Lokaletilskud

Godkendte folkeoplysende foreninger kan få tilskud til egne og lejede lokaler. Læs vores retningslinjer for lokaletilskud her.

Lokaletilskud søges i Conventus. Har foreningen ikke tidligere fået lokaletilskud til faciliteten, skal I først godkendes til Lokaletilskud af Folkeoplysningsudvalget. Send en mail til ckf@lejre.dk hvor I vedhæfter evt. lejekontrakt, budget over lokaleudgifter og en beskrivelse af jeres aktiviteter i lokalerne. 

Retningslinjer

I henhold til folkeoplysningslovens kapitel 7, § 25 - 28 ydes tilskud til driftsudgifterne til lokaler, herunder haller samt lejrpladser, der ejes eller lejes af foreninger tit aktiviteter for børn og unge under 25 år.

Tilskuddets størrelse:
Der ydes tilskud med 65% af foreningens dokumenterede udgifter. Omfatter aktiviteterne medlemmer over 25 år, nedsættes tilskuddet forholdsmæssigt, svarende til disse deltageres andel af det samlede antal deltagere.

Tilskud til foreningens egne lokaler omfatter:
Renter af prioritetsgæld, hvis låneprovenuet anvendes til anlægsudgifter til det pågældende lokale, herunder haller samt lejrpladser. Ejendomsskat, renovation, afgift til vand og kloak, ejendomsforsikring, opvarmning, belysning, fornødent eftersyn, rengøring og almindelig vedligeholdelse (større vedligeholdelser skal aftales).

Tilskud til lejede lokaler omfatter:
Det af Folkeoplysningsudvalget godkendte lejebeløb, opvarmning, belysning, rengøring og eventuel fornødent tilsyn i henhold til lejekontrakt.

Specielt for rideklubber:
Tilskud til udgifter tit rytterstue ydes maksimalt med 1 1/4 time om ugen pr. 5 medlemmer og højst 4 timer pr. dag. Der ydes ikke tilskud til udgifter til stald.

Lejeindtægter:
Eventuelle leje og fremlejeindtægter fradrages inden beregning af lokaletilskud.

Der ydes ikke tilskud til:

 • Lokaleudgifter i forbindelse med offentlige arrangementer, hvor der tages entre.
 • Lokaleudgifter i forbindelse med arrangementer, hvis hovedformål er afholdelse af spil, hvori der indgår økonomisk gevinst for foreningen. Vedligeholdelse af inventar.

Ansøgninger der kan afvises i henhold til folkeoplysningslovens § 25, stk. 2:

Kommunalbestyrelsen kan undlade at imødekomme nye ansøgninger om lokaletilskud, hvis Folkeoplysningsudvalget kan anvise et egnet offentligt lokale, Ved nye ansøgninger om lokaletilskud forstås ansøgninger:

 • Fra nye foreninger
 • Om nye lokaler
 • Om udvidelse af timetal
 • Om ombygning og udvidelser m.v. af et eksisterende lokale, der ikke skyldes udefra kommende krav.

Foreningen kan ikke kræve at få anvist et bestemt lokale på en bestemt ugedag, men for at et lokale anses for egnet, skal det ligge i foreningens lokalområde og rumme mulighed for et socialt liv ud over aktiviteten. Der skal være plads til rekvisitter og udstyr og der skal være mulighed for særpræg om udsmykning j forhold til foreningens aktivitet. Endvidere skal lokalets størrelse og standard svare til aktivitetens indhold.

Ansøgninger der kan afvises i henhold til folkeoplysningslovens § 25, stk. 5:

 • Ansøgninger om lokaletilskud til nye haller/lokaler samt driftsudgifter, der ikke tidligere har været ydet tilskud til.
 • Egen hal, som foreningen ikke tidligere har modtaget lokaletilskud til. Nye lejemål i haller eller ændring af lejemål, hvis lejemålet i forhold til udgifterne ved et eksisterende lejemål indebærer merudgifter for Kommunalbestyrelsen.
 • Væsentlige udvidelser af aktivitetsgrundlaget i haller, som indebærer merudgifter for Kommunalbestyrelsen eller
 • Nye lokaler og lejrpladser eller nye lejemål vedrørende lokaler og lejrpladser, hvis de nye lokaler eller nye lejemål medfører væsentlige merudgifter for Kommunalbestyrelsen.

Disse ansøgninger behandles èn gang årligt, i overensstemmelse med tidsplanen for budgetforhandlingerne.
Ved vurdering af disse ansøgninger, kan der lægges vægt på følgende kriterier:

 • Er der stigning i aktiviteten.
 • Omfatter aktiviteten medlemmer under 25 år, jfr. Folkeoplysningslovens 5 25.
 • Er der stigning i medlemstallet.
 • Er der tale om nye tiltag.

Ansøgningerne sendes samlet til høring i Folkeoplysningsudvalget inden de videresendes til budgetbehandling.
Kommunalbestyrelsen træffer endelig afgørelse om tilskud til nye hafler/lokaler samtidig med vedtagelse af budgettet.

Maksimum tilskud fastsat af Undervisningsministeriet:

Overstiger driftsudgifterne i kalenderåret 2008, 216,75 kr. pr. time for haller, bortset fra ridehaller, og 108,35 kr. pr. time for andre lokaler inkl. ridehaller, er Kommunalbestyrelsen kun forpligtet til at yde tilskud med 65% af de nævnte beløb pr. time.
Beløbene reguleres hvert år med den procentsats, der anvendes ved regulering af statens generelle tilskud til kommunerne.

Lokalernes beliggenhed:
For at en forening kan modtage lokaletilskud, skal lokalet være privatejet og beliggende inden for landets grænser eller Sydslesvig.

Frist for ansøgning:
Der ansøges om tilskud til udgifter afholdt i det seneste afsluttede kalenderår.

Ansøgningsfristen er den 31. januar.
Ansøgningen sker via Conventus og vedlægges dokumentation for afholdte udgifter, medlemsoplysninger og oplysninger om aktivitetstimetal påføres skemaet.

Udbetaling af tilskud:

Tilskud udbetales på foreningens NemKonto via foreningens CVR nr.
Foreningen skal oplyse CVR nr. for at få udbetalt tilskud. Der kan udbetales acontotilskud efter anmodning.
Dokumentation indsendes først i forbindelse med endelig afregning.

Retningslinjerne træder i kraft den 1. januar 2009.

Brug for hjælp?

Sigrid Mark Rasmussen
Kultur- og Fritidskonsulent
Center for Kultur & Fritid
Tlf: 20127084

Ledte du efter...

Sociale medier

Facebook