Lejre Kommunes Klimaplan 2020-2050

Lejre Kommunes Klimaplan 2020-2050, Vores Sted - Vores Klima er et svar på, hvordan klimaomstilling kan ske helhedsorienteret som en integreret del af det gode og bæredygtige liv på landet tæt på storbyen i 49 landsbyer og småbyer – nu og for fremtidige generationer.

Lejre Kommunes Klimaplan 2020-2050 har ét overordnet mål
– at Lejre Kommune er klimaneutral og klimarobust kommune i 2050.
 
Klimaplanen har videre som delmål at vise vejen mod 70 % reduktion af drivhusgasudledning i 2030 (ud fra basisår 1990).

Hermed bidrager vi til at realisere Parisaftalen sammen med byer og lande i hele verden.

Læs Lejre Kommunes Klimaplan 2020-2050

Klimaplan

Luk alle
Åben alle

Lejre Kommunes Klimaplan handler om, hvad ’vi’ kan gøre. Alt det borgere, organisationer, virksomheder, politikere og administrationen kan gøre i samarbejde og i partnerskaber – både i og uden for kommunegrænsen.

Lejre Kommune er landet tæt på byen. En bosætningskommune med 49 landsbyer og småbyer spredt ud i kommunens geografi.

70 % af arbejdsstyrken pendler til de omkringliggende større byer. Rundt omkring i de mange landsbyer sker opvarmningen stadig med fossile brændsler og som landkommune spiller landbruget også en rolle i forhold til kommunens samlede klimapåvirkning.

Transport, energi og landbrug står alene for 97 % af kommunens samlede klimapåvirkning. Derfor fokuserer klimaplanen primært på disse tre sektorer.

Klimaplanen rummer dog også handlinger der har til formål at reducere forbrug af råstoffer og øge genbrug og genanvendelse. Dette skyldes, at der findes et mørketal forårsaget af udvinding og forarbejdning af naturressourcer til varer, byggeri og anlæg.

Handlinger i perioden 2020-2025 er udførligt beskrevet, mens der for perioden 2025-2050 præsenteres forventede handlinger ud fra den viden, som vi har i dag. Lejre Kommunes klimaomstilling vil blive fulgt op årligt i Status og tilpasning af Vores Sted – Vores Klimaplan samt hvert femte år, hvor planen evalueres og revideres.

 

Vi skal udnytte de helt særlige muligheder, vi har og turde tænke nyt.

Klimaplanen handler om alt det ”vi” kan gøre. Og med ”vi” mener vi borgere, organisationer, virksomheder, administrationen og politikere i Lejre kommune. 

Samarbejde og partnerskaber kan sikre, at klimaomstilling sker helhedsorienteret som en integreret del af det gode og bæredygtige liv på landet tæt på storbyen i 49 landsbyer og småbyer – nu og for fremtidige generationer.

Det betyder, at:

- Lejre Kommune har ikke én klimamedarbejder, men derimod har 2.000 klimamedarbejdere. 

- Budgettet til klimaomstilling i Lejre Kommune er 1,8 mia.!

- Lejre Kommune har ikke én engageret klimagruppe, men 28.000 klimaborgere!

Endelig er det en grundlæggende præmis i klimaplanen, at vi følger ’terrænet’. Altså at vi har en plan, men at vi er parate til at gribe chancen, når nye muligheder opstår – selvom det betyder at vi må ændre planen.
Dette betyder, at:

- Vi gentænker, det vi gør og griber nye muligheder

Klimaplanen præsenterer handlinger, der alle bidrager til at sikre, at klimaomstillingen finder sted i vores 49 småbyer og landsbyer.

Hvert år vil vi følge op på, om klimaomstillingen bevæger sig mod delmålet om 70 % reduktion i 2030 og slutmålet om klimaneutralitet i 2050.

I den forbindelse udarbejdes en Status og tilpasning af klimaplanen.

Danmarks Klimalov fastsætter, at der hvert femte år skal vedtages nye nationale klimamål med et 10-årigt perspektiv. Idet nationale rammevilkår indenfor fx transport, landbrug, energi og affald er afgørende for den lokale omstilling i landsbyerne, vil klimaplanen blive evalueret og justeret hvert femte år tilpasset de nationale målsætninger.

På den måde kan handlinger i Lejre Kommunes klimaplan supplere de nationale klimamål og lægge stenene for klimaomstilling i de 49 landsbyer og i sidste ende klimaneutralitet og -robusthed i Lejre Kommune senest i 2050.

Klimaet er under forandring, og verden har behov for fælles og koordineret klimahandling.

195 af verdens lande har på FN´s klimakonference i 2015 forpligtiget sig til at arbejde for at holde den globale temperaturstigning på max. 2 grader C i forhold til niveauet før industrialiseringen.

Danmark er ét af de lande, der har forpligtiget sig og dermed skal danske kommuner også tage ansvar og bidrage til den grønne omstilling.

Realdania, CONCITO og det internationale klimanetværk C40 Cities udvalgte i 2019 tyve danske kommuner til at udvikle klimahandlingsplaner, der lever op til internationale standarder for klimaplanlægning.  


Varmeforbruget i Lejre Kommune dækkes primært af naturgas (52 %), mens olie og fjernvarme dækker 15 % hver. Varmepumper er en fossilfri varmekilde, fordi den drives af elektricitet. Der er lige nu gode muligheder for boligejere hvis du skifter dit oliefyr, naturgasfyr eller pillefyr til en varmepumpe.

Få mere information i dette videolink. I samarbejde med Energistyrelsen arrangerede Lejre Kommune webinar 10. marts 2021 om mulighederne.

Er du i tvivl om hvordan du skal søge, så få hjælp i dette videolink.

SparEnergi.dk kan du får gode råd, vejledning om varmepumper, finde godkendte varmepumpe-installatører samt læse mere om tilskudsmuligheder for dig som boligejer.

 

 

Arrangementer

Luk alle
Åben alle

Lejre Klimauge er et årligt tilbagevendende arrangement.

Her kan du få inspiration og idéer.

Klimaugen inviterer borgere, virksomheder, organisationer og mange andre til at dele ud af idéer og erfaringer. 

Ugen er under udvikling. Har du idéer så send dem til programleder Tina Unger på tiun@lejre.dk