Vores Dialog - Privatlivspolitik for netværk

Vores behandling af personoplysninger om dig i samarbejdsplatformen Vores Dialog

Her kan du læse, hvordan Lejre Kommune (“vi”) behandler personoplysninger om dig, når du er en del af et samarbejdsforløb understøttet af Lejre Kommunes digitale samarbejdsplatform Vores Dialog.

Efter databeskyttelsesforordningens (se nederst) artikel 13 og artikel 14 skal vi give dig en række oplysninger, når vi modtager oplysninger om dig fra andre eller dig selv.

De oplysninger vi skal give dig, er følgende:

 1. Vi er den dataansvarlige – og hvordan du kontakter os
 2. Kontaktoplysninger på databeskyttelsesrådgiveren
 3. Formålene og retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger
 4. Kategorier af personoplysninger
 5. Modtagere eller kategorier af modtagere
 6. Hvor dine personoplysninger stammer fra
 7. Opbevaring af dine personoplysninger
 8. Dine rettigheder
 9. Klage til Datatilsynet

I de nedenstående afsnit finder du en uddybning i forhold til de oplysninger, vi skal give dig.
Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os. Du kan se vores kontaktoplysninger under pkt. 1. 

Oplysninger om vores behandling af dine personoplysninger mv. i kommunikationsplaformen Vores Dialog

1. Vi er den dataansvarlige – og hvordan du kontakter os

Lejre Kommune er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som vi behandler om dig. Du finder vores kontaktoplysninger nedenfor:

Lejre Kommune
Møllebjergvej 4
4330 Hvalsø
CVR-nr.: 29 18 85 48 Telefon: 46 46 46 46
Mail: Borgerservice@lejre.dk

Hvis din henvendelse indeholder fortrolige eller følsomme personoplysninger, kan du sende en sikker-mail fra borger.dk eller e-Boks. Vi anbefaler generelt ikke at sende oplysninger over almindelig mail mv. da det ikke er sikkert.

2. Kontaktoplysninger på databeskyttelsesrådgiveren

Hvis du har spørgsmål til vores behandling af dine oplysninger, er du også velkommen til at kontakte vores databeskyttelsesrådgiver.
Du kan kontakte vores databeskyttelsesrådgiver på følgende måder:

 3. Formålene med og retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger

Vores Dialog er Lejre Kommunes arbejdsredskab og en samarbejdsplatform, som giver dig, som en del af borgerens netværk, mulighed for at bidrage til løsningen af borgerens udfordringer. Du har mulighed for  at skrive i Mit JOSA, som er din indgang til Vores Dialog.

Vi behandler dine personoplysninger i Vores Dialog til følgende overordnede formål:

 • At skabe overblik og bedre forudsætninger for et koordineret og helhedsorienteret samarbejde så borgeren får den bedst mulige hjælp hurtigst muligt.

Retsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger følger af:

 • Databeskyttelsesforordningen artikel 6, stk. 1 litra e.
 • Databeskyttelseslovens § 11, stk. 1

4. Kategorier af personoplysninger

Vi behandler følgende kategorier af personoplysninger om dig:

 • Almindelige personoplysninger
  • Stamdata (indhentes automatisk fra cpr. registret og/eller cvr registeret.) så som navn, adresse, kontaktoplysninger)
  • Almindelige oplysninger, som du selv deler via din profil. Vi opfordrer dig til ikke at dele følsomme eller fortrolige personoplysninger.
 • Fortrolige personoplysninger
  • Så som cpr.nr
 • Almindelige personoplysninger
  • Stamdata (indhentes automatisk fra cpr. registret og/eller cvr registeret.) så som navn, adresse, kontaktoplysninger)
  • Almindelige oplysninger, som du selv deler via din profil. Vi opfordrer dig til ikke at dele følsomme eller fortrolige personoplysninger.

5. Modtagere eller kategorier af modtagere

Vi deler oplysninger med de samarbejdspartnere, som i samråd med borgeren er de rette samarbejdspartnere i vedkommendes Dialogteam, da de vurderes at være en del af løsningen på borgerens eller borgerens barns udfordringer. Samarbejdspartnerne fra Lejre Kommune deltager som repræsentant for deres ansættelsessted. Nedenfor oplistes mulige eksterne samarbejdspartnere:

 • Borgeren (herunder forældremyndighedsindehaveren/-erne og evt. værge)
 • Fagpersoner ansat i Lejre Kommune (herunder leverandører vi har kontrakt med jf. faktisk forvaltningsvirksomhed)
 • Eksternt fagprofessionelt netværk
 • Privat netværk

6. Hvor dine personoplysninger stammer fra

 • Dig selv
 • CPR-registeret
 • CVR-registret
 • Leverandøren af Vores Dialog

7. Opbevaring af dine personoplysninger

Vi opbevarer dine oplysninger til de ikke længere er nødvendige til det beskrevne formål. Efter samarbejdets ophør vil indholdet i Dialogen være tilgængelig i 12 måneder i Vores Dialog for fagpersonerne fra Dialogteamet. Nogle af oplysningerne om dig journaliseres i overensstemmelse med reglerne i Offentlighedslovens §§ 13 og 15 om hhv. notatpligt og journaliseringspligt.

8. Dine rettigheder

Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig.

Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte os.

Ret til at se oplysninger (indsigtsret)
Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig.

Ret til berigtigelse (rettelse)
Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.

Ret til sletning
I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden det tidspunkt hvor vi normalt sletter vores oplysninger.

Ret til begrænsning af behandling
Du har visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

Ret til indsigelse
Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine personoplysninger, selvom den er lovlig.

Ret til at transmittere oplysninger
Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets Vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

9. Klage til Datatilsynet

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på.

Datatilsynet
Carl Jacobsens Vej 35
2500 Valby
Tlf. 33 19 32 00
E-mail: dt@datatilsynet.dk eller via e-Boks

Note: Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/679 af 27. april 2016 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger og om ophævelse af direktiv 95/46/EF. Af artikel 14, stk. 1, fremgår det, at den dataansvarlige skal give den registrerede en række oplysninger, når personoplysninger ikke indsamles hos den registrerede.