Privatlivspolitik Center for Kultur og Fritid

1. Vi er den dataansvarlige – og hvordan du kontakter os?

Lejre Kommune er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som vi har modtaget om dig. Du finder vores kontaktoplysninger nedenfor.
Lejre Kommune
Møllebjergvej 4
4330 Hvalsø
CVR-nr.: 29 18 85 48 Telefon: 46 46 46 46
Mail: Borgerservice@lejre.dk
Hvis din henvendelse indeholder fortrolige eller følsomme personoplysninger, kan du sende en sikker-mail fra borger.dk eller e-Boks.

2. Kontaktoplysninger på databeskyttelsesrådgiveren

Hvis du har spørgsmål til vores behandling af dine oplysninger, er du altid velkommen til at kontakte vores databeskyttelsesrådgiver.
Du kan kontakte vores databeskyttelsesrådgiver på følgende måder:
• På e-mail: dpo.lejre@bechbruun.com
• På telefon: 72 27 30 02
• Ved brev: Bech-Bruun Advokatpartnerselskab, Langelinie Allé 35, 2100 København Ø, Att. ”databeskyttelsesrådgiver”]
• På sikker beskedfunktion: https://dpo.bechbruun.com/lejre  

3. Formålene med og retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger

Vi behandler dine personoplysninger til et eller flere af følgende formål:
• Håndtering af ansøgninger og henvendelser vedr. tilskud og lokaler.
• Dialog om projekter på kultur- og fritidsområdet.
• Dialog om faciliteter
• Afsending af nyhedsbreve
• Mellemkommunal refusion

Retsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger følger af:
• Databeskyttelsesforordningen artikel 6, stk.1
• Databeksyttelseslovens § 11
• Folkeoplysningsloven

Oplysningerne anvendes ikke til automatiske afgørelser.

4. Kategorier af personoplysninger

Vi behandler følgende kategorier af personoplysninger om dig:
• Vi behandler almindelige personoplysninger om dig og mere specifikt identifikationsoplysninger (navn, telefonnummer, e-mail).
• CPR nr. ved udbetaling af tilskud og mellemkommunal refusion
• Evt. tilhørsforhold til forening
• Yderligere oplysninger du inkluderer i din henvendelse til os.

5. Modtagere eller kategorier af modtagere

Vi videregiver eller overlader dine personoplysninger til følgende modtagere:
• Leverandører af kommunens IT-systemer
• Andre afdelinger i Lejre Kommune, hvis det er relevant for behandlingen af din sag

6. Hvor dine personoplysninger stammer fra

Vi behandler normalt kun personoplysninger, som vi har modtaget direkte fra dig selv.
Hvis du har deltaget i voksenundervisning i en anden kommune, modtager vi personoplysninger fra denne kommune.

7. Opbevaring af dine personoplysninger

Vi opbevarer dine personoplysninger i vores IT-systemer herunder kommunens journalsystem. Oplysningerne i journalsystemet overføres løbende til Rigsarkivet efter arkivlovens regler.
Vi sletter dine personlige oplysninger, når de ikke længere er nødvendige for, at vi kan udføre vores arbejde. Dine personoplysninger bliver som regel opbevaret lige så længe som den sag, de indgår i. Det er i de fleste tilfælde fem år regnet fra udgangen af den journalperiode, som omfatter sagen.

8. Dine rettigheder

Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig.
Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte på ckf@lejre.dk.

Ret til at se oplysninger (indsigtsret)
Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger.

Ret til berigtigelse (rettelse)
Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.
Ret til sletning
I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden det tidspunkt hvor vi normalt sletter vores oplysninger.

Ret til begrænsning af behandling
Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.
Ret til indsigelse
Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine personoplysninger, selvom den er lovlig.

Ret til at transmittere oplysninger
Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring.
Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets Vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

9. Særligt vedr. vores nyhedsbreve

Ved tilmelding til vores nyhedsbrev accepterer du, at dit navn, hvilken forening du tilhører og din e-mailadresse registreres, og at vi sender dig nyhedsbreve.

Vi vil behandle de oplysninger, som du har givet os til følgende: sende dig nyheder, og informationer vedr. tilskudsordninger mv. 

Vores nyhedsbreve indeholder pixels, der registrerer, hvor mange og hvem der åbner nyhedsbrevene, hvornår nyhedsbrevene åbnes (dato og tidspunkt), hvilke links der klikkes på, om det gøres fra en mobilenhed eller desktop, og hvilket operativsystem der benyttes.

Disse informationer benytter vi til at se hvor mange der åbner vores nyhedsprive og klikker på vores links. 

Modtagelse af nyhedsbreve samt vores behandling af pixeldata sker på baggrund af dit samtykke jf. art. 6 stk.1 litra a.

Dit navn og din e-mailadresse behandler vi på baggrund af vores legitime interesse til dokumentationsformål, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f.

Dit navn, din e-mailadresse samt oplysninger om åbning af nyhedsbreve, klik på links, device og operativsystem bliver ikke brugt til andre formål end de beskrevne og bliver ikke videregivet til andre.

10. Klage til Datatilsynet

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på.
Datatilsynet
Carl Jacobsens Vej 35
2500 Valby
Tlf. 33 19 32 00
E-mail: dt@datatilsynet.dk eller via e-Boks
Du kan finde yderligere oplysninger på www.datatilsynet.dk