Aktindsigt

Du har som borger ret til aktindsigt i de dokumenter, der indgår i den offentlige forvaltning. Det er udgangspunktet for lov om offentlighed i forvaltningen.

Loven omfatter hele den offentlige forvaltning, herunder Lejre Kommune, og angiver minimum for, hvad borgeren har ret til at få aktindsigt i.

Læs loven her

Retten til aktindsigt omfatter som udgangspunkt alle dokumenter i en sag fx også kort, tegninger, film og journalfortegnelser. Vi kan dog ikke give aktindsigt i oplysninger, der er omfattet af særlige regler om tavshedspligt.

Hvem har ret til aktindsigt?

Enhver har ret til aktindsigt efter offentlighedsloven - fx også unge under 18 år og udlændinge, der ikke bor i landet. Gælder det din egen sag, eller er du part i en sag, dvs. direkte berørt af sagens udfald, har du krav på aktindsigt efter reglerne i forvaltningsloven. Forvaltningsloven giver en større adgang til aktindsigt end offentlighedsloven. Din sagsbehandler kan oplyse dig nærmere herom.

Sådan får du aktindsigt

Du kan få aktindsigt via brev, e-mail, telefon eller ved personlig henvendelse. Der er altså ingen formelle krav.

Hvem skal du kontakte?

Ønsker du at få aktindsigt i en sag, skal du henvende dig til den afdeling i kommunen, der har med sagen at gøre. Er du i tvivl kan du altid skrive til post@lejre.dk

Kopi eller gennemsyn af sagen

Du bestemmer, om du vil have kopi af sagsakterne, have dem tilsendt elektronisk eller om du vil gennemse sagsakterne hos kommunen. Hvis du sender anmodningen elektronisk vil kommunen gå ud fra, at du ønsker sagsakterne tilsendt elektronisk, medmindre du oplyser andet.

Betaling

Justitsministeriet har fastsat regler for betaling for udlevering af dokumenter i medfør af offentlighedsloven.

Hvornår kan du ikke få aktindsigt?

Offentlighedslovens udgangspunkt er, at alle borgere har ret til aktindsigt. Der er dog visse typer af sager, hvor kommunen på grund af offentlighedslovens regler ikke må give aktindsigt. De vigtigste undtagelser er:

Meroffentlighed

Kommunen skal altid overveje, om der kan gives aktindsigt i medfør af meroffentlighedsprincippet.

Hvis kommunen har besluttet at undtage f.eks. et internt arbejdsdokument fra aktindsigten, skal kommunen overveje, om der alligevel kan gives aktindsigt i dokumentet. Det er ikke altid nødvendigt at undtage interne arbejdsdokumenter.

Dokumenter med personfølsomme oplysninger kan derimod ikke blive omfattet af aktindsigten ud fra hensynet til meroffentlighedsprincippet, da tavshedspligten vejer tungere end hensynet til offentlighed i forvaltningen.

Klagemuligheder

Afgørelser om aktindsigt kan påklages til den myndighed, der er øverste klageinstans i forhold til afgørelsen eller behandlingen af den sag, som aktindsigtsanmodningen vedrører.

Bemærk: Denne henvendelse understøtter ikke sikker post. Hvis din henvendelse indeholder følsomme personoplysninger, såsom cpr-numre, bedes du sende din meddelelse via sikker post på borger.dk