Hvordan bliver naboer hørt?

Hvordan bliver naboer hørt i forbindelse med nye flygtningeboliger?

En ændring af planloven i 2015 gav kommunerne mulighed for hurtigt at afhjælpe et akut behov for midlertidig indkvartering af flygtninge. Kommunerne kan fravige og give dispensation for planlovens anvendelsesbestemmelser. Det betyder, at man kan indkvartere flygtningene i områder, der i kommuneplanen er udlagt til andet end boliger. Dispensationen gælder 5 år.

I lovforslaget er indføjet en høringsperiode på 2 uger, hvor borgere og andre kan komme med kommentarer inden den endelige beslutning.

Kommunen sender et såkaldt nabobrev, når der bliver indkvarteret flygtninge. Brevet informerer naboerne om, at en bestemt bygning vil blive brugt til boliger til flygtninge.