Lukkede sager i Kommunalbestyrelsen

Oversigt over de lukkede sager med beslutning, som er behandlet i Kommunalbestyrelsen i den nuværende valgperiode

Sagstitel

Beslutning

ØU - Realisering af Klimaskov  Ændringsforslag fra Socialdemokratiet

At Lejre Kommune som anbefalet af Hede Danmark venter til foråret 2025 med at plante klimaskov og i mellemtiden indgår i forhandlinger med Hegnsholt om en løsning.

For stemte: A, Ø, Mikael Ralf Baade Larsen (F), Claus Jørgensen (F) og Irene Porse (F) – i alt 10

Imod stemte: V, C, B, Æ, I og Susanne Borup (F)– i alt 15

Ændringsforslag ikke vedtaget.

Direktionens indstilling:

Økonomiudvalgets indstilling tiltrådt.

For stemte: V, C, B, Æ, I og Susanne Borup (F)– i alt 15

Undlod at stemme: A, Mikael Ralf Baade Larsen (F) Claus Jørgensen (F) og Irene Porse (F) – i alt 9

Imod stemte: Ø – i alt 1

Sagsoverskrift

Beslutning

ØU - Evt. køb af ejendom i Hvalsø 

Indstillingerne tiltrådt.

Grethe Nørtoft Saabye (C) deltog ikke i sagens behandling.

BU - Nyt dagtilbud i Gevninge, godkendelse af projekt og frigivelse af anlægsmidler

Økonomiudvalgets indstillinger tiltrådt med en tilføjelse om, at byggeriet skal certificeres som svanemærket.

Administrationen bedes på et senere møde fremlægge forslag til finansiering af den merudgift som svanemærkningen medfører i budget 2025.

For stemte: V, A, F, C, Ø, I, B  i alt 22

Imod stemte: Æ, I – i alt 2 med følgende bemærkning: Når entreprenør har lovet at byggeriet lever op til svanemærkningen har Æ og I tillid hertil.

Grethe Nørtoft Saabye (C) deltog ikke i sagens behandling.

Sagsoverskrift

Beslutning

ØU - Godkendelse af minimumstakst

For stemte:
Venstre (V), Konservative (C), Socialistisk Folkeparti (F), Radikale Venstre (B), Danmarks Demokraterne (Æ) – i alt 18

Imod stemte:
Socialdemokratiet (A) og Enhedslisten (Ø) i alt 7 med følgende bemærkning: Socialdemokratiet og Enhedslisten ikke kan godkende en døgntakst, som ikke følger med den kommunale døgntakst.

Sagsoverskrift

Beslutning

ØU - Godkendelse af forlig af tvist vedrørende opførelsen af Lejre Børnehus Indstillingerne tiltrådt.
ØU - Forslag til sikkerhedsforbedringer vedr. sikring af bygninger ved Allerslev og Hvalsø Rådhuse Økonomiudvalgets indstilling tiltrådt.
SSÆ - Status på indgåelse af udviklingsaftale vedrørende friplejehjem i Hvalsø

Ad 1:

For stemte: V, F, C, B, Æ – i alt 18

I mod stemte: A, Ø – i alt 7 med den bemærkning, at Socialdemokratiet og Enhedslisten ønsker et kommunalt drevet plejehjem.

Indstillingen tiltrådt.

Ad 2:

Indstillingen tiltrådt.

Sagsoverskrift

Beslutning

ØU - Salg af akutbolig, Klostergårdsvej 5 A-B, 4000 Roskilde og Englerupvej 72, 4060 Kirke Såby Indstillingerne tiltrådt

Sagsoverskrift

Beslutning

ØU - Nyt dagtilbud i Gevninge - Salg af Myretuen Sagen sendes retur til administrationen med henblik på at få udarbejdet en lokalplan.

Sagsoverskrift

Beslutning

SSÆ - Annullering af udbud af hjemmepleje i fællesskab med Ringsted Kommune Indstillingerne tiltrådt.
ØU - Salg af akutbolig, Langetoften 23, 4320 Lejre og ændring af salgspris på Englerupvej 72, 4060 Kirke Såby, Hornsherredvej 424, 4070 Kirke Hyllinge og Bybrønden 12, 4070 Kirke Hyllinge Økonomiudvalgets indstilling tiltrådt.

Sagsoverskrift

Beslutning

SSÆ - Beslutning om valg af privat udvikler for udviklingsaftale om friplejehjem i Hvalsø og godkendelse af procesplan for etableringen

Økonomiudvalgets indstilling tiltrådt.

For stemte: V, F, C, B og Æ – i alt 18

Imod stemte: A og Ø – i alt 7 med den bemærkning, at der ønskes en decentral løsning, så et nyt plejehjem placeres i f.eks. Kirke Såby, det kommunale plejehjem i Hvalsø bevares og totalrenoveres.

KFT - Tingstedet - Genopførelse af bygning efter brand Indstillingerne tiltrådt.

Sagsoverskrift

Beslutning

ØU - Status på Cybersecurity i Lejre Kommune Indstillingerne tiltrådt.

Sagsoverskrift

Beslutning

SSÆ - Godkendelse af udbudsmateriale for fælles udbud af personlig pleje og praktisk hjælp med Ringsted Kommune Indstillingerne tiltrådt.

Sagsoverskrift

Beslutning

ØU - Lejekontrakt for Gershøjvej 111 Økonomiudvalgets indstilling tiltrådt.

Sagsoverskrift

Beslutning

ØU - Salg af grund i Hvalsø Grethe Nørtoft Saabye (C) rejste spørgsmål om sin habilitet. Kommunalbestyrelsen erklærede ikke Grethe Nørtoft Saabye (C) for inhabil. 

Indstillingerne tiltrådt. 
ØU - Forespørgsel om køb af areal ved Bygaden, Lejre Indstillingerne tiltrådt.
ØU - Osted skole og Børnehus - økonomi Økonomiudvalgets indstilling tiltrådt.
BU - Børnehus i Hvalsø, bevilling Økonomiudvalgets indstilling tiltrådt.
SSÆ - Tids- og procesplan for etablering af friplejehjem i Hvalsøområdet  Økonomiudvalgets indstilling tiltrådt.

For stemte: V, F, C, B, O – i alt 18 
Imod stemte: A, Ø – i alt 7. Socialdemokratiet og Enhedslisten kan ikke følge indstillingen med den begrundelse, at der skal laves en decentral plejeboligstruktur med opførelse af nyt plejehjem i Kirke Såby samt total renovering/nybygning af Hvalsø plejecenter.

Sagsoverskrift

Beslutning

ØU- Udbud af grund i Hvalsø Indstillingerne tiltrådt.

Sagsoverskrift

Beslutning

Personsag - ØU - Ansættelse af kommunaldirektør For stemte V, A, F, C, Ø, B, O – i alt 24
Imod stemte 0
Undlod at stemme Susanne Borup (F) - i alt 1
Indstillingen tiltrådt. 

Sagsoverskrift

Beslutning

ØU - Forøgelse af boligkapacitet til fordrevne Ukrainske flygtninge Økonomiudvalgets indstillinger tiltrådt.
BU - Børnehus i Hvalsø, tildelingskriterier Økonomiudvalgets indstillinger tiltrådt. 

Sagsoverskrift

Beslutning

ØU - Forpagtningsaftale for areal ved Hegnsholt, Lejre

Ad 1:
For: V, C, O, A, F, og B – i alt 24

Imod: 0

Undlod at stemme: Ø – i alt 1

Økonomiudvalgets indstilling tiltrådt.

Ad 2: Tiltrådt

ØU - Prisregulering af ladepriser for opladning af elbiler Indstillingen tiltrådt.
TMB - Udbud af drift af vejbelysning Indstillingerne tiltrådt.

Sagsoverskrift

Beslutning

ØU - Osted skole og Børnehus, status Økonomiudvalgets indstillinger tiltrådt.
Personsag - ØU - Ansættelse af vicekommunaldirektør Indstillingen tiltrådt.

Sagsoverskrift

Beslutning

ØU - Forespørgsel om køb af areal ved Magnolievej, Kirke Såby Indstillingerne tiltrådt.
ØU - Evt. køb af grund

Et flertal bestående af V, C, O og B (14) tiltrådte indstillingerne, med den præcisering til ad 3) at der vil blive foretaget ekspropriation af grunden, når der foreligger en endelig lokalplan, hvis der ikke kan opnås en frivillig aftale om køb af grunden. 

A, F, og Ø (11) stemte imod.  

Sagsoverskrift

Beslutning

SSÆ - Udbud af personlig pleje og praktisk hjælp - annullation eller tildeling af kontrakt Indstillingerne tiltrådt.
TMB - Udbud af vintertjeneste Direktionens indstillinger tiltrådt.
BU - Kvalitetsrapport for folkeskolerne i Lejre Kommune: Nationale test Indstillingen tiltrådt.

Sagsoverskrift

Beslutning

BU - Nyt dagtilbud i Hvalsø

Ad 1) Indstillingen tiltrådt.

Ad 2) Carsten Rasmussen (A) stillede forslag om, at beslutning om placering af daginstitution i Hvalsø sker på baggrund af borgerinddragelse. For forslaget stemte A, F, Ø (11). Imod stemte V, C, O og B (14).

Et flertal bestående af V, C, O og B (14) besluttede område C. A, F og Ø (11) kunne ikke tiltræde indstillingen, da de ønsker en placering på område F.

Ad 3 – 7) Indstillingerne tiltrådt.

Ad 8-9) Udvalget for Børn og Ungdoms indstillinger tiltrådt.

Sagsoverskrift

Beslutning

KB – Udmøntning af midler til udbud af tandregulering, Børne- og Ungdomstandplejen Indstillingerne tiltrådt.
ØU - Ansættelse af borgerrådgiver Indstillingen tiltrådt.

Kontakt

Borgmester- og Direktionssekretariatet

Giv feedback