Privatlivspolitik Borgerservice

Lejre Kommune passer vi på dine personoplysninger, når vi behandler oplysninger om dig.

I databeskyttelsesforordningen (GDPR) og databeskyttelsesloven, finder du reglerne for, hvordan vi må indsamle og behandle dine oplysninger. Desuden kan det være, at der er fastsat regler i særlove eller retspraksis, som gør at vi opbevarer og videregiver dine oplysninger til andre myndigheder, f.eks. til rigsarkivet.

Her kan du læse, hvordan vi behandler dine oplysninger, og om dine rettigheder som registreret:

Hvad er personoplysninger

personoplysninger er en fællesbetegnelse, der dækker over enhver form for information som direkte eller indirekte kan henføres til en person. Det kan fx være oplysninger som navn, adresse, cpr-nummer eller køn.

Behandling af personoplysninger dækker over alle former for håndtering af personoplysninger. Det er f.eks. registrering eller videregivelse af personoplysninger i forbindelse med oprettelse af en sag for dig som borger.

Lejre Kommune som dataansvarlig

Lejre kommune behandler oplysninger om dig som led i vores opgave som lokal myndighed. Det kan være, at du selv har rettet henvendelse til borgerservice, eller det kan være at din arbejdsgiver har angivet, at du har været syg og skal modtage sygedagpenge. Uanset hvad, så sørger vi selvfølgelig for altid at behandle dine oplysninger på en lovlig og ansvarlig måde.

Har du nogen spørgsmål om hvilke oplysninger, vi har registreret på dig, eller vil du gøre brug af dine rettigheder som registreret er det derfor som udgangspunkt os du skal kontakte. Du kan læse mere om dine rettigheder længere nede.

Lejre kommune kan kontaktes på post@lejre.dk, eller du kan tage kontakt til vores DPO hos BechBruun.

Lejre Kommune
Møllebjergvej 4
4330 Hvalsø
CVR-nr.: 29 18 85 48 Telefon: 46 46 46 46

DPO BechBruun
E-mail: dpo.lejre@bechbruun.com
Telefon: 72 27 30 02
Bech-Bruun Advokatpartnerselskab
Gdanskgade 18, 2150 Nordhavn
Att. ”databeskyttelsesrådgiver”
Via hjemmeside: https://dpo.bechbruun.com/lejre

 Vi anbefaler at du aldrig sender personoplysninger via din private mail, da det ikke er sikkert.

Hvis din henvendelse indeholder fortrolige eller følsomme personoplysninger, kan du sende via digital post fra borger.dk eller e-Boks. Her skal du vælge borgerservice.

Kategorier af personoplysninger

Vi behandler følgende kategorier af personoplysninger om dig:

 • Almindelige oplysninger: Navn, adresse, kontaktoplysninger, familieforhold, forbrugsoplysninger, ansættelser
 • Følsomme oplysninger: Helbredsoplysninger (herunder eventuelle diagnoser), oplysninger om fagforening
 • Fortrolige oplysninger: Cpr-nummer, kontooplysninger, sociale forhold, skatteoplysninger og indkomstforhold
 • Oplysninger om strafbare forhold

Hvor dine personoplysninger stammer fra

Dine oplysninger indhenter vi fra dig, din arbejdsgiver, sundhedsvæsnet, pensions- og forsikringsselskaber, civilsamfundet, offentlige registre f.eks. CPR-registret og Motor-registret, SKAT, politiet, og andre myndigheder.

Formålene med behandlingen

Vi behandler dine personoplysninger til følgende formål:

 • Behandle din ansøgning om hjælp til forsørgelse (kontanthjælp, selvforsørgelses- og hjemrejse- og overgangsydelse, uddannelseshjælp), sygedagpenge, ledighedsydelse, fleksløntilskud, revalideringsydelse, ressourceforløbsydelse, enkeltydelse eller befordringsgodtgørelse.
 • Rådgive og vejlede om mulighederne for økonomisk støtte
 • Foretage lovpligtige opfølgninger på bevillinger
 • Træffe afgørelser på baggrund af ansøgninger rejst af dig eller som følge af retskrav.
 • Boligadministration, herunder visitering af akutboliger
 • Kontrol med sociale ydelser
 • Systemovervågning, fejlretning mv.
 • Sikkerhed, afsløring af svig og kriminelle handlinger

Retsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger findes i Persondataforordningen (GDPR), persondataloven og i speciallovgivning for de enkelte områder. Herunder kan du finde de generelle behandlingsgrundlag:

 • Almindelige Personoplysninger indhentes og behandles efter Databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1 litra c og litra e. De to behandlingsgrundlag dækker over (c) retlig forpligtelse - det kan f.eks. være at vi er nødt til at behandle dine personoplysninger for at vurdere om du har krav på erstatning el. lign. (e) offentlig myndighedsudøvelse. Det er i forbindelse med vores primære opgaver som kommune, hvor vi understøtter dig som borger i din dagligdag.
 • Det kan ske i meget sjældne tilfælde, at vi behandler nogle oplysninger på baggrund af samtykke, jf. art. 6, stk. 1, litra a, men i disse sjældne tilfælde vil du altid blive udtrykkeligt informeret om baggrunden for dit samtykke og dine muligheder for at trække det tilbage.
 • Nr. behandles efter Databeskyttelseslovens §11, jf. GDPR art. 6, stk. 1, litra e.
 • Følsomme oplysninger som f.eks. helbredsoplysninger eller religiøse forhold indhentes og behandles efter Databeskyttelsesforordningen 9, stk. 2 litra b, f, g og j, jf. art. 6, stk. 1, litra c og e.

Modtagere eller kategorier af modtagere

Som dataansvarlig har vi også forpligtigelsen til at sørge for, at vores leverandører overholder reglerne i GDPR og databeskyttelsesloven. Det gør vi hovedsageligt via. Tilsyn med vores leverandører.

Vi videregiver eller overlader dine personoplysninger til følgende modtagere:

 • Politiet, andre offentlige myndigheder, rådgivere, forsikringsselskaber, pensionsselskaber, boligselskaber, forsyningsselskaber, SKAT, domstole, eksterne leverandører af IT-systemer. Eksterne parter, der fungerer som databehandlere for Lejre Kommune, vil kun behandle oplysninger i overensstemmelse med den instruks, de har fået af Lejre Kommune, og der vil være indgået en databehandleraftale.

Når vi videregiver oplysninger, er det en behandling vi foretager. Det gør vi som en del af vores retlige forpligtigelse og myndighedsudøvelse, som fremgår af art. 6, stk. 1, litra c og e i henhold til ovenstående.

Opbevaring af dine personoplysninger

Vi opbevarer dine personoplysninger til de ikke længere er nødvendige til det formål vi har indhentet dem til. Vi kan på nuværende tidspunkt ikke sige præcis, hvor længe oplysningerne vil blive opbevaret, da afhænger af slettefristerne for det enkelte område. De enkelte oplysninger vil blive slettet løbende, når det ikke længere er nødvendigt at opbevare dem i overensstemmelse med gældende lovgivning på området. Som udgangspunkt opbevarer vi dine oplysninger mellem 30 dage og i op til 5 år, men der kan være grunde til at vi opbevarer dem længere. Du kan altid rette henvendelse, hvis du har spørgsmål til en specifik slettefrist.

Dine rettigheder

Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig. 

Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte os. Du kan finde dine rettigheder herunder:

Ret til at se oplysninger (indsigtsret)

Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger.

Ret til berigtigelse (rettelse)

Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.

Ret til sletning

I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden det tidspunkt hvor vi normalt sletter vores oplysninger.

Ret til begrænsning af behandling

Du har visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

Ret til indsigelse
Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine personoplysninger, selvom den er lovlig.

Ret til at transmittere oplysninger

Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets Vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

Klage til Datatilsynet

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på.

Datatilsynet
Carl Jacobsens Vej 35
2500 Valby
Tlf. 33 19 32 00
E-mail: dt@datatilsynet.dk eller via e-Boks

Du kan finde yderligere oplysninger på www.datatilsynet.dk