Efterlysning af dig, som vil gøre en forskel

Vi søger unge mellem 13 og 18 fra hele Lejre Kommune, der vil være med til at udvikle nye tilbud og aktiviteter for børn og unge. Det kan fx være fællesspisninger, ungdomshuse, fester eller klubber. Hvad der skal ske, er op til jer unge.

Skrevet den. 10. januar 2017

Kære dig, der er ung og vil gøre en forskel!

Lejre Kommune starter et Ungepanel, som en del af +DIG-indsatsen.

+DIG og Ungepanelet er en samlet indsats, der skal sikre, at alle børn og unge i Lejre Kommune er med i fællesskabet, og at ingen føler sig udenfor. Panelet skal bl.a. lave aktiviteter sammen med skolerne, foreningerne og andre unge, hvor målene er:

 • At gøre det nemmere for børn og unge at komme med i nye fællesskaber
 • At finde steder, hvor man kan møde nye venner
 • At lave events og sjove tilbud til børn og unge

Vi mødes første gang:
Onsdag d. 25. januar kl. 17.00-19.00 i Ungdomsskolens lokaler i Hvalsø, Sandbechs Allé 1A, 4330 Hvalsø

Her vil du høre mere om +DIG og om de unge der leder Ungepanelet. Du vil også på mødet få lejlighed til at præsentere dig selv og dine egne idéer. Du er meget velkommen til at tage en ven med eller klassekammerat med – og vi hører også gerne fra dig hvis du gerne vil være med i Ungepanelet, men er forhindret i at deltage i første møde.

Vi serverer lidt at spise på mødet og vil gerne af hensyn til planlægningen vide hvor mange der kommer. Så tilmeld dig til projektleder Sine Jung Gormsen på mail sjgo@lejre.dk senest d. 23. januar 2017.

Vi opfordrer til, at så mange som muligt deltager og vil gerne understrege, at der er plads til alle – og plads til alles idéer!

Hvad er +DIG Ungepanelet?

Målgruppen for +DIG er børn og unge. Budskabet til de unge er, at ”I bliver hørt” og ”I skal selv”. Det betyder, at de unge har en væsentlig stemme i indsatsen og har mulighed for gennem Ungepanelet at sætte fokus på det, der ville kunne gøre en forskel for dem i deres hverdag for at trives bedre og have det godt. Ungepanelet er et sted, hvor de unge kan fortælle, hvad de drømmer om skal ske i deres by, på deres skole eller andre centrale steder, hvor de selv færdes.

+DIG ønsker at arbejde tæt sammen med de unge selv i udviklingen af nye aktiviteter og tilbud for alle børn og unge. Og helst på en måde, som bliver på de unges egne præmisser mht. mødeform, indhold og planlægning af aktiviteter. Det kan kun lade sig gøre, hvis der er nogle unge mellem 13 og 18, der har lyst til at være med i Ungepanelet og bruge tid og kræfter på at udvikle kommunen for børn og unge.

Ungepanelet kommer i praksis til at fungere som et rådgivende organ for Alliancegruppen og som en gruppe, der kommer til at stå for at udvikle og lave aktiviteter til gavn for børn og unge over hele kommunen – med udgangspunkt i deres egne idéer, tanker og erfaringer.

Ungepanelets opgaver

 • Vi kommer med vores syn på, hvad ensomhed og trivsel er
 • Vi bruger vores egne erfaringer til at gøre en forskel for andre børn og unge
 • Vi kommer med ideer til ting, der kan gøre en forskel for unge, der ikke trives
 • Vi er med til at arrangere aktiviteter for børn og unge som fx fester, events, camps, fællesspisninger for børn og unge
 • Vi er opsøgende og nysgerrige
 • Vi konkretiserer visionen for +DIG, så den giver mening for børn og unge
 • Vi starter med at skabe en god stemning i gruppen, så man har lyst til at blive der!
 • Vi kommunikerer for og med de unge – fx skal vi stå for at udvikle og vedligeholde en Facebook-gruppe og andre kanaler, vi selv er med til at pege på
 • Vi forpligter os til at være med for en periode på mindst et halvt år ad gangen

Ungepanelets møder

Ungepanelet mødes til en start ca. hver 14. dag til møder af 2 timers varighed. Senere kan mødehyppigheden mindskes. Møderne afholdes forskellige steder i Lejre Kommune – alt efter hvor folk kommer fra. Det kan være skoler, rådhuse, biblioteker eller andre steder, som medlemmerne selv kan være med til at foreslå.

Om indhold og form på møderne:

 • Formen skal være dynamisk og sjov
 • Vi skal prøve ting af og arbejde kreativt på møderne
 • Det skal være tydeligt hvad der skal komme ud af hvert møde
 • Alle skal opleve at de bidrager aktivt på møderne
 • Vi har respekt for hinandens synspunkter og idéer
 • Alle skal have opgaver til næste møde eller andre typer opgaver
 • Vi arbejder sammen med voksne om de aktiviteter, vi foreslår og sætter i gang

Rekruttering til Ungepanelet

Ungepanelet skal bestå af 10-15 unge i alderen 13-16 år, som forpligter sig til at være med i panelet for en periode på minimum et halvt år ad gangen – gerne længere. Dette krav stilles for at sikre kontinuitet i gruppen. Som en del af den første rekruttering til panelet udarbejdes et Ungebrev, som henvender sig til alle elever i udskolingen på alle skoler i Lejre. Brevet deles ud i klasserne og sendes også via Forældreintra til alle forældre. Der sendes også orientering til alle skolebestyrelser, til skolelederkredsen og elevråd.

Der kan løbende rekrutteres til Ungepanelet – fx gennem Det Fælles Elevråd eller via medlemmer af Panelet eller via Alliancegruppens netværk.

Læs Ungebrevet her

Visionen for +DIG

Alle børn og unge i Lejre Kommune skal føle sig set, hørt og anerkendt for den, de er, og det de kan i alle de forskellige sammenhænge de færdes i og de fællesskaber, de indgår i.

De fleste børn og unge i Lejre trives og har det godt. Men i hver skoleklasse er der i gennemsnit 1-2 børn og unge, der føler sig ensomme og har brug for hjælp til at blive en del af fællesskabet.

Det vil vi gøre noget ved. For ensomhed kan føre til alvorlig mistrivsel og gå ud over både det mentale og fysiske helbred.

At være ensom i kort tid er ikke farligt, men når ensomheden bliver langvarig, kan det sætte sig i kroppen som stress. Det kan gå ud over koncentration og indlæring, føre til dårligere skolegang og isolation. Vi ved også, at der er markant sammenhæng mellem ensomhed og mobning, depression og selvmord.

Ensomhed rammer børn og unge i alle familier. Det er aldrig selvvalgt.

Hvad er +DIG?

Med +DIG ønsker vi at samle alle aktører i lokalsamfundet, som har lyst til at tage aktivt ansvar for at bekæmpe mistrivsel og ensomhed blandt børn og unge i Lejre Kommune: Både unge der kender til problemet, forældre, borgere, engagererede i lokale foreninger og organisationer, erhvervsdrivende i kommunen eller noget helt tredje.

Mange gør allerede en indsats. Men ofte gør vi det hver for sig - i børnehaven, i skolen, i klubben eller derhjemme. Og selv om der er gang i mange gode initiativer, kommer det ikke alle til gode. Der er fortsat børn, som ofte føler sig ensomme og ikke trives.

Der er ikke én enkel løsning på, hvordan vi kommer ensomheden til livs og får flere med i fællesskabet. Så der er brug for at arbejde mere sammen på tværs i hele kommunen og brug for at koordinere vores initiativer og indsatser bedre.

+DIG opfordrer til en helt ny måde at arbejde sammen om et komplekst socialt problem. Det vil her sige problemer, der ikke kan løses af én sektor alene, men kræver at flere sektorer som kommune og civilsamfund arbejder tæt sammen om at knække koden og trække i den samme retning efter fælles mål og vision.

Hvad er målet med +DIG?

Visionen for +DIG er, at alle børn og unge i Lejre Kommune skal føle sig set, hørt og anerkendt for den, de er, og det de kan i alle de forskellige sammenhænge de færdes i og de fællesskaber, de indgår i.

Vi kan alle være med til at skabe øget trivsel for børn og unge i Lejre. Vi kan blive bedre til at få øje på de ensomme børn og unge, bedre til at invitere dem med i fællesskabet og bringe deres ressourcer i spil.

For at det skal lykkes, er der brug for en koordineret indsats med en fælles målsætning. Vi ved, at et sådant forpligtende samarbejde, hvor alle, der er en del af børnene og de unges liv, sidder med om bordet, kan gøre en varig forskel og være med til at skabe nye løsninger.

Hvem er +DIG?

+DIG er et samarbejde mellem Lejre Kommune, Helsefonden og Socialt Udviklingscenter SUS. Helsefonen har bevilget 15 mio. kr. til at afprøve arbejdsmetoden "Collective Impact" i henholdsvis Lejre og Helsingør Kommuner. Det overordnede mål at mindske den negative sociale arv, i Lejre har vi valgt at sætte fokus på ensomhed. Initiativet løber over fire år (2015-19).

+DIG har nedsat en Alliancegruppe, som består af kommunale ledere, specialister og medarbejdere, erhvervsfolk, foreninger og politikere. Ungepanelet skal arbejde sammen med Alliancegruppen og får ansvar for egne opgaver.

Sine Jung Gormsen er projektleder på indsatsen i Lejre.

Kontakt sekretariatet i +DIG

Kontakt Sine Jung Gormsen på telefon 6119 5831 eller mail sjgo@lejre.dk