Lejre Kommunes Klimaplan 2020-2050

Lejre Kommunes Klimaplan 2020-2050, Vores Sted - Vores Klima er et svar på, hvordan klimaomstilling kan ske helhedsorienteret som en integreret del af det gode og bæredygtige liv på landet tæt på storbyen i 49 landsbyer og småbyer – nu og for fremtidige generationer.

Lejre Kommunes Klimaplan 2020-2050 har ét overordnet mål
– at Lejre Kommune er klimaneutral og klimarobust kommune i 2050.
 
Klimaplanen har videre som delmål at vise vejen mod 70 % reduktion af drivhusgasudledning i 2030 (ud fra basisår 1990).

Hermed bidrager vi til at realisere Parisaftalen sammen med byer og lande i hele verden.

Læs Lejre Kommunes Klimaplan 2020-2050

Klimaplan

Luk alle
Åben alle

Lejre Kommunes Klimaplan handler om, hvad ’vi’ kan gøre. Alt det borgere, organisationer, virksomheder, politikere og administrationen kan gøre i samarbejde og i partnerskaber – både i og uden for kommunegrænsen.

Lejre Kommune er landet tæt på byen. En bosætningskommune med 49 landsbyer og småbyer spredt ud i kommunens geografi.

70 % af arbejdsstyrken pendler til de omkringliggende større byer. Rundt omkring i de mange landsbyer sker opvarmningen stadig med fossile brændsler og som landkommune spiller landbruget også en rolle i forhold til kommunens samlede klimapåvirkning.

Transport, energi og landbrug står alene for 97 % af kommunens samlede klimapåvirkning. Derfor fokuserer klimaplanen primært på disse tre sektorer.

Klimaplanen rummer dog også handlinger der har til formål at reducere forbrug af råstoffer og øge genbrug og genanvendelse. Dette skyldes, at der findes et mørketal forårsaget af udvinding og forarbejdning af naturressourcer til varer, byggeri og anlæg.

Handlinger i perioden 2020-2025 er udførligt beskrevet, mens der for perioden 2025-2050 præsenteres forventede handlinger ud fra den viden, som vi har i dag. Lejre Kommunes klimaomstilling vil blive fulgt op årligt i Status og tilpasning af Vores Sted – Vores Klimaplan samt hvert femte år, hvor planen evalueres og revideres.

 

Vi skal udnytte de helt særlige muligheder, vi har og turde tænke nyt.

Klimaplanen handler om alt det ”vi” kan gøre. Og med ”vi” mener vi borgere, organisationer, virksomheder, administrationen og politikere i Lejre kommune. 

Samarbejde og partnerskaber kan sikre, at klimaomstilling sker helhedsorienteret som en integreret del af det gode og bæredygtige liv på landet tæt på storbyen i 49 landsbyer og småbyer – nu og for fremtidige generationer.

Det betyder, at:

- Lejre Kommune har ikke én klimamedarbejder, men derimod har 2.000 klimamedarbejdere. 

- Budgettet til klimaomstilling i Lejre Kommune er 1,8 mia.!

- Lejre Kommune har ikke én engageret klimagruppe, men 28.000 klimaborgere!

Endelig er det en grundlæggende præmis i klimaplanen, at vi følger ’terrænet’. Altså at vi har en plan, men at vi er parate til at gribe chancen, når nye muligheder opstår – selvom det betyder at vi må ændre planen.
Dette betyder, at:

- Vi gentænker, det vi gør og griber nye muligheder

Klimaplanen præsenterer handlinger, der alle bidrager til at sikre, at klimaomstillingen finder sted i vores 49 småbyer og landsbyer.

Hvert år vil vi følge op på, om klimaomstillingen bevæger sig mod delmålet om 70 % reduktion i 2030 og slutmålet om klimaneutralitet i 2050.

I den forbindelse udarbejdes en Status og tilpasning af klimaplanen.

Danmarks Klimalov fastsætter, at der hvert femte år skal vedtages nye nationale klimamål med et 10-årigt perspektiv. Idet nationale rammevilkår indenfor fx transport, landbrug, energi og affald er afgørende for den lokale omstilling i landsbyerne, vil klimaplanen blive evalueret og justeret hvert femte år tilpasset de nationale målsætninger.

På den måde kan handlinger i Lejre Kommunes klimaplan supplere de nationale klimamål og lægge stenene for klimaomstilling i de 49 landsbyer og i sidste ende klimaneutralitet og -robusthed i Lejre Kommune senest i 2050.

Klimaet er under forandring, og verden har behov for fælles og koordineret klimahandling.

195 af verdens lande har på FN´s klimakonference i 2015 forpligtiget sig til at arbejde for at holde den globale temperaturstigning på max. 2 grader C i forhold til niveauet før industrialiseringen.

Danmark er ét af de lande, der har forpligtiget sig og dermed skal danske kommuner også tage ansvar og bidrage til den grønne omstilling.

Realdania, CONCITO og det internationale klimanetværk C40 Cities udvalgte i 2019 tyve danske kommuner til at udvikle klimahandlingsplaner, der lever op til internationale standarder for klimaplanlægning.  


Afholdte arrangementer og webinarer

Luk alle
Åben alle

Varmeforbruget i Lejre Kommune dækkes primært af naturgas (52 %), mens olie og fjernvarme dækker 15 % hver. Varmepumper er en fossilfri varmekilde, fordi den drives af elektricitet. Der er lige nu gode muligheder for boligejere hvis du skifter dit oliefyr, naturgasfyr eller pillefyr til en varmepumpe.

Lejre Kommune arrangerer i samarbejde med Energistyrelsen et webinar den 14. september kl. 19 i forbindelse med klimaugen. Her kan du få den nyeste og uvildige viden om bæredygtig opvarmning af boligen. Du kan tilmelde dig

Tilmeld dig webinaret

SparEnergi.dk kan du får gode råd, vejledning om varmepumper, finde godkendte varmepumpe-installatører samt læse mere om tilskudsmuligheder for dig som boligejer.

 

 

Der findes et sted, hvor vi skaber klimaomstillingen sammen

Vær med til at arrangere en flig af Lejre Kommunes fælles Klimauge 2021 i ugen 11. – 18. september!

Du kan læse det fulde program for klimaugen her.

Hyllegård

Arkitekturens dag i Lejre Kommune vil med afsæt i det overordnede tema: ’Nye forbindelser til natur’ debattere og stille spørgsmål ved måden vi planlægger byer, landsbyer, landskaber og naturen omkring os.

Hvordan kan arkitektur og planlægning imødekomme den længsel efter natur, som mange giver udtryk for i disse år? Og er Garden City en model, som er værd at støve af og bringe frem i lyset som inspiration for politikere, arkitekter, planlæggere og entreprenører?

Med udstillinger, debatter og involverende aktiviteter inviteres alle med interesse i (lands)byplanlægning til at debattere og gentænke måden vi planlægger byer, landsbyer, landskaber og naturen omkring os.

Søndag den 3. oktober vil der være debatter og involverende aktiviteter. Mandag den 4. oktober vil der være udstillinger.

Program søndag den 3. oktober kl. 13.00-17.00:

Kl. 13.00: Velkommen til Arkitekturens dag i Lejre Kommune v. borgmester Carsten Rasmussen.

Kl. 13.15 Hyllegård høje, en moderne version af Garden City?

  • Hyllegård høje
  • Søren Nielsen, Vandkunsten (konfirmeret)

Kl. 14.00: Hvordan kan arkitektur og planlægning imødekomme den længsel efter natur, som mange giver udtryk for i disse år? Og er Garden City en model, som er værd at støve af og bringe frem i lyset som inspiration for politikere, arkitekter, planlæggere og entreprenører?

Oplægsholdere:

  • Jesper Pagh (Stadsarkitekt, Rødovre Kommune. Fhv. Adjunkt, Institut for Mennesker og Teknologi, RUC, fhv. direktør i Arkitektforeningen).
  • Lars Lundbye, kreativ direktør, Almenr.
  • Bjørn Henrichsen, Projektudvikler Landsbyer og småbyer (By-land-mad).
  • Hyllegård høje

Moderator: Birgitte Nysom

Kl. 15.00 Rundvisning i udstillinger

Om Hyllegård Høje

Hyllegård høje er vært for Arkitekturens dag 2021 i Lejre Kommune. Hyllegård høje er et nytænkende bofællesskab. Som andre bofællesskaber tilbyder Hyllegård høje frisk luft, nærhed til naturen, levende fællesskaber og bæredygtig levevis. Men det særlige ved Hyllegård høje er at planlægningen af det store område tager afsæt i naturen i og omkring området – eller i forbindelserne til naturen. Det er naturen først – og herefter boligerne.

Hyllegård høje er desuden et konkret eksempel på et snert af en moderne version af Garden city. Garden city bevægelsen tog form i slutningen af det 19. århundrede med afsæt i væsentlige udfordringer på den tid, hvor storbyen døjede med støj og møg og landet mistede liv og fremtidsperspektiver. Garden city er alternativet, der præsenterer en holistisk, cirkulær utopi for, hvordan by og land kan planlægges på en måde, så man opnår det bedste fra de to samtidig med at de negative aspekter af et liv i byen og på landet bliver neutraliseret.

Hyllegård høje som konkret eksempel på en Garden city gentænker en række elementer i forhold til menneskets måde at bygge, bo og leve på: Klimaforandringernes påvirkning, omstilling til vedvarende energi, brugen af naturlige byggematerialer, skabelsen af smartere affaldssystemer, lokale arbejdspladser, plads til den vilde natur, plads til lokal madproduktion, kulturskabende faciliteter og et stærkt beboerdrevet fællesskab med mennesker i alle aldre og livsfaser.

Udover Hyllegård høje rummer Lejre Kommune andre eksempler på et nutidigt udtryk af en Garden city. Lejre, Herslev, Vintre Møller, Kyndeløse – disse vil også blive præsenteret i en udstilling på dagen.

Arkitekturens dag i Lejre Kommune er en del af et større nationalt arrangement. Du kan læse om de øvrige arrangementer her.