Planer og strategier

Her kan du se kommunens planer og strategier. Nogle strategier og planer er tværgående, mens andre gælder inden for de enkelte områder. Planer og strategier vedtages i kommunalbestyrelsen.

Oversigt over planer

Luk alle
Åben alle

Beredskabsplanen

Du finder her Lejre Kommunes generelle beredskabsplan (niv. I), der gælder for hele Lejre Kommunes organisation, og som handler om, hvordan Lejre Kommunes medarbejdere skal håndtere kriser og uforudsete hændelser såsom f.eks. brand, overfald, voldsomt vejr, ulykker m.m.

Beredskabsplanen er derved et redskab, der skal hjælpe:
• Før hændelsen - ved at skabe klarhed over roller og ansvar i forbindelse med kriser, ulykker m.v.
• Under hændelsen – ved at instruere i ”hvem der gør hvad”.
• Efter hændelsen – ved at blive brugt som udgangspunkt for evaluering af Lejre Kommunes beredskab.

Dokumenter: 

 

Beredskabsplan vedr. mistanke om vold eller seksuelle overgreb mod børn og unge

I Lejre Kommunes Fællesfaglige Værktøjskasse, som henvender sig til ansatte, finder du Lejre Kommunes beredskabsplan vedrørende mistanke om seksuelt misbrug eller vold mod et barn.

Det er også her, du som ansat finder redskaber til at vurdere barnets trivselsniveau, hjælp til at opdage tegn og signaler hos et barn, der enten har været udsat for vold eller seksuelle krænkelser, samt hvilke handlemuligheder du har.

Du kan læse mere her i Den Fællesfaglige Værktøjskasse.  

Beredskabsplan vedr. æreskonflikter, negativ social kontrol og ekstremisme

I Lejre Kommunes Fællesfaglige Værktøjskasse, som henvender sig til ansatte, finder du Lejre Kommunes beredskabsplan vedr. æreskonflikter, negativ social kontrol og ekstremisme.

Du kan læse mere her i Den Fællesfaglige Værktøjskasse.  

Miljøtilsynsplan

Miljøtilsynsplanen gælder for virksomheder og husdyrbrug i Lejre Kommune. Den er udarbejdet efter miljøtilsynsbekendtgørelsen. I planen er der en beskrivelse af kommunens tilsynsindsats, en generel vurdering af væsentlige miljøproblemer, samarbejdsrelationer med andre myndigheder, et overblik over det geografiske område, hvor kommunen fører miljøtilsyn, samt en liste over IED-virksomheder og -husdyrbrug i kommunen.

Du kan se miljøtilsynsplanen på DMA (Digital MiljøAdministration) her.

 

Spildevandsplan

Store dele af ejendommene i Lejre Kommune er kloakeret og håndterer deres spildevand på en miljørigtig måde. En mindre del af ejendommene i kommunen sender stadig blandet spildevand og regnvand til renseanlæggene.

Arbejdet med at gennemføre kommunens spildevandsplan er i øjeblikket sat på pause. Det skyldes at der arbejdes på en ny strukturplan for renseanlæggene i kommunen. Strukturplanen forventes vedtaget i kommunalbestyrelsen omkring årsskiftet 2022/2023. Herefter vil der blive udarbejdet en revideret tidsplan for hvornår de enkelte projekter i spildevandsplanen vil skulle gennemføres. Tidsplanen ventes at foreligge i endelig form ca. medio 2023.

Du kan se planen og tillæggene til spildevandsplanen herunder.

Spildevandsplanen

Tillæg til spildevandsplan

Søg din ejendom på spildevandsplanens kort

Du kan se spildevandsplanens kort over eksisterende og planlagte kloakoplande, herunder oplande hvor der skal ske forbedret spildevandsrensning. 

Stiplan

Dette forslag til stiplan er basen for de næste
skridt i arbejdet for at få flere til at cykle.

Forslaget er meget robust – blandt andet fordi der ligger en række analyser til grund for planen, men ikke mindst fordi et stort antal borgere og interessenter har bidraget med input undervejs.

Læs stiplanen her.

Sundhedsberedskabsplan

Sundhedsberedskabsplanen er en del af Lejre Kommunens samlede helhedsorienterede beredskabsplanlægning.

Sundhedsberedskabsplanen beskriver den samlede kommunale indsats i beredskabssituationer, som har, eller kan få konsekvenser for borgernes sundhed.

Lejre Kommunes Sundhedsberedskabsplan

Trafiksikkerhedsplan

Trafiksikkerhedsplanen skal sikre, at alle borgere kan komme hurtigt og sikkert rundt i kommunen, uanset om man går, cykler, kører i bil, bus eller tog.

Læs trafiksikkerhedsplanen.

Vandforsyningsplan

Vandforsyningsplanen indeholder:

  • en plandel, der beskriver overordnede mål, visioner og delmål. Den fremtidige forsyningsplan og handlingsplaner for generelle tiltag i kommunen og for de enkelte vandværker er beskrevet.
  • en statusdel med bilag. I statusdelen er lovgrundlaget og rammerne for planlægningen beskrevet. Der er også en status for vandforsyningen i kommunen, og en prognose, hvor kommuneplanens udbygning af bolig/erhverv indgår. Der er beskrevet 79 almene og ikke-almene vandværker i datablade.

Du finder vandforsyningsplanen med de enkelte datablade nedenfor. 

Vandforsyningsplanen

Datablade 

Lokalplanportalen

Beskæftigelsesplan 2023

Beskæftigelsesplan 2023 fastsætter retningen for beskæftigelsesindsatsen for det kommende år.

Planen skaber sammenhæng mellem
nationale mål og lokale beskæftigelsespolitiske ambitioner, og udstikker rammerne for
jobcenterets kerneopgaver i 2023.

Beskæftigelsesplan 2023

Klimatilpasningsplan 2022

Klimaet er i forandring, og denne plan sætter den overordnede vision for klimatilpasningen i Lejre Kommune samt konkrete mål for udvalgte indsatsområder. Planen danner rammen og fundament for, at der arbejdes med de rigtige løsninger ift. klimatilpasning af eksisterende by samt i planlægning af nye byområder, og at ressourcerne sættes ind de rigtige steder.

Læs mere om klimatilpasningsplanen 2022 her

Strategisk infrastrukturplan for Lejre Kommune

Lejre Kommunes infrastrukturplan er afsæt for vores arbejde med at sikre, at alle borgere
kan komme hurtigt og sikkert rundt i kommunen – uanset om de cykler,
går, kører i bil, tager bussen eller kører med tog.

Hvilke projekter skal vi sætte i gang, og hvordan skal vi prioritere vores
ressourcer for at få mest for pengene? Disse spørgsmål skal infrastrukturplanen
give mulighed for at besvare.

Læs den Strategiske Infrastrukturplan for Lejre Kommune her.

Oversigt over strategier

Luk alle
Åben alle

Plan- og bæredygtighedsstrategi 2023

Strategien sætter retningen for den fysiske udvikling af kommunen i de kommende år.

Læs Plan- og bæredygtighedsstrategi 2023 her

Strategi for gadekær og bynære søer

Strategien for gadekær og bynære søer i Lejre
Kommune er udviklet med fokus på at gøre det lokale vandhul til et “Vores Sted”, der styrker fællesskabet i lokalsamfundet.

Der lægges op til, at borgerne selv
overtager driften, og det er derfor op til de enkelte lokalsamfund at beslutte, hvilke værdier, de ønsker at fremme.

Strategien er baseret dels på erfaringer fra
andre kommuner og relevant litteratur, dels på
en registrering og analyse af Lejre Kommunes
gadekærs og bynære søers kvaliteter og potentialer.

Læs strategien for gadekær og bynære søer.

Strategi for regulering af råger

Udvalget for Trafik, Miljø og Byggeri har d. 5. december 2023 vedtaget "Strategi for regulering af råger december 2023"

Strategien og handlingsplanerne skal sikre en dynamisk regulering, så der kan sættes ind i de områder med størst risiko for menneskers sundhed.

Som udgangspunkt er rågen fredet, og regulering kan kun ske de steder, hvor Naturstyrelsen giver tilladelse til det.

Du kan læse Lejre Kommunes strategi for regulering af råger her

Strategi for Vores Sted

Bogen om Vores Sted fortæller i ord og billeder om, alt det vi har og gerne vil have mere af i Lejre Kommune. 

Læs om strategien for Vores sted 

 

Landsbyvisionarium

Lejre Kommune udarbejdede i 2017 ”Landsbyvisionarium” – en lille bog om udviklingen af kommunens landsbyer og småbyer. Landsbyvisionarium har til formål at undersøge og give bud på, hvordan ”Vores Sted”-visionen kan omsættes til mere konkrete tiltag. 

Klik her for at læse "Landsbyvisionarium"

Belysningspolitik 2009