Skoleområdets privatlivspolitik

Dine rettigheder efter databeskyttelsesforordningen

I forbindelse med samarbejdet omkring dit barn har skoleområdet brug for at behandle personoplysninger om dig og dit barn. I den anledning skal vi orientere dig om dine og dit barns rettigheder.

Lejre Kommune er dataansvarlig, når det kommer til behandlingen af dine (jeres) personoplysninger. Du kan kontakte os pr. digital post, telefon eller pr. brev. Du kan se vores kontaktoplysninger i feltet ”kontakt os” nedenfor.

Vores indsamling og behandling af oplysninger

Skoleområdet behandler almindelige, fortrolige og følsomme oplysninger om dit barn, samt om barnets forældre/værge. Skoleområdet bruger oplysningerne til at støtte op om barnets trivsel og udvikling. Vi kan få oplysningerne direkte fra dig, eller indhente dem fra CPR-registeret og Aula.

For børn drejer det sig om:

 • Almindelige oplysninger: Navn, adresse, kontaktoplysninger, familieforhold, billeder
 • Følsomme oplysninger: Helbredsoplysninger (herunder eventuelle diagnoser)
 • Andre oplysninger, som du med rette kan forventes at kræve undtaget for offentligheden: Cpr-nummer, kontooplysninger, sociale forhold

For forældre/værger drejer det sig om:

 • Almindelige oplysninger: Navn, adresse, kontaktoplysninger, familieforhold, billeder
 • Følsomme oplysninger: Helbredsoplysninger (herunder eventuelle diagnoser, hvis det har relevans for vores arbejde, f.eks. fordi det har indflydelse på kontakt med hjemmet, eller hvis det kræver at der tages særlige hensyn i form af øget fravær el. understøttende aktiviteter med dit barn), seksuel orientering (hvis det kan udledes af øvrige oplysninger)
 • Andre oplysninger, som du med rette kan forventes at kræve undtaget for offentligheden: Cpr-nummer, samlivsstatus

Vi behandler cpr-nummer med hjemmel i databeskyttelseslovens § 11, stk. 1. Vi behandler almindelige personoplysninger med hjemmel i databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra e og artikel 9, stk. 2, litra b og særlovgivning på området.

Deling af personoplysninger

Det er kun de medarbejdere, som er relevante for udførslen af opgaven i forbindelse med dit barns skolegang, som behandler oplysningerne. Alle vores medarbejdere har tavshedspligt.

Vi videregiver personoplysninger, hvis det er nødvendigt for, at vi kan løse vores opgaver eller er fordi en anden myndighed med har rettet henvendelse til os på baggrund af en lovbestemt pligt til at indhente oplysningerne.

Det kan vi for eksempel gøre:

 • ved høring efter forvaltningsretlige krav,
 • ved indberetning til andre myndigheder, fx politiet

I en række tilfælde deler vi ikke-fortrolige personoplysninger med offentligheden, journalister og andre interesserede. Det kan for eksempel ske ved udlevering af oplysninger, som er omfattet af aktindsigt.

Vi benytter desuden en række underleverandører til behandling af data, herunder IT-systemer. De behandler data i overensstemmelse med de aftaler, vi har indgået med dem, som blandt andet fastlægger, at de kun må behandle personoplysningerne i overensstemmelse med vores instruktioner.

Der benyttes databehandlere uden for EU/EØS (Microsoft), og der er indgået relevante aftaler med dem, og  det er sikret, at der er et tilstrækkeligt overførselsgrundlag.

Opbevaring af oplysninger

Personoplysninger registreret hos skoleområdet vil blive opbevaret i 5 år efter endt skolegang eller udmeldelse. Data slettes herefter, når de er overført til Rigsarkivet, da de ifølge arkivloven er bevaringsværdige.

Det vil sige at du efter fem år skal rette henvendelse til rigsarkivet, hvis du ønsker indsigt i dine gamle sager.

Dine rettigheder når vi behandler dine oplysninger

Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig. Hvis du vil bruge dine rettigheder, skal du kontakte din lokale skole eller Lejre Kommune.

Du kan finde dine rettigheder herunder:

 • Retten til indsigt. Du har ret til at se de personoplysninger, som Lejre Kommune behandler om dig, og få en række oplysninger om behandlingen.
 • Retten til at få oplysninger slettet. Du har som udgangspunkt ret til at få slettet dine personoplysninger Retten til sletning er dog ikke fuldstændig, og der er en række undtagelser hertil, fx at vi i mange tilfælde har pligt til, som offentlig myndighed, at behandle oplysningerne.
 • Retten til at få oplysninger berigtiget. Du har ret til at få forkerte personoplysninger om dig rettet. Du har også ret til at få gjort ufuldstændige personoplysninger om dig fuldstændige.
 • Retten til indsigelse. Du har ret til at gøre indsigelse mod en ellers lovlig behandling af dine personoplysninger, fx hvis du har ’tungtvejende grunde’ imod behandlingen.
 • Retten til at få behandlingen begrænset. Du har i nogle tilfælde ret til at få begrænset behandlingen af dine personoplysninger. Det kan fx betyde, at den dataansvarliges behandling af dine oplysninger kun må bestå i at opbevare dem.

Du kan læse mere om databeskyttelsesforordningen og databeskyttelsesloven på Datatilsynets hjemmeside: https://www.datatilsynet.dk/databeskyttelse/hvad-er-dine-rettigheder

Kontakt os

Hvis du har spørgsmål eller ønsker at benytte dig af dine rettigheder, er du velkommen til at kontakte os.

Center for Børn & Læring
Rådhuset i Allerslev
Lejrevej 15
4320 Lejre
Tlf.: 4646 4646
E-mail: cbl@lejre.dk

Du kan skrive til os på sikkerhed@lejre.dk. Indeholder din henvendelse fortrolige eller følsomme oplysninger, skal du skrive til os fra borger.dk eller e-Boks. Du må ikke sende beskeder fra din egen e-mail, f.eks. din Gmail, da vi ikke kan garantere at dine oplysninger bliver tilstrækkeligt beskyttet.

Klageadgang

Du har mulighed for at klage til Datatilsynet over vores behandling af dine  personoplysninger:

Datatilsynet
Carl Jacobsens Vej 35
2500 Valby
Tlf. 33 19 32 00
E-mail: dt@datatilsynet.dk eller via e-Boks

Flere oplysninger

Læs mere om databeskyttelse på kommunens hjemmeside, søg efter ”databeskyttelse”.

Lejre Kommunes databeskyttelsesrådgiver (DPO)

Du kan henvende dig til kommunens databeskyttelsesrådgiver, hvis du har spørgsmål til Lejre Kommunes behandling af dine personoplysninger.

Bech-Bruun Advokatpartnerselskab
Gdanskgade 18,
2150 København
Tlf. 7227 3002
dpo.lejre@bechbruun.com

Hvis din henvendelse indeholder følsomme personoplysninger, skal du bruge den sikre beskedfunktion: https://dpo.bechbruun.com/lejre

Giv feedback