Forsøgslukning af Horseager

Lejre Kommune vil undersøge om en lukning af Horseager kan forbedre trygheden og sikkerheden for børn til og fra Hvalsø Skole. Fra november vil kommunen derfor gennemføre en forsøgslukning, inden der tages en endelig politisk beslutning i 2017.

Skrevet den. 20. oktober 2016

Fra den 2. november til og 5. december 2016 lukkes Horseager for biltrafik fra nord ved p-pladsen ved Horseager 15 og fra syd ved Enebærhaven. Formålet med forsøgslukningen er at undersøge, hvordan en lukning kan være med til at forbedre sikkerheden for børn til og fra Hvalsø Skole. Undersøgelsen vil også have fokus på om lukningen har andre trafikale konsekvenser, som fx flytning af biltrafik til andre veje.

Hvad består undersøgelsen af?

Undersøgelsen består af en før- og efterperiode, hvor resultaterne fra før og efter lukningen bliver sammenlignet med hinanden for at få et billede af effekten af forsøget. Helt konkret bliver der foretaget:

  • Visuelle observationer på Horseager ud for Hvalsø Skole
  • Trafiktællinger
  • Nummerskrivningsanalyse

De visuelle observationer bliver foretaget for konkret, at kunne vurdere trafikafviklingen, særligt ved mødetid om morgenen. Observationerne vil have en varighed på ca. 1 time, hvor der vil blive lagt vægt på observationer af elever, der færdes langs med og på tværs af Horseager ud for de nuværende afsætningspladser og stiadgange til skoleområdet.

Trafiktællingerne bliver gennemført i uge 43 og i uge 48 og skal give en indikation af, hvilke konsekvenser lukningen har haft på vejnettet både for trafikafvikling og sikkerhed. Derudover vil Lejre Kommune gerne have et bedre kendskab til rutemønsteret for de biler, der i dag krydser vejen på den strækning, der lukkes. Der bliver derfor foretaget en nummerskrivningsanalyse, hvor de første fire cifre af bilisternes nummerplade bliver registeret på udvalgte steder i Hvalsø. På den måde kan bilens rute følges og vise, hvordan bilisterne bevæger sig rundt.

Resultaterne af undersøgelserne vil blive fremlagt til endelig politisk beslutning primo 2017. Herefter vil der blive taget stilling til en eventuel permanent lukning af strækningen.