Årsrapporter

Her kan du finde de seneste årsrapporter fra Lejre Kommune.

Lejre Kommune udarbejder hvert år et regnskab og en ledelsesberetning, som samles i kommunes årsrapport. I årsrapporten kan du læse om de indsatser og aktiviteter, der har præget det foregående år. Årsrapporten analyserer og vurderer udviklingen i det år, der er gået, og den bliver revideret af kommunens revisionsselskab.

Hvad er et kommunalt regnskab?

Et regnskab er en opgørelse og afrapportering af de beløbsmæssige og aktivitetsmæssige forudsætninger, som Kommunalbestyrelsen har besluttet ved budgetvedtagelsen og i forbindelse med den løbende budgetrevision. Regnskabet skal vise, hvordan forvaltningen af de bevillinger, som Kommunalbestyrelsen har vedtaget, er sket. Og det er samtidig en afrapportering til kommunens interessenter - særligt borgerne - om hvorvidt det planlagte serviceniveau, som var grundlaget for budgettet og skatteudskrivningen, er leveret.

Lejre Kommunes årsberetning skal anvendes aktivt i den løbende stræben efter at skabe økonomiske og indholdsmæssige forbedringer overalt i koncernen. Årsberetningen skal derfor indeholde mere end en redegørelse for de finansielle forhold i regnskabsåret, idet et godt finansielt regnskabsresultat kun har værdi, hvis effekten af den faglige indsats har levet op til de fastsatte mål.

Arbejdet med årsrapporten begynder umiddelbart efter afslutningen på et budgetår. Årsrapporten udarbejdes i 1. kvartal. Kommunalbestyrelsen overgiver herefter årsrapporten til revisionen i henhold til den af Økonomi- og Indenrigsministeriets fastsatte tidsfrist.

  • April: Kommunalbestyrelsen behandler Årsrapporten første gang og oversender den til revisionen
  • April: Revisionen gennemgår regnskabet
  • Maj: Revisionen afgiver beretning om årsregnskabet til Kommunalbestyrelsen.
  • Juni: Kommunalbestyrelsen behandler  revisionsberetningen og træffer beslutning om evt. tiltag, som følge af beretningen
  • Senest 31. august: Regnskab, revisionsberetning og de afgørelser, Kommunalbestyrelsen har truffet i den forbindelse, sendes til Økonomi- og indenrigsministeriet.   

Find Lejre Kommunes årsrapporter nedenfor eller skriv til os, hvis du ikke finder, hvad du søger her på siden: cavt@lejre.dk