PPR - Privatlivspolitik

Dine rettigheder efter databeskyttelsesforordningen

I forbindelse med samarbejdet omkring dit barn har Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR) brug for at behandle oplysninger. I den anledning skal vi orientere dig om dine rettigheder.
Lejre Kommune er dataansvarlig, når det kommer til behandlingen af dine personoplysninger. Du kan kontakte os pr. digital post, telefon eller pr. brev. Du kan se vores kontaktoplysninger i feltet ”kontakt os” nedenfor.

Vores indsamling og behandling af oplysninger

PPR behandler almindelige og følsomme oplysninger om dit barn samt om barnets forældre/værge. Det er bl.a. cpr-nummer i overensstemmelse med databeskyttelseslovens § 11, stk. 1 og navn, kontaktoplysninger, institutions- og skoletilknytning, familieforhold, sociale forhold som følge af vores myndighedsudøvelse i overensstemmelse med databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra e og artikel 9, stk. 2, litra b.

PPR bruger oplysningerne til at støtte op om barnets trivsel og udvikling samt at understøtte specialpædagogisk bistand. Hvis vi ikke har oplysningerne fra dig, er det typisk oplysninger, som de tilknyttede fagpersoner indsamler via observationer, tests og møder samt oplysninger, som dit barn selv fortæller.

PPR har notat- og journaliseringspligt i henhold til Offentlighedsloven. Du kan læse lovteksten på www.retsinformation.dk.

Deling af personoplysninger

Det er kun de medarbejdere, som er relevante for sagen, som behandler oplysningerne, og alle medarbejdere har tavshedspligt. Hvis der opstår behov for at udveksle oplysninger med andre parter, vil du blive orienteret og bedt om samtykke.

Vi videregiver personoplysninger, hvis det er nødvendigt for, at vi kan løse vores opgaver og kun, når det er lovligt.

Vi kan for eksempel overlade persondata til vores databehandlere (eksterne leverandører). De behandler data i overensstemmelse med de aftaler, vi har indgået med dem, som blandt andet fastlægger, at de kun må behandle personoplysningerne i overensstemmelse med vores instruktioner. Vi kan videregive personoplysninger til myndigheder, organisationer, virksomheder og personer, som vi skal kontakte i sagerne. Det kan vi for eksempel gøre:

  • ved høring efter forvaltningsretlige krav,
  • ved fremsendelse af en afgørelse, eller
  • ved indberetning til andre myndigheder, fx Skat.

I en række tilfælde deler vi ikke-fortrolige personoplysninger med offentligheden, journalister og andre interesserede. Det kan for eksempel ske ved vores offentliggørelse af ikke-fortrolige personoplysninger på vores hjemmeside mv., ved udsendelse af pressemeddelelser og ved udlevering af oplysninger, som er omfattet af aktindsigt.

Opbevaring af oplysninger

Personoplysninger registreret hos PPR vil blive opbevaret 5 år efter endt skolegang. Data slettes herefter, når de er overført til Rigsarkivet, da de ifølge arkivloven er bevaringsværdige.

Dine rettigheder når vi behandler dine oplysninger

Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig. Hvis du vil bruge dine rettigheder, skal du kontakte PPR.

  • Retten til indsigt. Du har ret til at se de personoplysninger, som Lejre Kommune behandler om dig, og få en række oplysninger om behandlingen.
  • Retten til at få oplysninger slettet. Du har som udgangspunkt ret til at få slettet dine personoplysninger, hvis én af en række betingelser for sletning er opfyldt.
  • Retten til at få forkerte oplysninger berigtiget. Du har ret til at få urigtige/forkerte personoplysninger om dig rettet. Du har også ret til at få gjort ufuldstændige personoplysninger om dig fuldstændige.
  • Retten til indsigelse. Du har ret til at gøre indsigelse mod en ellers lovlig behandling af dine personoplysninger, fx hvis du har ’tungtvejende grunde’ imod behandlingen.
  • Retten til at få behandlingen begrænset. Du har i nogle tilfælde ret til at få begrænset behandlingen af dine personoplysninger. Det kan fx betyde, at den dataansvarliges behandling af dine oplysninger kun må bestå i at opbevare dem.

 Du kan også læse mere om databeskyttelsesforordningen og databeskyttelsesloven på Datatilsynets hjemmeside: https://www.datatilsynet.dk/databeskyttelse/hvad-er-dine-rettigheder

Kontakt os

Hvis du har spørgsmål om dine rettigheder eller ønsker indsigt i en sag, hvor vi har registreret oplysninger om dig, er du velkommen til at kontakte os.

PPR
Bogøvej 9
4060 Kirke Såby
Tlf. 5117 5800
ppr@lejre.dk

Du kan skrive til os på sikkerhed@lejre.dk. Indeholder din henvendelse fortrolige eller følsomme oplysninger, skal du sende en mail fra borger.dk eller e-Boks. 

Klageadgang

Du har mulighed for at klage til Datatilsynet over indsamling og registrering af oplysninger om dig:

Datatilsynet
Carl Jacobsens Vej 35
2500 Valby
Tlf. 33 19 32 00
E-mail: dt@datatilsynet.dk eller via e-Boks

Flere oplysninger

Læs mere om databeskyttelse på kommunens hjemmeside, søg evt. efter ”databeskyttelse”. 

Lejre Kommunes databeskyttelsesrådgiver (DPO)

Du kan henvende dig til kommunens databeskyttelsesrådgiver, hvis du har spørgsmål til Lejre Kommunes behandling af dine personoplysninger.

Bech-Bruun Advokatpartnerselskab
Langelinie Allé 35
2100 København Ø
Tlf. 7227 3002
dpo.lejre@bechbruun.com

 Hvis din henvendelse indeholder personfølsomme oplysninger, skal du bruge den sikre beskedfunktion: https://dpo.bechbruun.com/lejre