Integration - Privatlivspolitik

Oplysninger om vores behandling af dine personoplysninger mv.

1. Vi er den dataansvarlige – og hvordan du kontakter os?

Lejre Kommune er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som vi har modtaget om dig. Du finder vores kontaktoplysninger nedenfor.

Lejre Kommune,
Møllebjergvej 4,
4330 Hvalsø,
CVR-nr.: 29 18 85 48 Telefon: 46 46 46 46
Mail: Borgerservice@lejre.dk

Hvis din henvendelse indeholder fortrolige eller følsomme personoplysninger, kan du sende en mail fra borger.dk eller e-Boks. Vi anbefaler aldrig at sende personoplysninger på mail, men send sikkert via E-boks enten i App’en eller via E-boks hjemmeside.

2. Kontaktoplysninger på databeskyttelsesrådgiveren

Hvis du har spørgsmål til vores behandling af dine oplysninger, er du altid velkommen til at kontakte vores databeskyttelsesrådgiver.

Du kan kontakte vores databeskyttelsesrådgiver på følgende måder:

 • På e-mail: lejre@bechbruun.com
 • På telefon: 72 27 30 02
 • Ved brev: Bech-Bruun Advokatpartnerselskab, Gdanskgade 18, 2150 Nordhavn
 • ”databeskyttelsesrådgiver”
 • På sikker beskedfunktion: https://dpo.bechbruun.com/lejre

3. Formålene med og retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger

Vi behandler dine personoplysninger til følgende formål:

 • Sagsbehandling og afgørelser med henblik på at tilrette og gennemføre danskundervisning for voksne udlændinge, samt afholdelse af indfødsretsprøve og medborgerskabsprøve.
 • Sagsbehandling med henblik på boligplacering af flygtninge i kommunen, herunder tildeling af CPR-nr. og sundhedskort mv.
 • Sagsbehandling af personoplysninger i forbindelse med integration af udlændinge, herunder selvforsørgelse, integrationsplaner, sikkerhedsstillelse, integrationsgrunduddannelse, hjemrejseprogrammer og tolkebistand
 • Sagsbehandle personoplysninger med henblik på at hjælpe herboende udlændinge samt danske statsborgere med dobbelt statsborgerskab, der ønsker at vende tilbage til hjemland/tidligere opholdsland, og dermed løses fra deres danske statsborgerskab.

Retsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger følger af:

• Retsgrundlaget for behandlingen af personoplysninger fremgår af databeskyttelsesforordningen artikel 6, stk.1, litra e for så vidt angår de almindelige personoplysninger, samt databeskyttelsesforordningens artikel 9, stk. 2 litra g for så vidt angår de følsomme personoplysninger.

• Lov om supplerende bestemmelser til forordning om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger (Databeskyttelsesloven) LBK nr. 502 af 23/05/2018 § 11.

4. Kategorier af personoplysninger

Vi behandler følgende kategorier af personoplysninger om dig:

 • Navn, cpr, udlændingenummer, kontaktoplysninger, adresse, ansættelser, fagforening, familieforhold, helbredsoplysninger, indkomstforhold, skatteoplysninger, forbrugsoplysninger, kontooplysninger, sociale forhold, straffeforhold, udlændingestatus uddannelse og CV.

5. Modtagere eller kategorier af modtagere

       Vi videregiver eller overlader dine personoplysninger til følgende modtagere: 

Politiet, andre offentlige myndigheder, SKAT, leverandører med databehandleraftaler.
Eksterne leverandører fx CLAVIS, IT-udbydere eller analysebureaur.
Eksterne parter der fungerer som databehandlere for Lejre Kommune, vil kun behandle oplysninger i overensstemmelse med den instruks de har fået fra os, og der vil være indgået en databehandleraftale

6. Hvor dine personoplysninger stammer fra

Dine oplysninger indhenter vi fra dig, dagtilbud, skole, fritidsklub, din arbejdsgiver, sundhedsvæsnet, pensions- og forsikringsselsskaber, civilsamfundet, a-kasse, offentlige registre, Skattestyrelsen, politiet og andre myndigheder. 

7. Opbevaring af dine personoplysninger

Vi opbevarer dine oplysninger til de ikke længere er nødvendige til det beskrevene formål. Vi kan på nuværende tidspunkt ikke sige præcis hvor længe oplysningerne vil blive opbevaret, men de vil blive slettet løbende og i overensstemmelse med gældende lovgivning på området.

8. Automatiske afgørelser

I Center for Job og Social anvender vi ikke automatiske afgørelser. Afgørelser træffes efter en konkret og individuel vurdering på baggrund af sagens oplysninger.

9. Overførsel af personoplysninger til tredje lande:

I nogle tilfælde benytter vi leverandører (databehandlere), der befinder sig i lande uden for EU/EØS (tredjelande), eller vores leverandører benytter sig af underdatabehandlere, der befinder sig uden for EU/EØS. Inden vi overfører oplysninger til disse, vil vi altid sikre, at vi har et gyldigt overførselsgrundlag. I mange tilfælde vil dette overførselsgrundlag bestå af EU Kommissionens standard kontrakter (”SCC”) samt den indgåede aftale/databehandleraftale med leverandøren. Hvis oplysningerne overføres til USA, kan overførselsgrundlaget udgøres af Data privacy Framework, hvis leverandøren er certificeret herunder.

Hvis der ikke kan etableres et gyldigt overførselsgrundlag, vil vi ikke indgå aftale med leverandøren, og dermed som udgangspunkt heller ikke overføre oplysninger om dig.

10. Hvis du undlader at afgive personoplysninger

Det kan efter omstændighederne få processuel skadevirkning at undlade at afgive personoplysninger i henhold til Lov om integration af udlændinge i Danmark. Det betyder, at vi i nogle tilfælde ikke kan behandle din sag, hvis du ikke vil udlevere dine oplysninger til os.

11. Dine rettigheder

Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig. 

Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte os.

Ret til at se oplysninger (indsigtsret)

Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger.

Ret til berigtigelse (rettelse)

Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.

Ret til sletning

I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden det tidspunkt hvor vi normalt sletter vores oplysninger.

Ret til begrænsning af behandling

Du har visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

Ret til indsigelse

Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine personoplysninger, selvom den er lovlig.

Ret til at transmittere oplysninger

Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets Vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

12. Klage til Datatilsynet

Du har mulighed for at rette henvendelse til Lejre Kommunes informationssikkerhedskoordinator ved at skrive til

 • sikkerhed@lejre.dk. Indeholder din henvendelse fortrolige eller følsomme oplysninger, skal de sende en mail fra borger.dk eller e-Boks.
 • Brev: Rådhuset i Hvalsø, Møllebjergvej 4, 4330 Hvalsø
 • sikkerhed@lejre.dk. Indeholder din henvendelse fortrolige eller følsomme oplysninger, skal de sende en mail fra borger.dk eller e-Boks. 

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på.

Datatilsynet,
Carl Jacobsens Vej 35,
2500 Valby.
Tlf. 33 19 32 00
E-mail: dt@datatilsynet.dk eller via e-Boks

Du kan finde yderligere oplysninger på www.datatilsynet.dk