Klagemuligheder

Afgørelser om aktindsigt kan påklages til den myndighed, der er øverste klageinstans i forhold til afgørelsen eller behandlingen af den sag, som aktindsigtsanmodningen vedrører.