Privatlivspolitik Daginstitution

Dine rettigheder efter databeskyttelsesforordningen

I forbindelse med samarbejdet omkring dit barn har området ”Daginstitution” brug for at behandle personoplysninger om dig og dit barn. I den anledning skal vi orientere dig om dine og dit barns rettigheder.

Lejre Kommune er dataansvarlig, når det kommer til behandlingen af dine (jeres) personoplysninger. Du kan kontakte os pr. digital post, telefon eller pr. brev. Du kan se vores kontaktoplysninger i feltet ”kontakt os” nedenfor.

Vores indsamling og behandling af oplysninger

Daginstitutionsområdet behandler almindelige og følsomme oplysninger om dit barn samt om barnets forældre/værge.

Vi bruger oplysningerne til at støtte op om barnets trivsel og udvikling. Vi kan få oplysningerne direkte fra dig, eller indhente dem fra CPR-registeret og Aula.

Det drejer sig om følgende oplysninger om dit barn:

 • Almindelige oplysninger: Navn, adresse, kontaktoplysninger, familieforhold, billeder
 • Følsomme oplysninger: Helbredsoplysninger (herunder eventuelle diagnoser)
 • Fortrolige oplysninger: Cpr-nummer, sociale forhold

Og følgende oplysninger om forældre/værge:

 • Almindelige oplysninger: Navn, adresse, kontaktoplysninger, familieforhold, billeder
 • Fortrolige oplysninger: Cpr-nummer, kontooplysninger, sociale forhold

Vi behandler cpr-nummer i  med hjemmel i databeskyttelseslovens § 11, stk. 1, og almindelige personoplysninger i overensstemmelse med databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra e og artikel 9, stk. 2, litra b.

Deling af personoplysninger

Det er kun de medarbejdere, som er relevante for udførslen af opgaven i forbindelse med dit barns plads i institution, udvikling, læring og socialisering som behandler oplysningerne.Alle vores medarbejdere har tavshedspligt.

Vi videregiver personoplysninger, hvis det er nødvendigt for, at vi kan løse vores opgaver eller fordi en anden myndighed har rettet henvendelse til os på baggrund af en lovbestemt pligt til at indhente oplysningerne.

Det kan vi for eksempel gøre:

 • ved høring efter forvaltningsretlige krav,
 • ved indberetning til andre myndigheder, fx politiet

I en række tilfælde deler vi ikke-fortrolige personoplysninger med offentligheden, journalister og andre interesserede. Det kan for eksempel ske ved udlevering af oplysninger, som er omfattet af aktindsigt.

Vi benytter desuden en række underleverandører til behandling af data, herunder IT-systemer. De behandler data i overensstemmelse med de aftaler, vi har indgået med dem, som blandt andet fastlægger, at de kun må behandle personoplysningerne i overensstemmelse med vores instruktioner.

Der benyttes databehandlere uden for EU/EØS (Microsoft). Der er indgået relevante aftaler med dem, det er sikret, at der er et tilstrækkeligt overførselsgrundlag.

Opbevaring af oplysninger

Personoplysninger registreret hos Daginstitutionsområdet vil blive opbevaret i 5 år efter udmeldelse. Data slettes herefter, når de er overført til Rigsarkivet, da de ifølge arkivloven er bevaringsværdige.

Det vil sige at du efter fem år skal rette henvendelse til rigsarkivet, hvis du ønsker indsigt i dine gamle sager.

Dine rettigheder når vi behandler dine oplysninger

Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig. Hvis du vil bruge dine rettigheder, skal du kontakte din lokale skole eller Lejre Kommune.

Du kan finde dine rettigheder herunder:

 • Retten til indsigt. Du har ret til at se de personoplysninger, som Lejre Kommune behandler om dig, og få en række oplysninger om behandlingen.
 • Retten til at få oplysninger slettet. Du har som udgangspunkt ret til at få slettet dine personoplysninger. Retten til sletning er dog ikke fuldstændig, og der er en række undtagelser hertil, fx at vi i mange tilfælde har pligt til, som offentlig myndighed, at behandle oplysningerne..
 • Retten til at få oplysninger berigtiget. Du har ret til at få forkerte personoplysninger om dig rettet. Du har også ret til at få gjort ufuldstændige personoplysninger om dig fuldstændige.
 • Retten til indsigelse. Du har ret til at gøre indsigelse mod en ellers lovlig behandling af dine personoplysninger.
 • Retten til at få behandlingen begrænset. Du har i nogle tilfælde ret til at få begrænset behandlingen af dine personoplysninger. Det kan fx betyde, at den dataansvarliges behandling af dine oplysninger kun må bestå i at opbevare dem.

Du kan læse mere om databeskyttelsesforordningen og databeskyttelsesloven på Datatilsynets hjemmeside: https://www.datatilsynet.dk/databeskyttelse/hvad-er-dine-rettigheder

Kontakt os

Hvis du har spørgsmål om dine rettigheder eller ønsker indsigt i en sag, hvor vi har registreret oplysninger om dig, er du velkommen til at kontakte os.

Center for Børn & Læring
Rådhuset i Allerslev
Lejrevej 15
4320 Lejre
Tlf.: 4646 4646
E-mail: cbl@lejre.dk

Du kan skrive til os på sikkerhed@lejre.dk. Indeholder din henvendelse fortrolige eller følsomme oplysninger, skal du skrive til os fra borger.dk eller e-Boks. Du må ikke sende e-mails fra din egen mail, f.eks. din Gmail, da vi ikke kan garantere at dine oplysninger bliver tilstrækkeligt beskyttet.

Klageadgang

Du har mulighed for at klage til Datatilsynet over vores behandling af personoplysninger om dig og dit barn. Du kan klage til :

Datatilsynet
Carl Jacobsens Vej 35
2500 Valby
Tlf. 33 19 32 00
E-mail: dt@datatilsynet.dk eller via e-Boks

Flere oplysninger

Læs mere om databeskyttelse på kommunens hjemmeside, søg efter ”databeskyttelse”.

Lejre Kommunes databeskyttelsesrådgiver (DPO)

Du kan henvende dig til kommunens databeskyttelsesrådgiver, hvis du har spørgsmål til Lejre Kommunes behandling af dine personoplysninger.

Bech-Bruun Advokatpartnerselskab,
Gdanskgade 18,
2150 København
Tlf. 7227 3002
dpo.lejre@bechbruun.com

Hvis din henvendelse indeholder følsomme personoplysninger, skal du bruge den sikre beskedfunktion: https://dpo.bechbruun.com/lejre

Giv feedback