Besøg af rottebekæmperen

Skrevet den. 27. april 2017

I den kommende tid vil relevante faste ejendomme i landzone samt landbrugsejendomme i byzone få besøg af kommunens rottebekæmper, der vil undersøge for rotteforekomst. Der vil også ske kommunalt tilsyn på ejendomme med sikringsordninger. På ejendomme, hvor der ikke træffes nogen hjemme, vil kommunens rottebekæmper aflevere en skriftlig meddelelse med opfordring til grundejer eller lejer om at anmelde eventuel forekomst af rotter.

I byzoneområder i øvrigt, sker bekæmpelse af rotter kun, hvis du henvender dig til kommunen. Det samme gælder sommerhusområder og områder, hvor Naturstyrelsen har meddelt dispensation for det kommunale rotteeftersyn.

Hvis der konstateres rotteforekomst vil der blive foretaget rottebekæmpelse. Der vil ikke blive foretaget bekæmpelse af mus, muldvarpe og mosegrise.

Anmeldelse af rotter

Enhver, der konstaterer forekomst af rotter, er ansvarlig for at dette straks anmeldes til Lejre Kommunes rottebekæmper. Forpligtelsen til at anmelde rotter gælder såvel grundejer som lejer men også tredjemand, f.eks. en nabo til en ejendom med rotter eller en person, der opdager rotter på veje eller i parker. Du kan døgnet rundt digitalt anmelde rotteforekomst via kommunens hjemmeside