Planer og strategier

Her kan du se kommunens planer og strategier. Nogle strategier og planer er tværgående, mens andre gælder inden for de enkelte områder. Planer og strategier vedtages i kommunalbestyrelsen.

Oversigt over planer

Luk alle
Åben alle

Du finder her Lejre Kommunes generelle beredskabsplan (niv. I), der gælder for hele Lejre Kommunes organisation, og som handler om, hvordan Lejre Kommunes medarbejdere skal håndtere kriser og uforudsete hændelser såsom f.eks. brand, overfald, voldsomt vejr, ulykker m.m.

Beredskabsplanen er derved et redskab, der skal hjælpe:
• Før hændelsen - ved at skabe klarhed over roller og ansvar i forbindelse med kriser, ulykker m.v.
• Under hændelsen – ved at instruere i ”hvem der gør hvad”.
• Efter hændelsen – ved at blive brugt som udgangspunkt for evaluering af Lejre Kommunes beredskab.

Dokumenter: 

 

Miljøtilsynsplanen gælder for virksomheder og husdyrbrug i Lejre Kommune. Den er udarbejdet efter miljøtilsynsbekendtgørelsen. I planen er der en beskrivelse af kommunens tilsynsindsats, en generel vurdering af væsentlige miljøproblemer, samarbejdsrelationer med andre myndigheder, et overblik over det geografiske område, hvor kommunen fører miljøtilsyn, samt en liste over IED-virksomheder og -husdyrbrug i kommunen.

Du kan se miljøtilsynsplanen på DMA (Digital MiljøAdministration).

Se miljøtilsynsplanen på Digital MiljøAdministration

Store dele af ejendommene i Lejre Kommune er kloakeret og håndterer deres spildevand på en miljørigtig måde. En mindre del af ejendommene i kommunen sender stadig blandet spildevand og regnvand til renseanlæggene.

Med spildevandsplanen fortsætter vi med at separatkloakere. Det betyder at byerne Hvalsø, Osted, Øm, Lyndby og Gl. Sonnerup i perioden frem til 2023 er planlagte til separering.

Du kan se planen og tillæggene til spildevandsplanen herunder.

Spildevandsplanen

Tillæg til spildevandsplan

Søg din ejendom på spildevandsplanens kort

Du kan se spildevandsplanens kort over eksisterende og planlagte kloakoplande, herunder oplande hvor der skal ske forbedret spildevandsrensning. 

Dette forslag til stiplan er basen for de næste
skridt i arbejdet for at få flere til at cykle.

Forslaget er meget robust – blandt andet fordi der ligger en række analyser til grund for planen, men ikke mindst fordi et stort antal borgere og interessenter har bidraget med input undervejs.

Læs stiplanen her.

Sundhedsberedskabsplanen er en del af Lejre Kommunens samlede helhedsorienterede beredskabsplanlægning.

Sundhedsberedskabsplanen beskriver den samlede kommunale indsats i beredskabssituationer, som har, eller kan få konsekvenser for borgernes sundhed.

Lejre Kommunes Sundhedsberedskabsplan

Trafiksikkerhedsplanen skal sikre, at alle borgere kan komme hurtigt og sikkert rundt i kommunen, uanset om man går, cykler, kører i bil, bus eller tog.

Læs trafiksikkerhedsplanen.

Vandforsyningsplanen indeholder:

  • en plandel, der beskriver overordnede mål, visioner og delmål. Den fremtidige forsyningsplan og handlingsplaner for generelle tiltag i kommunen og for de enkelte vandværker er beskrevet.
  • en statusdel med bilag. I statusdelen er lovgrundlaget og rammerne for planlægningen beskrevet. Der er også en status for vandforsyningen i kommunen, og en prognose, hvor kommuneplanens udbygning af bolig/erhverv indgår. Der er beskrevet 79 almene og ikke-almene vandværker i datablade.

Du finder vandforsyningsplanen med de enkelte datablade nedenfor. 

Vandforsyningsplanen

Datablade 

Beskæftigelsesplan 2021 fastsætter retningen for beskæftigelsesindsatsen for det kommende år, og er bla. blevet til på baggrund af dialogmøder med Beskæftigelsesforum i
Lejre og medarbejderne i Center for Job og Social.

Planen skaber sammenhæng mellem
nationale mål og lokale beskæftigelsespolitiske ambitioner, og udstikker rammerne for
jobcenterets kerneopgaver i 2021.

Beskæftigelsesplan 2021

Oversigt over strategier

Luk alle
Åben alle

I erhvervsstrategien for Lejre Kommune kan du læse om de centrale visioner og mål, vi har for det lokale erhvervsliv i kommunen.

Lejre Kommune vil kendes og anerkendes som en moderne landkommune. Vi stræber efter at have et fremragende erhvervsmiljø for opstart og udvikling af små- og mellemstore virksomheder inden for alle brancher. Vi ønsker at være et ideelt sted for innovative løsninger, der sætter nye standarder for fremtidens velfærd.

Erhvervs- og Turismeudvalget og Kommunalbestyrelsen har de seneste år arbejdet målrettet for at styrke samarbejdet mellem erhvervslivet og kommunen. Vi har en række basale forudsætninger for et godt erhvervsklima. Samtidig har udvalget støttet op om de særlige erhvervsmæssige styrkepositioner, hvor blandt andet iværksætteri, byg og bolig, landbrug og fødevarer samt turisme er i fokus. I den forbindelse har vi opstillet en række mål, der skal styrke erhvervslivet i kommunen.

Mål 1: Øget digitalisering
Mål 2: Kompetent kommunal service til erhvervslivet
Mål 3: Tiltrækning af virksomheder
Mål 4: Tiltrækning af kvalificeret arbejdskraft
Mål 5: Godt ambassadørskab
Mål 6: Innovationslaboratorium for fremtidens velfærd

Du kan læse hele erhvervsstrategien her 

Plan- og bæredygtighedsstrategien 2020 fastlægger retningen for den fysiske udvikling af kommunen i de kommende år.

Klik her for læse Plan- og bæredygtighedsstrategi 2020

Strategien for gadekær og bynære søer i Lejre
Kommune er udviklet med fokus på at gøre det lokale vandhul til et “Vores Sted”, der styrker fællesskabet i lokalsamfundet.

Der lægges op til, at borgerne selv
overtager driften, og det er derfor op til de enkelte lokalsamfund at beslutte, hvilke værdier, de ønsker at fremme.

Strategien er baseret dels på erfaringer fra
andre kommuner og relevant litteratur, dels på
en registrering og analyse af Lejre Kommunes
gadekærs og bynære søers kvaliteter og potentialer.

Læs strategien for gadekær og bynære søer.

Lejre Kommune har vedtaget en strategi for regulering af råger i kommunen. strategien blev godkendt af Kommunalbestyrelsen den 15. december 2020.

Strategien vil sikre, at der arbejdes mod et fælles mål og at det enkelte års indsats ikke er spildt. Der opstilles retningslinjer for reguleringen, således at eventuelle nye kolonier fremover nemt kan inddrages i reguleringen.

Som udgangspunkt er råger fredet, og reguleringen vil kun kunne finde sted, hvor fuglene vurderes at genere mennesker i så høj grad, at det truer burgernes sundhed.

Du kan se Lejre Kommunes strategi for regulering af råger her

Bogen om Vores Sted fortæller i ord og billeder om, alt det vi har og gerne vil have mere af i Lejre Kommune. 

Læs om strategien for Vores sted 

 

Turisme er en af Lejre Kommunes erhvervsmæssige styrkepositioner, og med Nationalpark Skjoldungernes Land og andre nye tiltag såsom Kongernes Hal i Sagnlandet er det et område i udvikling.

Vi vil tiltrække flere turister til Lejre, og vi vil hjælpe turisterne, til at få et oplevelsesrigt ophold i høj kvalitet. Turismestrategien er tiltænkt både turister, som besøger os i kraft af deres interesse for at være tæt på natur- og kultur, de eksisterende borgere, der bor i Kommunen og som skaber og bruger vores oplevelsestilbud og de kommende borgere. Turismestrategien omfatter en kordineret og fokuseret indsats på turismeområdet, med lokale aktører som centrum.

Lejre Kommune udarbejdede i 2017 ”Landsbyvisionarium” – en lille bog om udviklingen af kommunens landsbyer og småbyer. Landsbyvisionarium har til formål at undersøge og give bud på, hvordan ”Vores Sted”-visionen kan omsættes til mere konkrete tiltag. 

Klik her for at læse "Landsbyvisionarium"