Tandplejens privatlivspolitik

Hvad er personoplysninger

personoplysninger er enhver form for information som direkte eller indirekte kan henføres til en person. Det kan fx være oplysninger som navn, adresse, cpr-nummer eller køn.

Behandling af personoplysninger dækker over alle former for håndtering af personoplysninger. Det er f.eks. registrering eller videregivelse af personoplysninger i forbindelse med oprettelse af en sag for dig som borger.

Lejre Kommune som dataansvarlig

Lejre kommune behandler oplysninger om dig som led i vores opgave som myndighed. Det kan være, at du selv har rettet henvendelse til os, eller det kan være at dit barn automatisk er blevet indkaldt som en del af skoletandlægen.

Har du spørgsmål om hvilke oplysninger, vi har registreret om dig, eller vil du gøre brug af dine rettigheder som registreret, er det derfor som udgangspunkt os du skal kontakte. Du kan læse mere om dine rettigheder længere nede.

Lejre Kommune er dataansvarlig, når det kommer til behandlingen af dine (jeres) personoplysninger. Du kan kontakte os pr. digital post, telefon eller pr. brev. Du kan se vores kontaktoplysninger i feltet ”kontakt os” nedenfor.

Hvorfor behandler vi oplysninger om dig? (formål med behandlingen)

I forbindelse med samarbejdet omkring dit barn og dit barns sundhed har Tandplejen brug for at behandle personoplysninger om dig og dit barn. Tandplejen bruger oplysningerne til at støtte op om barnets trivsel og udvikling. Vi kan få oplysningerne direkte fra dig, eller indhente dem fra CPR-registeret.

Vi behandler oplysninger til følgende formål:

 • Korrekt behandling og kontrol af mundhygiejne og tandbehandling
 • Journalføring over dit barns tandsæt og øvrige forhold relateret til dit barns sundhed
 • Arkiv over tidligere tider og forhold der relaterer sig hertil (afbud, tidspunkter der passer dårligt, ect.)

Tandplejen behandler almindelige, fortrolige og følsomme oplysninger om dit barn, samt om barnets forældre/værge. Det drejer sig for børn om:

 • Almindelige oplysninger: Navn, adresse, kontaktoplysninger, familieforhold, billeder
 • Følsomme oplysninger: Helbredsoplysninger (herunder eventuelle diagnoser)
 • Andre oplysninger, som du med rette kan forventes at kræve undtaget for offentligheden: Cpr-nummer, kontooplysninger, sociale forhold

For værger/forældre drejer det sig om:

 • Almindelige oplysninger: Navn, adresse, kontaktoplysninger, familieforhold
 • Følsomme oplysninger: Helbredsoplysninger (herunder eventuelle diagnoser, hvis der er tale om arvelige tilstande med indflydelse på dit barns tandsundhed)
 • Andre oplysninger, som du med rette kan forventes at kræve undtaget for offentligheden: Cpr-nummer og sociale forhold

Vi behandler cpr-nummer med hjemmel i databeskyttelseslovens § 11, stk. 1. Vi behandler almindelige personoplysninger i overensstemmelse med databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra e og artikel 9, stk. 2, litra b samt særlovgivning på området.

Modtagere eller kategorier af modtagere

Det er kun de medarbejdere, som er relevante for udførslen af opgaven i forbindelse med dit barns skolegang, som behandler oplysningerne Alle vores medarbejdere har tavshedspligt.

Vi videregiver personoplysninger, hvis det er nødvendigt for, at vi kan løse vores opgaver eller er fordi en anden myndighed eller virksomhed har henvendt sig til os på baggrund af en lovbestemt pligt til at indhente oplysningerne.

Det kan vi for eksempel gøre:

 • ved høring efter forvaltningsretlige krav,
 • ved henvendelse fra forsikringsselskaber
 • ved indberetning til andre myndigheder, herunder politiet og domstole

I en række tilfælde deler vi ikke-fortrolige personoplysninger med offentligheden, journalister og andre interesserede. Det kan for eksempel ske ved udlevering af oplysninger, som er omfattet af aktindsigt.

Vi benytter desuden en række underleverandører til behandling af data, herunder IT-systemer. De behandler data i overensstemmelse med de aftaler, vi har indgået med dem, som blandt andet fastlægger, at de kun må behandle personoplysningerne i overensstemmelse med vores instruktioner.

Der benyttes databehandlere uden for EU/EØS (Microsoft). Der er indgået relevante aftaler med dem, og det er sikret, at der er et tilstrækkeligt overførselsgrundlag.

Opbevaring af dine personoplysninger

Personoplysninger registreret hos Tandplejen vil blive opbevaret i 10 år efter endt behandling – det vil sige 10 år efter dit barn er stoppet i den kommunale tandpleje. Data slettes herefter, når de er overført til Rigsarkivet, da de ifølge arkivloven er bevaringsværdige.

Det vil sige at du efter ti år skal rette henvendelse til rigsarkivet, hvis du ønsker indsigt i dine gamle sager.

Dine rettigheder når vi behandler dine oplysninger

Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig. Hvis du vil bruge dine rettigheder, skal du kontakte Tandplejen eller Lejre Kommune.

Du kan finde dine rettigheder herunder:

 • Retten til indsigt. Du har ret til at se de personoplysninger, som Lejre Kommune behandler om dig, og få en række oplysninger om behandlingen.
 • Retten til at få oplysninger slettet. Du har som udgangspunkt ret til at få slettet dine personoplysninger. Retten til sletning er dog ikke fuldstændig, og der er en række undtagelser hertil, fx at vi i mange tilfælde har pligt til, som offentlig myndighed, at behandle oplysningerne.
 • Retten til at få oplysninger berigtiget. Du har ret til at få forkerte personoplysninger om dig rettet. Du har også ret til at få gjort ufuldstændige personoplysninger om dig fuldstændige.
 • Retten til indsigelse. Du har ret til at gøre indsigelse mod en ellers lovlig behandling af dine personoplysninger, fx hvis du har ’tungtvejende grunde’ imod behandlingen.
 • Retten til at få behandlingen begrænset. Du har i nogle tilfælde ret til at få begrænset behandlingen af dine personoplysninger. Det kan fx betyde, at den dataansvarliges behandling af dine oplysninger kun må bestå i at opbevare dem.

Ret til at transmittere oplysninger

Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring.

Du kan også læse mere om databeskyttelsesforordningen og databeskyttelsesloven på Datatilsynets hjemmeside: https://www.datatilsynet.dk/databeskyttelse/hvad-er-dine-rettigheder

Kontakt os

Hvis du har spørgsmål eller ønsker at benytte dig af dine rettigheder, er du velkommen til at kontakte os.

Center for Børn & Læring
Rådhuset i Allerslev 
Lejrevej 15
4320 Lejre
Tlf.: 4646 4646
E-mail: cbl@lejre.dk

Du kan skrive til os på sikkerhed@lejre.dk. Indeholder din henvendelse fortrolige eller følsomme oplysninger, skal du skrive til osborger.dk eller e-Boks. Du må ikke sende beskeder fra din egen e-mail, f.eks. din Gmail, da vi ikke kan garantere at dine oplysninger bliver tilstrækkeligt beskyttet.

Klageadgang

Du har mulighed for at klage til Datatilsynet over vores behandling af personoplysninger:

Datatilsynet
Carl Jacobsens Vej 35
2500 Valby
Tlf. 33 19 32 00
E-mail: dt@datatilsynet.dk eller via e-Boks

Flere oplysninger

Læs mere om databeskyttelse på kommunens hjemmeside, søg efter ”databeskyttelse”.

Lejre Kommunes databeskyttelsesrådgiver (DPO)

Du kan henvende dig til kommunens databeskyttelsesrådgiver, hvis du har spørgsmål til Lejre Kommunes behandling af dine personoplysninger.

Bech-Bruun Advokatpartnerselskab
Gdanskgade 18,
2150 København
Tlf. 7227 3002
dpo.lejre@bechbruun.com

Hvis din henvendelse indeholder følsomme personoplysninger, skal du bruge den sikre beskedfunktion: https://dpo.bechbruun.com/lejre

Giv feedback