Politiske mål for kerneopgaven Trivsel & læring

Her kan du læse de politiske mål for Trivsel & læring. For hvert mål kan du se, hvordan vi måler effekten af indsatsen.

Mål 1: Flere børn og unge bliver hjulpet tidligt - inden problemerne vokser sig store

Tegn på succes

1.1: Den forholdsmæssige andel af det samlede budget, som anvendes til forebyggende og tidlige indsatser blandt de 0-22-årige, øges. Det gælder både på almenområdet og på det specialiserede børneområde.

Se, hvordan det går

Mål 2: Alle børn og unge skal være i god trivsel og udnytte deres læringspotentiale.

Tegn på succes

2.1: Andelen af elever, som får mindst 2 i dansk og matematik, skal stige, og andelen af de allerdygtigste elever skal stige år for år.

Se, hvordan det går

2.2: Lejre Kommune skal have skoler med elever, hvis trivsel ligger over gennemsnittet for, hvad man kan forvente.

Se, hvordan det går

2.3: Lejre Kommune skal have skoler, som skaber resultater, der ligger over, hvad man kan forvente ud fra en socioøkonomisk reference.

Se, hvordan det går

2.4: Børn og unge anbragt uden for hjemmet skal have bedre karakterer ved folkeskolens afgangsprøver og i de nationale test svarende minimum til landsgennemsnittet for de anbragte.

Se, hvordan det går

2.5: Andelen af unge, som gennemfører en ungdomsuddannelse, skal øges

Se, hvordan det går (afventer data)

Bemærk: Denne henvendelse understøtter ikke sikker post. Hvis din henvendelse indeholder følsomme personoplysninger, såsom cpr-numre, bedes du sende din meddelelse via sikker post på borger.dk