Politiske mål for kerneopgaven Bæredygtig vækst

Her kan du læse de politiske mål for Bæredygtig vækst. For hvert mål kan du se, hvordan vi måler effekten af indsatsen.

Mål 10: Lejre Kommunes landsbyer og lokalsamfund er moderne og attraktive at leve i

Tegn på succes

10.1: Der er vækst i befolkningstallet for kommunen som helhed og en stabil befolkningsudvikling (til-/fraflytning) i landsbyer og lokalsamfund.

Se, hvordan det går

10.2: Trafiksikkerheden øges, hvilket fremgår at de årlige ulykkesstatistikker, hvor der er et faldende antal dræbte og tilskadekomne.

Se, hvordan det går

10.3: Der er en positiv udvikling i andelen af boliger/virksomheder, som har adgang til 100Mbit download og 30Mbit upload.

Se, hvordan det går

10.4: Der bygges nye boliger med forskellige ejerformer for unge, familier og ældre.

Se, hvordan det går (afventer data)

10.5: Gennemførte undersøgelser viser, at alle typer af trafikanter oplever en øget tryghed i trafikken.

Se, hvordan det går (afventer data)

10.6: Gennemførte undersøgelser viser, at borgerne oplever en øget mulighed for at komme rundt i kommunen.

Se, hvordan det går (afventer data)

Mål 11: Der er et godt samarbejde mellem Lejre Kommune og erhvervslivet om at udvikle erhvervsklimaet og fastholde og tiltrække nye virksomheder/arbejdspladser.

Tegn på succes

11.1: Der er en nettovækst i antallet af virksomheder i Lejre Kommune.

Se, hvordan det går (afventer data)

11.2: Der er en positiv udvikling i antallet af private arbejdspladser.

Se, hvordan det går 

11.3: Virksomhederne vil over for andre anbefale Lejre Kommune som hjemsted for at opstarte og drive virksomhed i.

Se, hvordan det går (afventer data)

11.4: De erhvervsmæssige styrkepositioner inden for landbrug/fødevarer, bolig/byggeri, oplevelsesøkonomi og iværksætteri udbygges.

Se, hvordan det går

11.5: Der skal være ledige erhvervsarealer, som muliggør etablering af nye virksomheder og vækst af eksisterende virksomheder. Udviklingen i omsætningen af erhvervsarealerne følges. 

Se, hvordan det går (afventer data)

Mål 12: Turister besøger Lejre Kommunes steder/turistdestinationer og får lyst til at komme igen eller bosætte sig et sted i Lejre Kommune.

Tegn på succes

12.1: Der er en positiv udvikling i det samlede turismeforbrug.

Se, hvordan det går

12.2: Overnatningsmulighederne i kommunen udbygges og forbedres

Se, hvordan det går (afventer data)

 

Mål 13: Når borgerne bliver spurgt, hvad de værdsætter ved livet i Lejre Kommune, så er naturen højt placeret. Derfor, og af hensyn til fremtidens generationer, passer vi godt på naturen, drikkevandet og miljøet.

Tegn på succes

13.1: Den vedvarende energi styrkes og CO2-udledningen reduceres – i kommunen som organisation (kommunal organisation/bygningsmasse)” og i kommunen som geografisk område.

Se, hvordan det går

13.2: Genanvendelsesprocenten i forbindelse med de kommunale affaldsordninger vokser.

Se, hvordan det går 

13.3: Andelen af økologisk drevne landbrugsarealer øges, og økologiprocenten i madordningerne i de kommunale institutioner øges.

Se, hvordan det går

13.4: De beskyttede naturarealer i kommunen vokser i størrelse samtidig med, at artsrigdommen og naturkvaliteten forbedres.

Se, hvordan det går (afventer data)

13.5: Lejre Kommune lever op til ‘Covenant of Mayors for Climate and Energy’.

Se, hvordan det går (afventer data)

13.6: Borgerne giver ved en årlig undersøgelse udtryk for, at de oplever, at mulighederne for at færdes i naturen bliver bedre.

Se, hvordan det går (afventer data - indgår i borgermåling)

Bemærk: Denne henvendelse understøtter ikke sikker post. Hvis din henvendelse indeholder følsomme personoplysninger, såsom cpr-numre, bedes du sende din meddelelse via sikker post på borger.dk