Det gør vi

Kernevelfærdsudvalget har anbefalet Kommunalbestyrelsen at gennemføre en række indsatser, som skal være med til at udvikle kernevelfærden og samarbejdet om den: Pejlemærker for samarbejdet. Det gælder også de forskellige fagudvalg. Indsatserne, som er nævnt nedenfor, er blot de første i rækken. Mange vil følge efter - ikke mindst igennem det gode samarbejde mellem borgere, virksomheder, kommunalt ansatte, frivillige foreninger m.v.  

Borgerdrevne forslag

Kernevelfærdsudvalget anbefaler at gennemføre en forsøgsordning, hvor borgerne kan stille forslag til Kommunalbestyrelsen, hvis et givent antal borgere via underskrift giver deres støtte til forslaget. Kernevelfærdsudvalgets oplæg bygger bl.a. på:

  • At det skal være muligt for borgere at få en sag behandlet i Kommunalbestyrelsen, hvis forslaget opnår 650 stemmer.
  • At forslaget skal opnå det nødvendige antal stemmer inden for 6 måneder fra forslagets oprettelse
  • At alle Lejreborgere fra deres 15. år skal kunne stille forslag og afgive stemme for et forslag

De forslag, som borgere stiller, vil blive synliggjort på forsiden af www.lejre.dk.

Der findes et sted, hvor vi ringer til hinanden

Kernevelfærdsudvalget anbefaler, at Lejre Kommune forbedrer og udvikler den gode borgerbetjening i samarbejde og dialog med borgerne. Ved at ringe til borgere, der klager, eller som får afslag på ansøgninger m.v., vil den kommunale organisation få en bedre forståelse for, hvad der ligger bag klagen og bruge denne forståelse i den løbende kvalitetsudvikling og læring.

Din indgang

Kernevelfærdsudvalget anbefaler at Lejre Kommune igangsætter et udviklingsforløb, ”Din indgang”. Målgruppen er især borgere, som  har behov for indsatser, der bunder i forskellige lovgivninger, og som ofte forvaltes af forskellige afdelinger og fagcentre. Formålet og ambitionen for indsatsen er at skabe en sammenhængende service, som af borgerne opleves som ”en plan”.

Borgerbudgetter

Under overskriften "borgerbudgetter" anbefaler Kernevelfærdsudvalget, at Lejre Kommune bl.a. sætter følgende tiltag igang: 

  • Handicaprådet prioriterer over Tilgængelighedspuljen (2-årig forsøgsordning) 
  • Landsbyerne er med til at udvikler og forvalter Landsbypuljen (2-årig forsøgsordning) 
  • Lejre Kommune deltager i Socialstyrelsens projekt om "Borgerstyrede puljer

 

 

Fokus 2020-2021

Fokus 2020-21 fastlægger tværgående indsatsområder, som hele organisationen skal arbejde med og samarbejde om:

  1. Praktisere pejlemærker for samarbejde med borgerne.
  2. Fastholde, udvikle og rekruttere medarbejdere.
  3. Effektivisere og digitalisere tværgående arbejdsprocesser

Fokusområderne tager sit afsæt i budgetaftalen for 2020-23, og er blevet til gennem drøftelser i Hovedudvalget og Samarbejdsforum. Alle ledelsesteams og center- og lokaludvalg skal arbejde med og bidrage til de tre fokuseringer.

Fokus 2020-2021

Årsplaner 2020

Der udarbejdes hvert år årsplaner for fagudvalgene. Årsplanerne beskriver de større indsatser, som udvalgene og administrationen skal arbejde med i 2020. Mindre tiltag er ikke medtaget, ligesom der kan komme indsatser til i løbet af året, som skal prioriteres.

Årsplanerne er et led i at afstemme forventninger mellem fagudvalg og administration og i at fremme samarbejdet på tværs om fælles mål og indsatser, som er prioriteret af Kommunalbestyrelsen. For 2020 er årsplanerne udarbejdet med afsæt i de fem vedtagne kerneopgaver – frem for én pr. fagudvalg.

Formålet hermed er at målrette indsatserne mod kerneopgavernes formål og effektindikatorer. Ved hver indsats er angivet hvilket fagudvalg, der er hovedansvarlig, og hvem der er bidragsyder i og uden for den kommunale organisation.

Årsplan 2020. Bæredygtig vækst

Årsplan 2020. Trivsel & læring

Årsplan 2020. Fællesskab & fritid

Årsplan 2020. Uddannelse & Beskæftigelse

Årsplan 2020. Aktivt & selvstændigt liv