Modtagelse af flygtninge

På denne side kan du læse om de flygtninge, som kommer til Lejre Kommune. Læs også om Lejre Kommunes indsats for modtagelse og integration af flygtningene.

Hvor mange kommer?

Hvor mange flygtninge kommer der til Lejre Kommune?

Kommunerne i Danmark får hvert år tildelt en kvote af flygtninge, som de er forpligtet til at modtage.

I 2015 modtog Lejre Kommune 79 flygtninge. Dertil kommer 54, der er kommet som følge af familiesammenføringer. 51 af de flygtninge, som kom til Lejre Kommune i 2015, er børn.

Vi forventer at modtage 121 flygtninge i 2016 og 83 i 2017.  Dertil kommer familiesammenføringer. 

De fleste flygtninge, som kommer til Lejre Kommune, er fra Syrien. Herudover er der en mindre gruppe fra Afghanistan, Iran og Somalia. Det er typisk unge mænd, som i nogle tilfælde senere opnår familiesammenføring.

Du kan læse mere om Danmarks flygtningekvoter og kommunernes integrationsarbejde på Udlændingestyrelsens hjemmeside

Hvem bestemmer, hvor mange der kommer?

Hvem bestemmer, hvor mange flygtninge Lejre Kommune skal modtage - og hvem der skal flytte hertil?

Det er Udlændingestyrelsen, som hvert år fastsætter flygtningekvoterne. Det vil sige, hvor mange flygtninge den enkelte kommune skal modtage.

Det er også Udlændingestyrelsen, som visiterer de enkelte flygtninge til kommunerne - altså beslutter, hvilke flygtninge som skal bo i netop Lejre Kommune.

Hvilken status har de?

Hvilken status har de flygtninge, som kommer til Lejre Kommune?

De flygtninge, som kommer ud til den enkelte kommune, er asylmodtagere. Det vil sige, at Udlændingestyrelsen har vurderet deres sag og har givet dem asyl.

Asylmodtagere må blive i Danmark i op til 3 år. Derefter skal deres sag vurderes igen.

Inden de kommer ud til kommunerne, bor flygtningene i asylcentre, og indtil deres sag er behandlet, er de asylansøgere.

Hvor længe skal de blive boende?

Hvor længe skal de flygtninge, som kommer til Lejre Kommune, blive boende her?

I den såkaldte "integrationsperiode", som er de første 3 år, skal flygtningene bo i den kommune, de er visiteret til. De kan ikke selv bestemme, om de hellere vil bo i en anden kommune.

Efter den treårige integrationsperiode er der ikke længere krav om, at den enkelte flygtning skal blive boende i Lejre Kommune.

Må de arbejde?

Må en flygtning arbejde?

Når asylansøgere får opholdstilladelse og dermed får flygtningestatus, får de automatisk også arbejdstilladelse.

Hvorfor stiger antallet af flygtninge?

Hvorfor stiger antallet af flygtninge til Lejre Kommune?

Lige nu oplever verden en flygtningestrøm, man ikke har set siden 2. verdenskrig. I Danmark oplever vi et antal flygtninge, som vi ikke har set siden krigen i Jugoslavien. Mange af flygtningene kommer fra Syrien. I 2016 forventer Lejre Kommune at modtage 121 af de 20.000 flygtninge, som Danmark modtager.

Hvem er flygtningene?

Hvem er flygtningene - uddannelse, køn, baggrund, familiesammenføring?

Det er oftest enlige, yngre mænd, da flugten er en risikofyldt affære. Mændene rejser i forvejen, og får efterfølgende familien op ad mere sikre veje. Nogle er veluddannede og andre (særligt de helt unge) har ingen uddannelsesbaggrund ud over almindelig skolegang (svarende til folkeskolen).

Hvilke forpligtelser har Lejre Kommune?

Hvilke forpligtelser har Lejre Kommune over for de flygtninge, som kommer hertil?

Lejre Kommune er forpligtiget til at sørge for bolig til de flygtninge, der kommer til kommunen.

Derudover skal kommunen sørge for bl.a. sprogundervisning og plads til børnene i daginstitution eller skole, ligesom kommunen arbejder med at få flygtninge i beskæftigelse.

Der er med andre ord mange ting, der kan hjælpe med at integrere de nye medborgere i lokalsamfundet. Du kan læse mere om Lejre Kommunes serviceramme for integrationsindsatsen herunder.

Overordnede servicerammer for integrationsindsatsen i Lejre

Sådan modtager vi flygtninge

Sådan modtager vi flygtninge i Lejre Kommune

Lejre Kommune har en plan for, hvordan vi bedst tager imod flygtninge, så de hurtigt kan få et sted at bo, lære dansk og komme i arbejde. Indsatsen indebærer bl.a.: 

 • En uge inden ankomst til Lejre Kommune taler sagsbehandlerne med flygtningene. Der orienteres blandt andet om ankomsten til Lejre Kommune.
 • Lejre Kommune har en tværfaglig indsats, som sikrer, at modtagelsen af flygtningene og indføringen i det danske samfund sker bedst muligt. For eksempel tager Integrationsteamet sig af boligplacering, integrationsprogram og håndterer specielle sociale problemstillinger. Familiekonsulenterne hjælper med at skrive børn op til daginstitution/skole etc.
 • Lejre Kommune har udarbejdet en velkomstpolitik for, hvordan vi modtager nye borgere - se mere her
 • Kommunen sender naboer, grundejerforeningerne og evt. bylav et informationsbrev i de områder, hvor kommunen har flygtningeboliger. Læs mere om, hvor flygtningene skal bo, længere nede på siden.

Lejre Kommune vil gerne i dialog med lokalsamfundene og de frivillige foreninger om, hvordan vi kan samarbejde om integrationsarbejdet. Af den grund har Lejre Kommune bl.a. lavet en samarbejdsaftale med Frivillignet Lejre Flygtningevenner omkring modtagelsen af flygtningene. 

Du kan læse samarbejdsaftalen her

Lejre Kommune er med i et projekt sammen med Dansk Røde Kors og Dansk Flygtningehjælp, hvor målet er at styrke nyankomne flygtninges muligheder for et aktivt medborgerskab. Projektet hedder Lokalsamfundet Bygger Bro. Der bliver bl.a. holdt borgermøder rundt omkring i kommunen. Her kan borgerne komme med forslag til, hvordan vi lokalt kan byde vores nye borgere velkommen, og der kan besvares spørgsmål. 

Hvor skal flygtningene bo?

Flygtningene skal bo i Lejre Kommune. Vi arbejder løbende på at finde både midlertidige og permanente boliger til dem.

Midlertidige flygtningeboliger er boliger, Lejre Kommune råder over. Det kan være boliger, som er indrettet i kommunalt ejede bygninger - eller det kan være lejeboliger, som Lejre Kommune lejer af private borgere. Her kan kommunen placere flygtninge, indtil det er muligt at finde en permanent bolig til dem. Lejre Kommune kan også beslutte at flytte flygtninge, der bor i midlertidige boliger, hvis det er nødvendigt. Eksempelvis hvis en enlig flygtning får familiesammenføring, så der opstår behov for en større bolig.

Lejre Kommune placerer langt de fleste flygtninge i midlertidige boliger, fordi der ikke er ledige permanente boliger, og fordi flygtningene ikke har råd til at betale for en permanent bolig.

Hvad betaler flygtningene i husleje?

Flygtningene betaler en lovbestemt husleje til Lejre Kommune af den integrationsydelse, de modtager fra den danske stat, når de bor i en midlertidig bolig. Hvis flygtningene placeres i en permanent bolig, skal de betale en almindelig markedsleje for at bo der. Flytter en flygtning i permanent bolig kan de på lige fod med alle andre søge om boligsikring osv. til hjælp til deres faste boligudgifter.

Størrelsen på den husleje, som de nye medborgere skal betale for en midlertidig bolig er fastsat af Udlændingestyrelsen. Det betyder, at når kommunen driver/lejer et midlertidigt opholdssted/indkvartering for flygtninge, så er der sjældent balance mellem de driftsmæssige udgifter til leje af det konkrete sted og lejeindtægter fra flygtningene. Derfor er midlertidige boligplacering af flygtninge en stor økonomisk udfordring for mange kommuner. 

Gælder lejeloven?

Lejeloven finder ikke anvendelse i forbindelse med indkvartering på midlertidige opholdssteder. Det er ikke obligatorisk at indgå en skriftlig aftale om indkvartering, men det gør Lejre Kommune i hvert enkelt tilfælde for at undgå enhver tvivl omkring, hvad der er aftalt.

I permanent boligplacering gælder de almindelig lejelovsbestemmelser og markedets priser på huslejen.

Hvor skal flygtningebørn gå i skole?

Børn af flygtninge, som har fået asyl og skal bo i Lejre Kommune, går i skole i kommunens folkeskoler. De børn, der ikke kan tilstrækkelig meget dansk begynder deres skolegang i modtageklasserne på Hvalsø Skole. Når de kan tale og forstå så meget dansk, at de med lidt støtte deltage i den almindelige undervisning, kommer de ud på deres distriktsskole. Det er den skole, som de i henhold til deres bopæl hører til.

Hvordan bliver naboer hørt?

Hvordan bliver naboer hørt i forbindelse med nye flygtningeboliger?

En ændring af planloven i 2015 gav kommunerne mulighed for hurtigt at afhjælpe et akut behov for midlertidig indkvartering af flygtninge. Kommunerne kan fravige og give dispensation for planlovens anvendelsesbestemmelser. Det betyder, at man kan indkvartere flygtningene i områder, der i kommuneplanen er udlagt til andet end boliger. Dispensationen gælder 5 år.

I lovforslaget er indføjet en høringsperiode på 2 uger, hvor borgere og andre kan komme med kommentarer inden den endelige beslutning.

Kommunen sender et såkaldt nabobrev, når der bliver indkvarteret flygtninge. Brevet informerer naboerne om, at en bestemt bygning vil blive brugt til boliger til flygtninge.

Har kommunen oplevet øget kriminalitet?

Har kommunen oplevet øget kriminalitet ifm. indplacering af flygtninge i midlertidige boliger?

Der er intet, der tyder på øget kriminalitet i de områder, hvor flygtninge indkvarteres midlertidigt. Lejre Kommune har således ingen erfaringer med øget kriminalitet som følge af kommunens flygtningeboliger.

Hvis du gerne vil engagere dig

Som borger i Lejre Kommune har du mulighed for hjælpe vores nye borgere og engagere dig i integrationsarbejdet. Det kan du gøre på mange måder:

 • Du kan som nabo tage vores nye borgere med til den lokale byfest, invitere til en kop kaffe, hjælpe med at oversætte et brev eller tage dem med til en aktivitet i din lokale idrætsforening m.v.
 • Du kan som aktiv i en forening drøfte med din bestyrelse, hvordan jeres forening kan tage aktiv del i at invitere børn, unge og voksne ind i jeres fællesskab.
 • Du kan blive frivillig i en forening som eksempelvis Frivillignet Lejre Flygtningevenner, som arrangerer aktiviteter og tilbyder netværksfamilier og mentorer til flygtningene.
 • Du kan udleje en bolig eller et værelse til en flygtning eller en flygtningefamilie.
 • Du kan som virksomhed rette henvendelse til Center for Job og Social og høre om mulighederne for sprog- og virksomhedspraktik.

Vi vil også gerne høre fra dig, hvis du har andre gode idéer til, hvordan vi sammen kan blive bedre til at byde vores nye borgere velkommen.

 • Henvendelse vedr. boligudlejning
  Ejendomsudlejning, Lejre Kommune
  Center for Ejendomme og Trafik
  E-mail: ejendomsudlejning@lejre.dk

 • Henvendelser vedr. job og arbejdsmarked:
  Center for Job og Social, Lejre Kommune
  Centerchef, Lone Lykke Marker
  E-mail: Loly@lejre.dk

 • Øvrige henvendelser vedr. samarbejde mellem kommune og lokalsamfund:  
  Koncernsekretariat og Udvikling, Lejre Kommune
  Udviklingskonsulent Helena P. N. Jørgensen
  E-mail: hpnj@lejre.dk 
 • Henvendelse vedr. familienetværk og mentorer m.v.
  Frivillignet Lejre Flygtningevenner
  Bestyrelsesformand, Lennart Skov Hansen
  E-mail: lennart.skov.hansen@gmail.com

Hvordan kan jeg donere ting til flygtningene?

Hvordan kan jeg donere møbler, tøj og andre ting, som kan komme flygtningene til gavn?

Frivillignet - Lejre Flygtningevenner indsamler alle de ting, som flygtningene kan have brug for: Cykler, legetøj, møbler, tøj, køkkenredskaber osv.

Kontakt Lejre Flygtningevenner og spørg, hvad de kan modtage og hvordan.

Bemærk: Denne henvendelse understøtter ikke sikker post. Hvis din henvendelse indeholder følsomme personoplysninger, såsom cpr-numre, bedes du sende din meddelelse via sikker post på borger.dk