KL-undersøgelse om omstillingen til en ny skole

KL har i maj/juni 2016 gennemført den femte undersøgelse blandt de

kommunale skoleforvaltninger om omstillingen til en ny skole og opfølgning

på folkeskolereformen. Alle 98 kommuner har besvaret undersøgelsen,

som har følgende temaer:

 

– Udvikling af en varieret og motiverende skoledag

– Digital understøttelse af arbejdet med læring

– Undervisning af nytilkomne børn og unge med flygtningebaggrund

– Den lokale dialog med DLF og dialogen mellem ledere og lærere.

 

Bilag om undersøgelsen er vedlagt

 

   F.  Skolemælk på Hvalsø Skole

Center for Skoletilbud har modtaget en henvendelse fra en forælder på Hvalsø Skole om skolemælk.

 

Skolechef Helle Dydensborg har været i kontakt med Skoleleder Lars Hansson på Hvalsø Skole vedr. ændringen i mælkeudvalget på skolen. Sagen vil blive behandlet i Skolebestyrelsen på Hvalsø Skole ved det første bestyrelsesmøde i skoleåret.

 

Henvendelsen fra forælderen og besvarelsen herpå kan ses af vedlagte bilag.

Beslutning Udvalget for Børn & Ungdom den 23-08-2016

Orienteringen taget til efterretning.

 

 

Afbud:

Henning Nielsen (V)

Bilag

Type Navn
.pdf Bilag 1 - KL Invitation til politisk møde
.pdf Bilag 2 - Orientering om opfølgning på bilag 4 - arbejdstid
.pdf Bilag 3 - Undervisningstilsyn, Dagskolen i Karleby, 31.03
.pdf Bilag 4 - Undervisningstilsyn, Dagskolen i Karleby, 24.05
.pdf Bilag 5 - Undervisningstilsyn, Himmelev behandlingstilbud, 04.03
.pdf Bilag 6 - Undervisningstilsyn, Himmelev behandlingstilbud, 31.05
.pdf Bilag 7 - Undervisningstilsyn, Specialskolen Bramsnæsvig, 30.03
.pdf Bilag 8 - Undervisningstilsyn, Specialskolen Bramsnæsvig, 09.06
.pdf Bilag 9 - Resultater af KL-forvaltningsundersøgelse forår 2016
.pdf Bilag 10 - Nyhed til kl
.pdf Bilag 11 - Brev til kommuner om resultater af forvaltningsundersøgelsen august 2016
.pdf Bilag 12 - Skolemælk på Hvalsø Skole, august 2016

4. BU - Analyse af skoleøkonomi ved Reflexio

Resumé

På baggrund af både det igangværende store fokus på folkeskolernes økonomi og forventninger om faldende børnetal indgik administrationen i maj 2016 en aftale med Konsulentfirmaet Reflexio om at få udarbejdet en analyse af økonomien til folkeskoleområdet i Lejre Kommune.

Første del af analysen blev fremlagt på Kommunalbestyrelsens budgetseminar i juni. Rapporten til fase 1 fremlægges i denne sag. Carsten Frandsen og Mads Rieper deltager i udvalgsmødet og fremlægger hovedpointerne fra rapporten for udvalget. Anden del af analysen vil særligt omhandle ressourcerne til specialundervisning.

Indstilling

Koncerndirektionen indstiller:

1.       at udvalget tager oplægget til efterretning

Beslutning Udvalget for Børn & Ungdom den 23-08-2016

Oplægget taget til efterretning.

 

 

Afbud:

Henning Nielsen (V)

Sagsfremstilling

Administrationen indgik i maj 2016 en aftale med Reflexio om at få udarbejdet en analyse af økonomien til folkeskoleområdet i Lejre Kommune. Analysen er delt i to faser:

Første fase blev afsluttet lige inden sommerferien, og hovedpointerne fra rapporten indgik i Kommunalbestyrelsens budgetseminar i juni. Rapporten fremlægges for Udvalget for Børn og Ungdom på udvalgets møde i august.

Anden analysefase gennemføres henover efteråret 2016.

Målet med fase 2 er at få analyseret, hvordan ressourcetildelingen og visitationen af de ressourcer, der i særlig grad understøtter inklusion håndteres.  

Intentionen med analysen er at

a)    sikre gennemsigtighed og viden om, hvad pengene bruges til

b)    udvikle en bedre styring /styringsmodel, der i højere grad end nu understøtter princippet om, at dér hvor det faglige ansvar er forankret (på skolerne) ligger også budgetansvaret og beslutningskompetencen inden for de rammer og værdier, der er fælles for skolevæsenet.

Hen over de kommende år vil det være hensigtsmæssigt at få kigget nærmere på de  tildelingsprincipper og modellen, der i øvrigt bruges på skoleområdet. Dette for også fremover at kunne have den bedst mulige udnyttelse af ressourcerne i forhold til at  udvikle tidssvarende skoler og have en skolestruktur, hvor lokalsamfundets skole understøttes. Den nuværende ressourcetildelingsmodel har udfordringer, som bør gennemgås i forhold til børnetal og skolestrukturen, ikke mindst henset til den forventede udvikling i elevtallet. En revideret model bør kunne få virkning for skoleåret 2019 – 2020.

Handicappolitik

Sagen har ingen konsekvenser i forhold til kommunens handicappolitik

Økonomi og finansiering

Ingen

Beslutningskompetence

Udvalget for Børn & Ungdom

Bilag

Type Navn
.pdf Bilag 1 - Lejre_Skoleområdet_Fase_1_Final_150816

5. BU – Gennemførelse af anlæg ved Lærkereden/Øm forsamlingshus

Resumé

På Kommunalbestyrelsesmødet den 28. september 2015 frigav kommunalbestyrelsen 10.480.000 kr. til samtidig renovering og ombygning af Lærkereden og Øm forsamlingshus. I forbindelse med licitationen i forsommeren 2016 har det vist sig, at projektet ikke kan gennemføres som planlagt inden for det frigivne beløb. Der skal således tages stilling til, om der skal tilføres yderligere anlægsmidler til gennemførelsen af projektet.

Indstilling

Koncerndirektionen indstiller:

 

 1. at der meddeles en tillægs-anlægsbevilling på 2.700.000 kr. til gennemførelse af det tilpassede projekt om ombygning og renovering af Lærkereden og Øm Forsamlingshus.

 

 1. at den samlede anlægsbevilling finansieres via låneoptag til energibesparende tiltag på i alt 3,6 mio. kr.

 

 1. at renter og afdrag som følge af lånoptagelse indarbejdes i budget 2017 og overslagsår.

Beslutning Udvalget for Børn & Ungdom den 23-08-2016

Administrationens Forslag til ny protokollering uddelt på mødet:

1.    At der meddeles yderligere anlægsbevilling på 2.700.000 kr. til gennemførelse af det tilpassede projekt om ombygning og renovering af Lærkereden og Øm forsamlingshus.

2.    At der indarbejdes et rådighedsbeløb på 3.600.000 i budgetforslag 2017 til ombygning og renovering af Lærkereden og Øm forsamlingshus.

3.    At der indarbejdes en indtægtsbevilling til lånoptagelse på 3.600.000 kr. i budgetforslag 2017 begrundet i energibesparende tiltag.

4.    At der forventes disponeret 3.087.000 kr. til projektet af rådighedsbeløb i 2017 til bæredygtige børnetilbud.

5.    At der i budgetforslag 2017 – 2020 indarbejdes renter og afdrag med i alt 130.000 kr. som følge af lånoptagelsen.

Udvalget for Børn & Ungdoms beslutning på mødet:

Udvalget for Børn og Ungdom ønsker at gennemføre det fulde projekt, ikke det af administrationen indstillede beskårne projekt. Det følger heraf:

Ad 1) Udvalget anbefaler, at der meddeles yderligere anlægsbevilling på 3.700.000 kr. til gennemførelse af det tilpassede projekt om ombygning og renovering af Lærkereden og Øm forsamlingshus, idet Udvalget ønsker at gennemføre det fulde projekt, ikke det beskårede projekt.

 

Ad 2) Udvalget anbefaler, at der indarbejdes et rådighedsbeløb på 3,9 mio. kr. i budgetforslag 2017 til ombygning og renovering af Lærkereden og Øm forsamlingshus.

 

Ad 3) Udvalget anbefaler, at der indarbejdes en indtægtsbevilling til låneoptagelse på 3,9 mio. kr. i budgetforslag 2017 begrundet i energibesparende tiltag.

 

Ad 4) At der forventes disponeret 3.787.000 kr. til projektet af rådighedsbeløb i 2017 til bæredygtige børnetilbud.

 

Ad 5) Udvalget anbefaler, at der i budgettet 2017 – 2020 indarbejdes renter og afdrag med i alt 130.000 kr. som følge af lånoptagelsen, samt renter og afdrag af de yderligere 300.000 kr. som optages som lån i henhold til. UBUs anbefaling om at gennemføre det fulde projekt.

 

 

Afbud:

 

Henning Nielsen (V)

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen frigav den 28. september 2015 10.480.000 kr. til ombygning og renovering af Lærkereden og Øm Forsamlingshus. Anlægsmidlerne blev frigivet på baggrund af et overslagsmæssigt budget, som efterfølgende er konkretiseret i et udbud. I forbindelse med licitationen i forsommeren 2016 kan det konstateres, at de tilbud der er kommet ind, ligger væsentligt over projektsummen. Det billigste blandt de indkomne tilbud ligger 3,7 mio. kr. over anlægsbevillingen, og de øvrige tilbud yderligere over.

 

På baggrund heraf, har ekstern bygherrerådgiver på administrationens foranledning dels forhandlet med tilbudsgiver, dels reduceret i det oprindelige projekt, så en eventuel tillægsbevilling kan holdes så langt nede som muligt. Der vurderes realistisk at gennemføre projektet med en tillægsbevilling på 2,7 mio. kr. Rådgivers reduktionsforslag med konsekvens og beløb på for hvert enkelt reduktionsforslag fremgår af bilag 1.

 

Det er muligt at lånefinansiere til energibesparende foranstaltninger. Ekstern rådgiver har på administrationens foranledning gennemgået tilbudslistens poster i det billigste tilbud og på baggrund heraf vurderet, at det er muligt at lånefinansiere 3,6 mio. kr. i det reducerede forslag (3,9 mio. kr. i det fulde forslag).

 

I bilag 2 ses hovedtegninger af projektet som var i udbud.

 

 

Hvad opnås med projektet?

Lærkereden huser 40 børnehavebørn og 8 vuggestuebørn. Forsamlingshuset er på ca. 700 kvadratmeter. Det blev i forbindelse med frigivelsen af anlægsmidlerne fremhævet, følgende udbytte ved det kombinerede byggeri:

 

·         Der er ikke behov for udgifter til genhusning, da den nuværende pavillon vil kunne anvendes i byggeperioden

·         Forsamlingshusets eksisterende klimaskærm bliver energirenoveret, hvilket vil give lavere energiforbrug og færre driftsudgifter til energi

·         Der etableres mere dagslys i forsamlingshusets indgangsparti

·         Forsamlingshusets indgangsparti udvides, så der er mulighed for at anvende rummet, til f.eks. café borde

·         Køkkenet i forsamlingshuset bliver lavet til et produktionskøkken, som brugerne også kan anvende

·         Der bliver etableret niveaufri adgang, som overholder gældende lovgivning

·         Der bliver etableret handicaptoilet i forsamlingshuset

·         Forsamlingshusets indvendige flader renoveres

·         Forsamlingshusets kvadratmeter vil blive brugt, så det størstedelen af tiden anvendes og herved får glæde af f.eks. opvarmningen

·         Der bliver sammenhæng mellem institutionen og forsamlingshuset, idet brugerne kan bruge institutionens lokaler og herved kan tilbyde endnu flere aktiviteter for borgerne

·         Brugerne og institutionen kan deles om faciliteter som kontor og mødelokale.

 

 

Hvad hvis projektet ikke gennemføres?

 

I forbindelse med etablering af 8 vuggestuepladser i Lærkereden blev der i marts 2015 frigivet 750.000 kr. til projektering af byggeprojektet og arbejder for at kunne oprette vuggestuepladserne fra august 2015. Følgende er gennemført:

 

·         Renovering af baderum

·         Legeplads til vuggestuebørn

·         Etablering af midlertidig liggehal

·         Indretning af grupperum og garderobe til vuggestuen

·         Miljøundersøgelser af eksisterende bygning til brug for udbuddet af byggeprojektet

·         Rådgiverhonorar ifm. udførte byggearbejder

·         Rådgiverhonorar til udarbejdelse af skitseprojekt  

 

Der er således brugt en del penge allerede, delvist med henblik på de næste arbejder.

 

Såfremt det måtte overvejes ikke at gennemføre projektet, skal der budgetteres med udgifter for 3 mio. kr. til:

 

·       Arbejder der er nødvendige at gennemføre som konsekvens af miljøundersøgelserne af eksisterende bygninger (miljøsanering)

·       Rådgiverhonorar for allerede udførte arbejder i forbindelse med udarbejdelse af materiale til politiske behandlinger og udbud

·       Etablering af produktionskøkken, da der er valgt madordning i Lærkereden.

 

En anden konsekvens er, at der ikke sker nogen bygningsmæssige forbedringer af institution og forsamlingshus.  Lærkereden vil fortsat være placeret i to bygninger, hvoraf den ene er en nedslidt pavillon og der vil i højere grad være behov for vedligeholdelse af bygningerne fremadrettet. 

 

Det vurderes at facader og vinduer vil skulle renoveres indenfor de næste år, hvilket estimeres at koste 1 mio. kr. Derudover er pavillon og forsamlingshus dårligt isolerede og ventilationen i børnehaven lever ikke op til kravene, hvilket estimeres at koste 1 mio. kr. Handicaptilgængeligheden til både børnehave og forsamlingshus er stort set ikke eksisterende og derfor bør dette udføres. Dette estimeres at koste kr. 1, 5 mio. kr.  Dette giver et samlet vedligeholdelsesbehov på 3,5 mio. kr. de næste år, hvis projektet ikke gennemføres.

 

Endelig gælder det, at Lærkereden og Øm forsamlingshus er placeret op ad hinanden og har fælles varmeforsyning. Hvis det oprindelige projekt gennemføres vil varmeforsyningen blive udskiftet, så det er energirigtigt. Hvis ikke projektet gennemføres vil der kun ske en mindre renovering af varmeforsyningen.

Administrationens vurdering

Gennemførelse af projektet vil – med det yderligt forhøjede anlægsbudget – betyde at ca. 30 % af de disponible midler i investeringspuljen fra 2016-19 anvendes til udbygning af Lærkereden og Øm Forsamlingshus. Det er administrationens forventning, at der i budget 2017 vil være behov for at reducere i Lejre Kommunes anlægsbudget.

 

Hvis projektet stoppes nu grundet yderligere udgiftsudvikling vil der kunne frigøres 10,48 mio. kr. i anlæg til andre tiltag. Der er imidlertid allerede forbrugt 750.000 kr. og der vil under alle omstændigheder være behov for at bruge 6,5 mio. kr. i de kommende år, hvorfor besparelsen ved at stoppe projektet ”kun” vil være 3,98 mio. kr.

 

Der er samlet set tale om et projekt som forbedrer Lærkereden og Øm Forsamlingshus, både hvad angår bygningerne, energiforbruget, fleksibel brug af lokalerne og driften, som borgere i lokalsamfundet har engageret sig betydeligt i.

Handicappolitik

Der vil blive etableret handicaptilgængelige adgange og toiletter mv. i henhold til gældende myndighedskrav.

Økonomi og finansiering

Gennemføres projektet skal der bruges i alt 9.580.000 kr. kroner fra investeringspuljen bæredygtige børnetilbud, samt 3,6 mio. kr. som lånefinansieres til energiforbedrende tiltag. Der vil derefter være 22,5 mio. kr. tilbage i investeringspuljen for 2017-2018.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

Bilag

Type Navn
.pdf Bilag 1 - 2016.06
.pdf Bilag 4 - 03
.pdf Bilag 3 - 02
.pdf Bilag 2 - 01

6. BU – Anlægsinvesteringer på børneområdet

Resumé

I Udvalget for Børn og Ungdoms årsplan for 2016 fremgår, at ”…I forlængelse af dialogen fremlægges i andet halvår af 2016 forslag til en dagtilbuds-anlægsplan, som indeholder prioritering af anlægsprojekter”.

 

Der er foreløbig udarbejdet en prioriteret behovsanalyse som forelægges udvalget til drøftelse og som vil kunne danne vidensmæssigt grundlag for budgetproces 2017-20.

Indstilling

Koncerndirektionen indstiller:

 

 1. at anlægsinvesterings-behovene drøftes

Beslutning Udvalget for Børn & Ungdom den 23-08-2016

Drøftet.

 

 

Afbud:

Henning Nielsen (V)

Sagsfremstilling

Udvalget for Børn og Ungdom besluttede i sin årsplan, at udvalget i andet halvår af 2016 vil drøfte behovene for prioriteringer af anlægsprojekter. Denne behovsanalyse fremlægges nu; i forlængelse dels af nogle mindre anlægsinvesteringer i foråret som blev fremlagt af plads- og kapacitetsstyringsmæssige grunde, dels i forlængelse af den opdaterede befolknings- og behovsprognose samt udvalgets dialogrunde med Områdebestyrelserne i forsommeren 2016.

 

Forslagene er baseret på overslag over udgifter til hhv. renovering, anlæg/nybyggeri, energiudgifter og salgspotentiale ift. eksisterende bygninger.

Administrationens vurdering

Administrationen vurderer, at der er behov for en flerårig prioritering med afsæt i de afdækkede behov bl.a. i lyset af, at der må forventes samlet set at være flere anlægsønsker end budgetterne de kommende år vil kunne række til, og at de anlægsbehov som sikrer lavere driftsudgifter hhv. imødekommer kapacitetsbehov, bør prioriteres.

Handicappolitik

Intet

Økonomi og finansiering

I investeringspuljen ”bæredygtige børnetilbud” er der i alt 22,5 mio. kr. til rådighed, såfremt anlægssagen om Lærkereden/Øm Forsamlingshus, forelagt på udvalgets møde i august 2016, tiltrædes som indstillet. Hvis Lærkereden/Øm-projektet ikke gennemføres, vil der være i alt 28,3 mio. kr. til rådighed.

Beslutningskompetence

Udvalget for Børn & Ungdom

Bilag

Type Navn
.pdf Bilag 1 - Investeringsbehov dagtilbud rev

7. BU - Undervisningsoverenskomst mellem kommune og opholdssteder, dagbehandling

Resumé

For at anbringelsessteder og dagbehandlingstilbud kan gennemføre undervisning i interne skoler, skal der føres tilsyn med undervisningen. Det er en kommunal forpligtelse af føre tilsyn med disse institutioners undervisning. Udgangspunktet for det kommunale tilsyn er, at der er indgået en undervisningsoverenskomst mellem kommune og institution.

 

 

I øjeblikket er der indgået undervisningsoverenskomst mellem Lejre Kommune og følgende undervisningstilbud: Dagskolen i Karleby, Himmelev behandlingstilbud og Specialskolen Bramsnæsvig.

 

Aftalen mellem kommune og institution er indgået i tidligere år og er fortsat gældende. Lejre Kommune fører tilsyn med undervisningen, og Udvalget for børn og ungdom informeres løbende om, hvordan tilsynsbesøgene forløber.

 

Undervisningsministeriet har i dette forår haft et forstærket fokus på at sikre kvaliteten af undervisningen for alle børn herunder også børn, der modtager undervisning i anbringelsessteder og dagbehandlingstilbud. Der er gennemført temadage for kommunerne, og der er udsendt nye publikationer, der skal vejlede kommuner og institutioner til at sikre kvaliteten i undervisningen for børn på anbringelsessteder og i dagbehandlingstilbud.

 

Center for Skoletilbud har i april - juni 2016 modtaget tre henvendelser fra tre forskellige interessenter, der ønsker en undervisningsoverenskomst med Lejre Kommune.

 

De nuværende undervisningsoverenskomster er indgået, uden at der principielt er vedtaget en fremadrettet procedure for, hvordan kommunalbestyrelsens kompetence til at godkende en undervisningsoverenskomst håndteres i Lejre Kommune.

 

I denne sag fremlægges forslag til en procedure for, hvordan en undervisningsoverenskomst indgås mellem Lejre Kommune og et anbringelsessted/dagbehandlingstilbud med intern skole, og forslag til hvordan kompetencen til at indgå en undervisningsoverenskomst delegeres.

Indstilling

Koncerndirektionen indstiller:

 

 1. at Udvalget for Børn og Ungdom godkender den foreslåede procedure for, at en undervisningsoverenskomst kan indgås mellem Lejre Kommune og et anbringelsessted eller et dagbehandlingstilbud med intern skole.
 2. at Udvalget for Børn og Ungdom giver administrationen bemyndigelse til at indgå undervisningsoverenskomster med anbringelsessteder og dagbehandlingstilbud.
Beslutning Udvalget for Børn & Ungdom den 23-08-2016

Indstillingerne tiltrædes.

 

 

Afbud:

Henning Nielsen (V)

Sagsfremstilling

Undervisningen på anbringelsessteder og i dagbehandlingstilbud har hjemmel i Folkeskoleloven, Bekendtgørelse om specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand i folkeskolen samt Bekendtgørelse om specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand i dagbehandlingstilbud og anbringelsessteder. Det foreslås, at følgende procedure skal følges: 

 

 1. Opholdsstedet skal skriftligt ansøge Lejre Kommune om en undervisningsoverenskomst. Ansøgningen skal sendes til Center for Skoletilbud på: CS@lejre.dk
 2. I ansøgningen skal indgå de oplysninger, som fremgår af bilag 1.
 3. Opholdsstedet skal oplyses om, at en overenskomst forudsætter, at undervisningen omfatter folkeskolens fulde fagrække, at undervisningen opfylder folkeskolelovens minimumstimetal for undervisningstimer i fagene og krav til undervisningens samlede varighed. Opholdsstedet skal sandsynliggøre, hvorledes man vil efterleve disse krav til undervisningen.
 4. Når ansøgningen er modtaget i Center for Skoletilbud tager administrationen stilling til, om Lejre Kommune vil indgå undervisningsoverenskomst med opholdsstedet.

Socialtilsyn Øst fører driftsorienteret tilsyn med sociale tilbud.
Blandt de henvendelser vi aktuelt har modtaget om indgåelse af undervisningsoverenskomst, er der forespørgsler om dispensation for loven. Center for Skoletilbud har i forlængelse af dette forespurgt i ministeriet, om det er muligt at give dispensation i forhold til  elevtallet i undervisningstilbuddet. Ministeriet har udtrykt, at det ikke finder sådanne dispensationer hensigtsmæssige.

Det er på nuværende tidspunkt uafklaret, om et anbringelsessted/dagbehandlingstilbud kan søge om dispensation for at undervise færre end 10 elever. Vi er i fortsat dialog med ministeriet om dette og om procedure for det.

Administrationens vurdering

Ud fra målet om, at alle børn skal blive så dygtige, de kan, er det vigtigt, at kvaliteten i undervisningen også i interne undervisningstilbud udvikles og øges.

Når en undervisningsoverenskomst indgås, tillægges det enkelte anbringelsessted/dagbehandlingstilbud ansvaret for elevernes samlede undervisning under tilsyn fra kommunen. 

Det er administrationens vurdering, at indgåelse af en undervisningsoverenskomst har meget stor betydning for de elever, der skal modtage undervisning i den interne skole. På den baggrund skal det have en stor opmærksomhed, at alle relevante forhold er belyst, så optimalt som muligt før en aftale indgås.

Administrationen anbefaler, at behandling af ansøgninger og beslutningen om indgåelse af undervisningsoverenskomst træffes administrativt.

 Handicappolitik

Ingen konsekvenser

Økonomi og finansiering


Undervisningstilsyn betales af institutionen, til den myndighed, der udfører tilsynet.

Beslutningskompetence

Udvalget for Børn & Ungdom

Bilag

Type Navn
.pdf Bilag 1 - Tilsynspraksis -vejledningsmateriale 2. udg maj 2016
.pdf Bilag 2 - Forslag til krav til ansøgning om undervisningsoverenskomst

8. BU - Opfølgning på årsplan 2016

Resumé

I denne sagsfremstilling forelægges udvalget en opsamling på de mål og indsatser, der i februar blev beskrevet i udvalgets årsplan for 2016.

 

Formålet med årsplanen er at synliggøre de mål og indsatser, som er vedtaget med budgetaftalen for 2016-19, samt at skabe indblik i øvrige tiltag, udvalget har ønsket at prioritere i 2016 f.eks. som følge af nationale reformer eller lignende.

 

Udvalgenes årsplaner har dannet baggrund for ledelsens løbende opfølgning, og der gøres i denne sag op på fremdrift og resultater af de forskellige indsatser.

Indstilling

Koncerndirektionen indstiller:

 1. at status på årsplanen tages til efterretning,
 2. at der tages stilling til administrationens videre arbejde med de projekter, der ikke følger tidsplanen eller indfrier målsætningerne.

Beslutning Udvalget for Børn & Ungdom den 23-08-2016

Ad 1) taget til efterretning.

Ad 2) Udarbejdelsen af kvalitetsrapporten for dagtilbudsområdet udskydes til 2017.

 

 

Afbud:

Henning Nielsen (V)

Sagsfremstilling

I februar vedtog udvalget en række mål og indsatser, som administrationen skulle arbejde med i 2016.

 

I vedlagte bilag er udvalgets årsplan, i form af sagsfremstilling fra februar 2016, suppleret med korte statusbeskrivelser for hver indsats. I statusbeskrivelserne skitseres det, hvordan administrationen har arbejdet med indsatserne indtil nu, hvilke resultater der foreløbig er opnået, og hvordan fremdriften er i forhold til projekternes oprindelige målsætninger.

 

Det fremhæves særskilt i statusbeskrivelserne, hvis enkelte indsatser ikke følger tidsplanen eller indfrier de oprindelige målsætninger.

 

STATUS PÅ ÅRSPLAN 2016 – UDVALGET FOR BØRN & UNGDOM

  

Nr.

Temaer / indsatser

Aktører

Tidsperspektiv / note

Dagtilbud

 

 

1. 

Som et led i arbejdet med kvalitetsudvikling af dagtilbud arbejdes i tre spor:

a) Der gennemføres en dialogproces med inddragelse af områdebestyrelser mv. om kvalitet i dagtilbuddene (både i forhold til rammer og indhold). Der fremlægges drøftelsesoplæg til udvalget i marts 2016, og der planlægges møder mellem udvalget og områdebestyrelserne i april/maj 2016 afhængig af det kommende bestyrelsesvalg.

b) I forlængelse af dialogen fremlægges i andet halvår af 2016 fremlægges forslag til en dagtilbuds-anlægsplan, som indeholder prioritering af anlægsprojekter.

c) Der fremlægges derudover forslag til en ”ny kvalitetsrapport”, som kan danne ramme om mål- og resultatstyring samt udvikling af kvalitet i kerneopgaven

CD/CET, efter udvalgsdialog med områdebestyrelser mv.

 Marts/april 2016

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. halvår 2016

 

STATUSBESKRIVELSE:

 

1a) Den planlagte dialogproces er gennemført

1b) Der arbejdes på en dagtilbuds-anlægsplan, med sigte på fremadrettet prioritering af anlægsprojekter.

1c) Udarbejdelsen af en ny kvalitetsrapport forsinkes sfa. vakancer på dagtilbudsområdet.

 

 

 2.

Pædagogiske assistenter og meritpædagoger – øget uddannelsesniveau: Det er målet at øge andelen af pædagogisk uddannet personale i børnehusene. Der er afsat en 2 årig pulje (2015/2016) til formålet. Der gives status på puljen i løbet af 2016 og uddannelsesindsatsen fortsættes og afrapporteres til udvalget ultimo 2016.

CD

 Hele 2016

 

STATUSBESKRIVELSE:

Status fremlagt for UBU i august 2016.

 

 

 3.

Dagplejen – kostpolitik: Kostpolitikken i dagplejen skal udbredes – der er afsat midler i budget 2015-18 som skal understøtte dette. Fokusområdet er overført fra 2015.

CD

 2.kvartal 2016.

 

STATUSBESKRIVELSE:

 

Indsatsen gennemføres ikke, da midlerne er inddraget via politisk beslutning som led i arbejdet med budgetoverholdelse.

 

 

 4.

Køkkener i daginstitutioner

I 2016 gennemgås institutioner, der har tilvalgt madordningen med henblik på disponering af anlægspuljen. Der tages i udvælgelsen højde for andre strukturelle planer med pågældende institutioner og muligheden for samdrift mellem institutionerne omkring madordninger. Der fremlægges indstilling for udvalget medio 2016

 CD

 Medio 2016

 

STATUSBESKRIVELSE:

Der har været fremlagt indstilling om køkken i Osted Børnehave for UBU den 7. juni. Der er ikke pt anlægsbudget til flere køkkener i 2016.

 

 

 5.

Brugertilfredshedsundersøgelse og behovsanalyse, dagtilbud: Der afrapporteres i februar 2016 på brugertilfredshedsundersøgelsen for dagtilbud samt for behovsanalysen, der er gennemført december 2015/januar 2016. Der fremlægges efterfølgende indstilling til UBU om disponering af eventuelle midler til udvidet åbningstid/lukkedage.

CD

Februar/marts 2016 

 

STATUSBESKRIVELSE:

Brugertilfredshedsundersøgelsen er afrapporteret i februar 2016. Afsatte midler til udvidet åbningstid/lukkedage er via politisk beslutning inddraget i arbejdet med budgetoverholdelse og udmøntes derfor ikke.

 

 

Skole

 

 6.

Brugertilfredshedsundersøgelse på folkeskoleområdet

Der er gennemført en brugerundersøgelse på skolerne i november/december. Resultaterne herfra præsenteres for udvalget i februar, og indgår i arbejdet med både udvikling af det samlede skolevæsen i kommunen og udviklingen af de enkelte folkeskoler.

CS

Februar 2016 

 

STATUSBESKRIVELSE:

Brugertilfredshedsundersøgelsen gennemført som planlagt og resultaterne er fremlagt på UBU-møde i februar 2016.

 

 

7. 

I 2016 følges op på implementeringen af skolereformen/skoleudviklingen og det faglige løft af folkeskolen.

Der følges op på dialogrunden mellem skolebestyrelser og udvalg, og der fortsættes med at arbejde ud fra tilgængelige data for at udvikle skolens kvalitet.

 

Der gennemføres dialog med de faglige organisationer og parter omkring den åbne skole om folkeskolereformen

CS

 Hele 2016

 

 

 

 

 

Forår og efterår 2016

 

STATUSBESKRIVELSE:

Der har været afholdt dialogmøde med Udvalget for Børn og Ungdom og alle skolebestyrelse i juni måned. På dialogmødet er igangsat en proces, hvor de enkelte skolers skolebestyrelser kan udvikle lokalsamfundets skole.

 

Dialog om den åbne skole er ikke igangsat særskilt, men vil blandt andet indeholdes i arbejdet med børnekultur i samarbejdet mellem Udvalget for Børn og Ungdom og Udvalget for Kultur og Fritid.

 

 

8. 

Samarbejde mellem Ungdomsskole og Folkeskole:

På baggrund af en grundig dialog mellem ungdomsskole og folkeskolerne udarbejdes en plan for, hvilke initiativer, der kan igangsættes for at fremme samarbejdet mellem de to skoleformer for i endnu højere grad at fremme alle børns læring.

 CS

April/maj 2016

 

STATUSBESKRIVELSE:

I udvalgets møde i april blev fremlagt vision og en skitse til, hvordan Ungdomsskolen kan bidrage i undervisningen i folkeskolen til forløb, hvor, der arbejdes systematisk med udvikling af de ældste elevers personlige kompetencer. Det første skoleår tilbydes min. 4 klasseforløb. Der gennemføres uddannelse af medarbejdere i efteråret og forløbene for eleverne går i gang december/januar i skoleåret 2016-2017.

 

 

 9.

Lærernes undervisningskompetence: Eleverne skal undervises af lærere, med undervisningskompetence svarende til eller lig med linjefag i de fag, de underviser i: Dette mål skal være opfyldt i 2020. Der gives status på kompetenceniveauet og fremlægges forslag til opfølgning på kompetencestrategien.

CS

 Medio 2016

 

STATUSBESKRIVELSE:

Der er tilmeldt godt 20 lærere til kompetenceudvikling i dansk, matematik samt håndværk og design fra starten af skoleåret 2016-2017. Efter uddannelsen vil alle få undervisningskompetence i faget. Der fremlægges nye tal for kompetencedækningen i kvalitetsrapport for 2016.

 

 

 10.

Grøn Generation, energioptimering: Der gennemføres en kampagne målrettet 5. og 6. klasserne i folkeskolerne, som sætter fokus på energioptimering. 

CS

2. halvår 2016 

 

STATUSBESKRIVELSE:

Projektet Grøn Generation - Lejre, hvis formål er at bidrage til udvikling af et bæredygtigt samfund via uddannelse, er i sin sidste fase og er planlagt afsluttet ved udgangen af skoleåret 2016/2017.

Der vil i dette skoleår arbejdes med at forankre indsatsområderne:

Der vil desuden gennemføres en Energioptimeringkampagne, målrettet 5. og 6. klasserne i samarbejde med Center for teknik, plan og ejendom.

 

 

11.

Fælles elevråd og ungdomsråd: I 2014 blev der etableret et fælles elevråd for alle skolerne i Lejre Kommune. Det fælles elevråd skal udvikles. Det skal inddrages i de politiske processer om folkeskolen, hvor det overhovedet er muligt. Igennem meningsfulde processer, er det målet at eleverne får lyst og engagement til at indgå i demokratiske processer. Elevråd skal fremadrettet få betydning for skolernes udvikling, og gerne være et afsæt for etablering af et ungdomspanel eller ungdomsråd (Fokus2014). Overgangen fra elevråd til etablering af et ungdomspanel fortsættes.

CS

 3.kvartal 2016

 

STATUSBESKRIVELSE:

Det fælles elevråd fortsættes i skoleåret 2016 – 2017. Elevrådet har været inddraget i Udvalgets evaluering af folkeskolereformen i skoleåret 2015-2016.

Der er gennemført en fælles demokratidag for alle skolers 8. og 9. klasser.

Ungdomsskolens klubber etablerer involverende råd, hvor de unge inddrages i udviklingen af klubtilbuddet. Dette initiativ skal sammen med det fælles elevråd danne afsæt for etablering af ungeråd. Det forventes at ske i 4. kvartal 2016

 

 

 

Børn og unge på tværs

 

 

 12.

Evaluering af inklusionsindsatsen. Der gennemføres en evaluering af inklusionsindsatsens resultater, i henhold til budgetaftalen inddrages både kvantitative og kvalitative indikatorer. Kommissorium fremlægges i februar, og evalueringsrapporten fremlægges i juni 2016.

CS, CD, CBUF

Februar-juni 2016

 

STATUSBESKRIVELSE:

Evalueringen af inklusionsindsatsen på børn- og ungeområdet blev planmæssigt fremlagt på UBU-møde i juni 2016.

 

 

 13.

Integrationstema fra budgetaftalen 2016:

De ekstraordinært afsatte midler til at støtte op om integrationen af børn og unge, som kommer til Danmark som flygtninge, skal bruges til at støtte op om børn og unges integration og trivsel i dagtilbud og skole. Indsats tilrettelægges i forlængelse af at der laves overblik over nuværende tilbud og tiltag.

CD, CS, CBUF m. integrations-området

2.  kvartal 2016

 

STATUSBESKRIVELSE:

Der gælder fra 1. august 2016 ny lovgivning om undervisning af tosprogede elever i folke-skolen. Loven blev besluttet i andet kvartal 2016.

Der er planlagt en temadrøftelse i Udvalget for børn og ungdom i august om undervisning af tosprogede. I temadebatten inddrages mulighederne i den nye lovgivning og status på nuværende tiltag for undervisning og integration af børn i skolealderen.

Ud fra temadebatten tages stilling til evt. forandringer i den nuværende undervisning af tosprogede og i hvilken grad den nye lovs muligheder skal udnyttes i Lejre Kommune.

Lejre Kommune er tilknyttet KL´s projekt ”Kommunesamarbejde om læring og trivsel for nyankomne børn og unge med flygtningebaggrund” sammen med 31 andre kommuner. Samarbejdet har til formål at understøtte og kvalificere nytænkning, kvalitetsudvikling og effektivisering samt at skabe og sprede ny vi-den om integration af børn og unge.

 

 

 14.

Udrulning af L-SAM: Med fokus på pædagoger, pædagogmedhjælpere, sundhedsplejersker, ressourcepædagoger m.fl. arbejdes med inklusion og en tidlig forebyggende indsats.

Udrulningen af den pædagogiske analysemodel L-SAM fortsættes.

CD, CS, CBUF

 Hele 2016

 

STATUSBESKRIVELSE:

I samarbejde med Professionshøjskolen UCC er der planlagt et uddannelsesforløb for alle medarbejdere og ledere i dagtilbud i brugen af L-SAM modellen. Ressourcepædagogerne, PPR medarbejderne, sundhedsplejerskerne samt andre relevante medarbejdere på børneområdet indgår i uddannelsen. Uddannelsesforløbet indeholder et lederforløb, tre fælles oplæg for alle ansatte, træningssessioner i de enkelte medarbejdergrupper i alle dagtilbud samt uddannelse af L-SAM tovholdere. Forløbet er påbegyndt i juni 2016 og vil fortsætte i 2017.

 

 

 15.

Forebyggelse af ensomhed, social arv

Lejre Kommune har et samarbejde med Socialt Udviklingscenter (SUS), Helsingør Kommune og Helsefonden om forebyggelse af ensomhed og negativ social arv. Indsatsen udvikles i tæt samarbejde med frivillige, erhvervsliv, foreninger, mv. Fokuspunktet fortsætter fra 2015.

CD, SUS, børneområdet, frivilligorganisationer, erhvervslivet mv.

 Hele 2016

 

STATUSBESKRIVELSE:

Indsatsen har som formål at alle børn skal føle sig set, hørt og anerkendt som en del af fællesskabet. Der er afholdt kick off-seminar, åbent arbejdende værksted og etableret en Alliancegruppe, som skal være styrende og koordinerende for hele indsatsen. I Alliancegruppen sidder repræsentanter fra Kommunalbestyrelsen, ledere og fagfolk fra børne- og skoleområdet, erhvervsledere, frivillige fra foreninger, SUS og en række unge fra Lejre. Der er formuleret en fælles vision og udpeget fem strategiske indsatsområder, som skal udfoldes  og omsættes til aktiviteter i løbet af efteråret 2016. Der er koblet ekstern forskning fra SFI på indsatsen og der skal etableres en baseline for indsatsen, som løber resten af 2016 og fortsætter indtil medio 2019.

 

 

 

 16.

Økonomisk handleplan på det specialiserede socialområde for børn og for specialundervisningen:

 

Der udarbejdes en handleplan med initiativer så som reduktion i sagstal, reduktioner i priser, mere effektive og produktive foranstaltninger mv.

 

Udvalget for Børn og Ungdom får på deres møde i marts forelagt en samlet handlingsplan for nedbringelse omkostningsniveauet på det specialiserede socialområde for børn og for specialundervisningen.

CBUF og CS

1. kvartal 2016

 

STATUSBESKRIVELSE:

CBUF arbejder efter en adm økonomisk handleplan, der skal nedbringe omkostningsniveauet, samt en genopretnings- og udviklingsplan for børn og ungerådgivningen.

 

Den økonomiske, systematiske opfølgning på bevillinger til specialundervisning er en udfordring, som der skal arbejdes videre med i andet halvår af 2016. Der gennemføres i samarbejde med eksterne konsulenter en økonomisk analyse, som kan føre til nye fordelingsprincipper for ressourcerne til specialundervisning. Desuden udarbejdes beskrivelse af fælles visitationsproces med  tilhørende krav til skoleproces og dokumentation.

 

 

 

 

 17.

Tidlig forebyggende indsats og tilbud: Tidlig forebyggende indsatser og tilbud skal afspejles i tilbudsviften, som er under redigering og udvikling.

 

Der skal udvikles samarbejdsmodel i forhold til tidlig indsats for sårbare gravide. Samarbejdet skal ske med jordmødre i Roskilde og Holbæk, samt CD og CBUF.

 

Samarbejde med forældrenetværket fortsættes i 2016. Netværket skal være aktive medspillere og kritiske venner i udvikling af hjemmesiden.

 

Lokale handleplaner i skoler og dagtilbud, der sikrer opfølgning på overgreb skal implementeres.

CBUF

Offentliggøres på nettet maj 2016

 

Juni 2016

 

Maj – august 2016

 

 

August 2016

 

STATUSBESKRIVELSE:

Tilbudsvifte er redigeret og udviklet.

Koordineringsmodel for tidlig indsats til sårbare gravide og spædbørnsfamilier i Lejre kommune.

Lejre Kommunes børnepolitik har et mål om tidlig indsats overfor udsatte børn og unge. I den forbindelse har CBUF taget initiativ til at lave en tværsektoriel koordineringsmodel mellem CD, CBUF, Jordmødrene i Roskilde og Holbæk og de praktiserende læger i Lejre vedrørende sårbare gravide. Der er i den forbindelse udarbejdet handleguide til medarbejdere, som anviser hvad, der skal gøres når omsorgen svigter eller er truet og samtidig sikre en rettidig, tværfaglig indsats til sårbare gravide. Vejledningen beskriver hvordan de professionelle tilrettelægger samarbejdet på tværs af sektorer, så omsorgen for det ufødte barn og spædbarnet sikres.

Koordineringsmodellen træder i kraft den 1. september 2016.08.01

Samarbejde med forældrenetværket.

Samarbejdet har primært handlet om hjemmeside, introfilm til Frontteam og oplæg på møder i forældrenetværket.

 

 

 

Administrationens vurdering

Det er administrationens vurdering, at der er arbejdet med alle målene i årsplanen og de relevante initiativer er igangsat eller planlagt igangsat.

 

En del af målene omhandler involvering på tværs af organisationen og tæt samarbejde med brugerne. Der har som konsekvens at proces og tidsforbrug typisk øges, hvilket også har kendetegnet 2016.

Handicappolitik

Sagen har ingen særskilte handicappolitiske konsekvenser.

Økonomi og finansiering

Sagen medfører ikke et finansieringsbehov.

Beslutningskompetence

Udvalget for Børn & Ungdom

Bilag

Type Navn
.pdf Bilag 1 - BU - Årsplan 2016
.pdf Bilag 2 - UBU_CS Anlægsbeskrivelse 2016 Bærbare og tablets til skoleelever
.pdf Bilag 3 - UBU_CD Anlægsbeskrivelse 2016_Pulje til bæredygtige børnetilbud

9. BU - Status på kvalitetsudviklingen i CBUF - August 2016

Resumé

Lejre Kommunes revisionsfirma PwC gennemførte i foråret 2016 en kvalitetsundersøgelse af sagerne og sagsbehandlingen på det specialiserede børneområde. Den viste, at selvom der er sket forbedringer siden dannelsen af CBUF den 1. januar 2015, så lever sagsbehandlingen i Børne- og Familierådgivningen i Center for Børn, Unge & Familie (CBUF), ikke op til lovgivningens formelle krav.

På Udvalget for Børn og Ungdoms møde den 7. juni 2016, fremlagde administrationen dels undersøgelsen dels ledelsens tiltag for, at forbedre kvaliteten. Tiltagene skal sikre, den faglige kvalitet er i orden i nye sager, og at der gennemføres opfølgning på, og en relevant ”genopretning”, i allerede eksisterende (gamle) sager inden udgangen af 1. kvartal 2017. 

 

I sagsfremstillingen den 7. juni 2016 præsenterede administrationen ledelsens tiltag under seks temaer:

 

1)    Der tilføres ekstra personaleressourcer

2)    Den faglige ledelse og implementeringskraft styrkes

3)    Systematikken i sagsbehandlingsarbejdet forbedres og IT understøttes

4)    Gamle sager gennemgås efter en struktureret plan

5)    Der sikres et højt informationsniveau til samarbejdspartnere 

6)    Øvrige tiltag

 

Nedenfor gives en status på ledelsens tiltag jf. disse seks temaer.

Indstilling

Koncerndirektionen indstiller:

1.    at efterretningen tages til orientering.

Beslutning Udvalget for Børn & Ungdom den 23-08-2016

Taget til orientering.

 

 

Afbud:

Henning Nielsen (V)

Sagsfremstilling

Status på ledelsens seks tiltag

1. Der tilføres ekstra personaleressourcer

Børne- og ungerådgivningen er nu fuldtallige. Pr. 1. oktober vil der være  ansat 19 sagsbehandlere, hvoraf to af stillingerne er på 20 timer. Der er ydermere ansat en studentermedhjælper på 18 timer. Rekruttering af en administrativ medarbejder samt en social jurist bliver afsluttet inden månedens udgang. Den eksterne konsulentsupport er ligeledes på plads.

Der har ikke været nogen opsigelser eller sygemeldinger hen over sommeren.

 

2. Den faglige ledelse og implementeringskraft styrkes

Styrkelse  og reorganisering  af frontfunktionen
Integrations-sagsbehandleren er blevet knyttet til afdelingens Frontteam. Samarbejdet med SSP er styrket. Dette med henblik på, at reducere antallet af egentlige sager, som frontfunktionens to nøglemedarbejdere løser i dag. 

Fagligt Fokuseret Ledelsesteam (FFL)
Der er udarbejdet en ny og gennemsigtig mødestruktur, som har til formål, at sikre struktur og systematik samt implementeringskraft og har fokus på faglig driftsledelse (herunder sparring til medarbejderne).

Det nye mødeforum, Fagligt Fokuseret Ledelsesteam (FFL), mødes ugentligt og rammesætter og sikrer en fælles retning i ”genopretningssagerne” og i de nye sager, der kommer ind i afdelingen. 

 

Foruden styrkelse af driftsledelsen ved etableringen af det Fagligt Fokuserede Ledelsesteam (FFL) vil mødeforummet ligeledes frigive rum til faglig sparring for rådgiverne.

 

3. Systematikken i sagsbehandlingsarbejdet forbedres og IT understøttes

Integrated Children System (ICS)
Integrated Children System (ICS) vil fremadrettet være det centrale redskab i tilgangen til alle sager. Denne helhedsorienterede metode bliver fundamentet i det Fagligt Fokuserede Ledelsesteam (FFL), i den generelle sags-sparring og på teammøderne.

DUBU
Implementeringen af det fællesoffentlige  it-system DUBU er ligeledes en integreret del af opgavevaretagelsen. Under arbejdet med genopretning af eksisterende sager vil den rette brug af DUBU være i fokus. DUBU superbrugerne holder ligeledes oplæg på personalemøder.

Bærbare computere
Alle rådgiverne har fået udleveret bærbare computer. Dette bl.a. med henblik på at understøtte bedre kvalitet i dokumenteringen af diverse møder med borgerne samt øge fleksibiliteten for rådgiverne. 

 

4. Gamle sager gennemgås efter en struktureret plan
Henover sommeren har alle rådgiverne udfyldt et sagsregistreringsskema, hvor alle sager er blevet registreret med bestemte foruddefinerede nedslagspunkter. Formålet er at øge vidensniveauet om karakteren og omfanget af genopretningen. Denne umiddelbare baseline bliver herefter genstand for den videre sags-genopretning.

 

5. Der sikres et højt informationsniveau til samarbejdspartnere

Fælles møder med interne samarbejdspartnere
Den 9. juni 2016 blev der afholdt det første af fire fælles møder med interne samarbejdspartnere. Der vil blive afholdt yderligere to møder i 2016 (oktober, december) og et møde i 2017 (marts). Møderne har til formål at skabe et bredt samarbejde om vores fælles børn samt give værdifuld input til forbedringsarbejdet herunder en vigtig forventningsafstemning.

Forældre ekspertpanel

Forældre ekspertpanelet vil blive håndteret i regi af offentlige borgermøder a la det møde som blev holdt den 20. juni. Der lægges op til en enkel model, hvor vi giver alle interesserede mulighed for at deltage og hvor de forældre som prioriterer at deltage hver gang kan være gennemgående. På den måde undgås et lukket forum. Der afholdes møder den 5. oktober 2016, 7. december 2016 og 15. marts 2017, og mødeplanen kommunikeres i annonce i Lejre Lokalavis.

 

6. Øvrige tiltag

 

Alle sagsbehandlere (undtagen de ny rekrutterede sagsbehandlere) har nu gennemført en uddannelse i udarbejdelsen af §50 undersøgelser. Der er ligeledes udarbejdet en fremadrettet kompetenceplan, som behandles i styregruppen. Arbejdsgange og procedurer er samlet og gjort lettere tilgængelige for sagsbehandlerne. Der er nu udarbejdet fælles principper for godt socialfagligt arbejde, hvori sagsbehandlerens rolle og forventninger hertil er nedfældet.

 

Ny kvalitetsopfølgning
I begyndelsen af 2. kvartal 2017 vil der blive udarbejdet en ny kvalitetsopfølgning, som vil blive forelagt udvalget.

Administrationens vurdering

Det er administrationens vurdering, at der er gjort et grundigt forarbejde og, at den reelle kvalitetsudvikling kan igangsættes. Stemningen hos rådgiverne vurderes positiv trods udsigt til stor arbejdsmængde og ny rammsætning.

Handicappolitik

Der er ingen direkte handicappolitiske konsekvenser af denne indstilling.

Økonomi og finansiering

Der er ingen særskilt økonomi på denne indstilling.

Beslutningskompetence

Udvalget for Børn & Ungdom

10. BU - Status på uddannelse af pædagogisk assistenter og meritstuderende

Resumé

Den 02-06-2015 blev det besluttet at der skulle afsættes en pulje penge til uddannelse af personale i dagtilbud. Midlerne blev afsat i 2015 og 2016 til at opkvalificere medarbejdere på dagtilbudsområdet, herunder i forbindelse med de daværende omlægninger af dagpleje og vuggestuepladser. 

 

Bevillingen til kompetenceopbygning på dagtilbudsområdet er nu disponeret og brugt for 2016, på at højne det generelle uddannelses niveau i Lejre kommune.

Indstilling

Koncerndirektionen indstiller:

 

 1. at sagen tages til efterretning.

Beslutning Udvalget for Børn & Ungdom den 23-08-2016

Sagen udsat og genoptages på kommende møde.

 

 

Afbud:

Henning Nielsen (V)

Sagsfremstilling

Lejre Kommune har siden 2015 haft 21 personer på enten merit-pædagog eller pædagogisk assistent uddannelsen. I indstillingen fra juni 2015, var der også mulighed for, at nogle medarbejdere kunne komme på SOSU-assistent uddannelsen. Denne mulighed er ikke blevet brugt, da ingen af medarbejderne endte med at udtrykke ønske om det.

 

10 af de 21 personer er medarbejdere i Lejre Kommune, som har ønsket at komme på enten meritpædagog eller assistent uddannelsen. De resterende 11 personer, er pædagogiske assistenter som kommunen har uddannelsesaftaler på. Fordelingen af de 21 personer mellem de to uddannelsestyper er, at 5 personer er afsted på Merit-pædagog uddannelsen og 16 personer er afsted på pædagogisk assistent uddannelsen. I forbindelse med omlægningen af dagpleje og vuggestuepladser valgte flere at tage imod tilbuddet om uddannelse.

 

I indstillingen fra 2015, forventede administrationen, at udgiften for kommunen ville ligge omkring de 55.000 – 60.000 kr. pr. pædagogisk assistent. I indstillingen var der ikke taget højde for, at der er stor forskel på hvad pædagogiske assistenter får i løn under uddannelse. Lønnen for pædagogisk assistenter er afhængig af deres alder samt arbejdsmæssige erfaring. Størstedelen af de medarbejdere som Lejre kommune har haft afsted på pædagogisk assistent uddannelsen er over 25 år og har mere end 2 års erfaring. Derfor er de også berettiget til en højre løn under uddannelse. Dette har medført at den oprindelige plan om at få op til 30 personer afsted på uddannelse ikke har været realistisk. 


I 2017 forventer Lejre Kommune dimensioneringsmæssigt at modtage  det antal pædagogiske assistenter og pædagog studerende som kommunen er forpligtet til. Samtidig fortsætter flere af de eksisterende pædagogiske assistenter deres uddannelse, så der vil realt set være 9 pædagogiske assistenter under uddannelse i Lejre kommunen i 2017. Dertil kommer de fem medarbejdere som er i gang med en merit-pædagog uddannelse, denne færdiggøres i 2018.

Lejre Kommunen vil i 2017 skulle modtage og finde praktikpladser til 23 lønnede pædagogstuderende.

Administrationens vurdering

Lejre Kommune har løftet uddannelses- og kompetenceniveauet for de 21 personer som har været eller er afsted på uddannelse. Derved er bevillingen brugt på at opnå målsætningen om at hæve kompetenceniveauet på dagtilbudsområdet i Lejre Kommune.

 

Handicappolitik

Der er ikke handicappolitiske konsekvenser af denne sag.

Økonomi og finansiering

De økonomiske midler som blev afsat til kompetenceløftet, er blevet brugt.

 

Beslutningskompetence

Udvalget for Børn & Ungdom.

11. BU - Kompetenceprofil for Områdeledere og Pædagogiske ledere i dagtilbud

Resumé

På Udvalget for Børn & Ungdoms møde den 3. november 2015, blev det besluttet at der skulle udarbejdes nye job- og kompetenceprofiler for de ledelsesansvarlige i dagtilbud. Administrationen har i samarbejde med Områdeledere og pædagogiske ledere udarbejdet denne, jf. vedlagte bilag. I sagen fra november stod ligeledes, at der skulle tages stilling til forældreindflydelsen. Dette er i realiteten sket ved indarbejdelse i den nye styrelsesvedtægt for dagtilbud, som blev fremlagt tidligere i 2016.

Indstilling

Koncerndirektionen indstiller:

 1. at sagen tages til efterretning.

Beslutning Udvalget for Børn & Ungdom den 23-08-2016

Taget til efterretning.

 

 

Afbud:

Henning Nielsen (V)

Sagsfremstilling

Kompetence profilerne er blevet drøftet mellem dagtilbudschefen, områdelederne og de pædagogiske ledere.

Profilen afklarer opgave, rolle og kompetencefordelingen mellem områdeledere og pædagogiske ledere, samtidig med at den skaber en rød tråd for arbejdet på børneområdet i Lejre Kommunes institutioner.

 

Kompetence profilen og styrelsesvedtægten, som Kommunalbestyrelsen godkendte den 29. marts 2016, bidrager tilsammen til en bedre ledelsesmæssig kerne i de enkelte børnehuse, som er tæt på børn, forældre, og personalet. 

 

Begrebet afdelingsleder bliver ikke længere brugt i forhold til ledelsesmæssige opgaver i daginstitutionerne i Lejre Kommune. Afdelingsledere var der kun i de børnehuse hvor fælleslederne også var daglige pædagogiske ledere, og denne dobbeltrolle er faldet væk med den nye områdestruktur. Udover Områdeledere og Daglige Pædagogiske Ledere er der pædagoger med særlige funktioner, samt andet basispersonale. 

Administrationens vurdering

Administrationens vurdering er, at kompetence profilen er med til at sikre en entydig ledelsesstreng og klar opgavefordeling mellem områdeledere og daglige pædagogisk ledere. Kompetenceprofilen bidrager også til at skabe et tættere samarbejde mellem de enkelte børnehuse, deres personale, børn og forældre.

Handicappolitik

Der er ikke handicappolitiske konsekvenser af denne sag.

Beslutningskompetence

Udvalget for Børn & Ungdom.

Bilag

Type Navn
.pdf Bilag 1 - Kompetence profiler for områdeledere og pædagogiske ledere - Lejre Kommu...

12. BU – Midtvejsstatus – midler fra puljen Pædagogisk Personale i Dagtilbud

Resumé

Primo 2015 ansøgte Lejre Kommune om del i Puljen ”Pædagogisk personale i Dagtilbud” under Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold. Der blev bevilliget midler i 2015 og 2016 ca. 1. mio. kr. pr. år, og der blev givet betalingstilsagn medio 2015. UBU besluttede i oktober 2015 bl.a. at der medio 2016 skulle fremlægges en midtvejsstatus på effekten af de fordelte midler med henblik på en politisk beslutning om, hvorvidt man vil ændre fordelingskonceptet fremadrettet eller fastholde det i samme form som i 2015.

Indstilling

Koncerndirektionen indstiller:

 

 1. at Udvalget for Børn og Ungdom beslutter at fastholde 2015-fordelingen af midler som besluttet for 2015, dog justeret i henhold til ny områdestruktur.

Beslutning Udvalget for Børn & Ungdom den 23-08-2016

Indstillingen tiltrådt.

 

 

Afbud:

Henning Nielsen (V)

Sagsfremstilling

UBU besluttede i oktober 2015 bl.a., at der medio 2016 skulle fremlægges en midtvejsstatus på anvendelsen af midlerne fra Pulje til pædagogisk personale i dagtilbud. Størstedelen af midlerne fordeles direkte ud til institutionerne efter antal indmeldte børn, til flere personaletimer, mens en mindre del af midlerne anvendes til at frikøbe pædagoger med tværgående pædagogiske kompetencer til det faglige udviklingsnetværk, der kan komme flere enheder til gode på en gang. Denne sag beskriver en midtvejsstatus og begrunder forslaget om fastholdelse af den allerede besluttede fordeling, fremadrettet.

 


Opstart og fokusområder i det Faglige udviklingsnetværk

Arbejdet i det Faglige udviklingsnetværk, også kaldet FUN, tager udgangspunkt i de lovpligtige pædagogiske læreplaner. Det Faglige udviklingsnetværk består af pædagoger med særlige kompetencer inden for den sproglige udvikling, den motoriske udvikling og måltidet set i et pædagogisk perspektiv. FUN pædagogerne arbejder med at understøtte, styrke og kvalificere den pædagogiske praksis i de enkelte dagtilbud; dagplejen, vuggestuer og børnehaver. Det Faglige udviklingsnetværk skal i samarbejde med dagtilbuddene være med til at understøtte forskellige indsatser på tværs af eksisterende praksis og fokusområder.

 

Hvad vil vi opnå
-At arbejdet med det Faglige udviklingsnetværk bidrager til et kvalitetsløft og styrkelse af eksisterende pædagogisk praksis.

-Understøtte og facilitere en kultur hvor der arbejdes med mål, refleksion og evaluering på dagtilbudsområdet.

-At personalet på dagtilbudsområdet får input både teoretisk og praktisk til at arbejde med temaerne i de pædagogiske læreplaner med udgangspunkt i det enkelte dagtilbuds børnegruppe og årshjul.

-Samle pædagogiske udviklingsressourcer på tværs af enhederne og derved understøtte en mere ensartet pædagogisk udvikling uanset område og institutions størrelse.

 

Hvad er igangsat
Rammerne for og samarbejdet mellem det Faglige udviklingsnetværk og dagplejen samt daginstitutionerne blev igangsat fra primo 2016 og hen over foråret. FUN pædagogerne kommer i alle dagtilbud en gang om måneden. Samarbejdet mellem dagtilbuddets tovholder og Fun pædagogen tager afsæt og udgangspunkt i dagtilbuddets børnegruppe, struktur og årshjul. Sammen udarbejder dagtilbuddets tovholder og FUN pædagogen mål for de pædagogiske aktiviteter inden for de enkelte fagområder. Der udvikles således nu pædagogisk praksis konkrete og direkte, på tværs af de enkelte dagtilbud. 

Arbejdet omkring den sproglige udvikling har bl.a. taget udgangspunkt i gennemførelse af sprogvurderinger og indsigt i, hvordan de kan bruges fremadrettet, hvilke mål skal der sættes for det enkelte barn og hele børnegruppen. Tovholderne i dagtilbuddet bliver vejledt i gruppedannelse, materialevalg og udførelse af den sprogstimulerende aktivitet for at styrke barnets kommunikative kompetencer herunder det produktive talesprog, receptive talesprog og lydlig opmærksomhed.

 

Arbejdet omkring den motoriske udvikling har bl.a. taget udgangspunkt i at lære at lave en motoriskscreening. Den motoriske screening er udgangspunktet for den efterfølgende målrettede sansemotoriske stimulering. Der er sparring omkring den fysiske indretning på stuen og legepladsen, så den stimulerer alle børn i deres motoriske udvikling.

 

Arbejdet omkring måltidet tager udgangspunkt i kulturen omkring måltidet, hvordan samtales der ved bordet, og hvordan børnene er med i arbejdsprocessen omkring måltidet. Målene er bl.a. at styrke børnenes fællesskabsfølelse, samarbejdsevne og udfordre barnets og børnenes sanser.

 

Hvad har vi opnået

Det Faglige udviklingsnetværk er stadig i sin spæde start, men vi har opnået en større bevidsthed hos det pædagogiske personale omkring mål og strukturer for pædagogiske aktiviteter. Der er en interesse for at tilegne sig ny teori for faget og videreføre den i praksis. Generelt er det pædagogiske personale glade for at kunne drøfte og sparre omkring bekymringsbørn og hvordan, der kan arbejdes for at styrke de udfordringer, det enkelte barn har. Arbejdet med den pædagogiske udvikling foregår nu i et konkret samarbejde på tværs af dagtilbuddene.


Den foreløbige tilbagemelding fra personalet er at de profiterer af samarbejdet med FUN pædagogerne som bidrager til en fokuseret tilrettelæggelse af de pædagogiske forløb. Personalet har fået større indsigt i børnegruppens udviklingspotentialer baseret på pædagogiske vurderinger. Eksempelvis at en sprogvurdering er med til at nuancere og indkredse udfordringer og kompetencer.

Det er for tidligt at konkretisere hvilken effekt indsatsen har haft i forhold til børnenes individuelle udvikling og læring.

Administrationens vurdering

Størstedelen af midlerne går – og bør fortsat gå – til personaletimer som et led i traditionel understøttelse af kerneopgaven, med lokal prioritering i den enkelte institution. En mindre del af midlerne understøtter kerneopgaven gennem Fagligt udviklingsnetværk, som er kommet godt i gang.

 

Det anbefales således, at fordelingen af ressourcer som besluttet for 2015 også anvendes fremadrettet til fordeling af midler for 2016 og fremefter, fordelingen dog justeret i henhold til ny områdestruktur

Handicappolitik

Intet

Økonomi og finansiering

Der er for 2016 i alt 1.100.502 kr. til rådighed. Midlerne fordeles som i 2015, med korrektion for ændringer i områdestrukturen. Midlerne er lagt permanent ind i den kommunale økonomi for 2017 og frem.

Beslutningskompetence

Udvalget for Børn & Ungdom

Bilag

Type Navn
.pdf Bilag 1 - Tildeling af midler på baggrund af børnetal - 2016

13. SSÆ - Godkendelse af Social Rammeaftale 2017

Resumé

De 17 kommunalbestyrelser i Region Sjælland og Regionsrådet skal årligt senest 15. oktober 2016 indgå en rammeaftale på det specialiserede social- og undervisningsområde. Aftalen gælder for 2017.

 

Rammeaftalen består af to dele – en udviklingsstrategi (kapacitetsbehov, faglig udvikling og fokusområder) og en styringsaftale (kapacitets- og økonomistyringsdel).

 

KKR Sjælland har behandlet rammeaftalen på sit møde den 13. juni 2016 og anbefaler rammeaftalen til tiltrædelse i kommunalbestyrelserne og regionsrådet.

 

I denne sag skal udvalgene for Social, Sundhed & Ældre, Job & Arbejdsmarked og Børn & Ungdom samt Kommunalbestyrelsen godkende ”Rammeaftale 2017 – det specialiserede social- og undervisningsområde”.

Indstilling

Koncerndirektionen indstiller:

 1. at ”Rammeaftale 2017 – det specialiserede social- og undervisningsområde” godkendes.

Beslutning Udvalget for Børn & Ungdom den 23-08-2016

Indstillingen anbefales.

 

 

Afbud:

Henning Nielsen (V)

Beslutning Udvalget for Job & Arbejdsmarked den 22-08-2016

Indstillingen anbefales.

Beslutning Udvalget for Social, Sundhed & Ældre den 22-08-2016

Indstillingen anbefales.

Sagsfremstilling

De 17 kommunalbestyrelser i Region Sjælland og Regionsrådet skal årligt senest 15. oktober 2016 indgå en rammeaftale på det specialiserede social- og undervisningsområde.

 

Rammeaftalen består af to dele – en udviklingsstrategi (kapacitetsbehov, faglig udvikling og fokusområder) og en styringsaftale (kapacitets- og økonomistyringsdel). Rammeaftalen og et resumé er vedlagt som bilag. Endvidere henvises der til bilaget med tilbudsoversigten, hvoraf det fremgår, hvilke kommunale og private tilbud, der indgår i rammeaftalen fra Lejre Kommune.

 

Udviklingsstrategien

Udviklingsstrategien skal have fokus på den faglige udvikling i de omfattede tilbud samt behov for oprettelse af nye pladser og tilbud samt fokusområder. Der skal indgå et samlet skøn for behov for regulering i antallet af tilbud samt områder, der skal arbejdes med i det pågældende år.

 

Kapacitetsbehov

Det generelle billede i forhold til kommunernes tilbagemeldinger er, at der på kapacitetssiden overordnet opleves balance mellem udbud og efterspørgsel, og kommunerne oplever sammenhæng mellem behov og udbudte tilbud, men at der er områder og målgrupper, som man bør være opmærksom på.

 

I forhold til kommunernes forventninger til ændringer i efterspørgsel og udbud er billedet, at der inden for børne- og ungeområdet efterspørges flere plejefamilier, inden for voksenhandicapområdet forventes flere senhjerne-skadede borgere og et ønske om flere § 107 tilbud, mens der på herberg/forsorgshjemsområdet forventes mangel på pladser.

 

Følgende initiativer er igangsat:

 • Socialtilsynet er inviteret til samarbejde om rekruttering af plejefamilier
 • Der gennemføres en spørgeskemaundersøgelse om behovet for pladser på hjerneskadeområdet i 2016
 • Hjemløshed/socialt udsatte er fokusområde i 2017, men forventes pga. tilbagemeldingerne startet i 2016.

 

Spørgsmålet om kapacitet, efterspørgsel og udviklingstendenser på de lands- og landsdelsdækkende tilbud og sikrede afdelinger koordineres på tværs af de fem rammeaftaler og indgår med en fælles tekst i de fem udviklingsstrategier.

 

Fokusområder

Med udviklingsstrategien aftales fokusområder, som kommunerne arbejder med i det pågældende år. Udvalgsmedlemmer og direktører fra de 17 kommuner og Region Sjælland var i april 2016 samlet til et temamøde, hvor fokusområder 2017 blev drøftet. Brugerrepræsentanterne fra det regionale dialogforum var ligeledes repræsenteret.

 

Udover en evt. central udmelding fra Socialstyrelsen den 1. november 2016, som man ville skulle arbejde med i 2017, drøftede man andre mulige fokusområder.

 

Der var opbakning til, at følgende er fokusområder i 2017:

 • Evt. central udmelding fra Socialstyrelsen den 1. november 2016
 • Kommunikationsområdet – fortsat fra 2016
 • Økonomi – fortsat fra 2016
 • Hjemløshed/socialt udsatte - ny
 • Psykiatriområdet - Bedre kvalitet i støtten til borgere i grænseområdet mellem psykiatri-, socialpsykiatrisk- og misbrugsområdet og som har voldelig risikoadfærd- ny
 • Proces for fornyet politisk grundlag for rammeaftale 2018 - ny

 

 

Styringsaftalen

Styringsaftalen lægger rammerne for kapacitets- og prisudviklingen samt takster og principper for omkostningsberegning og betalingsmodeller. Som udgangspunkt er tilbud inden for de relevante lovparagraffer, der anvendes af flere kommuner omfattet af styringsaftalen. Det samme gælder regionale tilbud.

 

Alle takster for institutioner omfattet af styringsaftalen beregnes efter samme principper. Principperne er: Mindst mulig administration, færrest mulige takster, færrest mulige tillægsydelser.

 

Jf. rammeaftalebekendtgørelsen skal kommuner og region i forbindelse med udviklingsstrategien og styringsaftalen drøfte socialtilsyn og børnehus. I rammeaftalen indgår således en kort status for begge.

 

Socialstyrelsen har pr. 1. november 2015 udsendt en central udmelding om borgere med svære spiseforstyrrelser som afrapporteres og behandles som en del af rammeaftale 2017. Afrapporteringen indgår i rammeaftale 2017 som bilag.

 

Afsnittet om Grønland og Færøerne er revideret, så det opdateret beskriver de forpligtigelser, Region Sjælland har i den gældende bekendtgørelse. Der er rettet henvendelse til Social- og Indenrigsministeriet med henstilling om, at give mulighed for at opfylde forsyningsforpligtigelsen med botilbud efter § 107 i Serviceloven og boliger efter Almenboligloven med hjælp og støtte efter §§ 83 og 85 og ikke kun med § 108 tilbud som nævnt i bekendtgørelsen.

 

I styringsaftalen indgår efter forslag fra Slagelse Kommune, at tællemetoden for aflastningsdøgn ved ophold på aflastningstilbud ændres til ”hoteldøgn” dvs. fra kl. 12:00 til 12:00 næste dag. Formålet med ændringen er, at dette vil skabe mere gennemsigtighed for borgeren. Ændringen gælder fra 1. januar 2017.

 

I lighed med styringsaftale 2016 indgår en taskforceprocedure for lukningstruede tilbud; dvs. en procedure for, hvordan man samler op, hvis der opstår problemer i forhold til specialiserede tilbud som er bevaringsværdige.

 

I lighed med styringsaftale 2014, 2015 og 2016 indgår standardkontrakter for børneområdet og for voksenområdet som bilag til styringsaftalen for 2017.

 

K17 har drøftet sagen på møde ultimo maj 2016 og anbefaler indstillingen til KKR Sjælland.

 

Dialogforum med deltagelse af repræsentanter fra DH har ligeledes drøftet udkast til rammeaftale. Brugerrepræsentanterne pegede i den forbindelse på, at det særligt i forhold til tilbud på kommunikationsområdet er vigtigt at have fokus på, at de nødvendige specialiserede kompetencer/tilbud er til stede.

 

KKR Sjælland har behandlet rammeaftalen på sit møde den 13. juni 2016 og anbefaler rammeaftalen til tiltrædelse i kommunalbestyrelserne og regionsrådet.

Udtalelser

Handicaprådet har haft den social rammeaftale for det specialiserede social- og undervisningsområde i høring.

 

Handicaprådet udtaler: ”Rådet har forståelse for kommunernes behov for styringsredskaber, men Handicaprådet ønsker, at de menneskelige værdier tillægges større prioritet i forhold til de økonomiske.” Se bilag.

Administrationens vurdering

De fokusområder, der fremgår af aftalen er områder, der er genkendelige i Center for Job og Social, bl.a. Senhjerneskadeområdet og dobbeltdiagnoser. Som udgangspunkt er der en rimelig kapacitet på området for Center for Job og Social. Center for Job og Social benytter dog også tilbud uden for rammeaftalerne både ift. botilbud § 107/108 og dagtilbud.

 

CBUF støtter tiltaget vedrørende: ”Socialtilsynet er inviteret til samarbejde om rekruttering af plejefamilier

 

Høringssvaret fra Handicaprådet giver ikke anledning til ændringer.

Handicappolitik

Rammeaftalen for det specialiserede socialområde vedrører faglig udvikling, styring og

koordinering af kommunale og regionale tilbud, til borgere med væsentlige fysiske og psykiske funktionsnedsættelser. Formålet med rammeaftalen er, at sikre et udbud af

tilbud på det specialiserede socialområde, der i kvalitet og indhold modsvarer behov og

efterspørgsel, på området.

Økonomi og finansiering

Rammeaftalen giver ikke anledning til bemærkninger vedrørende økonomi. Udgifterne på social- og undervisningsområdet finansieres inden for de enkelte fagudvalgs budgetrammer.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

Bilag

Type Navn
.pdf Bilag 1 - Bilag til rammeaftale
.pdf Bilag 2 - Bilag til takstaftale
.pdf Bilag 3 - Bilag vedr
.pdf Bilag 4 - Tilbudsoversigt til rammeaftale. Lejre Kommune
.pdf Bilag 5 - Høringssvar HCR Social Rammeaftale 2017

14. ØU - Forventet Regnskab 2016-2, 1.behandling

Resumé

I henhold til den fastlagte budgetopfølgningsproces forelægger administrationen her Forventet Regnskab 2016-2. Budgetopfølgningen viser, at der i 2016 forventes budgetoverholdelse for Lejre Kommunes samlede driftsbudget. Det samlede driftsresultat dækker over merforbrug på nogle områder og mindreforbrug på andre områder. Forventet regnskab 2 viser – ligesom tidligere forventede regnskaber for 2016 – at der særligt er pres på de specialiserede socialområder, ældreområdet og dagtilbudsområdet.

 

På anlægsområdet forventes overførte midler fra 2015 at blive brugt i 2016, således at de samlede anlægsudgifter bliver i størrelsesordenen 155 mio. kr. Anvendelsen af de overførte anlægsmidler i 2016 medfører et ikke uvæsentligt pres på kommunens likviditet. Det samlede kassetræk i 2016 skønnes at blive godt 35 mio. kr.

 

I forlængelse af Forventet Regnskab 2016-1 blev der på junimøderækken forelagt og besluttet udgiftsreducerende tiltag i budget 2016 på i alt 4 mio. kr. på driften og 18,5 mio. kr. på anlægsområdet for at bidrage til at sikre budgetoverholdelsen på driftssiden og forbedre kommunens likviditet. Koncerndirektionen vurderer på baggrund af indmeldingerne i Forventet Regnskab 2, at der fortsat er behov for stram økonomistyring i hele Lejre Kommune, men at der ikke er behov for yderligere udgiftsreducerende tiltag.

 

Der er i forventet Regnskab 2 indarbejdet, at der sker omplacering af budget fra bevillingerne til energi og ejendomsvedligeholdelse til bevilling, der skal finansiere tilskud til Skytteforeningen i Lejre, så klubben holdes skadesløs i forbindelse med salg af Lageret.

Indstilling

Koncerndirektionen indstiller:

 1. at Forventet Regnskab 2016-2 tages til efterretning og videresendes til behandling i fagudvalgene med henblik på afsluttende behandling i Kommunalbestyrelsen den 29. August 2016 med følgende indstillinger:

a)    at Forventet Regnskab 2016-2 godkendes,

b)    at administrative budgetkorrektioner (omplaceringer) jf. bilag 2 godkendes, herunder at der sker omplacering af midler til finansiering af tilskud til Skytteklubben

c)    at der gives en kassefinansieret tillægsbevilling på 0,4 mio. kr. til at afholde engangsudgift til feriepengeforpligtelse i forbindelse med Vestsjællands Brandvæsen (jf. ØU-beslutning den 21. juni 2016).  

Beslutning Udvalget for Børn & Ungdom den 23-08-2016

Indstillingerne anbefales med den ændring i ad 1 at den afsluttende behandling i Kommunalbestyrelsen er den 12. september.

 

 

Afbud:

Henning Nielsen(V)

Beslutning Udvalget for Teknik & Miljø den 23-08-2016

Indstillingen anbefales.

Beslutning Udvalget for Erhverv & Turisme den 22-08-2016

Indstillingerne anbefales.

Beslutning Udvalget for Job & Arbejdsmarked den 22-08-2016

Indstillingerne anbefales for så vidt angår udvalgets budgetrammer.

Beslutning Udvalget for Social, Sundhed & Ældre den 22-08-2016

Indstillingerne anbefales for så vidt angår udvalgets budgetrammer.

Beslutning Udvalget for Kultur & Fritid den 22-08-2016

Indstillingerne anbefales.

 

Udvalget for Kultur & Fritid ønsker endvidere, at der findes finansiering til restomkostningerne til skytteforeningen på 30.438 kr. således, at pulje til øvrige kulturelle aktiviteter ikke belastes.

Beslutning Økonomiudvalget den 18-08-2016

Indstillingerne anbefales med den ændring i ad 1 at den afsluttende behandling i Kommunalbestyrelsen er den 12. september.

 

Afbud:

Lena Holm Jensen (V)

Sagsfremstilling

Indledning

Forventet Regnskab 2016-2 (FR2) udtrykker forventningerne til Lejre Kommunes årsregnskab for 2016. Formålet med budgetopfølgningen er at gøre status på de økonomiske resultater og derved give den politiske og administrative organisation et overblik over udviklingen i økonomien.

 

FR-2 omfatter alle kommunens udgiftstyper, såvel drifts- og anlægsudgifter samt indtægter, renter og lån, herunder midtvejsreguleringer af tilskud og udligning, som følger af Økonomiaftalen 2017. 

 

FR2 danner grundlag for Halvårsregnskabet, som skal forelægges Kommunalbestyrelsen som særskilt sag og indsendes til Social- og Indenrigsministeriet inden den 1. september 2016. Halvårsregnskabet forelægges Økonomiudvalget på dette møde den 18. august og Kommunalbestyrelsen den 29. august.

 

Baggrund

De to tidligere forventede regnskaber for 2016, FR-0 og FR-1, pegede på, at Lejre Kommunes budget for 2016 er udfordret, og der er på den baggrund taget en række tiltag for at forbedre økonomien i 2016.

 

FR-0, der blev fremlagt i februar, viste et betydeligt merforbrug, og i FR-0 fremlagde Koncerndirektionen derfor en række tiltag for at sikre budgetoverholdelse i 2016 og frem. Tiltagene inkluderede bl.a. en ny økonomistyringspraksis med månedlig budgetopfølgning på alle områder, iværksættelse af udgiftsstop og suspendering af de almindelige overførselsregler (jf. sagen ”Forventet Regnskab 2016-0”, februar 2016). Tiltagene, der blev besluttet i FR-0, er gennemført og vil blive fastholdt resten af året.

 

FR-1, der blev fremlagt i maj, viste et fortsat forventet merforbrug, og i forlængelse af FR-1 fremlagde Koncerndirektionen derfor på juni-møderne forslag til udgiftsreducerende tiltag. Tiltagene skulle bidrage til dels at sikre budgetoverholdelse på driftssiden dels forbedre kommunens likviditet. På møde den 27. juni 2016 besluttede Kommunalbestyrelsen at reducere driftsbudgettet med samlet set 4,0 mio. kr. og anlægsbudgettet med 18,5 mio. kr.    

 

FR-2, der forelægges her, bygger på resultatet af alle fagcentres arbejde med at sikre budgetoverholdelse henholdsvis identificere mulige mindreforbrug. Det er således vigtigt at understrege, at den samlede budgetoverholdelse i 2016, som skønnes i FR-2, er under forudsætning af, at der sker en fortsat opbremsning og prioritering på områderne.

 

Proces

Vurderingerne i FR-2 er foretaget med udgangspunkt i udgiftsudviklingen siden budgetvedtagelsen i oktober 2015 samt forventningerne til de resterende to kvartaler.

 

Indmeldingerne til FR-1 er sket inden for rammerne af den ny budgetopfølgningspraksis, der er indført fra februar 2016. Den ny opfølgningspraksis indebærer, at der sker et månedligt økonomitjek af hver enkelt bevilling, og at der forud for forventet regnskab desuden følges op på både politikområde og udvalgsniveau med de relevante centerchefer, direktører og økonomikonsulenter fra Koncernøkonomi & Analyse. 

 

Resultat

Forventninger til årsresultatet fremgår af tabel 1, nedenfor.

 

Tabel 1: Resultat for Lejre Kommune pr. 30-06-2016 og forventninger til årsresultatet

Resultatopgørelse (mio. kr.)

Fv. regnskab (a)

Oprindeligt budget
(b)

Korrigeret budget
( C)

FV. Regnskabs-afvigelse i forhold til:

 

 

 

 

Opr. Budget (d)

Kor. Budget (e )

A) Driftsindtægter

 

 

 

 

 

Skat/tilskud udligning

-1.552,8

-1.553,8

-1.553,8

1,1

1,1

 

 

 

 

 

 


B) Nettodriftsudgifter

1.448,9

1.447,7

1.449,3

1,1

-0,5

Økonomiudvalg

161,8

159,0

174,9

2,8

-13,1

Politisk organisation

6,3

6,5

6,5

-0,2

-0,2

Administrativ organisation

144,5

144,7

146,7

-0,2

-2,2

Udlejning m.v.

-18,1

-19,4

-20,8

1,3

2,8

Lejre Brandvæsen

6,4

3,9

5,9

2,5

0,5

It og kommunikation

21,9

22,8

21,9

-0,8

0,0

Forsikringer og vikarpuljer

11,5

15,2

14,5

-3,7

-3,0

Gebyrer

-1,0

-2,1

-2,1

1,1

1,1

Puljer til sparemål

-9,8

-12,6

2,3

2,8

-12,1

Udvalget For Kultur Og Fritid

31,2

31,6

31,7

-0,4

-0,5

Kultur & Fritid

31,2

31,6

31,7

-0,4

-0,5

Udvalget For Børn Og Ungdom

466,2

455,2

456,0

10,9

10,2

Skoletilbud

276,1

278,5

281,2

-2,4

-5,1

Børn, Unge Og Familie

93,9

90,9

88,8

2,9

5,0

Dagtilbud

96,3

85,8

86,0

10,4

10,3

Udvalget for Teknik og Miljø

102,3

112,1

111,7

-9,8

-9,5

Byg & Miljø

5,0

3,5

5,0

1,5

0,0

Veje & Trafik

55,7

64,4

63,0

-8,7

-7,3

Forsyningsvirksomhed

2,1

2,8

3,1

-0,7

-1,0

Ejendomsdrift

39,5

41,4

40,7

-1,9

-1,2

Udvalget for Job og Arbejdsmarked

163,5

161,4

159,8

2,1

3,7

Jobcenter

163,5

161,4

159,8

2,1

3,7

Udvalget For Social, Sundhed Og Ældre

522,2

526,9

513,5

-4,7

8,7

Velfærd & Omsorg

315,1

322,3

309,9

-7,2

5,2

Sociale tilbud

123,9

115,9

114,9

8,0

9,0

Diverse ydelser mv.

83,1

88,6

88,6

-5,5

-5,5

Udvalget For Erhverv & Turisme

1,7

1,6

1,7

0,1

0,0

Erhverv & Turisme

1,7

1,6

1,7

0,1

0,0

 

 

 

 

 

 

C) Anlæg

 

 

 

 

 

Anlægsudgifter

105,5

68,5

105,5

37,0

0,0

Ekstraordinær anlæg (Vejbelysning og Hvalsø ældreboliger S/I

50,2

0,0

50,2

50,2

0,0

 

 

 

 

 

 

D) Optagne lån

-68,4

-8,1

-68,4

-60,3

0,0

E) Renter

10,4

10,4

10,4

0,0

0,0

F) Afdrag på lån

26,9

24,7

26,9

2,2

0,0

G) Balanceforskydninger

14,9

7,9

14,9

7,0

0,0

Udgifter i alt

1.588,4

1.551,2

1.588,9

37,2

-0,5

 

 

 

 

 

 

LIKVIDITETUNDERSKUD (+)
LIKVIDITETOVERSKUD (-)

35,6

-2,7

35,1

38,3

0,6

 

 

A) Indtægter

Der forventes en samlet mindreindtægt på 1,1 mio. kr., som dækker dels et øget statsligt tilskud på 0,7 mio. kr. i forbindelse med skattenedsættelse i 2016 og en merindtægt vedr. integrationstilskud på 1,7 mio. kr., dels mindreindtægter på 3,4 mio. kr. i forbindelse med midtvejsreguleringen 2016.

 

Der er i Økonomiaftalen for 2016 afsat en statslig pulje til delvis finansiering af provenutabet ved en skattenedsættelse. Tilskuddet kan højst udgøre 75% af provenutabet i 2016, 50% i 2017 og 2018 samt 25% i 2019. I 2016 er der budgetlagt med tilskud på 50 pct. af provenutabet. Den endelige udmelding fra ministeriet er netop kommet, og det medfører en merindtægt på 0,7 mio. kr.

 

Samtidig medfører topartsaftalen mellem Regeringen og KL, at integrationstilskuddet til kommunerne forhøjes i 2016, hvilket betyder en merindtægt for Lejre kommune på 1,7 mio. kr. 

 

I modsat retning trækker midtvejsreguleringen, som betyder en samlet mindreindtægt på 3,4 mio. kr. En nærmere beskrivelse af midtvejsreguleringen og de enkelte poster, der er omfattet heraf, fremgår af bilag 1 til denne mødesag.

 

B) Drift

Driftsvirksomheden viser et lille forventet mindreforbrug på 0,5 mio. kr. i forhold til korrigeret budget (ekskl. overførte merforbrug fra 2015).

  

De væsentligste udfordringer i forhold til at overholde det afsatte budget er fortsat inden for det specialiserede socialområde, Velfærd & Omsorg samt dagtilbudsområdet, ligesom det blev skønnet i FR-0 og FR-1.

 

dagtilbudsområdet skønnes udfordringen i FR-2 at være 10,3 mio. kr. Til FR-1 blev der udarbejdet budgetanalyse af området (jf. rapport udarbejdet af reflexio, vedlagt FR-1-sagen), og her var forventningen et merforbrug på 9,3 mio. kr.

 

Ændringerne fra FR-1 til FR-2 dækker over afvigelser i både op- og nedadgående retning på en række forskellige poster. Afvigelserne er nærmere beskrevet i bilag 1. Hovedforklaringerne på ændringen er, at børnetallet ved FR-2 forventes at være lidt lavere end ved FR-1 (men højere end ved budgetlægningen), hvilket betyder ændringer for både udgifter og indtægter på dagtilbudsområdet. Dertil kommer, at administrationens videre arbejde med området har vist, at der i FR-1 fejlagtigt var medtaget indtægter vedr. forældrebetaling for børn fra andre kommuner, der bliver passet i Lejre Kommune, samt at der ikke er afsat tilstrækkelig budget til de faktiske lederudgifter, der er på området i 2016.    

 

I forhold til Velfærd & Omsorg forventes et merforbrug på 5,2 mio. kr. Merforbruget kan relateres til bestillerfunktionen, hvor der aktuelt bliver visiteret flere timer end forudsat ved budgetlægningen (1,7 mio. kr.). Derudover er der et merforbrug i forhold til mellemkommunal afregning for plejehjemspladser, hvor der har været en tilgang af meget dyre borgere (3 mio. kr.) og endelig forventer hjemmeplejen et merforbrug (0,5 mio. kr.) som følge af bl.a. stigende vikarudgifter.

 

det specialiserede voksen- og børneområde forventes der et samlet merforbrug på 14,0 mio. kr., fordelt på 5 mio. kr. på børneområdet og 9 mio. kr. på voksenområdet.  Det forventede merforbrug er baseret på nuværende disponeringer samt en prognose i forhold til tilgang/afgang, og der er ligeledes indregnet de omkostningsreducerende tiltag, som administrationen har beskrevet i handleplan forelagt Udvalget for Social, Sundhed & Ældre den 7. marts 2016. På børneområdet er medtaget en forventet udgift på 1 mio. kr., som dækker krav fra Allerød Kommune om betaling af udgifter til 3 børn, som er bosiddende i Allerød Kommune, men hvor Lejre Kommune er betalingskommune. Lejre Kommune har anket sagen, men forventer, at kommunen vil blive opkrævet betaling for de seneste 12 måneder svarende til ca. 1 mio. kr. Hvorvidt betalingen falder i 2016 eller 2017 er pt. uvist. 

 

Modsat de ovenfor nævnte områder er der også afdækket en række områder, hvor der forventes mindreforbrug i 2016. 

 

De væsentligste mindreforbrug vedrører:

 

a)    Skoleområdet (-5,1 mio. kr.)

b)    Kollektiv trafik (-5,7 mio. kr.)

c)    Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsområdet (-9,0 mio. kr.)

d)    Midler til videreførelse af indsatser på ældreområdet (-4,0 mio. kr.)

e)    Grundtilskud til flygtningeområdet, merindtægt (-4,5 mio. kr.)

 

Mindreforbrugene bidrager alle til, at der kan opnås budgetoverholdelse for Lejre kommunes samlede driftsbudget i 2016 i forhold til det korrigerede budget.

 

C) Anlæg

De samlede anlægsudgifter forventes i 2016 at udgøre 155,7 mio. kr. i 2016.

 

Heraf vedrører 105,5 mio. kr. gennemførte anlægsprojekter, hvilket er 37 mio. kr. mere end forudsat i det oprindelige budget. Lejre Kommune har i flere år skubbet en ”anlægspukkel” foran sig, forstået som at budgetterede anlægsprojekter ikke er blevet gennemført i budgetåret, men er overført til næstkommende år. I 2016 er der sket en væsentlig oprydning af anlægsprojekterne. Nogle projekter er således besluttet lukket (jf. overførselssagen 2015-2016 og sagen om udgiftsreducerende tiltag), mens andre, mindre projekter er slået sammen. Resultatet er et mere overskueligt og realistisk anlægsprogram. Der er således taget stilling til de enkelte anlægsprojekter, og det er i FR-2 forudsat, at de tilbageværende projekter vil blive gennemført i 2016. Realistisk set må det dog forventes, at der i mindre omfang vil blive tale om også at overføre uforbrugte anlægsmidler fra 2016 til 2017.

 

Derudover tilbagekøbes vejbelysning fra DONG samt Hvalsø ældreboliger S/I for i alt 50,2 mio. kr. i 2016. Businesscasen for vejbelysning, som lå til grund for Kommunalbestyrelsens beslutning om et tilbagekøb, viser, at tilbagekøbet er en god investering, der er tjent hjem ved varige besparelser på driften efter godt 7 år.

 

H) Finansiering

Med de omtalte forudsætninger for udgiftsudviklingen i 2016 vil der være et forventet likviditetsunderskud (kassetræk) på godt 35 mio. kr. Det vedtagne budget 2016 forudsatte en likviditetsopbygning på 2,7 mio. kr., og der er således tale om en forværring i størrelsesorden knap 38 mio. kr.

 

Forværringen af likviditeten skyldes hovedsageligt ekstraordinære investeringer sket i 2016 i forbindelse med tilbagekøb af vejbelysning fra DONG og anlægsoverførsel fra 2015 til 2016. I modsat retning trækker lånoptagelse vedr. 2015 og salg af storparcel.

Administrationens vurdering

På baggrund af resultatet i FR-2 er det Koncerndirektionens opfattelse, at der ikke skal iværksættes yderligere udgiftsreducerende tiltag. Fokus skal være på at nå i mål med et tilfredsstillende regnskabsresultat, herunder de indmeldte mindreforbrug på de pågældende områder gennem en fastholdelse af udgiftsstoppet og en stram økonomistyring. I det omfang de frigjorte budgetmidler på henholdsvis drifts- og anlægssiden ikke bliver anvendt i forbindelse med yderligere økonomiske udfordringer i de kommende budgetopfølgninger, vil de kunne bidrage positivt til likviditetsudviklingen, således at det nuværende forventede likviditetstræk i 2016 på ca. 35 mio. kr. vil kunne blive nedbragt.

Handicappolitik

Sagen indeholder ingen handicappolitiske perspektiver.

Økonomi og finansiering

Likviditet

Som det fremgår af sagsfremstillingen, vil de nuværende forudsætninger for 2016 betyde, at Lejre Kommunes likvide beholdning vil blive reduceret med ca. 35 mio. kr. i løbet af 2016. En væsentlig del af dette likviditetstræk hænger sammen med et forventet forbrug af overførte anlægsmidler fra tidligere budgetår.

 

 

 

Likviditetsprognosen baserer sig på forventet regnskab pr. 30. juni 2016 samt tillægsbevillinger frem til seneste kommunalbestyrelsesmøde i juni måned. Der indgår i likviditetsprognosen, at der i sidste del af 2016 vil være en væsentligt højere aktivitet på særligt anlægs- og finansieringsområdet. Dette betyder, at likviditeten vil fortsætte med at falde i 2017, såfremt der ikke vedtages likviditetsopbygning i budget 2017-2020.

 

Der indgår følgende forudsætninger: 

 • Likviditetstræk som følge af forventet forbrug af overførsel af anlæg med 58,2 mio. kr. fra 2015 til 2016 og 3,3 mio. kr. fra 2015 til 2017. Dette betyder, at der i alt er forudset et likviditetstræk på 61,5 mio. kr. i likviditetsprognosen vedr. overførsel af anlæg
 • Forbrug af forventet overførsel af mindreforbrug vedr. drift med 5,1 mio. kr. i 2016
 • Udgiftsreducerende tiltag med 22,5 mio. kr.
 • Tilbagebetaling af ”gammel gæld” vedr. drift sker først i 2017-2020 fordelt med 10 mio. kr. årligt
 • Affaldsplan med investering på 8 mio. kr. i 2017
 • Hjemtagelse af vejbelysning (inkl. Driftsbesparelse) med et netto likviditetstræk på 11,2 mio. kr. i 2016-2019
 • Grundkapitallån vedr. Søtorvet i Hvalsø på 10,4 mio. kr. i 2017
 • Salg af storparcel i Kr. Hyllinge på -9,3 mio. kr. i 2016
 • Grundkapitallån vedr. storparcel i Kr. Hyllinge på 7,1 mio. kr. i 2017
 • Sammenlægning af Allerslev og Hvalsø materielgårde 1,5 mio. kr. i 2016
 • Forskydning af lånoptag 2015 til 2016 20,4 mio. kr.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

Bilag

Type Navn
.pdf Bilag 1 - Bilag 1, Uddybning af forventninger på udvalgsniveau og politikområde
.pdf Bilag 2 - Bilag 2, Budgetkorrektioner - (omplaceringer) (FR-2)

15. BU - Eventuelt

Beslutning Udvalget for Børn & Ungdom den 23-08-2016

Intet.

 

 

Afbud:

Henning Nielsen (V)

Links til undersider